Стаття 244-12. Органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки

Органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил і норм ядерної та радіаційної безпеки (стаття 95), а також з невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки (стаття 188-18).

Від імені органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України, його заступники.

 

Коментар:

Реалізацію державної політики у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки здійснює Державний комітет ядерного регулювання України (Держатомрегулювання), який є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Його діяльність регламентується Положенням про Державний комітет ядерного регулювання України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. № 1830.

Основними завданнями Держатомрегулювання є: участь у формуванні та забезпечення реалізації державної політики у сфері використання ядерної енергії, додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки; здійснення в межах своїх повноважень державного регулювання безпеки використання ядерної енергії; здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, вимог ядерної та радіаційної безпеки; координація діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, що відповідно до законодавства здійснюють державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Держатомрегулювання має право: 1) одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань; 2) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції; 3) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції; 4) утворювати за погодженням з іншими центральними органами виконавчої влади міжвідомчі комісії, експертні та консультативні ради, робочі групи; 5) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів України; 6) надсилати ліцензіатам, їх посадовим особам, керівникам центральних та місцевих органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, обов'язкові до виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень і недоліків у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки; 7) застосовувати в установленому порядку фінансові санкції до підприємств, установ і організацій, інших суб'єктів підприємницької діяльності у разі порушення законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, умов, визначених у ліцензіях, що ним видані; 8) обмежувати, припиняти чи зупиняти експлуатацію підприємств, установ, організацій та об'єктів у разі порушення ними вимог ядерної та радіаційної безпеки; 9) заслуховувати звіти посадових осіб центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій з питань забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, одержувати від ліцензіатів, власників чи керівників підприємств відповідні пояснення, матеріали та інформацію; 10) притягати в установленому законодавством порядку до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про використання ядерної енергії; 11) надсилати ліцензіатам, власникам чи керівникам підприємств подання про невідповідність окремих осіб займаним посадам;

12) передавати правоохоронним органам акти перевірок про порушення установлених законами, іншими нормативно-правовими актами вимог ядерної та радіаційної безпеки;

13) володіти спеціальними транспортними засобами для здійснення заходів реагування на надзвичайні ситуації.

Працівники Держатомрегулювання, які здійснюють державний нагляд за дотриманням законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, вимог ядерної та радіаційної безпеки, мають право відвідувати безперешкодно в будь-який час підприємства, установи і організації всіх форм власності для проведення в межах своїх повноважень відповідної перевірки, а також інші права, передбачені законодавством.

Держатомрегулювання здійснює повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи (державні інспекції з ядерної та радіаційної безпеки).
Держатомрегулювання очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України. Голова Держатомрегулювання несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комітет завдань і здійснення ним своїх функцій.

Голова Держатомрегулювання має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України. Один із заступників Голови Комітету є за посадою Головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України.

Розглядати справи про адміністративні правопорушення, зазначені у ст. 95 та ст. 188--18 КпАП, від імені органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки мають право Головний державний інспектор з ядерної безпеки України та його заступники.