Стаття 183. Порядок реєстрації платників податку

183.1. Будь-яка особа, що підлягає обов'язковій реєстрації чи прийняла рішення про добровільну реєстрацію як платника податку, подає до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву.

183.2. У разі обов'язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява подається до органу державної податкової служби не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у статті 181 цього Кодексу.

183.3. У разі добровільної реєстрації особи як платника податку або особи, яка відповідає вимогам, визначеним підпунктом 6 пункту 180.1 статті 180 цього Кодексу, реєстраційна заява подається до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних.

183.4. У разі переходу осіб із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку, на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, у випадках, визначених главою 1 розділу XIV цього Кодексу, за умови, що такі особи відповідають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 цього Кодексу, реєстраційна заява подається не пізніше 10 числа першого календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом. Якщо такі особи відповідають вимогам, визначеним пунктом 182.1 статті 182 цього Кодексу, реєстраційна заява подається у строк, визначений пунктом 183.3 цієї статті.

У разі зміни ставки єдиного податку відповідно до підпункту "б" підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 цього Кодексу реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку у розмірі 3 або 7 відсотків.

183.5. Особи, зазначені у пункті 183.3 цієї статті, можуть навести у заяві бажаний (запланований) день реєстрації як платника податку, що відповідає даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на виписку податкових накладних.

Реєстрація осіб, зазначених в абзаці другому пункту 183.4 цієї статті, діє з першого числа календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку у розмірі 3 або 7 відсотків.

183.6. У разі якщо останній день строку подання заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день.

183.7. Заява про реєстрацію особи як платника податку подається особисто такою фізичною особою або безпосередньо керівником або представником юридичної особи - платника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та повноважень) до органу державної податкової служби за місцезнаходженням (місцем проживання) особи. У заяві зазначаються підстави для реєстрації особи як платника податку.

183.8. Орган державної податкової служби відмовляє в реєстрації особи як платника податку, якщо за результатами розгляду реєстраційної заяви та/або поданих документів встановлено, що особа не здійснює постачання товарів/послуг або не відповідає вимогам, визначеним статтею 180, пунктом 181.1 статті 181, пунктом 182.1 статті 182 та пунктом 183.7 статті 183 цього Кодексу, або якщо існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації згідно із статтею 184 цього Кодексу.

183.9. У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника податку орган державної податкової служби зобов'язаний видати заявнику або відправити поштою (з повідомленням про вручення) свідоцтво про реєстрацію такої особи як платника податку не пізніше наступного робочого дня після бажаного (запланованого) дня реєстрації платника податку, зазначеного у його заяві, або протягом 5 робочих днів від дати надходження реєстраційної заяви, якщо бажаний (запланований) день реєстрації у заяві не зазначено чи такий день настає раніше дати, що припадає на останній день строку, встановленого для реєстрації платника податку органом державної податкової служби. Якщо бажаний (запланований) день реєстрації, зазначений у заяві особи, настає після завершення 5 робочих днів від дати надходження реєстраційної заяви, орган державної податкової служби зобов'язаний видати заявнику або відправити поштою (з повідомленням про вручення) свідоцтво про реєстрацію такої особи як платника податку не пізніше бажаного (запланованого) дня реєстрації платника податку, зазначеного у його заяві.

183.10. Будь-яка особа, яка підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку, і у випадках та в порядку, передбачених цією статтею, не подала до органу державної податкової служби реєстраційну заяву, несе відповідальність за ненарахування або несплату цього податку на рівні зареєстрованого платника без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування.

183.11. Оригінал свідоцтва про реєстрацію платника податку повинен зберігатися таким платником, а копії свідоцтва, достовірність яких засвідчена органом державної податкової служби, розміщуватися в доступних для огляду місцях у приміщенні платника податку та в усіх його філіях (відділеннях), представництвах.

183.12. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, веде реєстр платників податку, в якому міститься інформація про осіб, зареєстрованих як платники податку.

183.13. Для інформування платників податку центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, щодекади оприлюднює на своєму веб-сайті:

183.13.1. дані з реєстру платників податку із зазначенням найменування або прізвища, імені та по батькові платника податку, дати податкової реєстрації, індивідуального податкового номера, номера свідоцтва про реєстрацію платника податку, дати початку його дії;

183.13.2. інформацію про осіб, позбавлених реєстрації як платників податку за заявою платника податку, з ініціативи органів державної податкової служби чи за рішенням суду, а саме про анульовані свідоцтва про реєстрацію платника податку із зазначенням індивідуальних податкових номерів, дати анулювання, причин анулювання та підстав для анулювання свідоцтв.

