Стаття 235. Нагляд за дотриманням прав дитини, яка усиновлена

1. Орган опіки та піклування здійснює нагляд за дотриманням прав дітей, які усиновлені і проживають в Україні.

2. Нагляд за дотриманням прав дитини, яка усиновлена, здійснюється до досягнення нею повноліття.

Коментар:

1. Забезпечення додержання вимог законодавства щодо усиновлення покладено на ряд органів державної влади та місцевого самоврядування. Статус і повноваження спеціально уповноваженого органу з координації, забезпечення реалізації та здійснення контролю щодо становища дітей в Україні, в тому числі подолання і профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності, усиновлення, встановлення опіки та піклування над дітьми відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про дитячу безпритульність в Україні та шляхи подолання цього явища" надано Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту. Аналогічні положення містяться у п. 4 Положення Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту, затв. Указом Президента України від 18.08.2005 р. N 1176/2005. Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", використовуючи загальні положення для врахування можливих змін у системі органів державної виконавчої влади, покладає такий обов'язок на спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді, забезпечує додержання законодавства в частині усиновлення (ст. 10). Крім цього, центри соціальних служб для молоді повинні надавати юридичну, психологічну та соціальну допомогу усиновлювачам (ст. 17 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування").

Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини також здійснює контроль за дотриманням законодавства України про усиновлення, має право одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування статистичні дані та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань (п. 5 Положення про Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 р. N 367).

2. З метою захисту прав та законних інтересів усиновлених дітей у сім'ях усиновлювачів за місцем проживання усиновленої дитини здійснюється нагляд за умовами її проживання та виховання. Ними законом визначені органи опіки і піклування.

Відповідно до Порядку ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.2003 р. N 1377, служба у справах неповнолітніх за місцем проживання усиновлювача щороку протягом перших трьох років після усиновлення дитини перевіряє умови її проживання та виховання. За результатами перевірки складається звіт, в якому зазначаються відомості про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини, стосунки в родині. Перевірка проводиться із збереженням таємниці усиновлення. Якщо буде виявлено порушення прав дитини, служба у справах неповнолітніх протягом місяця вживає заходів до усунення порушення та у разі потреби звертається з клопотанням до суду про скасування усиновлення.

3. Облік дітей - громадян України, які усиновлені іноземцями, та здійснення в установленому Кабінетом Міністрів України порядку нагляд за додержанням їх прав за дорученням Міністерства закордонних справ України веде консул (ст. 31 Консульського статуту України, затв. Указом Президента України від 02.04.94 р. N 127/94). Їх особливості визначені Правилами ведення обліку громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, та дітей - громадян України, які всиновлені іноземцями, затв. наказом Міністра закордонних справ України від 29.11.99 р. N 207-а, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 22.12.99 р. за N 904/4197.

4. Нагляд за дотриманням прав усиновленого стосується дитини і, відповідно, обмежується моментом досягнення нею повноліття.