Договір купівлі-продажу / Л.М.Горбунова, С.В.Богачов, І.Ф.Іванчук, Ю.В.Трало; М-во юстиції України

Договір купівлі-продажу / Л.М.Горбунова, С.В.Богачов, І.Ф.Іванчук, Ю.В.Трало; М-во юстиції України.– К.: [ТОВ “Поліграф-Експрес”], 2006. – 61 с. – Бібліогр.: с. 60.

У цьому виданні у відносно стислій та доступній для широкого кола читачів формі висвітлено питання укладання договору купівлі-продажу.

У посібнику розкриваються поняття договору купівлі-продажу, права та обов’язки сторін договору (продавця і покупця), основні умови договору: ціна, якість, кількість товару, порядок оформлення договору тощо. Для можливості практичного застосування визначених законодавством прав сторін договору наведено зразки документів.

Підготовлено відповідно до законодавства України станом на 3 липня 2006 року.

© Міністерство юстиції України, 2006
© Центр суддівських студій, 2006

 

Завантажити (PDF)

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

 

 

ДОГОВІР

КУПІВЛІ ПРОДАЖУ


 

 

 

Київ - 2006

ББК 67.9(4УКР)304.2

Д59

 

Видання здійснено за сприяння програми МАТРА в рамках українсько-нідерландського проекту “Впровадження Цивільного кодексу в Україні”

 

Колектив авторів:

 

 

 

 

 

 

 

 

Горбунова Л.М.

заступник Міністра юстиції, кандидат юридичних наук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богачов С.В.

начальник

Управління

координації

правової

 

 

роботи та правової освіти;

 

 

 

 

Іванчук І Ф  -

заступник начальника Управління координації

 

 

правової роботи та правової освіти - начальник

 

 

відділу правової освіти;

 

 

 

 

Трало Ю.В.

головний

спеціаліст

Управління

координації

 

 

правової роботи та правової освіти

 

 

Д59

Договір

купівлі

родажу

/   Л.М.Горбунова,

 

С.В.Богачов, І.Ф.Іванчук, Ю.В.Трало; М-во юстиції Украї-

 

– К.: [ТОВ “Поліграф-Експрес”], 2006. – 61 с

Біблі-

 

гр : с. 60.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У  цьому виданні у відносно стислій та доступній для широкого кола читачів формі висвітлено питання укладання договору купівлі-продажу

У   посібнику розкриваються поняття договору купівлі-прода-жу, права та обов’язки сторін договору (продавця і покупця), основні умови договору: ціна, якість, кількість товару, порядок оформлення договору тощо. Для можливості практичного застосування визначених законодавством прав сторін договору наведено зразки документів.

Підготовлено відповідно до законодавства України станом на 3 липня 2006 року

 

© Міністерство юстиції України, 2006 © Центр суддівських студій, 2006


 

Шановний читачу!

 

Кожна людина у повсякденному житті стикається з правовими питаннями, які, на жаль, не завжди може правильно вирішити у зв’язку з браком знань, недостатньою обізнаністю з порядком правового регулювання певних правових відносин.

Звичайно, однією із найбільш розповсюджених дій людини, які потребують правового регулювання, є укладання цивільних договорів, зокрема договорів купівлі-продажу. Це може бути як найпростіший договір (наприклад, роздрібна торгівля побутовими товарами, харчовою продукцією), так і договір з низкою особли-востей, які необхідно передбачити (купівля товарів в розстрочку договори, що потребують нотаріального посвідчення тощо).

Саме під час укладання договорів купівлі-продажу часто порушуються і права громадян. Причиною цього є відсутність знань у громадянина щодо своїх прав, як покупця, а продавець або також не знає норм законодавства, або ж розраховує на правову необіз-наність покупця, нехтуючи своїми обов’язками.

Крім того, незнання законодавства продавцем також може спричинити йому значних збитків, якщо таким його незнанням користуються виробники, перевізники.

Саме тому у даному посібнику розглянуті найважливіші пи-тання, які корисно, а інколи і просто необхідно знати як продавцю так і покупцю для того, щоб гідно захистити свої законні права та не стати жертвою обману у цій сфері.