183.14. Форми реєстраційної заяви, заяви про анулювання реєстрації, свідоцтва про реєстрацію, а також положення про реєстрацію платників податку затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

183.15. У разі зміни платником податку місцезнаходження (місця проживання) або його переведення на обслуговування до іншого органу державної податкової служби зняття такого платника з обліку в одному органі державної податкової служби і взяття на облік в іншому здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

У разі зміни даних про платника податку, які зазначаються у свідоцтві про реєстрацію, а також у разі встановлення розбіжностей чи помилок у записах свідоцтва про реєстрацію та/або реєстру платників податку, втрати або непридатності свідоцтва для користування платник податку подає реєстраційну заяву до органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про платника податку або виникли інші підстави для перереєстрації та заміни свідоцтва про реєстрацію.

Орган державної податкової служби видає платнику податку нове свідоцтво замість старого з дотриманням правил та у строки, визначені цією статтею для реєстрації платників податку.

183.16. Якщо відповідно до законодавства визначено строк, на який утворено особу, або строк, після якого змінюються дані у свідоцтві про реєстрацію платника податку, зазначене свідоцтво видається тільки на такий строк.

183.17. Особа, утворена в результаті реорганізації платника податку (крім особи, утвореної шляхом перетворення), реєструється платником податку як інша новоутворена особа в порядку, визначеному цим Кодексом, у тому числі у разі, коли до такої особи перейшли обов'язки із сплати податку у зв'язку з розподілом податкових зобов'язань чи податкового боргу.

183.18. Особі, що реєструється як платник податку, присвоюється індивідуальний податковий номер, який використовується для сплати податку.

 

Коментар:

 

1. Стаття 183 ПК містить податкові процесуальні норми, що встановлюють порядок реєстрації особи платником ПДВ. Реєстрація може здійснюватись як в добровільному, так і в обов'язковому порядку. Про підстави для такої реєстрації див. коментарі до статей 180, 181, 182 ПК. Реєстрація особи платником ПДВ є обов'язковою передумовою для формування особою як податкового зобов'язання (крім випадків, передбачених в підпункті 3 пункту 180.1 та п. 180.2 статті 180 ПК), так і податкового кредиту.

На рівні підзаконного акта порядок реєстрації осіб платниками податку на додану вартість регулюється Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 7 листопада 2011 року.

2. Для реєстрації платником ПДВ особа повинна перебувати на обліку в податковому органі за місцезнаходженням або місцем проживання.

3. Плата за реєстрацію та перереєстрацію особи платником ПДВ не справляється.

4. Пунктом 183.2 ПК визначається строк подання заяви про реєстрацію особи у разі її обов'язкової реєстрації. Неподання заяви платником не позбавляє його статусу платника податку, що виникає з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому досягнуто відповідний обсяг оподатковуваних операцій. Водночас на платника розповсюджуються негативні наслідки, передбачені п. 183.10 коментованої статті, а також інші наслідки, передбачені законом (наприклад, відсутність права виписувати податкові накладні).

5. Згідно із пунктом 183.4 статті 183 розділу V Кодексу обов'язковій реєстрації як платник податку на додану вартість підлягає особа, що переходить на загальну систему оподаткування із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку на додану вартість, у разі якщо така особа відповідає вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу. У такому разі особа повинна подати до органу державної податкової служби реєстраційну заяву не пізніше 10 числа першого календарного місяця, в якому здійснено перехід на загальну систему оподаткування.

Особа, яка переходить на загальну систему оподаткування із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплату податку на додану вартість, та відповідає вимогам, визначеним пунктом 182.1 статті 182 ПК України може за добровільним рішенням (у добровільному порядку) зареєструватись платником податку на додану вартість. Для цього означена особа повинна подати до відповідного органу державної податкової служби реєстраційну заяву не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого така особа вважатиметься платником цього податку та матиме право на податковий кредит та виписку податкових накладних.

Особи, які проводять операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави, для набуття статусу платника податку на додану вартість мають подати до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого така особа вважатиметься платником податку на додану вартість та матиме право на податковий кредит та виписку податкових накладних.

При зміні особою ставки єдиного податку з 5 відсотків на 3 відсотки така особа повинна подати до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку у розмірі 3 відсотки.

Форма реєстраційної заяви платника податку на додану вартість визначається в Положенні про реєстрацію платників податку на додану вартість, що затверджене наказом Міністерства фінансів України від 7 листопада 2011 року N 1394.

6. Про реєстрацію платником ПДВ особа подає до податкового органу за своїм місцем реєстрації заяву встановленої форми. Дані заяви мають бути достовірними та відповідати відомостям Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Особи, що реєструються платниками ПДВ у добровільному порядку, та особи, які провадять операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави, можуть зазначити в заяві бажаний (запланований) день реєстрації як платника податку на додану вартість, що відповідає даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого такі особи вважатимуться платниками цього податку та матимуть право на виписку податкових накладних (п. 183.5). Бажаний (запланований) день реєстрації особи платником ПДВ не може наставати раніше 5-денного строку, встановленого для реєстрації платником ПДВ в п. 183.9 коментованої статті.

