Стаття 3. Житлове законодавство Союзу РСР і Української РСР

Житлові відносини в Українській РСР регулюються Основами житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік та видаваними відповідно до них іншими актами житлового законодавства Союзу РСР, цим Кодексом та іншими актами житлового законодавства Української РСР.

Відносини, зв'язані з будівництвом жител, регулюються відповідним законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Коментар:

Коментована стаття містить основні правила щодо джерел житлового права України. Оскільки чинний ЖК прийнятий у 1983 році, не всі його норми на сьогодні є беззастережно застосовуваними. Зокрема, коментовану статтю не можна застосовувати буквально, оскільки на сьогодні Україна є незалежною державою та має своє власне законодавство, яке регулює житлові відносини.

Законодавством в розумінні коментованої статті слід вважати закони України, чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також постанови Верховної Ради України, укази Президента України, декрети і постанови Кабінету Міністрів України, прийняті в межах їх повноважень та відповідно до Конституції України і законів України. Подібне тлумачення терміну "законодавство" надав Конституційний Суд України у Рішенні від 9 липня 1998 року N 12-рп/98 у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміну "законодавство").

Особливістю структури житлового законодавства є те, що вона визначається розгалуженою системою нормативних актів, прийнятих органами різних рівнів у різний час2.

Основним нормативним актом, що регулює в тому числі і житлові відносини, є Конституція України від 28 червня 1996 р. Конституція має вищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (ст. 8).

Кодифікованим галузевим нормативно-правовим актом у житловій сфері є Житловий кодекс від 30.06.83 р. (набув чинності з 1.01.84 р.). На сьогодні багато положень ЖК є застарілими, але в цілому кодекс має застосовуватися до прийняття нового ЖК України або іншого нормативного акта, який регулював би житлові відносини.

В житловій сфері діють різноманітні нормативно-правові акти сили закону, що регулюють окремі групи житлових правовідносин.

Так приватні відносини в житловій сфері регулюються Цивільним кодексом України. Будівництво житла регулюється Законами України "Про архітектурну діяльність", "Про основи містобудування". Інвестування будівництва житла здійснюється за правилами Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю". Приватизація житла підкоряється положенням Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду".

Також житлові правовідносини регулюються Законами України "Про житловий фонд соціального призначення", "Про житлово-комунальні послуги", "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду", "Про іпотеку", "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" тощо.

До житлового законодавства можна також віднести акти Президента України, в яких містяться положення, що регулюють житлові відносини. Тут слід згадати Укази Президента України "Про прискорення реформування житлово-комунального господарства" від 19 жовтня 1999 року N 1351/99; "Про додаткові заходи щодо погашення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги" від 11 травня 1999 року N 492/99; "Про Концепцію ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг" від 28 грудня 2007 року N 1324/2007 тощо.

Ряд житлових питань вирішуються Кабінетом Міністрів України, який видає постанови та розпорядження, обов'язкові до виконання. Так в житловій сфері діють постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом" від 11 лютого 2009 р. N 140; "Про заходи щодо здешевлення вартості будівництва житла" від 27 серпня 2008 р. N 772; "Деякі питання реалізації Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" від 23 липня 2008 р. N 682; "Про встановлення тимчасових мінімальних норм забезпечення соціальним житлом" від 19 березня 2008 р. N 219; "Про затвердження Порядку розрахунку плати за соціальне житло" від 7 лютого 2007 р. N 155 тощо.

Також важливі питання житлових правовідносин висвітлюються у розпорядженнях Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2009 - 2016 роки" від 22 жовтня 2008 р. N 1406-р; "Про схвалення Концепції Державної комплексної програми "Житло - інвалідам" від 31 грудня 2004 р. N 994-р тощо.

До житлового законодавства України можна також віднести акти інших органів державної влади та місцевого самоврядування, видані в межах їх компетенції. Станом на березень 2009 р. основним органом управління в житловій сфері є Міністерство з питань житлово-комунального господарства України, яке видає накази, що зокрема стосуються регулювання житлових відносин. Як приклад можна навести наказ від 7 липня 2008 року N 204 "Про затвердження Концепції Галузевої програми "Стандартизація та технічне регулювання у сфері житлово-комунального господарства"; наказ від 7 лютого 2009 року N 31 "Про затвердження СОУ ЖКГ 75.11-35077234.НННН:2009 "Житлові будинки. Збірник укрупнених показників вартості відтворення багатоповерхових житлових будинків" тощо.