 

1. Що являє собою договір купівлі-продажу?

 

Договір купівлі-продажу – один із найбільш розповсюджених договорів у цивільному обігу

 

Договір купівлі-продажу – це договір, за яким одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).

 

У відповідності зі специфікою економічних відносин, що лежать в основі договору купівлі-продажу, розрізняються його види (купівля-продаж: роздрібна, дрібнооптова, жилих будівель, зе-мельних ділянок тощо), кожний з яких має свої особливості.

Істотними умовами договору купівлі-продажу вважаються умови про предмет і ціну. Доки сторони не дійдуть згоди щодо цих двох умов, договір не може вважатись укладеним, незважаючи на погодження всіх можливих інших умов.

 

Предмет договору –це майно(товар),яке продавець зобов’язується передати покупцеві.

Тобто предметом договору купівлі-продажу може бути товар, який є у продавця на момент укладення договору або буде створе-ний (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому

 

Сторонами договору купівлі-продажу є продавець і покупець

Покупець –це сторона договору купівлі-продажу,яка  приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).

 

Хто може бути покупцем?

 

Покупцем може бути як фізична особа (людина) так і юридична (підприємство, установа, організація), держава.

Що слід знати в разі, якщо Ви збираєтесь придбати товар?

Якщо Ви не досягли чотирнадцяти років (малолітня особа), Ви маєте право самостійно вчиняти лише дрібні побутові право-чини. Тобто договір купівлі-продажу може бути Вами укладений, якщо він спрямований на задоволення побутових потреб (напри-клад, їжа, безалкогольні напої тощо) і стосується предмета, який має невисоку вартість.

Якщо Ваш вік становить від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа), крім наведених вище видів договору купівлі-продажу Ви маєте право вчиняти інші види договору за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників. При цьому необхідно знати, що на вчинення Вами, наприклад, договору ку-півлі-продажу транспортного засобу або нерухомого майна пови-нна бути письмова нотаріально посвідчена згода батьків (усинов-лювачів) або піклувальника і дозвіл органу опіки і піклування.

Відповідно до законодавства Вам не може бути відмовлено у вчиненні договору купівлі-продажу (крім передбачених випадків).

 

Але пам’ятайте!, що відповідно до Правил роздрібної тор-гівлі алкогольними напоями та Правил роздрібної торгівлі тю-тюновими виробами, продавець повинен відмовити Вам у продажу таких товарів. Адже, продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів громадянам, які не досягли 18-річного віку, забооняється.

Крім того, в разі виникнення сумніву щодо віку покупця про-даж алкогольних напоїв здійснюється за умови пред’явлення документу, що засвідчує його вік.

Законодавством також передбачено, що фізична особа, яка ви-знана в судовому порядку обмеженою в дієздатності, може само-стійно вчиняти лише дрібні побутові правочини. Правочини щодо розпорядження майном та інші правочини, що виходять за межі дрібних побутових, вчиняються особою, цивільна дієздатність якої обмежена, за згодою піклувальника.

Якщо в договорі купівлі-продажу покупцем виступає підпри-ємство, установа, організація, вони повинні мати статус юридичної особи, а угоди, які вони укладають, не повинні суперечити цілям їх діяльності, передбаченим в установчих документах.

 

Продавець - це сторона договору купівлі-продажу,яка  передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій

 

стороні (покупцеві).

 

Хто може бути продавцем?

 

Продавцем може бути також як фізична особа (людина), так  юридична (підприємство, установа, організація), держава.

Право продажу майна належить власникові. Тобто це означає, що приймати рішення про відчуження майна має право лише власник, оскільки відповідно до договору купівлі-продажу продавець зобов’язаний передати покупцю не тільки саме

майно, але й право власності на нього.

Однак у деяких випадках законодавством передбачається, що право розпорядження майном може належати і не власнику.

 

Зокрема, у законодавстві передбачається поняття примусового продажу, підставами для якого можуть бути продаж описаного уборжника майна, продаж заставленого майна тощо.

