Стаття 62. Невиконання обов'язків по реєстрації в суднових документах операцій з шкідливими речовинами і сумішами

Невиконання капітаном або іншими особами командного складу судна чи іншого плавучого засобу передбачених чинним законодавством обов'язків по реєстрації в суднових документах операцій з речовинами, шкідливими для здоров'я людей або для живих ресурсів моря, чи сумішами, які містять такі речовини понад установлені норми, внесення зазначеними особами до суднових документів неправильних записів про ці операції або незаконне відмовлення пред'явити такі документи відповідним посадовим особам – тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Коментар:

Об'єкт: суспільні відносини, що виникають під час проведення операцій зі шкідливими речовинами і сумішами, та які спрямовані на забезпечення здоров'я людей та захист морського середовища від шкідливого впливу шкідливих речовин та сумішей.

Об'єктивна сторона полягає у здійсненні таких дій:

- невиконання капітаном або іншими особами командного складу судна чи іншого плавзасобу передбачених законодавством обов'язків з реєстрації в суднових документах операцій з шкідливими речовинами або сумішами, які містять такі речовини понад установлені норми. Цей склад зазначеного правопорушення здійснюється шляхом бездіяльності відповідних осіб.

- внесення зазначеними особами до суднових документів записів про ці операції;

- незаконне відмовлення пред'явити такі документи відповідним посадовим особам. Обов'язок з реєстрації операцій зі  шкідливими  речовинами  встановлюється Правилами реєстрації операцій зі шкідливими речовинами на суднах, морських установках і в портах України, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 10.04.2001 р. № 205, що були розроблені на основі Кодексу торговельного мореплавства України; Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.1996 р. № 269; Міжнародної конвенції щодо запобігання забрудненню із суден 1973 року; Міжнародного кодексу морського перевезення небезпечних вантажів, прийнятий резолюцією ІМО А.716(17); Положення про Головну державну інспекцію України з безпеки судноплавства, затверджене постановою Кабінету Міністрів від 30.12.1998 р; Положення про Інспекцію державного портового нагляду морського торговельного порту Україні, затверджену наказом Міністерства транспорту України від 18.10.2000 р. та інших нормативно-правових актів.

Вимоги зазначених Правил є обов'язковими для суден усіх типів і призначень, що плавають під прапором України, незалежно від відомчої підпорядкованості та форм власності, для морських стаціонарних та плавучих установок, що перебувають у водах під юрисдикцією України, і приймальних споруд у портах України.

Операції зі шкідливими речовинами на суднах, що плавають під прапором України, на морських стаціонарних і плавучих установках, що знаходяться в морських водах під юрисдикцією України, на берегових спорудах для прийняття і обробки суднових відходів У портах України повинні реєструватися у встановленому зазначеними Правилами порядку.

Відповідальність за дотриманням вимог правил на суднах покладається на судновласників і капітанів суден залежно від вини кожного, а на морських стаціонарних і плавучих установках та берегових спорудах у портах - на власників цих установок і споруд та на осіб, відповідальних за технологічні операції.

Реєстрація операцій залежно від типу шкідливої речовини і виду об'єкта, на якому Ці операції виконують, здійснюється в журналах реєстрації операцій зі шкідливими речовинами, у машинних або суднових журналах, або в диспетчерських журналах. Журнали реєстрації операцій зі шкідливими речовинами є офіційними судновими документами, повинні бути внесені в судновий реєстр обов'язкових документів, прошнуровані і засвідчені печаткою капітана будь-якого порту. Записи про операції зі шкідливими речовинами в журналах реєстрації операцій зі шкідливими речовинами здійснюють за встановленою формою з дотриманням рекомендацій щодо заповнення журналів.

Записи про операції зі шкідливими речовинами в судновому, машинному або диспетчерському журналі провадяться у довільній формі з обов'язковим зазначенням:

- виду шкідливої речовини;

- змісту проведеної операції згідно з рекомендаціями щодо внесення записів у журнали реєстрації операцій зі шкідливими речовинами;

- часу початку і закінчення операції за місцевим часом;

- місцезнаходження судна на початку і наприкінці операції або назви порту проведення операції;

- кількості перероблених шкідливих речовин м3;

- номерів або позначок суднових вантажних, паливних, мастильних та інших цистерн згідно з наявною на судні звітною технічною документацією.

Зазначені правила передбачають порядок реєстрації операцій із:

- нафтою на суднах і морських стаціонарних і плавучих установках;

- шкідливими рідкими речовинами, що перевозяться наливом на суднах;

- шкідливими речовинами, що перевозяться на суднах в упаковці;

- стічними і господарсько-побутовими водами на суднах і морських стаціонарних і плавучих установках;

- сміттям на суднах і морських стаціонарних і плавучих установках;

- шкідливими речовинами на портових суднах-збирачах і приймальних спорудах у портах.

Записи, які вносяться до суднових документів, повинні відповідати дійсності, бути не перекрученими. В іншому випадку зазначені особи несуть відповідальність за цією статтею. До обов'язків капітанів (інших осіб командного складу) входить також пред'явлення зазначених документів на вимогу уповноваженої особи.

Суб'єкт: та інші особи командного складу, на яких покладено обов'язки здійснювати відповідні записи.

Суб'єктивна сторона: вина у формі умислу або необережності.