Стаття 255. Контроль та відповідальність платників

255.1. Платник несе відповідальність за правильність обчислення рентної плати, повноту і своєчасність її внесення до бюджету, а також за своєчасність подання органам державної податкової служби відповідних розрахунків згідно із нормами цього Кодексу та інших законів України.

255.2. Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою справляння рентної плати до бюджету здійснюють органи державної податкової служби.

 

 

Коментар:

 

Згідно з ПКУ на платника рентної плати покладено податковий обов'язок з обчислення рентної плати, повного та своєчасного її внесення до бюджету, а також зі своєчасного подання органам державної податкової служби відповідних розрахунків. У випадку невиконання або неналежного виконання податкового обов'язку платник несе відповідальність, передбачену цим Кодексом. Зокрема, згідно зі ст. 111 ПКУ за порушення законів з питань оподаткування застосовуються такі види юридичної відповідальності як фінансова, адміністративна та кримінальна. Фінансова відповідальність за порушення законів з питань оподаткування встановлюється та застосовується згідно з ПКУ та іншими законами. Фінансова відповідальність застосовується у вигляді штрафних (фінансових) санкцій та/або пені.

Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою справляння рентної плати до бюджету здійснюють органи державної податкової служби, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ст. 61 ПКУ податковий контроль - система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Згідно зі ст. 62 ПКУ податковий контроль здійснюється шляхом:

ведення обліку платників податків;

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної податкової служби;

перевірок та звірок відповідно до вимог цього Кодексу, а також перевірок щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у порядку, встановленому законами України, що регулюють відповідну сферу правовідносин.