Стаття 36. Порядок виконання покарання у виді громадських робіт

1. Покарання у виді громадських робіт відбувається за місцем проживання засудженого. Громадські роботи полягають у виконанні засудженим у вільний від основної роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування.

2. Виконання покарання у виді громадських робіт здійснюється на основі участі засуджених у суспільно корисній праці і контролю за їхньою поведінкою відповідно до вимог цього Кодексу.

3. Контроль за виконанням покарання у виді громадських робіт покладається на кримінально-виконавчу інспекцію, а проведення індивідуально-профілактичної роботи за місцем проживання засудженого - на органи внутрішніх справ.

4. Вирок суду приводиться до виконання не пізніше десятиденного строку з дня набрання вироком законної сили або звернення його до виконання.

5. Кримінально-виконавча інспекція веде облік засуджених, роз'яснює порядок і умови відбування покарання, погоджує з органами місцевого самоврядування перелік об'єктів, на яких засуджені відбувають громадські роботи, здійснює контроль за додержанням умов відбування покарання засудженими і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом за місцем відбування засудженим громадських робіт, веде сумарний облік відпрацьованого засудженим часу.

Коментар:

Стаття, що коментується, визначає порядок виконання покарання у виді громадських робіт. Покарання у виді громадських робіт відповідає загальновизнаним міжнародним нормам про поводження зі злочинцями. У ст. 8.2 Стандартних мінімальних правил ООН ("Токійські правила"), прийнятих у 1990 р. VIII Конгресом ООН по попередженню злочинності і поводженню з правопорушниками, серед можливих мір покарання, альтернативних позбавленню волі, зазначений, зокрема, і такий їхній вид, як виконання суспільно корисних робіт.

Громадські роботи полягають у виконанні засудженим у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування.

Громадські роботи не призначаються особам, визнаним інвалідами I або II групи, вагітним жінкам, особам, які досягли пенсійного віку, а також військовослужбовцям строкової служби.

Сутністю покарання є безоплатна праця, від якої засуджений не має права ухилитися (незважаючи на їх характер, кількість та умови здійснення). Громадські роботи виконуються не на користь потерпілого від злочину, а на користь суспільства, громади, і спрямовані на формування у засудженого поваги до суспільства, громадських інтересів. Це суспільно корисні роботи, вид яких визначають органи місцевого самоврядування (місцеві ради, їх виконкоми, міські, селищні, сільські голови). 

Вони виконуються за місцем проживання засудженого. Це може бути будь-яка робота, в тому числі трудомістка і непрестижна (скажімо, прибирання вулиць, інші роботи по благоустрою населеного пункту). Головне, щоб робота не принижувала честі та гідності засудженого.

Оскільки ГР як вид покарання виконуються за вироком суду, вони згідно з ч. 3 ст. 43 Конституції України не вважаються примусовою працею, використання якої забороняється. ГР виконуються у вільний від роботи чи навчання час, але їх призначення не виключається в разі, коли винний тимчасово не працює й не навчається.

ГР є основним покаранням (ч. 1 ст. 52). В санкціях статей Особливої частини КК України вони називаються альтернативно з такими покараннями, як штраф, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, виправні роботи, арешт і обмеження волі. Отже, вони можуть призначатись лише за злочин невеликої тяжкості.

Не виключається призначення ГР у порядку реалізації положень ст. 69, тобто призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом. Вони можуть бути застосовані й при заміні невідбутої частини покарання більш м'яким (ст. 82).

Ч. 3 ст. 56 містить перелік осіб, до яких покарання у виді ГР не застосовується. Це такі:

- інваліди I і II групи;

- вагітні жінки;

- особи пенсійного віку, тобто жінки з досягненням 55 років та чоловіки - 60 років;

- військовослужбовці строкової служби.

Виконання покарання у виді ГР робіт здійснюється на основі участі засуджених осіб у суспільно корисній праці і контролю за їхньою поведінкою відповідно до вимог КВК України.

Засуджені особи, які відбувають покарання у виді ГР, виконують обов'язки та користуються правами, установленими законодавством України, з обмеженнями, передбаченими для осіб, засуджених до покарання у виді ГР, та вироком суду.

Покарання у виді ГР відбувається за місцем проживання засуджених осіб. ГР полягають у виконанні засудженими особами у вільний від основної роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування.

Особи, засуджені до покарання у виді ГР, не відбувають покарання у вихідні та святкові дні в разі відсутності можливості здійснення контролю за виконаним ними обсягом робіт. Особи, засуджені до покарання у виді ГР, перебувають на обліку в підрозділі інспекції за місцем проживання.

