Стаття 251. Перевищення страхової суми над страховою вартістю

Якщо інтерес застрахований у кількох страховиків на суми, що разом перевищують його страхову вартість, усі страховики відповідають лише у межах страхової вартості, причому кожен з них відповідає пропорційно страховій сумі за укладеним ним договором морського страхування. 

Коментар:

Подвійне страхування - це перевищення страхової суми над страховою вартістю внаслідок страхування одного майна за декількома договорами страхування. Проте, наявність декількох страхових зобов'язань укладених з різними страховиками з приводу одного і того ж майна не завжди тягне за собою подвійне страхування. Для такого виду страхування необхідним є наявність спеціальних умов:

По-перше, предметом страхування щодо всіх страхових зобов'язань повинен бути один і той же страховий інтерес. Так, з одним і тим об'єктом страхування можуть бути пов'язані різні страхові інтереси. Наприклад, страхування вантажу може здійснюватися одночасно його власником, а також банком (як заставодержателем, у випадку надання під заставу вантажу позики) тощо. Оскільки, дані договори направлені на охорону різних страхових інтересів, вони не підпадають під поняття подвійного страхування.

По-друге, страховому інтересу у всіх договорах страхування повинні співпадати страхові ризики, тобто ті фактори, що можуть потягнути настання збитків. Наприклад, при страхуванні вантажу були укладені два договори страхування, один з яких направлений на покриття транспортних ризиків, а інший - ризиків, що виникли внаслідок природних факторів (шторм, вітер тощо). Вказану ситуацію також не можна розглядати як подвійне страхування.

По-третє, однаковим для всіх договорів страхування повинен бути період відповідальності страховика.

По-четверте, уповноваженою на отримання страхового відшкодування у всіх договорах страхування повинна бути одна і та ж сама особа.

По-п'яте, загальна страхова сума по всіх договорах не повинна перевищувати страхової вартості майна.

Лише за наявності всіх перерахованих умов можна говорити про подвійне страхування, про яке мова йде в даній статті.

Негативним фактором подвійного страхування є те, що сукупне страхове відшкодування може перевищити розмір збитків, що виникли у страхувальника внаслідок настання страхового випадку. Для уникнення такої ситуації, коментована стаття передбачає правило, за яким відповідальність всіх страховиків лімітується страховою вартістю застрахованого майна, причому кожен із страховиків відповідає пропорційно страховій сумі за укладеним ним договором морського страхування.