Стаття 169. Перерахунок податку та податкові соціальні пільги

169.1. Перелік податкових соціальних пільг.

З урахуванням норм абзацу першого підпункту 169.4.1 пункту 169.4 цієї статті платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги:

169.1.1. у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку;

169.1.2. у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту, - для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, - у розрахунку на кожну таку дитину;

169.1.3. у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту, - для такого платника податку, який:

а) є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;

б) утримує дитину-інваліда - у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років;

в) є особою, віднесеною законом до першої або другої категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв'язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

г) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад'юнктом;

ґ) є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, пільга яким визначена підпунктом "б" підпункту 169.1.4 цього пункту;

д) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;

е) є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", крім осіб, визначених у підпункті "б" підпункту 169.1.4 цього пункту;

169.1.4. у розмірі, що дорівнює 200 відсоткам суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту, - для такого платника податку, який є:

а) Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше медалями "За відвагу";

б) учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом І і ІІ групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

в) колишнім в'язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою;

г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;

ґ) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року.

169.2. Вибір місця отримання (застосування) податкової соціальної пільги.

169.2.1. Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати).

169.2.2. Платник податку подає роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги (далі - заява про застосування пільги).

Податкова соціальна пільга починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право. Роботодавець відображає у податковій звітності всі випадки застосування або незастосування податкової соціальної пільги згідно з отриманими від платників податку заявами про застосування пільги, а також заявами про відмову від такої пільги.

Перелік таких документів та порядок їх подання визначає Кабінет Міністрів України.

169.2.3. Податкова соціальна пільга не може бути застосована до:

доходів платника податку, інших ніж заробітна плата;

заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад'юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету;

доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

Податкова соціальна пільга до заробітної плати державних службовців застосовується під час її нарахування до завершення нарахування таких доходів без подання відповідних заяв, зазначених у підпункті 169.2.2 цього пункту, але з поданням підтвердних документів для встановлення розміру пільги.

169.2.4. Якщо платник податку порушує норми цього пункту, внаслідок чого, зокрема, податкова соціальна пільга застосовується також під час отримання інших доходів протягом будь-якого звітного податкового місяця або за кількома місцями отримання доходів, такий платник податку втрачає право на отримання податкової соціальної пільги за всіма місцями отримання доходу починаючи з місяця, в якому мало місце таке порушення, та закінчуючи місяцем, в якому право на застосування податкової соціальної пільги відновлюється.

Платник податку може відновити право на застосування податкової соціальної пільги, якщо він подасть заяву про відмову від такої пільги всім роботодавцям із зазначенням місяця, коли відбулося таке порушення, на підставі чого кожний роботодавець нараховує і утримує відповідну суму недоплати податку та штраф у розмірі 100 відсотків суми цієї недоплати за рахунок найближчої виплати доходу такому платнику податку, а у разі, коли сума виплати недостатня, - за рахунок наступних виплат. Якщо сума недоплати та/або штрафу не були утримані податковим агентом за рахунок доходу платника податку, то такі суми включаються до річної податкової декларації такого платника податку. При цьому право на застосування податкової соціальної пільги відновлюється з податкового місяця, що настає за місяцем, в якому сума такої недоплати та штраф повністю погашаються.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, встановлює також порядок інформування роботодавців платника податку про наявність порушень ним норм підпункту 169.2.1 цього пункту, виявлених на підставі даних податкової звітності чи документальних перевірок, а також порядок інформування роботодавця про позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу.

169.3. Вибір розміру податкової соціальної пільги та строк її дії.

169.3.1. У разі якщо платник податку має право на застосування податкової соціальної пільги з двох і більше підстав, зазначених у пункті 169.1 цієї статті, застосовується одна податкова соціальна пільга з підстави, що передбачає її найбільший розмір, за умови дотримання процедур, визначених підпунктом 169.4.1 пункту 169.4 цієї статті, крім випадку, передбаченого підпунктом "б" підпункту 169.1.3 пункту 169.1 цієї статті, податкова соціальна пільга за яким додається до пільги, визначеної підпунктом 169.1.2 цього пункту у разі, якщо особа утримує двох і більше дітей, у тому числі дитину-інваліда (дітей-інвалідів).

169.3.2. Платник податку, який має право на застосування податкової соціальної пільги більшої, ніж передбачена підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 цієї статті, зазначає про таке право у заяві про застосування пільги, до якої додає відповідні підтвердні документи.

169.3.3. Податкова соціальна пільга, передбачена підпунктом 169.1.2 та підпунктами "а", "б" підпункту 169.1.3 пункту 169.1 цієї статті, надається до кінця року, в якому дитина досягає 18 років, а у разі її смерті до досягнення зазначеного віку - до кінця року, на який припадає смерть. Право на отримання такої податкової соціальної пільги втрачається у разі позбавлення платника податку батьківських прав або якщо він відмовляється від дитини чи передає дитину на державне утримання, у тому числі у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, незалежно від того, чи береться плата за таке утримання, чи ні, а також якщо дитина стає курсантом на умовах її повного утримання, починаючи з податкового місяця, в якому відбулася така подія.