Реєстрація осіб - платників єдиного податку, які змінюють розмір ставки цього податку з 5 відсотків на 3 відсотки, діє з першого числа календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку у розмірі 3 відсотки.

Якщо протягом строку від подання реєстраційної заяви до бажаного дня реєстрації у особи виникнуть обставини або операції, при яких реєстрація платником ПДВ є обов'язковою згідно з пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу, така особа зобов'язана подати повторну реєстраційну заяву у строки, визначені пунктом 183.2 статті 183 розділу V Кодексу. У цьому випадку реєстрація платника ПДВ з бажаного дня реєстрації анулюється та проводиться реєстрація платника ПДВ у загальному порядку.

7. Підстави для відмови в реєстрації особи платником ПДВ викладені в п. 183.8 коментованої статті. Рішення податкового органу про відмову в реєстрації особи платником ПДВ може бути оскаржено в адміністративному порядку в 10-денний строк з моменту отримання податкового повідомлення-рішення та в судовому порядку - в межах 1095 днів з моменту його отримання. Порядок оскарження визначений ст. 56 ПК.

8. Платник податку зобов'язаний зберігати оригінал свідоцтва про реєстрацію платником ПДВ. Для отримання нового свідоцтва при втраті платник ПДВ подає до податкового органу, в якому перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву з позначкою "Перереєстрація у зв'язку з утратою свідоцтва", усі засвідчені копії свідоцтва, пояснення за підписом платника ПДВ (для фізичних осіб) або керівника платника ПДВ (для юридичних осіб) щодо втрати свідоцтва.

У разі псування чи зношення свідоцтва про реєстрацію платником податку на додану вартість, платник податку повинен подати до відповідного органу державної податкової служби (до податкового органу, в якому перебуває на обліку такий платник податку) додаткову реєстраційну заяву з позначкою "Перереєстрація у зв'язку із псуванням свідоцтва", свідоцтво, усі засвідчені копії свідоцтва.

Усі засвідчені органом державної податкової служби копії свідоцтва про реєстрацію платником податку на додану вартість, які були видані платнику податку означеним державним органом, підлягають обов'язковому поверненню до відповідного податкового органу при анулюванні реєстрації особи як платника податку на додану вартість, заміні свідоцтва про реєстрацію платником податку на додану вартість чи при втраті такого свідоцтва. Ці копії повертаються до відповідного податкового органу одночасно з поверненням свідоцтва або поданням відповідної заяви платником ПДВ. Зазначене правило щодо обов'язковості повернення всіх копій свідоцтв, які були засвідчені органом державної податкової служби, що видав свідоцтво, та видані платнику податку, не поширюється на випадок, коли такі копії (копія) були видані податковим органом платнику податку для відкриття спеціального рахунку в установі банку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року N 11 "Про затвердження Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках". В такому випадку до податкового органу підлягають поверненню платником податку усі копії свідоцтва, за винятком тих, які були передані до банку (такі свідоцтва мають відповідну відмітку "Копія для установи банку").

9. Формування та ведення Реєстру платників податку на додану вартість здійснює центральний орган державної податкової служби. Дані Реєстру передаються до податкових органів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також податкових органів у районах, містах, районах у містах, міжрайонних, об'єднаних та спеціалізованих податкових органів.

10. Відповідно до пункту 183.13 статті 183 для інформування платників ПДВ центральний орган державної податкової служби щодекади оприлюднює на веб-сайті центрального органу державної податкової служби (www.sta.gov.ua) відомості, вказані в п. п. 183.13.1, 183.13.2 ПК, а також дані з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування щодо дати реєстрації особи суб'єктом спеціального режиму оподаткування, дату виключення із такого реєстру, а також дату, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах. Інформація оприлюднюється із зазначенням дати оприлюднення і дати оновлення інформації.

Якщо реєстрацію особи як платника ПДВ було анульовано та відомості із Реєстру про таке анулювання були оприлюднені відповідно до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, що затверджене наказом Міністерства фінансів України від 7 листопада 2011 року N 1394, то право доступу до таких відомостей є забезпеченим та інформація про таке анулювання вважається доведеною до відома заінтересованих осіб. Якщо за ініціативою податкового органу анульовано реєстрацію особи як платника ПДВ або виключено особу з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування, то право доступу цієї особи до таких відомостей є забезпеченим та інформація про таке анулювання є доведеною до її відома з дати:

- отримання такою особою відповідного рішення про анулювання у випадку, коли таке рішення було надіслано платнику податку органом державної податкової служби через підприємство поштового зв'язку (шляхом відправлення листа з повідомленням про вручення) або передано платнику податку (представнику платника податку) нарочним під розписку;

- оприлюднення відомостей про таке анулювання відповідно до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 7 листопада 2011 року N 1394, у випадку, коли орган державної податкової служби або пошта не може вручити платнику податку примірник рішення про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у зв'язку з незнаходженням посадових осіб, відмовою прийняти таке рішення, незнаходженням за місцезнаходженням (місцем проживання) платника податку.