Умовно-дострокове звільнення щодо осіб, засуджених до покарання у виді ГР, не застосовується. При виконанні вироку суду, який набрав законної сили, іншого рішення суду, а також Закону України про амністію та акта помилування стосовно осіб, засуджених до ГР, працівники інспекції здійснюють такі функції: 

- ведуть облік засуджених осіб;

- роз'яснюють порядок і умови відбування покарання;

- погоджують з органами місцевого самоврядування перелік об'єктів, на яких засуджені особи відбувають покарання у виді громадських робіт, та види робіт, що можуть ними виконуватись;

- здійснюють контроль за додержанням умов відбування покарання засудженими особами і власником підприємства за місцем відбування засудженими особами покарання у виді громадських робіт;

- ведуть сумарний облік відпрацьованого засудженими особами часу;

- застосовують застереження щодо засуджених осіб;

- проводять реєстрацію засуджених осіб;

- підтримують постійні контакти з власником підприємства для своєчасного отримання інформації про ухилення засуджених осіб від відбування покарання, переведення на інше місце роботи, появу на роботі в стані сп'яніння, порушення громадського порядку; 

- постійно підтримують контакти з органами внутрішніх справ, кримінальною міліцією у справах неповнолітніх та службою у справах неповнолітніх при міських та районних держадміністраціях, а також з громадськими формуваннями;

- здійснюють, у разі потреби, контрольні перевірки за місцем роботи засуджених осіб, але не менше одного разу протягом строку відбування ними покарання. За результатами перевірки складається акт у двох примірниках, один з яких залишається на підприємстві, а другий з відміткою про ознайомлення власника підприємства зберігається в особовій справі засудженої особи та використовується для контролю за усуненням виявлених недоліків; 

- направляють до відповідних органів внутрішніх справ подання про привід до інспекції засуджених осіб, які без поважних причин не з'явилися за викликом до інспекції;

- здійснюють початкові розшукові заходи щодо осіб, місцезнаходження яких невідоме, та передають зібрані матеріали до відповідних органів внутрішніх справ для оголошення розшуку таких засуджених осіб;

- у разі систематичного несвоєчасного подання інформації про виконання покарання у виді громадських робіт або нездійснення контролю відповідальною особою за роботою та поведінкою засудженої особи, а також невиконання інших вимог КВК України направляють матеріали прокуророві для вирішення питання про притягнення винних осіб до відповідальності згідно із законом;

- направляють до суду подання відповідно до ст. 84 КК України про звільнення від відбування покарання щодо осіб, які під час відбування покарання захворіли на психічну чи іншу тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню покарання, та відповідно до ст. 37 КВК України щодо осіб, які після постановлення вироку суду визнані інвалідами I чи II групи або досягли пенсійного віку, а також жінок, які стали вагітними;

- у разі ухилення засуджених осіб від відбування покарання у виді громадських робіт направляють відповідно до ч. 2 ст. 40 КВК України прокуророві матеріали для вирішення питання про притягнення таких осіб до кримінальної відповідальності відповідно до ч. 2 ст. 389 КК України;

- дають, у разі потреби, дозвіл засудженим особам виїжджати за межі України;

- контролюють поведінку засуджених осіб.

Вироки суду стосовно осіб, засуджених до громадських робіт, приводяться до виконання не пізніше 10-денного строку з дня набрання вироком законної сили або звернення його до виконання.

Підставою для відбування засудженими особами громадських робіт є копія вироку (постанови, ухвали) суду та розпорядження про його виконання, які завірені підписом судді та печаткою суду.

У необхідних випадках до копії вироку додаються:

- при зміні вироку - копія постанови (ухвали) суду;

- при застосуванні акта про помилування у разі заміни покарання або невідбутої його частини громадськими роботами - копія розпорядження Управління з питань помилування Адміністрації Президента України про виконання Указу Президента України про помилування;

- при зміні покарання або невідбутої його частини громадськими роботами у зв'язку із законом України про амністію - копія постанови (ухвали) суду.

У день отримання копії вироку (постанови, ухвали) суду стосовно особи, засудженої до громадських робіт, дані про таку особу заносяться до журналу обліку осіб, засуджених до покарання у виді ГР.

В аналогічному порядку здійснюється реєстрація особових справ, що надходять з іншого підрозділу інспекції у зв'язку зі зміною засудженими особами місця постійного проживання.

До суду, який виніс вирок (в установу, з якої засуджена особа була звільнена), інспекція у десятиденний строк направляє повідомлення про прийняття вироку до виконання.

Про взяття на облік засудженої особи інспекція у десятиденний строк повідомляє орган внутрішніх справ для проведення із засудженою особою індивідуально-профілактичних заходів та направляє сторожову картку до відділу (відділення) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб.

Якщо засуджена особа перебуває на військовому обліку та підлягає призову на строкову військову службу, то в 10-денний термін до військового комісаріату направляється повідомлення.

На кожну засуджену особу заводиться особова справа та заповнюється облікова картка, у якій ведеться сумарний облік відпрацьованих нею годин. Картка зберігається в особовій справі засудженої особи у конверті, який наклеюється на другу сторінку обкладинки особової справи.

В особовій справі зберігаються всі матеріали, що є підставою для притягнення засудженої особи до відбування покарання та свідчать про відбутий ним час господарських робіт, листування з цих питань. Усі документи в особовій справі підшиваються у хронологічній послідовності, аркуші особової справи нумеруються і заносяться до опису.

Номери особової справи та облікової картки мають збігатися з номером реєстрації копії вироку суду в журналі. Особові справи зберігаються у спеціально відведеному й обладнаному для цього місці і після закінчення робочого дня зачиняються та опечатуються.