Надання податкової соціальної пільги, передбаченої підпунктами "в" - "е" підпункту 169.1.3 пункту 169.1 цієї статті, зупиняється з податкового місяця, що настає за місяцем, в якому платник податку втрачає статус, визначений у цих підпунктах.

169.3.4. Податкова соціальна пільга надається з урахуванням останнього місячного податкового періоду, в якому платник податку помер або оголошується судом померлим чи визнається судом безвісно відсутнім, або втрачає статус резидента, або був звільнений з місця роботи.

169.4. Перерахунок податку, перерахунок та обмеження податкової соціальної пільги.

169.4.1. Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у випадку та у розмірі, передбачених підпунктом 169.1.2 та підпунктами "а" і "б" підпункту 169.1.3 пункту 169.1 цієї статті, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому цього підпункту, та відповідної кількості дітей.

Якщо платник податку отримує доходи у вигляді заробітної плати за період її збереження згідно із законодавством, у тому числі за час відпустки або перебування платника податку на лікарняному, то з метою визначення граничної суми доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги, та в інших випадках їх оподаткування, такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування.

169.4.2. Роботодавець платника податку зобов'язаний здійснити, у тому числі за місцем застосування податкової соціальної пільги, з урахуванням положень абзацу другого пункту 167.1 статті 167 цього Кодексу, перерахунок суми доходів, нарахованих такому платнику податку у вигляді заробітної плати, а також суми наданої податкової соціальної пільги:

а) за наслідками кожного звітного податкового року під час нарахування заробітної плати за останній місяць звітного року;

б) під час проведення розрахунку за останній місяць застосування податкової соціальної пільги у разі зміни місця її застосування за самостійним рішенням платника податку або у випадках, визначених підпунктом 169.2.3 пункту 169.2 цієї статті;

в) під час проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з таким роботодавцем.

169.4.3. Роботодавець та/або податковий агент має право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період та у будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування, незалежно від того, чи має платник податку право на застосування податкової соціальної пільги.

169.4.4. Якщо внаслідок здійсненого перерахунку виникає недоплата утриманого податку, то сума такої недоплати стягується роботодавцем за рахунок суми будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) за відповідний місяць, а в разі недостатності суми такого доходу - за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців, до повного погашення суми такої недоплати.

Якщо внаслідок проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з роботодавцем, виникає сума недоплати, що перевищує суму оподатковуваного доходу платника податку за останній звітний період, то непогашена частина такої недоплати включається до складу податкового зобов'язання платника податку за наслідками звітного податкового року та сплачується самим платником.

 

Коментар:

 

1. Податкова соціальна пільга - це зменшення місячного оподатковуваного доходу малозабезпеченого громадянина-платника податку. Назва пільги як "соціальна", розкриває її основне призначення - зменшення податкового навантаження для малозабезпечених категорій громадян.

2. Пільга надається при дотриманні наступних умов:

1) місячний доход платника, який бажає скористатись пільгою, не повинен перевищувати розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня року, в якому пільга застосовується. Наприклад, станом на 1 січня 2011 року статтею 21 Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" встановлено прожитковий мінімум для працездатної особи в розмірі 941 грн. Саме ця сума і є базовою для розрахунку податкової соціальної пільги в 2011 році;

2) платник податку звертається до свого роботодавця із заявою про застосування податкової соціальної пільги (крім державних службовців, від яких подання заяви законодавством не передбачено). У випадку, якщо платник має право на застосування пільги за кількома підставами, то в заяві необхідно вказати, яким видом пільги платник хоче скористатись;

3) пільга надається за підсумками звітного місяця;

4) пільга надається тільки за одним місцем роботи і лише відносно одного виду доходів платника - його заробітної плати. До інших видів доходів, наприклад, доходів самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, не застосовується.

Законодавець передбачає обмеження, коли платник, одержуючи заробітну плату лише за одним місцем роботи, не зможе скористатись податковою соціальною пільгою. В пп. 169.2.3 п. 169.2 ст. 169 ПК міститься вичерпний перелік осіб та вичерпний перелік їх доходів, відносно яких можуть застосовуватися такі обмеження. Мова йде про осіб, які, крім заробітної плати, протягом звітного місяця отримують із бюджету ряд інших виплат. Це доходи у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад'юнктів, військовослужбовців. Якщо перераховані вище виплати надійшли з інших джерел, відмінних від бюджету, обмеження щодо застосування пільги не застосовуються;

5) розмір пільги (а) 50 відсотків прожиткового мінімуму для працездатної особи; б) 150 відсотків від розміру пільги, вказаної в пункті "а"; 200 відсотків від розміру пільги, вказаної в пункті "а") залежить від категорії платника податку.

