Стаття 24(1). Реєстрація трудового договору

У разі укладення трудового договору між працівником і фізичною особою фізична особа або за нотаріальним дорученням уповноважена нею особа повинна у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи зареєструвати укладений у письмовій формі трудовий договір у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення.

 

Коментар:

 

1. Статтею, що коментується, Кодекс законів про працю доповнений Законом "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України", що був прийнятий 24 грудня 1999 року і набрав чинності з 13 січня 2000 року. Зазначимо, що з його прийняттям в Україні втратило чинність Положення про умови праці осіб у громадян за договорами, затверджене Держкомпраці СРСР і ВЦРПС.

2. Порядок реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою затверджений Міністерством праці та соціальної політики. Реєстрація здійснюється державною службою зайнятості за місцем проживання фізичної особи - наймача. Для реєстрації в службу зайнятості надається трудовий договір, підписаний сторонами, в трьох примірниках. Крім того, передбачено подання: 1) наймачем - суб'єктом підприємницької діяльності - паспорта, свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи; довідки про ідентифікаційний код; 2) іншими наймачами - паспорта та довідки про ідентифікаційний код; 3) працівником - паспорта, трудової книжки, довідки про ідентифікаційний код (трудова книжка не подається працівниками, що вперше укладають трудовий договір, не мають трудової книжки або укладають трудовий договір про роботу за сумісництвом). Трудовий договір реєструється в день його подання. При цьому трудовому договору присвоюється номер, а на кожному його примірникові робиться запис про реєстрацію, який затверджується підписом та печаткою служби зайнятості. Запис про реєстрацію є підставою для внесення в трудову книжку запису про прийняття на роботу. Про звільнення наймач робить запис в трудовому договорі з посиланням на підстави припинення трудового договору. Цей запис є підставою для зняття трудового договору з реєстрації. Про зняття з реєстрації служба зайнятості робить відмітку на всіх трьох примірниках трудового договору, що дає право наймачеві внести запис про звільнення до трудової книжки. Записи, що внесені до трудової книжки, підтверджуються підписом працівника служби зайнятості та засвідчуються печаткою.