В  укладенні договору купівлі-продажу не обов’язково брати участь власникові. Він може здійснити свої права через представника.

Якщо в договорі купівлі-продажу продавцем виступає під-приємство, установа, організація, вони повинні мати статус юридичної особи, а угоди, які вони укладають, не повинні су-перечити цілям їх діяльності, передбаченим в установчих докуентах


2. Передача права власності на майно з погляду продавця та покупця: права, обов’язки.

 

Якщо Ви продавець

Відповідно  до  законодавства,  за  договором  купівлі-продажу Ви зобов’язуєтесь передати майно (товар) у власність покуп-цеві, тобто виконання такої дії є Вашим основним обов’язком.

Передачею майна визнається вручення речі одержувачу, а так само здача транспортній організації для відправлення покупцю та здача на пошту для пересилання покупцю речей, що відчужуються.

 

Майте на увазі! Законодавство передбачає,що Ви зобов’язані передати покупцеві зазначене у договорі майно (товар) в строк, що зазначений у договорі купівлі-продажу. Адже належне виконання означає виконання умов договору у встановлений строк

Сторони договору купівлі-продажу (продавець і покупець) за взаємною згодою повинні встановити у договорі певний строк, коли саме продавець зобов’язаний передати товар покупцю (на-приклад, у конкретну дату, до або після оплати покупцем товару тощо).

 

Якщо у договорі купівлі-продажу не визначений сторонами строк виконання Вами обов’язку щодо передачі товару або визначений моментом пред’явлення вимоги, то у такому випадку покупець має право вимагати від Вас передачі товару, обумовленого до-говором купівлі-продажу, у будь-який час. При цьому Ви зобов’язані передати покупцю зазначений у договорі товар у семиденний строк від дня пред’явлення вимоги, якщо обов’язок негайної пере-дачі речі (товару) не випливає із договору купівлі-продажу або актів цивільного законодавства.

 

Що Вам необхідно знати про момент передачі товару

 

Як правило, право власності набувача виникає з моменту пе-редачі товару (майна), якщо інше не передбачено законом або доовором.

Так, Ваш обов’язок передати майно (товар) покупцеві буде вважатись виконаним у момент вручення товару покупцеві, якщо договором встановлений Ваш обов’язок доставити товар.

Ваш обов’язок передати товар покупцеві вважається виконаим також у момент надання товару в розпорядження покупця,


Строк виконання визначається настанням певного моменту або закінченням періоду часу, коли зобов’язання повинно бути виконано. якщо товар має бути переданий покупцеві в місці знаходження товару. Іншими словами, якщо Ви з покупцем домовились між собою, що він отримає майно (товар) за місцем його знаходження, то право власності на зазначене майно (товар) у покупця виникає після реального отримання товару

 

Водночас Ви і покупець на свій розсуд маєте право визначити угодою будь-який інший момент, який не збігатиметься з моментом передачі речі.

Крім того, законодавством визначається, що товар є наданим у розпорядження покупця, якщо у строк, встановлений договором, він готовий до передання покупцеві у належному місці. При цьому Ви повинні  проінформувати покупця про те, що товар, який є предметом договору купівлі-продажу, готовий для його передання.

Якщо ж відповідно до договору купівлі-продажу Ви не зобов’язані доставити товар або передати товар за місцем знахо-дження покупця, Ваш обов’язок передати товар покупцеві вважа-тиметься виконаним у момент здачі товару перевізникові або організації зв’язку для доставки покупцеві.

 

Як вже зазначалось, основним Вашим обов’язком як продавця за договором купівлі-продажу є передача покупцеві майна (това-ру), що є предметом договору

Пам’ятайте!, що у разі невиконання Вами цього обов’язкутобто у разі відмови передати проданий товар, покупець має право відмовитись від договору купівлі-продажу.

 

Зважайте на те, що відповідно до договору купівлі-продажу Ви повинні передати покупцеві майно (товар) у власність.