В даному коментарі розміри пільг вказано із урахуванням обмежень, встановлених п. 1 Розділу XIX "Прикінцеві положення" ПК, де зазначається, що до 1 січня 2015 року для цілей застосування пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 ПК податкова соціальна пільга буде надаватись в розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленому законом на 1 січня звітного податкового року.

3. Види пільг, в залежності від їх розміру:

I. Пільга в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для працездатної особи (у 2011 році - сума пільги складає 470 грн. 50 коп. ) надається будь-якому платнику податку, якщо він відповідає перерахованим вище умовам. А саме - доходи платника не повинні перевищувати розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого станом на 1 січня податкового року та скоригованого на підвищувальний коефіцієнт 1,4. Так, у 2011 році станом на 1 січня розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи складав 941 грн. Розмір місячного доходу, що дає платнику право скористатись в 2011 році податковою соціальною пільгою, складає 1320 грн. (941 грн. збільшуємо на коефіцієнт 1,4 та округлюємо до найближчих 10 грн.).

Розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи у 2011 році визначається за ст. 21 Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік".

II. Пільга в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для працездатної особи (у 2011 році  сума пільги складає 470 грн. 50 коп. ) у розрахунку на кожну дитину:

- надається одному з батьків, які мають двох і більше дітей віком до 18 років, та

- граничні доходи платника податку за своїм розміром не перевищують розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, помноженого на кількість дітей. Наприклад, якщо громадянин має трьох дітей до 18 років, граничний розмір заробітної плати в 2011 році, що дає йому право скористатись пільгою, визначається як 1320 грн. х 3 дітей = 3960грн.

- пільга надається у розрахунку на кожну дитину.

Особа, яка бажає скористатись пільгою, надає:

- копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа - платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну;

- копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник).

Пільга зберігається за батьками до кінця року, в якому дитина досягає 18 років.

III. Пільга в розмірі 150 відсотків від суми пільги, визначеної в попередньому пункті (для цієї категорії громадян пільга складає у 2011 році 705 грн. 75 коп.) надається платнику, що є:

1) одинокою матір'ю (батьком), вдівцем, вдовою, опікуном, піклувальником - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років. Особи, які хочуть скористатись пільгою, повинні надати роботодавцю наступний перелік документів:

копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа - платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну;

копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);

копію свідоцтва про шлюб та свідоцтва про смерть (якщо із заявою звертається вдова або вдівець);

копію паспорта.

Одинокою матір'ю (батьком) або опікуном, піклувальником вважаються особи, які на момент застосування роботодавцем зазначеної вище пільги, маючи дитину (дітей) віком до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом. Пільга зберігається за батьками до кінця року, в якому дитина досягає 18 років.

2) утримує дитину-інваліда - у розрахунку на кожну таку дитину до 18 років. Особа, яка бажає отримати зазначену пільгу, надає роботодавцю наступні документи:

копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа - платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну;

копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);

пенсійне посвідчення дитини або довідку медико-соціальної експертизи для заявника, який утримує дитину-інваліда віком від 16 до 18 років;

медичний висновок, виданий закладами МОЗ в установленому порядку (якщо із заявою звертається платник податку, який утримує дитину-інваліда віком до 16 років).

Пільга зберігається за батьками до кінця року, в якому дитина досягає 18 років.

3) є особою віднесеною до 1 або 2 категорії осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв'язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Особа, яка бажає отримати зазначену пільгу, надає роботодавцю наступні документи:

- копію посвідчення (дубліката посвідчення) встановленого зразка:

громадянина (громадянки), який (яка) постраждав (постраждала) внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1 серії А з відбитком штампа "Перереєстровано" та записом про дату перереєстрації, а також вкладкою встановленого зразка;

- учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2 серії А з відбитком штампа "Перереєстровано" та записом про дату перереєстрації;

- громадянина (громадянки), евакуйованого (евакуйованої) у 1986 році із зони відчуження, категорії 2 серії Б;

- громадянина (громадянки), який (яка) постійно проживав (проживала) у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття рішення Уряду України про відселення (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28 червня 1989 р. N 224-р), категорії 2 серії Б.

Особи, нагороджені Грамотою Президії Верховної Ради УРСР за участь в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, подають її копію.

4) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад'юнктом;

5) є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства. Особа, яка бажає отримати зазначену пільгу, надає роботодавцю наступні документи: копію пенсійного посвідчення або довідку медико-соціальної експертизи;

6) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів. Особа, яка бажає отримати зазначену пільгу, надає роботодавцю копію акта Президента України про призначення зазначеної стипендії.

