Стаття 31. Обов'язки кримінально-виконавчої інспекції щодо виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

1. Кримінально-виконавча інспекція веде облік засуджених до позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; контролює додержання вимог вироку суду засудженим, власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом за місцем роботи засудженого, а також органом, що має право анулювати дозвіл на заняття відповідним видом діяльності, яка заборонена засудженому, вживає заходів до припинення порушень вимог вироку; вносить подання органу внутрішніх справ щодо здійснення приводу засуджених, які не з'явилися за викликом до кримінально-виконавчої інспекції без поважних причин, організовує початковий розшук засуджених, місцезнаходження яких невідоме, та надсилає матеріали до органів внутрішніх справ для оголошення розшуку таких засуджених.

2. У разі невиконання власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом вироку суду щодо особи, позбавленої права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, кримінально-виконавча інспекція надсилає матеріали прокуророві для вирішення питання про притягнення винних осіб до відповідальності згідно із законом.

Коментар:

Стаття, що коментується, визначає обов'язки кримінально-виконавчої інспекції щодо виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади. Виконання даного покарання полягає в забороні засудженому на вказаний у вироку суду строк обіймати посаду, яку він обіймав під час вчинення злочину, та аналогічні посади на інших підприємствах, в установах чи організаціях, акціонерних товариствах тощо. 

Позбавлення права займатися певною діяльністю - це заборона займатися тією діяльністю, у зв'язку з якою винним було вчинено злочин. Як і кожне інше кримінальне покарання, ППО ПП ЗПД-покарання встановлює певні правообмеження для засуджених. Але характер правообмежень у межах призначення цього виду покарання може бути різним.

Зокрема, найчастіше воно обмежує трудові права засудженого. Застосування даного покарання у виді заборони на здійснення непрофесійної діяльності передбачає правообмеження іншого характеру. У цьому разі призначене покарання не стосується сфери трудових прав засудженого. Така заборона стосується права керувати транспортним засобом та права на полювання. Виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю включає в себе:

- облік засуджених осіб;

- контроль за додержанням вимог вироку суду засудженою особою, власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (далі - власник підприємства) за місцем роботи засудженої особи, а також органом, що має право анулювати дозвіл на зайняття відповідним видом діяльності, яка заборонена засудженій особі;

- вжиття заходів щодо припинення порушень вимог вироку суду;

- винесення подання органу внутрішніх справ щодо здійснення приводу засуджених осіб, які не з'явилися за викликом до інспекції без поважних причин;

- організацію початкового розшуку засуджених осіб, місцезнаходження яких невідоме, та надсилання матеріалів до органів внутрішніх справ для оголошення розшуку таких засуджених осіб;

- здійснення інших заходів, передбачених законом.

Підставою для виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю є копія вироку (постанови, ухвали) суду, що набрав законної сили (завірений підписом судді та печаткою суду), закон України про амністію та акт помилування.

У день отримання копії вироку суду працівник інспекції заносить відомості про засуджену особу до журналу обліку осіб, засуджених до ППО ПП ЗПД-покарання і заводить особову справу на засудженого. Номер особової справи повинен збігатися з номером, за яким копія вироку зареєстрована в журналі обліку. Надалі в особовій справі зосереджуються всі документи, на підставі яких дану особу було взято на облік, а також усі матеріали, що стосуються здійснення контролю за виконанням вироку. У такому самому порядку здійснюється реєстрація особових справ, що надійшли з інших підрозділів інспекції.

У 10-денний термін після взяття засудженої особи на облік підрозділу інспекції працівник інспекції направляє повідомлення до суду, який виніс рішення, або установи виконання покарань, з якої звільнено засуджену особу. У такий самий термін надсилається повідомлення до відповідного органу внутрішніх справ за місцем проживання засудженої особи та військкомату.

До відділу у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб міськ-, райорганів внутрішніх справ у 10-денний термін підрозділ інспекції направляє сторожову картку для здійснення контролю й інформування інспекції про звернення засудженої особи про зняття з реєстраційного обліку при зміні місця проживання.

До органу, який має право анулювати дозвіл на зайняття певними видами діяльності, у 10-денний строк підрозділ інспекції направляє повідомлення.

У залежності від характеру злочину (у сфері господарської діяльності, проти довкілля та громадської безпеки і т. д.) і забороненого виду діяльності підрозділ інспекції направляє повідомлення до органів, які здійснюють ліцензування певних видів діяльності, громадських об'єднань (спілка мисливців і риболовів, охорони навколишнього природного середовища і т. д.), Державного департаменту автомобільної інспекції, Державної судноплавної інспекції річкового флоту і т. д.

Після взяття засудженої особи на облік її негайно викликають до підрозділу інспекції (неповнолітньої - з батьками або особою, яка їх заміняє) для роз'яснення порядку та умов відбування покарання, правових наслідків у разі порушення вимог вироку та ухилення від відбування покарання. За результатом співбесіди засуджена особа дає підписку про виконання вимог вироку суду та заповнює анкету.

