Стаття 135. Умови прийому громадян до членів житлово-будівельного кооперативу

Умови прийому громадян до членів житлово-будівельного кооперативу встановлюються законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та іншими актами законодавства Української РСР.

До членів житлово-будівельного кооперативу приймаються громадяни, які постійно проживають у даному населеному пункті (якщо інше не встановлено законодавством Союзу РСР і Української РСР) і перебувають на обліку бажаючих вступити до житлово-будівельного кооперативу або користуються правом позачергового прийому до членів кооперативу, а також громадяни, зазначені в частині першій статті 143, частині другій статті 145 і частині першій статті 146 цього Кодексу.

 

Коментар:

 

1. Відповідно до ч. 1 коментованої статті умови прийому громадян до членів ЖБК встановлюються законодавством України, ЖК та іншими актами законодавства України. Серед числа останніх слід виокремити, насамперед, такі, що конкретизують положення ЖК: постанову Ради Міністрів Української РСР від 30 квітня 1985 р. N 186 "Про затвердження Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу" (з наступними змінами та доповненнями) та постанову Ради Міністрів Української РСР і Української Республіканської Ради професійних спілок від 5 червня 1985 р. N 228 "Про затвердження Правил обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу" (з наступними змінами та доповненнями).

Зокрема, відповідно до п. 29 Правил, громадяни, які перебувають на кооперативному обліку, направляються до житлово-будівельних кооперативів у порядку черговості, встановленої для прийому до членів кооперативів (пункт 9 Примірного статуту ЖБК).

2. Слід враховувати, що нині умови прийому громадян до членів ЖБК визначаються суб'єктами, що організують відповідний кооператив (про організацію та діяльність ЖБК див. коментар до ст. 137 ЖК).

З моменту прийняття громадянина на облік у нього виникає право на забезпечення житловою площею. Проте перебування на обліку для покращення житлових умов є початковою стадією житлових правовідносин, які тривалий час залишаються у такому вигляді. Лише при наступних благополучних умовах (просування в черзі) та за наявності визначених юридичних фактів це правовідношення почне свій розвиток. При проведенні організаційних заходів щодо створення кооперативу громадянин подає заяву про вступ до кооперативу, тим самим стаючи його засновником. З моменту реєстрації кооперативу останній отримує статус юридичної особи, а його засновники стають його членами.

Створення кооперативу - це самостійна стадія динаміки житлового правовідношення, в якій громадянин, залишаючись таким, що потребує покращення житлових умов, набуває членські права та обов'язки. Його основною правомочністю є право вимоги надання обумовленого грошовими внесками та складом сім'ї житлового приміщення у конкретному будинку. Другою стороною на цій стадії розвитку житлового правовідношення виступає кооператив, який будує або набуває житловий будинок. На даному етапі основний обов'язок другої сторони - надання житлового приміщення.

3. При розгляді правового положення членів ЖБК та житлових кооперативів необхідно мати на увазі, що чинне цивільне законодавство (на відміну від ЖК України) передбачає, що членами кооперативів можуть бути громадяни, які досягли 16-річного віку, що на два роки нижче порівняно з вимогами чинних нормативно-правових актів сфери житлового права.

Так, п. 7 Примірного статуту ЖБК передбачено, що громадяни приймаються до членів житлово-будівельного кооперативу після досягнення ними вісімнадцятирічного віку, а ті, що одружилися або влаштувалися на роботу в передбачених законом випадках до досягнення зазначеного віку, - відповідно з часу одруження або влаштування на роботу. Неповнолітній спадкоємець члена кооперативу, який проживає разом з ним, може бути прийнятий до членів кооперативу з тим, щоб до досягнення ним повноліття його права і обов'язки здійснював опікун (піклувальник). До членів житлово-будівельного кооперативів приймаються особи віком до 30 років.

Водночас, ч. 1 ст. 32 ЦК містить загальне правило про можливість фізичної особи з неповною цивільною дієздатністю бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено законом або установчими документами юридичної особи. У свою чергу п. 1 ст. 6 Закону України "Про споживчу кооперацію", ч. 2 ст. 10 Закону України "Про кооперацію" конкретизують це право і передбачають, що членами споживчого товариства можуть бути громадяни, які досягли 16-річного віку і виявили бажання брати участь у здійсненні цілей і завдань споживчого товариства. При організації кооперативу їх членами визнаються громадяни-засновники після державної реєстрації кооперативу.