7) є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Особа, яка бажає отримати зазначену пільгу, надає роботодавцю:

- копію посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях у період після Другої світової війни;

IV. Пільга в розмірі 200 відсотків від 50 відсотків прожиткового мінімуму для працездатної особи (для цієї категорії громадян пільга складає у 2011 році 941грн.) надається платнику, який є:

1) особою, що є Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше медалями "За відвагу";

2) учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом I і II групи з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Особа, яка бажає отримати зазначену пільгу, надає роботодавцю:

- копію посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях під час Другої світової війни; пенсійне посвідчення або довідку медико-соціальної експертизи.

3) колишнім в'язнем концтаборів або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою. Для отримання пільги надають наступні документи:

- довідки, видані компетентними органами, чи документи, які містять необхідні відомості про факт визнання особи репресованою чи реабілітованою.

4) колишнім в'язнем місць примусового утримання під час Другої світової війни. Зазначені особи надають копію посвідчення жертви нацистських переслідувань.

5) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками. Для отримання зазначеної пільги необхідно надати:

- копію посвідчення жертви нацистських переслідувань або довідки, видані компетентними органами, чи документи, які містять необхідні відомості про факт насильного вивезення з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;

6) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року. Пільга надається при умові надання документів, які містять необхідні відомості про факт перебування на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 р. по 27 січня 1944 року.

4. Платник, який має право на застосування податкової соціальної пільги за кількома підставами, отримує пільгу лише за однією з таких підстав, виходячи з її найбільшого розміру. Виключення становлять пільги, які надаються батькам, що мають двох і більше дітей віком до 18 років, за умови, що серед інших дітей вони утримують і дитину-інваліда. Для зазначеної категорії платників пільги додаються (пільга в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для працездатної особи у розрахунку на кожну дитину додається до пільги на дитину-інваліда в розмірі 150 відсотків від суми зазначеної вище пільги).

5. Вимоги щодо документів, на підставі яких надається податкова соціальна пільга, визначені в Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. N 1227.

6. Для цілей оподаткування доходів фізичних осіб під терміном "заробітна плата" також розуміють заохочувальні та компенсаційні виплати або інші виплати та винагороди, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму. До таких виплат належать, зокрема, і винагороди та премії, які мають одноразовий характер. На винагороди, виплачені на підставі цивільно-правового договору за виконані роботи та надані послуги, податкова соціальна пільга не поширюється.

7. Податкова соціальна пільга починає застосовуватись роботодавцем з дня отримання ним від платника заяви про її застосування та відповідних підтверджувальних документів.

Якщо заява була подана більш ніж одному працедавцю, або платник отримує доходи, які позбавляють його права на звернення для отримання пільги (наприклад, отримання крім зарплати і стипендії тощо), то такий платник притягується до відповідальності. Працедавцем з нього буде утримано кошти у сумі наданих пільг та штраф у розмірі 100 відсотків від цієї суми. Зазначений платник податків втрачає право на застосування пільги за всіма місцями роботи.

Державна податкова адміністрація України своїм наказом від 24 грудня 2010 року N 1023 затвердила Порядок інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу та форми Повідомлення про наявність зазначених порушень.

У разі недостатності суми доходу (заробітної плати) в одному місяці утримання має проводитись працедавцем за рахунок виплат наступних місяців.

Відновлення права на застосування податкової соціальної пільги можливе за наступних умов: 1) подання платником податку заяви про відновлення пільги; 2) погашення недоплати податку, що виникла в зв'язку із неправомірним застосуванням пільги; 3) сплатою штрафу. Пільга поновлюється з місяця наступного за місяцем, в якому виконано перелічені вище вимоги.

Працедавець, який застосував податкову соціальну пільгу на підставі належним чином оформленої заяви, не несе відповідальності за порушення платником податку з доходів фізичних осіб порядку отримання пільги.

8. В коментованій статті визначено підстави:

- за яких роботодавець зобов'язаний здійснити перерахунок суми доходів, нарахованих платнику податку у вигляді заробітної плати, та суми наданої пільги (пп. 169.4.2 п. 169.4 ст. 169 ПК);

- за яких роботодавець має право здійснити перерахунок суми доходів, нарахованих платнику податку, суми утриманого податку, незалежно від факту застосування податкової соціальної пільги (пп. 169.4.3 п. 169.4 ст. 169 ПК).

Обов'язок перерахунку суми доходів, нарахованих платнику податку у вигляді заробітної плати, та суми наданої пільги виникає у роботодавця:

за наслідками кожного звітного податкового року, в якому надавалась податкова соціальна пільга;

під час проведення розрахунку за останній місяць застосування пільги;

під час проведення остаточного розрахунку з працівником, що припиняє трудові відносини з роботодавцем.