Стаття 17. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів

До відання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів належить:

1) видача спеціальних дозволів на користування надрами для розробки родовищ підземних вод за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці;

2) ведення державного обліку підземних вод та водного кадастру;

3) ведення державного моніторингу підземних вод;

4) погодження умов спеціального водокористування в разі використання підземних вод;

5) погодження дозволів на право виконання проектних та будівельних робіт, пов'язаних з видобуванням підземних вод;

6) виявлення недіючих свердловин і вжиття заходів щодо їх ліквідації або ремонту і подальшого використання; 

7) здійснення державного геологічного контролю за веденням пошуково-розвідувальних та інших робіт щодо геологічного вивчення підземних вод;

8) вирішення інших питань у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів.

 

Коментар:

 

Загальна характеристика. Відповідно до п. 1 Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, затвердженого ПКМ України від 02.11.2006 N 1524, головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр є Мінприроди України.

У складі Мінприроди України діє спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр - Державна геологічна служба України, статус та особливості діяльності якої визначені Законом України "Про державну геологічну службу України", ПКМУ від 24.09.2005 N 980 "Про затвердження Положення про Державну геологічну службу".

До п. 1. Користування надрами для розробки родовищ підземних вод здійснюється відповідно Кодексу України про надра (див. коментар до визначення поняття "підземні води" у ст. 1). Відповідно до ст. 21 КУпН надра у користування для видобування прісних підземних вод надаються без надання гірничого відводу на підставі спеціальних дозволів, що видаються після попереднього погодження з органами Мінприроди, Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду та Міністерства охорони здоров'я України на місцях. Порядок надання у 2008 році спеціальних дозволів на користування надрами затверджений ПКМУ від 27.02.2008 N 273. Дозволи надаються переможцям аукціонів, які проводяться відповідно до Порядку проведення у 2008 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого ПКМУ від 04.06.2008 N 525.

До п. 2. Щодо ведення державного обліку підземних вод див. коментар до ст. 27 ВК, а щодо порядку ведення державного водного кадастру - коментар до ст. 28 ВК.

До п. 3. Щодо ведення державного моніторингу підземних вод див ст. 21 ВК та коментар до неї.

До п. 4. Детальніше щодо погодження див. абз. 3 п. 3 Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування, затвердженого ПКМУ від 13.03.2002 N 321.

Див. також коментар до терміна "підземні води" у ст. 1 ВК.

До п. 5. Порядок реалізації даного повноваження свого часу був визначений Інструкцією про порядок видачі дозволів на видобування підземних вод, затвердженою наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 28.07.94 N 79 (втратив чинність на підставі наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 19.01.2009 N 12). Нового акта із даного питання видано не було.

До п. 6. Відповідно до ч. 2 ст. 54 КУпН "у разі повної або часткової ліквідації чи консервації гірничодобувного об'єкта гірничі виробки і свердловини повинні бути приведені у стан, який гарантує безпеку людей, майна і навколишнього природного середовища, а в разі консервації - гарантує також і збереження родовищ, гірничих виробок та свердловин на весь період консервації. У разі ліквідації гірничодобувних об'єктів повинно бути вирішено також питання про можливе використання гірничих виробок і свердловин для інших цілей суспільного виробництва".

Досить часто при ліквідації підприємств, насамперед сільськогосподарських, заходи із ліквідації чи консервації артезіанських свердловин не проводяться. Вважаємо, що насамперед у таких випадках ДГС має здійснювати заходи, передбачені коментованим пунктом. На жаль, через відсутність фінансування здійснення таких заходів у багатьох випадках є неможливим.

До зазначеної в коментованій нормі діяльності можуть залучатися державні підприємства, установи та організації з геологічного вивчення та використання надр, які входять до сфери управління Державної геологічної служби України.

До п. 7. Здійснення державного геологічного контролю провадиться на підставі ст. ст. 61, 62 КУпН, ПКМУ від 30.11.94 N 801 "Про затвердження Положення про державний геологічний контроль за веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр України".

Органами державного геологічного контролю є Головне управління державного геологічного контролю за веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр, що утворюється в структурі Мінприроди, та територіальні інспекції державного геологічного контролю за веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр.

До п. 8. Вирішення інших питань у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів здійснюється з дотриманням норм ч. 2 ст. 19 Конституції України, відповідно до ЗУ "Про державну геологічну службу України", Положення про Державну геологічну службу, затвердженого ПКМУ від 24.09.2005 N 980.