Стаття 21. Обов'язки і відповідальність посадових осіб контролюючих органів

21.1. Посадові особи контролюючих органів зобов'язані:

21.1.1. дотримуватися Конституції України та діяти виключно у відповідності з цим Кодексом та іншими законами України, іншими нормативними актами;

21.1.2. забезпечувати сумлінне виконання покладених на контролюючі органи функцій;

21.1.3. забезпечувати ефективну роботу та виконання завдань контролюючих органів відповідно до їх повноважень;

21.1.4. не допускати порушень прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій;

21.1.5. коректно та уважно ставитися до платників податків, їх представників та інших учасників відносин, що виникають під час реалізації норм цього Кодексу та інших законів, не принижувати їх честі та гідності;

21.1.6. не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи;

21.1.7. надавати органам державної влади та органам місцевого самоврядування на їх письмовий запит відкриту податкову інформацію в порядку, встановленому законом.

21.2. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків посадові особи контролюючих органів несуть відповідальність згідно із законом.

21.3. Шкода, завдана неправомірними діями посадових осіб контролюючих органів, підлягає відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету, передбачених таким контролюючим органам.

 

Коментар:

 

1. Коментована стаття містить перелік загальних обов'язків посадових осіб органів державної податкової служби і митних органів та визначає підстави притягнення до відповідальності зазначених осіб.

Зміст поняття "посадова особа" розкрито в ст. 2 Закону України "Про державну службу" від 16.12.93 р. N 3723-XII, де зазначається, що посадовими особами вважаються керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

2. Визначення осіб, які належать до посадових осіб органів державної податкової служби, міститься в ст. 15 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" від 04.12.90 р. N 509-XII. Посадовою особою органу державної податкової служби може бути особа, яка має освіту за фахом та відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Державною податковою службою України. Посадові особи органів державної податкової служби здійснюють організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі функції, визначені законодавством України. Правовий статус посадових осіб органів державної податкової служби, митних органів, їх права та обов'язки визначаються Конституцією України, Податковим кодексом України, Митним кодексом України, Законом України "Про державну податкову службу в Україні", а в частині, що не регулюється ним, - Законом України "Про державну службу".

Посадовим особам органів державної податкової служби присвоюються спеціальні звання:

головний державний радник податкової служби,

державний радник податкової служби I рангу,

державний радник податкової служби II рангу,

державний радник податкової служби III рангу,

радник податкової служби I рангу,

радник податкової служби II рангу,

радник податкової служби III рангу,

інспектор податкової служби I рангу,

інспектор податкової служби II рангу,

інспектор податкової служби III рангу.

Положення про спеціальні звання та порядок їх присвоєння, розмір надбавок за звання затверджуються Кабінетом Міністрів України.

3. Перелічені в коментованій статті обов'язки посадових осіб сформульовано досить загально. Частина з них є обов'язком будь-якого громадянина України, незалежно від того, чи є він посадовою особою, чи ні. Це обов'язки, які закріплені в Конституції України. Так, закріплений в пп. 21.1.1 п. 21.1 ст. 21 ПК обов'язок дотримуватися Конституції України та законів України, проголошений як обов'язок посадових осіб органів державної податкової служби і митних органів, є конституційним обов'язком кожного громадянина (ст. 68 Конституції України).

4. Посадові особи повинні забезпечити сумлінне виконання функцій, покладених на органи державної податкової служби.

Функції органів державної податкової служби закріплено в розділі II Закону України "Про державну податкову службу в Україні" а саме в ст. ст. 8 - 10 вказаного Закону.

5. Посадові особи органів державної податкової служби та митних органів зобов'язані не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, одержаної ними під час виконання своїх функцій.

Ст. 21 Закону України "Про інформацію" до інформації з обмеженим доступом відносить конфіденційну, таємну та службову інформацію. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичним або юридичним особам, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватись за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов. Не може бути віднесена до конфіденційної інформація, що була отримана або створена розпорядниками інформації.

Таємною інформацією є інформація, доступ до якої обмежується виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю. Службовою інформацією є інформація, що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень, а також інформація, зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

6. Посадові особи вказаних вище контролюючих органів зобов'язані надавати на запит органів державної влади та органів місцевого самоврядування відкриту податкову інформацію.

Відповідно до ст. 16 Закону України "Про інформацію", податковою інформацією визнається сукупність відомостей і даних, створених або отриманих суб'єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності,  необхідних для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій.

Відкритою вважається будь-яка інформація, що не віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

7. Коментованою статтею на посадових осіб зазначених органів покладено обов'язок щодо забезпечення ефективної роботи та виконання завдань контролюючих органів відповідно до їх повноважень. Під повноваженнями слід розуміти сукупність прав і обов'язків органів державної податкової служби, їх посадових осіб, закріплених за ними у встановленому законодавством порядку та направлених на здійснення покладених на них функцій. Права органів державної податкової служби закріплено в ст. 20 ПК. Основні завдання цього органу викладено в п. 3 Положення про Державну податкову службу в Україні, затвердженому Указом Президента України від 12 травня 2011 р. N 584/2011.

8. Особи, винні у порушенні законодавства, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із чинним законодавством.