Стаття 119. Припинення договору морського агентування

Договір морського агентування, укладений на визначений термін, припиняється після його закінчення, якщо умовами договору не передбачено інше.

Якщо договір морського агентування укладено на невизначений термін, то кожна із сторін вправі розірвати договір за наявності серйозних причин, які підтверджують його невиконання, сповістивши другу сторону про це не пізніше ніж за три місяці з часу, коли їй стало відомо про такі причини.

Коментар:

Договір морського агентування може бути укладений на визначений строк або на невизначений строк. У випадку, коли договір морського агентування укладений на визначений строк, закінчення строку дії такого договору тягне за собою його припинення.

Відповідно до ч. 1 ст. 651 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Так, ч. 2 коментованої статті надає право кожній із сторін договору морського агентування, який укладений на невизначений строк, розірвати його за наявності серйозних причин із повідомленням про це другої сторони не пізніше ніж за три місяці з часу, коли їй стало відомо про такі причини. Безумовно, оскільки дана норма є диспозитивною, сторони в договорі можуть передбачити інше вирішення питання його припинення.

У відповідності із Стандартною лінійною агентською угодою ФОНАСБА нотис про припинення угоди повинен направлятися рекомендованою поштою. Якщо з будь-яких причин угода буде розірвана раніше дати спливу строку поданого нотису, принципал (тобто судновласник або інший довіритель) зобов'язаний виплатити агенту компенсацію. Якщо принципал з будь-якої причини припинить або призупинить перевізний сервіс, агент має право негайно вийти із угоди без шкоди для своєї вимоги про компенсацію. За відсутності законодавчих норм, що застосовуються, за основу компенсації приймається середньомісячний розмір комісії і винагороди, що зароблені в попередні 12 місяців. Якщо пройшло менше ніж 12 місяців, то приймається розумна оцінка названого середньомісячного розміру; визначений таким чином середньомісячний розмір помножується на кількість місяців в період з дня припинення угоди до того моменту, коли договір припинив свою дію у відповідності з обумовленим строком в угоді. Крім того, враховується валовий розмір вихідної допомоги, які агент та (або) субагенти будуть вимушені виплатити працівникам, що підлягають звільненню внаслідок припинення або призупинення перевізного сервісу принципала або розірвання угоди.

Коментованою статтею не встановлені наслідки припинення агентського договору, тобто дані правовідносини регулюються загальними нормами Цивільного кодексу України (далі - ЦК). Так, ст. 1009 ЦК передбачено, що відмова довірителя від договору доручення не є підставою для відшкодування збитків, завданих повіреному припиненням договору, крім випадку припинення договору, за яким повірений діяв як комерційний представник. Відмова повіреного від договору доручення не є підставою для відшкодування збитків, завданих довірителем припиненням договору, крім випадку відмови повіреного від договору за таких умов, коли довіритель позбавлений можливості інакше забезпечити свої інтереси, а також відмови від договору, за яким повірений діяв як комерційний представник.

Так, оскільки, як правило, морський агент діє саме в якості комерційного представника, скасування судновласником доручення є підставою для відшкодування збитків агенту припиненням договору морського агентування. Відмова морського агента від виконання доручення судновласника за наявності укладеного договору морського агентування також є підставою для відшкодування збитків, завданих судновласнику припиненням договору.