Стаття 41(1). Ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни або доповнення колективного договору, угоди

Ухилення осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, представників трудових колективів від участі в переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення колективного договору, угоди, умисне порушення встановленого законодавством строку початку таких переговорів або незабезпечення роботи комісій з представників сторін чи примирних комісій у визначений сторонами переговорів строк - тягне за собою накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Коментар:

Об'єкт: суспільні відносини у сфері охорони праці. Об'єктивна сторона виражається в:

- ухиленні осіб, зазначених у статті, від участі в переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення колективного договору, угоди;

- умисне порушення встановленого законодавством строку початку переговорів; незабезпечення роботи комісій з представників сторін чи примирних комісій у визначений сторонами переговорів строк.

Порядок ведення переговорів, відносини, що виникають при реалізації права на проведення переговорів, регулюються Законом України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р.

Колективний договір, угода укладаються на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників або уповноважених ними органів. Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи. Зміни і доповнення до колективного договору, угоди протягом строку їх дії можуть вноситися тільки за взаємною згодою сторін у порядку, визначеному колективним договором, угодою. Сторонами колективного договору, угоди є: 1) власник або уповноважений ним орган; 2) одна або кілька профспілок чи інші уповноважені на представництво трудовим колективом органи, а у разі відсутності таких органів - представники трудящих, обрані і уповноважені трудовим колективом.

Будь-яка із сторін не раніш як за три місяці до закінчення строку дії колективного договору, угоди або у строки, визначені зазначеними документами, письмово повідомляє інші сторони про початок переговорів. Друга сторона протягом семи днів повинна розпочати переговори. Порядок ведення переговорів з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору, угоди визначається сторонами і оформляється відповідним протоколом. Для ведення переговорів і підготовки проектів колективного договору, угоди утворюється робоча комісія з представників сторін. Склад цієї комісії визначається сторонами.

Для врегулювання розбіжностей під час ведення колективних переговорів сторони використовують примирні процедури, про які складається протокол розбіжностей. Протягом трьох днів після складання протоколу розбіжностей сторони проводять консультації, формують зі свого складу примирну комісію, а у разі недосягнення згоди звертаються до посередника, обраного сторонами.

Особи, які беруть участь у переговорах як представники сторін, а також спеціалісти, запрошені для участі в роботі комісій, на період переговорів та підготовки проекту звільняються від основної роботи із збереженням середнього заробітку та включенням Цього часу до трудового стажу. Всі витрати, пов'язані з участю у переговорах і підготовці проекту, компенсуються в порядку, передбаченому законодавством про працю, колективним договором, угодою.

Суб єктами цього правопорушення можуть бути особи, які представляють власників, уповноважені ними органи, профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, представники трудових колективів, які є сторонами колективного договору. Такі суб'єкти, крім відповідальності, зазначеної у санкції цієї статті, несуть також Дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади.

Суб'єктивна сторона: зазначене правопорушення може бути вчинене тільки з Умислом.