Заява щодо дитини, яка є іноземцем, про оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням

Форма 9/1

Зразок

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства закордонних справ України 
від 15 вересня 2006 р. N 185 

 

 

 

(печатка консульської установи)

Керівнику дипломатичного представництва/
Консульської установи України
в _______________________
________________________
________________________ 

 
ФОТО
35 х 45
мм
 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові) 

який(а) є батьком(матір'ю), опікуном, піклувальником дитини, яка є іноземцем,
                                          (необхідне підкреслити) 
прошу оформитинабуття громадянства України за територіальним походженням.

Повідомляю про неї необхідні відомості: 

 

 

N з/п 

Запитання 

Відповіді 

Прізвище, ім'я, по батькові дитини (якщо змінювала прізвище, ім'я, по батькові, то перелічіть всі прізвища, імена, по батькові, які мала) 

 

Число, місяць і рік народження 

 

Національність 

 

Місце народження (село, місто, район, область, країна) 

 

Чи народилася дитина на території УРСР 

 

Чи проживала постійно дитина на території УРСР  

 

Чи є дитина нащадком (дитиною, онукою) осіб, які народилися або постійно проживали до 16 липня 1990 року на територіях, зазначених у частині 1 статті 8 Закону "Про громадянство України"

 

Місце постійного проживання, номер телефону заявника 

 

Зазначте документи, які додаєте до заяви-анкети 

 

 

Достовірність викладених в клопотанні відомостей і дійсність поданих документів підтверджую.

___ ____________ 20__ р.                                                                                   ______________________
                                                                                                                                                                                        (підпис заявника)

СЛУЖБОВІ ПОМІТКИ
(заповнюється консульською посадовою особою)

Особа ____________________________________________________________________________ має:

а) національний паспорт, виданий _______________________________________________________
                                                                                                                                (назва установи, яка 
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           видала паспорт) 
___ ____________ 20__ р. строком до ___ ____________ 20__ р.;

б) посвідку на постійне проживання (для осіб без громадянства) серії ___________________________
N ___________, видану _______________________                        ___ ____________ ____ р. 
                                                                    (ким видана) 
строком до ___ ____________ 20__ р.

Заяву прийняв і правильність її заповнення та всі необхідні документи, долучені до заяви, перевірив: ______________________________________________________________________________________
                                                   (посада, прізвище та ініціали консульської посадової особи) 

___ ____________ 20__ р.                                                                              ____________________
                                                                                                                                                                                      (підпис) 

Прийняте рішення:
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

є громадян _______ України згідно з ____ пунктом Порядку та відповідно до статті 8 Закону України "Про громадянство України" від 18 січня 2001 року.

Консульська посадова особа                       ____________________               (прізвище та ініціали)
                                                                                                                      (підпис) 

"Затверджую"
Керівник дипломатичного
представництва/
Консульської установи                               _____________________                (прізвище та ініціали)
                                                                                                                     (підпис)

 

 

 

Директор Департаменту
консульської служби
МЗС України

 
 
Б. М. Базилевський

 

(Наказ|Форма, МЗС, від 15.09.2006, № 185 "Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України")