Заява про оформлення набуття дитиною громадянства України внаслідок установлення батьківства

Форма 19

Зразок

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства закордонних справ України 
від 15 вересня 2006 р. N 185 

 

 

 

(печатка консульської установи)

 

 

ЗАЯВА

Я, ___________________________________________________________________, який/яка є одним з
                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові) 
батьків дитини, прошу оформити набуття моєю дитиною громадянства України внаслідок установлення батьківства.

Повідомляю про неї такі відомості: 

 

 

N
з/п 

Запитання 

Відповіді 

Прізвище, ім'я, по батькові дитини (якщо змінювалося прізвище, ім'я, по батькові, то перелічити всі прізвища, імена, по батькові) 

 

Число, місяць і рік народження дитини  

 

Національність 

 

Місце народження дитини (як зазначено у свідоцтві про народження) 

 

Коли і в якому порядку було встановлено батьківство дитини: 

 

5.1 

за спільною заявою батьків 

 

5.2 

за рішенням суду 

 

З якого часу батько дитини перебуває у громадянстві України 

 

 

Достовірність викладених в заяві відомостей і дійсність поданих документів підтверджую:

___ ____________ 200_ р.                                                                             ______________________
                                                                                                                                                                               (підпис заявника) 

СЛУЖБОВІ ПОМІТКИ
(заповнюється консульською посадовою особою)

Особа ____________________________________________________________________________ має:
                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові) 

1) паспорт громадянина України для виїзду за кордон: серія ___________ N _____________________,
виданий ______________________________________________________________________________
                                                                           (дата видачі та назва установи, яка видала паспорт) 
______________________________________________________________________________________

2) національний паспорт, серія _______________________ N _________________________________,
виданий "___" ____________ ____ р.                              _______________________________________ 
                                                                                                                                                   (назва установи, яка видала 
______________________________________________________________________________________
                                                                                                      національний паспорт) 

3) посвідку на постійне проживання (для осіб без громадянства): серії _________ N ______________,
видану "___" ____________ ____ р.               ________________________________________________ 
                                                                                                                                                        (яким органом) 
______________________________________________________ строком до ___ ____________20__ р.
                                                                (яким органом) 

Заяву прийняв і правильність її заповнення та всі необхідні документи, долучені до заяви, перевірив: _____________________________________________________________________________________
                                                             (посада, прізвище та ініціали консульської посадової особи) 
___ ____________ 200_ р.                                                                               ____________________
                                                                                                                                                                                        (підпис) 

Прийняте рішення:
______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

є громадянином ________ України згідно з _____ пунктом Порядку та відповідно до статті 15 Закону України "Про громадянство України" від 18 січня 2001 року.

Консульська посадова особа                      ____________________                    (прізвище та ініціали)
                                                                                                                     (підпис) 

"Затверджую"
Керівник дипломатичного
представництва/
Консульської установи                                ____________________                    (прізвище та ініціали)
                                                                                                                   (підпис) 

 

 

 

Директор Департаменту
консульської служби
МЗС України

 
 
Б. М. Базилевський

 

(Наказ|Форма, МЗС, від 15.09.2006, № 185 "Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України")