Стаття 36. Податковий обов'язок

36.1. Податковим обов'язком визнається обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи.

36.2. Податковий обов'язок виникає у платника за кожним податком та збором.

36.3. Податковий обов'язок є безумовним і першочерговим стосовно інших неподаткових обов'язків платника податків, крім випадків, передбачених законом.

36.4. Виконання податкового обов'язку може здійснюватися платником податків самостійно або за допомогою свого представника чи податкового агента.

36.5. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов'язку несе платник податків, крім випадків, визначених цим Кодексом або законами з питань митної справи.

 

Коментар:

 

1. Відповідно до ст. 36 ПК до податкового обов'язку віднесено обов'язок платника щодо:

1) обчислення податку;

2) подання в межах встановлених законодавством граничних строків податкових декларацій до контролюючих органів;

3) сплата податків в порядку, встановленому ПК, або в законах з питань митної справи.

В теорії податкового права поняттям "податковий обов'язок" охоплюють дещо ширший спектр обов'язків платника податків (його представника чи податкового агента), ніж це передбачено в коментованій статті.

Податковий обов'язок- це поняття ємне, яке охоплює сукупність обов'язків платника податку (зборів), пов'язаних зі сплатою податку чи іншого обов'язкового платежу.

Платник податків виконує свій податковий обов'язок або добровільно, або примусово. Добровільне виконання податкового обов'язку передбачає, що платник, без застосування до нього заходів примусу з боку контролюючих органів, здійснює:

a) своєчасну та в повному обсязі сплату сум податків, інших обов'язкових платежів до бюджету;

b) своєчасно стає на облік в органах державної податкової служби;

c) в межах встановлених законодавством граничних строків подає податкові декларації до контролюючих органів. Органи державної податкової служби не в праві вимагати від платника податків надання форм звітності чи обліку, прямо не передбачених в податкових законах;

d) веде облік об'єктів оподаткування тощо.

2. Податковий обов'язок визначається для платника по кожному податку окремо.

3. Законодавець надає право платнику або виконати податковий обов'язок самостійно, або за допомогою законного чи уповноваженого представника платника податку, чи податкового агента. Податковий агент вступає в податкові правовідносини щодо виконання податкового обов'язку лише у випадках, прямо передбачених в ПК (див. коментар до ст. 18 ПК). Законні представники фізичної особи - платника податку при виконанні податкового обов'язку платника податку повинні дотримуватися вимог ст. 99 ПК.

4. У випадку порушення платником податку порядку: обчислення податку; подання податкових декларацій до контролюючих органів; сплати, платник притягується до відповідальності. Підстави притягнення до відповідальності та санкції, які застосовуються до порушників, закріплено в Главі 11 "Відповідальність" та Главі 12 "Пеня" Розділу II ПК.

Законні представники платника податку притягуються до відповідальності за порушення вимог п. 99.5 ст. 99 ПК.