Стаття 16. Обов'язки платника податків

16.1. Платник податків зобов'язаний:

16.1.1. стати на облік у контролюючих органах в порядку, встановленому законодавством України;

16.1.2. вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів;

16.1.3. подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів;

16.1.4. сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи;

16.1.5. подавати на належним чином оформлену письмову вимогу контролюючих органів (у випадках, визначених законодавством) документи з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансову звітність, інші документи, пов'язані з обчисленням та сплатою податків та зборів. У письмовій вимозі обов'язково зазначаються конкретний перелік документів, які повинен надати платник податків, та підстави для їх надання;

16.1.6. подавати контролюючим органам інформацію, відомості про суми коштів, не сплачених до бюджету в зв'язку з отриманням податкових пільг (суми отриманих пільг) та напрями їх використання (щодо умовних податкових пільг - пільг, що надаються за умови використання коштів, вивільнених у суб'єкта господарювання внаслідок надання пільги, у визначеному державою порядку);

16.1.7. подавати контролюючим органам інформацію в порядку, у строки та в обсягах, встановлених податковим законодавством;

16.1.8. виконувати законні вимоги контролюючих органів щодо усунення виявлених порушень законів з питань оподаткування та митної справи і підписувати акти (довідки) про проведення перевірки;

16.1.9. не перешкоджати законній діяльності посадової особи контролюючого органу під час виконання нею службових обов'язків та виконувати законні вимоги такої посадової особи;

16.1.10. повідомляти контролюючим органам за місцем обліку такого платника про його ліквідацію або реорганізацію протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення (крім випадків, коли обов'язок здійснювати таке повідомлення покладено законом на орган державної реєстрації);

16.1.11. повідомляти контролюючі органи про зміну місцезнаходження юридичної особи та зміну місця проживання фізичної особи - підприємця;

16.1.12. забезпечувати збереження документів, пов'язаних з виконанням податкового обов'язку, протягом строків, установлених цим Кодексом;

16.1.13. допускати посадових осіб контролюючого органу під час проведення ними перевірок до обстеження приміщень, територій (крім житла громадян), що використовуються для одержання доходів чи пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування, а також для проведення перевірок з питань обчислення і сплати податків та зборів у випадках, встановлених цим Кодексом.

 

Коментар:

 

Коментована стаття містить загальний перелік обов'язків платників податків. Зміст кожного із перелічених нижче обов'язків розкривається в інших статтях ПК.

Серед обов'язків платника:

1) Стати на облік у контролюючих органах в порядку, визначеному законодавством України. Ці питання врегульовано в Главі 6 Розділу II "Облік платників податків". Цей облік можна охарактеризувати як загальний, оскільки він здійснюється незалежно від того, платником яких податків буде та чи інша особа. За своїми особливостями розрізняють кілька видів процедур обліку: а) для юридичних осіб (їх відокремлених підрозділів) - ст. 64 ПК; б) для фізичних осіб - ст. 70 ПК; в) для фізичних осіб - підприємців, самозайнятих осіб - ст. 65 ПК. Особи, які мають намір проводити незалежну професійну діяльність, підлягають взяттю на облік як самозайняті особи.

Крім того, як додатковий,передбачено в ПК і облік платників щодо окремих видів податків. Зокрема, це стосується платників податку на додану вартість. Розрізняють обов'язкову (стаття 181 ПК) та добровільну реєстрацію (стаття 182 ПК) платників ПДВ.

2) Вести в установленому ПК порядку облік доходів та витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків і зборів. Відповідно до п. 135.2 ст. 135 та п. 138.2 ст. 138 ПК доходи та витрати, які враховуються при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток, - визначаються на підставі первинних документів, що підтверджують отримання платником податку доходів, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами бухгалтерського обліку, та інших документів відповідно до вимог розділу II ПК (ст. 44 ПК).

3) подавати декларації, звітність, інші документи, пов'язані з обчисленням податку, до контролюючих органів.

Податковою декларацією визнається документ, що подається платником податку контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку. З метою оподаткування до податкової декларації прирівнюються розрахунки, митні декларації.

Перелік та вимоги щодо оформлення зазначених документів конкретизуються у розділах, в яких врегульовано справляння того чи іншого виду податку. При справлянні податку з доходів фізичних осіб порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи регулюється ст. 179 ПК. В даній статті визначено осіб, які в обов'язковому порядку подають декларацію до органів державної податкової служби; осіб, які звільняються від подання декларації; загальні вимоги щодо форми податкової декларації.