Тобто Ви повинні передати не тільки саму річ, що є предметом договору купівлі-продажу, але також одночасно з зазначеним майном (товаром) його приналежності, документи (технічний паспорт, сертифікат якості тощо), що стосуються товару

Якщо Ви не передали покупцеві приналежності товару або документи, що його стосуються, покупець має право встановити Вам розумний строк для вчинення таких дій. Якщо ж і в цьому випадку Вами не передано зазначені речі (документи), покупець може відмовитись від договору.

 

Якщо Ви покупець

Як вже зазначалось, Ви за взаємною згодою з продавцем пови-нні встановити у договорі певний строк, коли саме продавець зобов’язаний передати Вам товар.

Якщо у договорі купівлі-продажу не визначений сторонами

 

строк виконання обов’язку продавцем щодо передачі товару, або він визначений моментом пред’явлення вимоги, то у такому випадку Ви маєте право вимагати від продавця передачі товару, обу-мовленого договором купівлі-продажу, у будь-який час. При цьо-му він зобов’язаний передати Вам зазначений у договорі товар у семиденний строк від дня пред’явлення вимоги, якщо обов’язок

негайної передачі речі (товару) не випливає із договору купівлі -продажу або актів цивільного законодавства.

 

Майте на увазі! Як правило,Ваше право власності на придбаний товар виникає з моменту передачі товару (майна), якщо інше не передбачено законом або договором.

Ви стаєте власником майна (товару) тільки після того, як власник товару, що є предметом договору купівлі-продажу, передасть його Вам.

 

Якщо Ви з продавцем домовились між собою, що Ви отримаєте майно (товар) за місцем Вашого знаходження, то право влас-ності на зазначене майно (товар) у Вас виникає після реального отримання товару, і після того, як Ви зі свого боку сплатите певну суму за придбане майно (товар).

 

Майте на увазі!   Що стосується нерухомого майна,то право

 

власності на жилий будинок за договором про його відчуження не може виникнути у Вас раніше нотаріального посвідчення, оскільки такий договір набуває юридичної сили лише з моменту його нотаріального посвідчення.

У разі відмови продавця передати проданий товар або у разіневиконання продавцем обов’язку передати майно (товар) Ви маете право  відмовитись від договору купівлі-продажу

 

Відповідно до договору купівлі-продажу продавець повинен передати Вам майно (товар) у власність. При цьому він повинен передати не тільки саму річ, що є предметом договору купівлі-продажу, але також одночасно з зазначеним майном (товаром) його приналежності та документи (технічний паспорт, сертифікат якості тощо), що стосуються товару

 

Пам’ятайте! Ви маєте право відмовитися від договору купів-лі-продажу у випадку, якщо продавець товару так і не передасть Вам приналежностей або документів, що стосуються товару у встановлений Вами строк для їх надання. У цьому випадку Ви по-винні повернути зазначений товар.

3. Що необхідно знати про форму договору купівліпродажу?

 

Законодавством передбачається порівняно небагато випад-ків, коли потрібно спеціальне оформлення договірних відносин купівлі-продажу. Зазвичай для укладення такого договору не має потреби у складанні відповідних документів. Законодавством передбачається, що у письмовій формі повинні укладатись договори купівлі-продажу земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, житлових будинків, квартир, іншого нерухомого майна. До нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.

Такі договори підлягають обов’язковому нотаріальному посвідченню та державній реєстрації, яка проводиться у виконав-чому комітеті відповідної місцевої ради.

Однак, якщо виникає потреба у складанні договору купівлі-продажу, Вам необхідно знати, як він складається та які умови можна в ньому передбачити.


 

Зразок договору купівлі-продажу

 

ДОГОВІР КУПІВЛІ – ПРОДАЖУ

 

 

    “___” ______________ 200_р.

 

Громадянин України

(вказати прізвище, ім’я та по батькові)

 

о проживає за адресою: ___________________________________________,

(вказати місце проживання )

 

(надалі іменується «Продавець»), з одного боку  та громадянин України ____________________________________________,

                                                                                            (вказати прізвище, ім’я та по батькові)

о проживає за адресою: ___________________________________________,

(вказати місце проживання )

 

(надалі іменується “Покупець”), з другого боку (в подальшому разом іменуються “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона”) уклали цей Договір купівлі-продажу (надалі іменується “Договір”) про таке.

