Стаття 256(3). Прийомні діти

1. Прийомні діти - діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, влаштовані на виховання та спільне проживання до прийомної сім'ї.

2. На влаштування дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, до прийомної сім'ї потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.

Згода дитини на її влаштування до прийомної сім'ї з'ясовується службовою особою закладу, в якому вона перебуває, у присутності прийомних батьків і представника органу опіки та піклування, про що складається відповідний документ.

3. Прийомні діти проживають і виховуються у прийомній сім'ї до досягнення 18-річного віку, а в разі навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації - до його закінчення.

4. За прийомними дітьми зберігається право на аліменти, пенсію, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника, які вони мали до влаштування до прийомної сім'ї.

5. Прийомні діти мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, крім випадків, коли це може завдати шкоди їхньому життю, здоров'ю та моральному вихованню.

Коментар:

1. У статті 6 СК наводиться визначення поняття дитина, в якій зазначено, що правовий статус дитини має фізична особа до досягнення нею повноліття. Повнолітньою вважається фізична особа. яка досягла вісімнадцяти років (ч. 1 ст. 34 ЦК). У частині першій коментованої статті мова іде про дитину, яка має особливий статус - статус прийомної дитини. З аналізу коментованої статті можна зробити висновок, що надання статусу прийомної дитини можливо лише дитині, яка також має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. У чинному законодавстві поняття дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування, розкривається в Законі України "Про охорону дитинства". Дитина-сирота і дитина, позбавлена батьківського піклування, із набуттям статусу прийомної дитини влаштовується для проживання на житлову площу прийомних батьків. Виховання у прийомній сім'ї здійснюється особисто прийомними батьками (див. коментар до ч. 2 ст. 2562 СК).

2. У разі вирішення питань виховання та будь-яких інших питань, які стосуються життя дитини, думка дитини має бути заслухана та врахована з урахуванням можливості дитини висловити свою думку (дивись коментар до ст. 171 СК). Процес виховання дитини в прийомній сім'ї пов'язаний із особистим сприйняттям дитиною та прийомними батьками один одного, з налагодженням особистих відносин. Спільне проживання та повноцінне виховання буде неможливе, якщо прийомна дитина та прийомні батьки не сприймають один одного. Лише за умови взаєморозуміння батьків з дітьми та відсутності конфліктних стосунків дітей та батьків можливо уникнути несприятливих умов в прийомній сім'ї. Саме тому в ч. 2 ст. 2563 СК зазначено, що і у дитини, яка має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, є право висловити свою думку стосовно можливості виховання в прийомній сім'ї.

Думка дитини заслуховується в присутності службової особи дитячого закладу, в якому вона перебуває, у присутності прийомних батьків і представника органу опіки та піклування, про що складається відповідний документ. У коментованій статті не зазначено всього переліку документів, які повинні бути складенні у разі передачі дитини до прийомної сім'ї. Для забезпечення ефективного функціонування прийомної сім'ї за нею закріплюється фахівець, який надає допомогу як прийомним дітям, так і вихователям (наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 31.10.2006 N 3685 "Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу").

На кожну дитину, яка передається у прийомну сім'ю, органи опіки і піклування зобов'язані видати наступні документи: рішення органу опіки і піклування про направлення дитини у прийомну сім'ю; свідоцтво про народження дитини; висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини; довідка (атестат) про освіту або висновок про рівень розвитку, наданий психолого-медико-педагогічною консультацією; рішення органу опіки і піклування за місцем походження дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, про встановлення відповідного статусу такої дитини та документи, на підставі яких ухвалено таке рішення (документи про батьків або осіб, що їх замінюють: копія свідоцтва про смерть, вирок або рішення суду, довідка про хворобу, розшук батьків та інші документи, що підтверджують відсутність батьків або неможливість виховання ними своїх дітей тощо; опис належного дитині майна, у тому числі житла, та відомості про осіб, які відповідають за його збереження); довідка про наявність та місцезнаходження братів і сестер чи інших близьких родичів дитини; пенсійне посвідчення на дітей, які одержують пенсію, копія ухвали суду про стягнення аліментів (пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою КМ N 33 від 15.01.2005; в редакції постанови КМ N 107 від 06.02.2006).

3. За загальним правилом прийомні діти проживають і виховуються у прийомній сім'ї до досягнення повноліття (18-річного віку), а в разі навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації - до його закінчення. Норма закріплена в п. 3 ст. 2563 СК гарантує дітям, які виховуються в прийомній сім'ї, можливість до розвитку своїх здібностей, отримання освіти, здобуття певної професії.

4. За прийомними дітьми зберігаються раніше призначені аліменти, пенсія, інші види державної допомоги. Суми коштів, що належать прийомним дітям, як пенсія, аліменти, інші види державної допомоги, переходять у розпорядження прийомних батьків і витрачаються ними на утримання прийомних дітей (пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою КМ N 33 від 15.01.2005; в редакції постанови КМ N 107 від 06.02.2006). Для запобігання зловживань з боку прийомних батьків контроль за використанням коштів покладено на орган опіки та піклування. У тому випадку, коли діти є власниками житла або мають право на користування житловим приміщенням, є власниками будь-якого іншого майна, органи опіки та піклування повинні забезпечити збереження житла та майна прийомних дітей за місцем його знаходження.

5. Прийомні діти мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, якщо це не суперечить їх інтересам і не заборонено рішенням суду. Форми такого спілкування визначають органи опіки та піклування за погодженням з прийомними батьками та за участю центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.