Нині правом створення ЖБК, а відтак і можливістю реалізації цього права наділені також юридичні особи будь-якої організаційно-правової форми. Нормативно-правові акти, статути житлових та ЖБК можуть передбачати особливі вимоги до складу своїх членів. Обмеження щодо вступу до кооперативу можуть бути передбачені також його статутом.

4. Частина 2 статті, що коментується встановлює правило, відповідно до якого до членів ЖБК приймаються громадяни, які постійно проживають у даному населеному пункті (якщо інше не встановлене законодавством України) і перебувають на обліку бажаючих вступити до ЖБК або користуються правом позачергового прийому до членів кооперативу (див. коментар до ст. ст. 134, 136 ЖК), а також громадяни, зазначені в частині першій статті 143, частині другій статті 145 і частині першій статті 146 ЖК України.

Умова про постійне проживання у даному населеному пункті та перебуванні на обліку бажаючих вступити до ЖБК (на кооперативному обліку) не поширюється на осіб, які вступають до членів кооперативу у зв'язку із обміном (у тому числі міжміським) житлового приміщення, що займається ними в будинку державного або громадського житлового фонду або в будинку іншого ЖБК на житлове приміщення в будинку даного кооперативу (див. коментар до ст. 143 ЖК).

Відповідно до вимог ЖК та п. 55 Примірного статуту ЖБК незалежно від перебування на кооперативному обліку приймаються до кооперативу члени сім'ї члена кооперативу, виключеного з нього у випадках, передбачених підпунктами 4 і 6 п. 50 Примірного статуту, або такого, що помер або вибув з нього з інших причин, чи переселився в іншу квартиру в будинку того ж кооперативу (див. коментар до ст. 145 ЖК). У випадку поділу квартири між членом кооперативу та його колишнім подружжям, на підставі п. 43 Примірного статуту ЖБК на таких же умовах (без дотримання вимоги щодо перебування на кооперативному обліку) приймається в члени кооперативу один із колишнього подружжя члена кооперативу (див. коментар до ст. 146 ЖК).

5. Незалежно від проживання у даному населеному пункті у члени кооперативу приймаються громадяни, які у встановленому порядку перебувають на кооперативному обліку (у списку осіб, які користуються правом на вступ до кооперативу поза чергою) (абз. 2 п. 8 Примірного статуту ЖБК). Зокрема, це громадяни, що включені до окремого списку осіб, які користуються відповідно до п. п. 10, 31 Правил правом позачергового вступу до житлово-будівельного кооперативу (див. також коментар до ст. 134 ЖК), а також деякі інші громадяни, яким законодавством України надано право вступати до кооперативів у вибраних населених пунктах.

6. Для стимулювання розвитку житлово-будівельної кооперації у сільській місцевості Примірним статутом (абз. 3 п. 8) передбачено, що до членів житлово-будівельного кооперативу, організовуваного в селі або в селищі, можуть прийматися також громадяни, які постійно проживають і перебувають на обліку бажаючих вступити до кооперативу (у списку осіб, які користуються правом на вступ до кооперативу поза чергою) в іншому населеному пункті в межах даного району.

Крім того, у випадках і в порядку, встановлених законодавством України, до членів кооперативу можуть прийматися й інші громадяни, які проживають поза межами даного населеного пункту.

7. Громадяни, яких включено до затвердженого органом місцевого самоврядування списку осіб, що вступають до організовуваного житлово-будівельного кооперативу, вважаються членами цього кооперативу з дня реєстрації статуту, а громадяни, яких прийнято до діючого житлово-будівельного кооперативу, - з дня затвердження органом місцевого самоврядування рішення загальних зборів членів кооперативу про прийом до кооперативу (п. 10 Примірного статуту ЖБК).

Причому, громадянин може стати членом діючого житлового або житлово-будівельного кооперативу на підставі рішення загальних зборів членів кооперативу або уповноваженого ним органу за умови внесення вступного внеску та частини пайового внеску.

Чинне законодавство допускає можливість для громадян бути одночасно членами кількох (наприклад, двох, трьох) житлових та (або) житлово-будівельних кооперативів.