 

1. Продавець в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов’язується передати у власність Покупцю належний Продавцеві на праві власності _______________________________________ (надалі іменується “товар”) за ціною______________________________ грн., а Покупець зобов’язується прийняти такий товар та оплатити його.

2. Продавець зобов’язується передати товар Покупцеві під час підписання цього Договору, а Покупець зобов’язується прийняти товар та сплатити передбачену цим Договором ціну одночасно з отриманням товару від Продавця.

3. Продавець підтверджує, що товар, визначений у п. 1 цього Договору, на момент укладання цього Договору  належить Продавцю на праві власності, не знаходиться під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави чи ін-шим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами чи державою, а також не обтяжений будь-яким іншим чином, передбаченим чинним законодавством.

4.Витрати, пов’язані із укладенням цього Договору, несе __________.

5.  Продавець за цим Договором передає товар, придатний для мети, з якою товар такого роду звичайно використовується.

6. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановле-ною підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні аконодавства

 

7.  Додаткові умови: ___________________________________________

 

8.Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у  тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповід ними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

9. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

10.Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами

11.Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, встановлений у п. 9 цього Договору та визначається часом, достатнім для реального та належного виконання цього Договору Сторонами.

 

Продавець:                                          Покупець:

 

 

Продавець: _____________                     Покупець: _____________

 

(підпис)                                          (підпис)

 

Як бачимо, законодавство передбачає порівняно небагато ви-падків обов’язкового оформлення договору купівлі-продажу у письмовому вигляді тому переважну більшість договорів купівліпродажу Ви можете укладати в усній формі.

 

Практично кожного дня Ви укладаєте договори купівлі-про-дажу. Саме тому, коли Ви виступаєте однією чи іншою стороною у договорі купівлі-продажу, тобто продавцем чи покупцем, Вам слід детально ознайомитись з найважливішими аспектами даноо договору


4. Що таке інформація про товар, які до неї ставляться вимоги?

 

Якщо Ви покупець

Якщо Ви маєте намір придбати товар, то маєте право володіти інформацією щодо нього

 

Ви як споживач маєте право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товар, продукцію, о пропонується до продажу. В цьому випадку під поняттям інформації мається на увазі документовані або публічно оголошені відо-мості про товар. Під необхідною та достовірною інформацією слід мати на увазі її повноту

Така інформація повинна бути надана Вам придбання това-ру чи замовлення роботи (послуги). Відповідно до законодавства, що регулює питання захисту прав споживачів, Ви маєте право на одержання інформації про продукцію, яка повинна містити:

 

1)  назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються;

2)  найменування нормативних документів, вимогам яких повинна відповідати вітчизняна продукція;

3)   дані про основні властивості продукції, а щодо продуктів харчування - про склад (включаючи перелік використаної у процесі їх виготовлення сировини, в тому числі харчових добавок), номінальну кількість (масу, об’єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на конкретний продукт;

4)   відомості про вміст шкідливих для здоров’я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встанов-лені нормативно-правовими актами;

5)  позначку про наявність у її складі генетично модифікованих компонентів;

6)дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції;

7) дату виготовлення;

8)  відомості про умови зберігання;

9)  гарантійні зобов’язання виробника (виконавця);

10) правила та умови ефективного і безпечного використання продукції;

 

11)строк придатності (строк служби) товару (наслідків робо-ти), відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;

 

12) найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування.

Варто пам’ятати, що стосовно продукції,яка підлягає обов’язковій сертифікації, Вам повинна надаватись інформація про її сер-тифікацію. Адже сертифікат є підтвердженням, здійсненим орга-ном з сертифікації, того, що форма, розміри і технічні вимоги до товару відповідають державним стандартам.

 

Зазначена  інформація  доводиться  до  споживача  в  технічній документації, прикладеній до товару, на етикетках, чи маркуванням іншим способом, прийнятим для окремих видів товарів. Продукти харчування, упаковані або розфасовані в Україні, повинні супроводжуватись інформацією про їх походження.