У разі зміни засудженою особою місця постійного проживання до підрозділу інспекції за новим місцем мешкання надсилається запит про перевірку факту прибуття та проживання засудженої особи за новою адресою. Підрозділ інспекції за новим місцем проживання у 10-денний строк здійснює таку перевірку і в разі позитивного результату робить запит про особову справу, після отримання якої у триденний термін надсилає підтвердження.

Особові справи і копії облікових карток (завірені підписом працівника інспекції та печаткою) пересилаються через управління (відділи) ДДУПВП в АР Крим, областях, м. Києві та Київській області, м. Севастополі.

Якщо у вироку суду, що надійшов до підрозділу інспекції, виявлені неточності, які перешкоджають виконанню покарання, то підрозділ інспекції протягом 3-х днів інформує прокуратуру та суд, який виніс дане рішення, для вжиття заходів щодо усунення виявлених неточностей.

При одержанні на особу, яка відбуває покарання у виді громадських робіт, копії вироку суду за вчинений новий злочин, у якому відсутні відомості про наслідки відбування покарання за першим вироком, інспекція негайно письмово інформує відповідного прокурора АР Крим, області, міст Києва чи Севастополя, апеляційний суд та суд, який виніс дане рішення, з метою вирішення питання про призначення засудженій особі остаточного покарання за сукупністю вироків відповідно до ст. 413 КПК України та ст. 71 КК України. При цьому до вирішення зазначеного питання судом виконання першого вироку не припиняється.

На особу, якій невідбутий строк обмеження або позбавлення волі замінено на покарання у виді громадських робіт, адміністрація установи виконання покарань направляє до підрозділу інспекції за обраним місцем проживання засудженої особи дві копії вироку та постанови суду, підписку засудженої особи про явку до інспекції у 3-денний термін після прибуття, а також довідку, у якій вказані дані на засуджену особу, дата звільнення та дані про рідних.

У 10-денний термін після взяття засудженої особи на облік, звільнення від відбування покарання, а також після його відбуття інспекція направляє сповіщення до підрозділів інформаційних технологій головних управлінь МВС України в АР Крим, м. Києві та Київській області, управлінь МВС України в областях, м. Севастополі та на транспорті.

Після отримання копії вироку суду кожна засуджена особа викликається до інспекції (неповнолітній - з батьками або особою, яка їх заміняє). З нею проводиться бесіда, під час якої роз'яснюються порядок та умови відбування покарання, повідомляється про стягнення, які можуть бути накладені, про відповідальність за ухилення від відбування ГР. За результатами бесіди засуджена особа дає підписку, у якій власноручно зазначає про ознайомлення з вимогами щодо осіб, засуджених до покарання у виді громадських робіт. Крім цього, засуджена особа заповнює анкету.

Заздалегідь визначивши з органом місцевого самоврядування перелік підприємств, на яких засуджені особи відбувають покарання у виді громадських робіт, працівник інспекції не пізніше 10-денного строку з дня отримання копії вироку суду видає засудженій особі направлення на одне з цих підприємств, де вона відбуватиме покарання.

Строк покарання у виді громадських робіт обчислюється в годинах, протягом яких засуджена особа працювала за визначеним місцем роботи (ч. 1 ст. 38 КВК України). Залежно від часу роботи (навчання) засудженої особи на основній роботі та режиму роботи підприємства за місцем відбування покарання власником підприємства щомісячно складається графік відбування покарання у виді громадських робіт та заповнюється табель виходу на роботу. 

До відпрацьованого часу зараховується тільки той строк, який засуджена особа відпрацювала згідно з повідомленням власника підприємства, весь інший час до строку відбування покарання не зараховується (у тому числі й час хвороби).

Не зараховується до часу відбування покарання час, якщо засуджена особа прибула для виконання робіт у стані сп'яніння.

Кількість відпрацьованих засудженою особою годин заноситься в картку обліку, яка заповнюється щомісяця. Після відпрацювання встановленої вироком суду кількості годин інспекція надсилає власнику підприємства повідомлення про припинення відбування покарання засудженою особою і вона знімається з обліку.

Засудженій особі на її вимогу може видаватися довідка про відбуття покарання або про звільнення від нього (ч. 6 ст. 153 КВК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 13 КВК України працівник інспекції виносить постанову про встановлення днів явки на реєстрацію та контролює періодичність явки засуджених осіб на реєстрацію.

Періодичність явки на реєстрацію встановлюється постановою, яка затверджується начальником підрозділу інспекції та оголошується засудженій особі під підпис, після чого заводиться листок реєстрації.

Періодичність явки засудженої особи на реєстрацію до інспекції встановлюється від 1 до 4 разів на місяць залежно від злочину, за який її засуджено, ставлення засудженої особи до відбування покарання та праці. 

Працівник інспекції направляє вимоги до підрозділів інформаційних технологій головних управлінь МВС України в АР Крим, м. Києві та Київській області, управлінь МВС України в областях, м. Севастополі та на транспорті з метою встановлення випадків учинення засудженими особами нових злочинів. Отримані відповіді зберігаються в особових справах засуджених осіб.