В ст. 203 ПК встановлено порядок подання податкової декларації щодо ПДВ. Обов'язок подання декларації з акцизного збору закріплено в ст. 223 ПК. В ст. 239 ПК вказується на обов'язок юридичних осіб - платників збору за першу реєстрацію транспортного збору подавати в десятиденний строк після першої реєстрації в Україні таких засобів до органів державної податкової служби розрахунок суми збору. Платники екологічного податку подають декларацію відповідно до вимог ст. 250 ПК.

Платники рентної плати за транспортування нафти й нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України; рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні подають податкові декларації в порядку, визначеному відповідно в ст. 250 та 260 ПК.

4) сплачувати податки та збори в строки та розмірах, встановлених ПК та законами з питань митної справи. Відповідно до п. 31.1 ст. 31 ПК строком сплати податку чи збору визнається період, що розпочинається з моменту виникнення податкового обов'язку платника податку із сплати конкретного виду податку і завершується останнім днем строку, протягом якого такий платіж повинен бути сплачений у порядку, визначеному податковим законодавством. Строк сплати обчислюється роками, кварталами, місяцями, декадами, тижнями, днями або вказівкою на подію, що повинна настати або відбутися (п. 31.2 ст. 32).

Порушення строку сплати податку (збору) є підставою для застосування до платника санкцій. В першу чергу, пені.

У відповідних розділах ПК, в яких врегульовано справляння того чи іншого податку, збору, строк сплати конкретизовано.

5) Частина обов'язків платника податку пов'язана із необхідністю подавати до органів державної податкової служби (чи митної служби) документи за їх письмовою вимогою, та надавати податкову інформацію.

На належним чином оформлену письмову вимогу надаються документи з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інші документи, пов'язані з обчисленням та сплатою податків і зборів. У вимозі контролюючих органів (органів державної податкової служби чи митної служби), повинен міститися конкретний перелік документів, які платнику необхідно надати, підстави для надання таких документів. У випадку ігнорування платником зазначеної вимоги (відповідь не надійшла протягом 10 робочих днів), органи державної податкової служби відповідно до ст. 78 ПК мають право на проведення позапланової перевірки такого платника.

Обов'язок платника надавати податкову інформацію деталізується в ст. 72 - 73 ПК. Слід враховувати, що податковою визнається інформація - сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб'єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контрольні органи завдань і функцій у порядку, встановленому ПК. Як зазначається в п. 14.1.171 ст. 14 ПК, поняття "податкова інформація" вживається у значенні, закріпленому в Законі України "Про інформацію" (ст. 16).

6) Обов'язок платника податків щодо необхідності усунення виявлених у нього порушень податкового законодавства фактично повторений законодавцем у п. 81.3 ст. 81 ПК.

7) Щодо обов'язку підписання платником податку акта (довідки) про проведення перевірки, то він деталізується в п. 86.1 ст. 86 ПК, де визначено основні вимоги щодо складання акта, вказано на наслідки, що настають при відмові платника у підписанні такого акта та зазначається, які права має платник, який підписав акт із зауваженнями.

8) Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про свою ліквідацію чи реорганізацію платник податків зобов'язаний повідомити орган державної податкової служби за місцем свого обліку про таке рішення. Відповідно до п. 67.1 ст. 67 ПК таке повідомлення є підставою для зняття з обліку платника податку.

9) В обов'язки платника податку входить і повідомлення органу державної податкової служби про зміну місця знаходження юридичної особи (місця проживання фізичної особи - підприємця). В разі проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження або місця проживання платника податку ст. 66 ПК передбачено процедуру внесення змін до облікових даних платників податків за заявою платника податків.

Платники податків зобов'язані забезпечити зберігання документів, пов'язаних із виконанням податкового обов'язку, не менш як протягом 1095 днів з дня подання контролюючим органам податкової звітності, для складання якої використовувалися зазначені документи. Якщо звітність була подана невчасно, то термін зберігання починає відраховуватись з передбаченого ПК граничного терміну подання такої звітності. Загальні вимоги щодо зберігання зазначених документів закріплено в ст. 44 ПК.

Коментованою статтею платники податку зобов'язуються допускати під час проведення документальних виїзних та фактичних перевірок, посадових осіб контролюючих органів до обстеження приміщень і територій, які використовуються для одержання доходів чи утримання об'єктів оподаткування (обов'язок деталізується в гл. 8 Розділу II ПК).