 

Зважайте на те, що Ви маєте право ще до моменту укладеннядоговору купівлі-продажу оглянути товар, вимагати проведення у Вашій присутності перевірки властивостей товару або демонстрації користування товаром, якщо це не виключено характером товару і не суперечить правилам роздрібної торгівлі.

 

Якщо Ви продавець

Здійснюючи продаж товарів Ви зобов’язані надати покупце-ві необхідну і достовірну інформацію про товар, що пропонуєте о продажу

 

Крім того, Ви маєте забезпечити надання інформації в такому обсязі, щоб у покупця склалось чітке уявлення про властивості то-вару, правила користування, збереження його тощо, і він на основі цих відомостей міг вибрати необхідний йому товар.

 

Інформацію про продукцію Ви повинні розмістити у місцях, де вона реалізується, а також за згодою споживача можете доводити до нього за допомогою засобів дистанційного зв’язку

У разі, якщо за певних умов продукція може бути небезпечною для життя, здоров’я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, Ви, так само як виробник, зобов’язані довести до відома споживача інформацію про таку продукцію і можливі наслідки її споживання (використання).

 

Дотримуйтесь вимог законодавства стосовно надання інфор-мації про сертифікацію продукції, наявності переліку відомостей, які повинні міститись на етикетках лікеро-горілчаних та тютюнових виробів, переліку відомостей на етикетках примірників аудіовізуального твору та фонограми тощо.

 

Пам’ятайте !

 

Якщо Вами не було надано покупцеві можливості одержати повну і достовірну інформацію про товар, Ви відповідаєте за недоліки товару, які виникли після передання його покупцеві, якщо покупець доведе, що вони виникли у зв’язку з відсутністю у нього такої інформації.

 

Розглянемо шляхи вирішення питань, пов’язаних із порушенням вимог про надання інформації про товар

 

Якщо Ви покупець

Ваші дії в разі, якщо порушено Ваші споживацькі права на отримання інформації про товар.

 

Правові наслідки ненадання Вам необхідної і достовірної інформації розрізняються в залежності від того, укладений договір роздрібної купівлі-продажу чи ні.

У першому випадку, тобто якщо Вам не надано можливості негайно одержати повну і достовірну інформацію про товар у місці його продажу, Ви маєте право вимагати відшкодування збитків, завданих необґрунтованим ухиленням від укладення договору

У  другому випадку – коли такий договір Вами вже укладено, -  Ви маєте право в розумний строк відмовитися від договору, вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми і відшкодування збитків, а також моральної шкоди.

 

Крім того, в разі якщо продавцем не було надано Вам можливості одержати повну і достовірну інформацію про товар, продавець несе відповідальність за недоліки товару, які виникли після передання його покупцеві, якщо Ви доведете, що вони виникли у зв’язку з відсутністю у Вас такої інформації.

Розглянемо варіанти Вашої можливої поведінки у випадках надання недоступної, недостовірної, неповної або несвоєчасної ін-формації про продукцію та про виробника (виконавця, продавця).

Якщо надання недоступної,

 

 

недостовірної, неповної або

 

 

несвоєчасної інформації про

Ви маєте право:

 

продукцію та про виробни-

 

 

 

ка  (виконавця,  продавця)

 

 

придбання продукції, яка не має

розірвати договір і вимагати від-

 

потрібних Вам властивостей

шкодування завданих Вам збитків

 

неможливість  використання

вимагати надання у прийнятно

 

Вами придбаної продукції за

короткий, але не більше місяця,

 

ризначення

строк належної інформації (якщо

 

 

таку  інформацію в обумовлений

 

 

строк не буде надано, Ви маєте

 

 

право розірвати договір і вимага-

 

 

ти відшкодування збитків)

 

заподіяння  шкоди  Вашому

вимагати відшкодування завда-

 

життю, здоров’ю або майну

ної шкоди. Таке ж право має і

 

 

особа, яка не перебувала у дого-

 

 

вірних відносинах з виробником

 

 

(виконавцем,  продавцем),  але

 

 

була споживачем товару

 

 

Якщо Ви продавець

Ви повинні чітко знати права споживачів на отримання інформації, а також мати уявлення про те, які вимоги можуть бути висунуті покупцем у зв’язку з порушенням цих прав.