Зазначене вище правило має дуже важливі наслідки для платників податків, які з прийняттям Податкового кодексу не можуть відносити до складу податкового кредиту ПДВ, сплачений у вартості товарів (робіт, послуг) особам, реєстрацію яких анульовано, посилаючись на відсутність у них відомостей про анулювання реєстрації контрагента.

11. У разі виникнення змін у даних платника ПДВ, які стосуються коду ЄДРПОУ, податкового номера, який надається податковими органами, та/або найменування (прізвища, імені, по батькові), та/або місцезнаходження (місця проживання) платника ПДВ і якщо зміни не пов'язані із припиненням платника податку на додану вартість (крім випадку, передбаченого підпунктом 3.15.1 Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість), проводиться перереєстрація платника ПДВ, а свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ підлягає заміні. Підпунктом 3.15.1 Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 7 листопада 2011 року N 1394, передбачено, що якщо датою державної реєстрації юридичної особи, утвореної в результаті перетворення, є дата державної реєстрації платника ПДВ - юридичної особи, припиненої в результаті перетворення, що підтверджується даними Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію новоутвореної юридичної особи, то реєстрація платником ПДВ новоутвореної юридичної особи проводиться за процедурами перереєстрації, визначеними цим Положенням.

Порядок перереєстрації платника ПДВ регулюється Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість. У разі зміни даних про платника податку, які зазначаються у свідоцтві про реєстрацію, а також у разі встановлення розбіжностей чи помилок у записах свідоцтва про реєстрацію та/або реєстру платників податку, втрати або непридатності свідоцтва для користування платник податку подає реєстраційну заяву до органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про платника податку або виникли інші підстави для перереєстрації та заміни свідоцтва про реєстрацію.

Податковий орган видає платнику ПДВ нове свідоцтво (за новим номером) замість старого в такому самому порядку, як і при реєстрації. При цьому дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, а датою початку дії нового свідоцтва та датою анулювання старого свідоцтва є останній день строку у 10 робочих днів від дня отримання додаткової реєстраційної заяви з позначкою "Перереєстрація".

За бажанням та згідно із заявою платника ПДВ датою початку дії нового свідоцтва та датою анулювання старого свідоцтва може бути встановлений день до закінчення строку у 10 робочих днів від дня отримання додаткової реєстраційної заяви з позначкою "Перереєстрація". При цьому дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, а датою початку дії нового Свідоцтва та датою анулювання старого Свідоцтва є бажана дата перереєстрації платником ПДВ.

Необхідно зазначити, що у випадку, якщо платник не буде вживати заходів щодо перереєстрації платника, його реєстрація як платника ПДВ не може бути анульована, адже відповідна підстава для анулювання у статті 184 відсутня.

12. Особа, утворена у результаті реорганізації платника ПДВ (крім особи, утвореної шляхом перетворення), реєструється платником ПДВ як інша новоутворена особа в порядку, визначеному ПК України та Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, у тому числі у разі, коли до такої особи перейшли обов'язки із сплати податку у зв'язку з розподілом податкових зобов'язань чи податкового боргу. Якщо датою державної реєстрації юридичної особи, утвореної в результаті перетворення, є дата державної реєстрації платника ПДВ - юридичної особи, припиненої в результаті перетворення, що підтверджується даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, то реєстрація платником ПДВ новоутвореної юридичної особи проводиться за процедурами перереєстрації. Якщо датою державної реєстрації юридичної особи, утвореної в результаті перетворення, є дата завершення перетворення та така юридична особа протягом 10 календарних днів, наступних за датою завершення перетворення, одночасно подає податковому органу заяви про реєстрацію її платником ПДВ та про анулювання такої реєстрації особи, припиненої шляхом перетворення, то у цьому випадку датами реєстрації платником ПДВ новоутвореної юридичної особи та анулювання такої реєстрації припиненої юридичної особи є дата внесення до Реєстру відповідних записів.

До початку дії нового свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість юридична особа, утворена у результаті перетворення, використовує реквізити старого свідоцтва припиненої юридичної особи.

13. Індивідуальний податковий номер є єдиним для всього інформаційного простору України і зберігається за платником ПДВ до моменту анулювання реєстрації платника ПДВ. Використання індивідуального податкового номера, наданого при реєстрації, є обов'язковим при оформленні й користуванні всіма видами документів, які пов'язані з розрахунками при придбанні товарів, обліком, звітністю про податок на додану вартість, оформленні податкового кредиту.