Під час першого відвідування підрозділу інспекції засуджена особа повинна подати довідку з місця роботи про те, яку посаду вона займає або який вид робіт виконує, або копію трудового договору (засуджені особи, які працюють у приватних підприємців).

Якщо засуджена особа не працює, до підрозділу інспекції подається трудова книжка, яка після перевірки відразу повертається засудженій особі, та ксерокопія з неї. Надалі такі документи подаються 1 раз на рік. У 10-денний строк після прибуття засудженої особи до підрозділу інспекції направляються повідомлення та копія вироку суду власнику підприємства, на якому працює засуджена особа, про внесення до її трудової книжки запису про те, які посади, на який строк і на якій підставі засудженій особі заборонено обіймати або яким видом професійної діяльності вона позбавлена права займатися.

У разі застосування покарання до особи, для якої ця діяльність не є професійною (наприклад, коли водія-любителя позбавлено права керувати автотранспортом), то лист за її місцем роботи не надсилається і запис до трудової книжки не вноситься.

У 10-денний термін після взяття засудженої особи на облік, звільнення від відбування покарання, а також після її відбуття інспекція направляє сповіщення та алфавітну картку до підрозділів інформаційних технологій головних управлінь МВС України в АР Крим, м. Києві та Київській області, управлінь МВС України в областях, м. Севастополі та на транспорті.

Відповідальність осіб, засуджених до ППО ПП ЗПД-покарання. 

За порушення порядку та умов відбування ППО ПП ЗПД-покарання, а також порушення громадського порядку, за яке засуджену особу було притягнуто до адміністративної відповідальності, до засудженої особи застосовується застереження у виді письмового попередження про притягнення до кримінальної відповідальності.

Виконання покарання припиняється і засуджена особа знімається з обліку у зв'язку з:

- відбуттям строку покарання;

- скасуванням вироку - за наявності відповідної постанови (ухвали) суду;

- амністією чи помилуванням - за наявності відповідної постанови (ухвали) суду чи розпорядження Управління з питань помилування Адміністрації Президента України про виконання Указу Президента України про помилування;

- засудженням за учинення нового злочину - за наявності вироку суду, що набрав законної сили; 

- смертю засудженої особи - за наявності відповідної довідки з органу реєстрації актів цивільного стану; 

- зміною засудженою особою постійного місця проживання за наявності підтвердження про отримання особової справи підрозділом інспекції за новим місцем проживання. 

Зняття засудженої особи з обліку після відбуття покарання здійснюється за рапортом працівника інспекції, затвердженим начальником підрозділу інспекції. 

Зняття засудженої особи з обліку з інших підстав здійснюється у день надходження відповідних документів до інспекції.

Про дату та підстави зняття засудженої особи з обліку робляться відповідні записи в журналі обліку засуджених осіб та на першій сторінці обкладинки особової справи.

У 10-денний термін після зняття з обліку особи, яка підлягає призову на строкову військову службу, у відповідний військкомат направляється повідомлення.

У такий самий термін про зняття з обліку засудженої особи направляється повідомлення до відділу (відділення) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, ДДАІ.

Узагальнюючи вищевикладене, слід акцентувати, що в сучасних економічних умовах кримінальні покарання, виконання яких покладено на КВІ, практично себе виправдовують, успішно виконують завдання по боротьбі зі злочинністю, і тому їх існування та подальший розвиток є кримінологічно та економічно виправданим.

Крім того, пропонуємо доповнити ст. 13 КВК України положеннями, в яких би за КВІ було закріплено, крім контролюючої функції, обов'язок проведення профілактично-виховного впливу на осіб, які перебувають у неї на обліку.

Засудженій особі забороняється без дозволу інспекції виїжджати за межі України. Інспекція може давати такий дозвіл тільки у випадках направлення засудженої особи у відрядження з місця роботи, у разі потреби проходження курсу лікування та в разі смерті близького родича (подружжя, батьки, діти, усиновлювачі, усиновлені, рідні брати й сестри, дід, баба, онуки), що обов'язково повинно бути підтверджено документально. У таких випадках ксерокопії відповідних документів долучаються до особової справи засудженої особи.

У разі прийняття рішення про надання засудженій особі дозволу на виїзд за межі України (відмови в наданні дозволу на виїзд) працівник інспекції виносить мотивовану постанову, яка видається засудженій особі. Копія такої постанови долучається до особової справи засудженої особи.

У разі неявки за викликом до інспекції без поважних причин засуджені особи за поданням інспекції можуть бути піддані приводу через відповідні органи внутрішніх справ.

Поважними причинами неявки засудженої особи до інспекції у призначений строк визнаються: несвоєчасне одержання виклику, хвороба та інші обставини, що фактично позбавляють її можливості своєчасно прибути за викликом і які документально підтверджені.

У разі ухилення засудженої особи від відбування покарання до прокуратури направляються подання, копія вироку суду та матеріали, що свідчать про ухилення від відбування покарання, для вирішення питання про притягнення її до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 389 КК України.