Зважайте на вимоги до добросовісної реклами, а також те, що в разі завдання Вами недобросовісною рекламою збитків покупцю, вони підлягають відшкодуванню у повному обсязі.

Крім того, навіть якщо Ви не отримали від виробника (імпортера) відповідної інформації про товар, Ви не звільняєтесь від відповідальності.


 

       5. Які умови передбачаються договором купівлі-продажу до кількості товару?

 

Істотними умовами договору купівлі-продажу є умови про предмет та ціну, тобто які визнані такими по закону або необхідними для договорів даного виду, а також всі ті умови, відносно яких за заявою однієї із сторін отримано згоду Іншими словами, договір не може вважатися укладеним, доки сторони не дійдуть згоди щодо цих двох умов, незважаючи на погодження всіх інших умов.

 

При укладанні договору купівлі-продажу сторони повинні ді-йти згоди також відносно кількості товару, що є предметом дого-вору купівлі-продажу

 

Кількість товарів, що продається, повинна встановлюватися у договорі у відповідних одиницях виміру (метрах, тоннах чи інших

одиницях вимірювання) або грошовому вираженні.

 

При укладанні договору купівлі-продажу сторони (продавець і покупець) можуть погодити умову щодо кількості товару шля-

хом встановлення у договорі порядку її визначення.

 

Законодавство передбачає випадки, коли продавець передає

 

покупцеві за договором купівлі-продажу товар у кількості, що

 

більша, ніж зазначена у договорі. Так у договорі енергозбережен-

 

ня, у якому покупцем енергії є громадянин, кількість енергії не

визначається, оскільки особа вправі використовувати енергію для побутового використання у необхідній кількості. Однак кількість енергії встановлюється за даними обліку про її фактичне викорис-тання або іншим передбаченим у договорі способом.

 

Якщо Ви продавець

Ви зобов’язані передати покупцю у відповідності до догово-

 

ру купівлі-продажу товар у тій кількості, що зазначена у договорі,

 

тобто у кількості, що не більше і не менше, ніж зазначено у догово-

 

рі купівлі-продажу

 

При виконанні Вами цих умов договору, покупець стає власником

 

товару. З огляду на це у Вас виникає зустрічне право на вимогу вико-

 

нання ним свого обов’язку - сплатити певну суму (ціну) за товар.


Пам’ятайте! Якщо відбулася передача товару більшої,ніж ви-значено у договорі, кількості, покупець товару зобов’язаний спові-

 

стити Вас про це.

 

Якщо Ви покупець

Відповідно до договору купівлі-продажу продавець зобов’яза-ний передати Вам товар у кількості, яка визначена вашою обопіль-

ою згодою

При виконанні цих умов договору продавцем, Ви стаєте власником товару, а тому повинні виконати, у свою чергу, свій

обов’язок – сплатити певну суму (ціну) за товар.

 

Але існують випадки, коли продавець не повністю виконує

 

свої обов’язки щодо передачі товару у зазначеній кількості.

 

Якими будуть Ваші дії, якщо продавець передав Вам меншу кількість товару ніж це встановлено договором купівлі-продажу?

 

В такому разі Ви маєте право

 

вимагати від нього передати кількість товару, якої не

истачає

 

або

відмовитися від товару, який вже був переданий (тобто

 

частини товару, що є предметом договору купівлі-про-

 

дажу) та відмовитись оплатити його, а якщо товар вже

 

був Вами оплачений, - вимагати повернення сплаченої

 

за нього грошової суми.

 

Ваші дії в разі, коли продавець передав Вам товар у кількос-

 

ті, що більша, ніж зазначено у договорі.Ви зобов’язані

 

-   сповістити про це продавця у строк, встановлений догово-

 

ром або актами цивільного законодавства, а якщо такий строк не

 

встановлений, - у розумний строк після того, як порушення могло

 

бути виявлено відповідно до характеру і призначення товарів2

 

2 Поняття“розумний строк”у цивільному законодавстві не має точного визначення.Тому цей

строк визначається у кожному випадку окремо, враховуючи всі умови і обставини, що зазначені у кожному конкретному договорі (місце передачі товару покупцеві, час його передачі, при яких обставинах покупець міг реально повідомити про передачу товару у більшій кількості, ніж зазна-чено у договорі тощо).


 

Ви маєте право:

 

-   прийняти весь товар, якщо інше не встановлено договором.

 

Крім того, така можливість передбачається і у випадку, якщо після одержання продавцем Вашого повідомлення щодо передачі біль-

 

шої кількості товару, продавець так і не розпорядиться товаром, який він передав Вам відповідно до договору купівлі-продажу

 

Майте на увазі! Якщо Ви бажаєте прийняти товар,який бувВам переданий продавцем у більшій кількості, ніж зазначено у

 

договорі, то Ви повинні оплатити додатково прийнятий товар за ціною, що встановлена для товару, який Ви вже отримали від про-

авця.

 

Крім  того,  Ви  можете  домовитись  з  продавцем  про  інше.

 

Наприклад, відповідно до Вашої пропозиції - встановити нижчу

ціну, чи відповідно до пропозиції продавця - встановити більш ви-соку ціну, ніж яка була раніше. У такому разі Ви повинні сплатити ту ціну, яка була встановлена відповідно до Вашої спільної з про-

авцем згоди


 

6. Що необхідно знати про асортимент товару

 

 

При укладенні договору купівлі-продажу між сторонами (про-

 

давцем і покупцем) повинна бути досягнута згода щодо предмету

 

договору та його ціни. Як вже зазначалось, якщо сторони такої угоди не досягли, договір вважається неукладеним.

 

Відносно предмету договору, то в договорі купівлі-продажу

 

повинно бути обумовлено кількість, якість, асортимент товару

 

ощо

 

З визначенням кількості товарів, що підлягають передачі від-повідно до договору купівлі-продажу, тісно пов’язане поняття

сортименту

 

Асортимент товару –це певне співвідношення товару за ви-

 

дами, моделями, розмірами, кольорами або іншими ознаками. Тобто розподіл товарів за окремими групами та співвідношен-

 

ня їх становлять асортимент. Він обумовлюється або у самому до-говорі, або у специфікації (документ, що визначає основні показ-

 

ники і умови за кожним товаром), яка додається до договору та є його невід’ємною частиною. Розрізняють асортимент груповий і

 

розгорнутий. Груповий асортимент – це відношення більш-менш

 

значних груп певної продукції, яка зазначена у договорі купівлі-продажу. Розгорнутий асортимент – це характеристика в договорі окремих груп належної до договору купівлі-продажу продукції з

 

детальнішими показниками (за артикулами, фасонами, моделями,

 

розмірами тощо).

 

Асортимент товарів встановлюється у договорі у відповід-

 

ності із замовленням покупця та відображує передусім його по-треби.

 

У процесі виконання договору сторони (продавець та поку-пець) можуть уточнювати асортиментні показники, вносити зміни

до встановлених позицій асортименту. Наприклад, у тому випад-


 

ку, якщо у договорі визначений тільки груповий асортимент, роз-горнутий асортимент визначається у процесі виконання договору

 

у відповідності зі специфікаціями покупця. Тобто, якщо покупець має намір купити певну кількість канцелярських наборів, у по-дальшому договором може бути визначено окремі його особливос-

 

ті (колір, розмір тощо).

 

Саме тому, якщо договором купівлі-продажу передбачено пе-

 

редання товару у певному співвідношенні за видами, моделями,

 

розмірами, кольорами або іншими ознаками (асортимент), прода-вець зобов’язаний передати покупцеві товар в асортименті, пого-

женому сторонами.

 

 

Якщо Ви покупець

Відповідно до договору купівлі-продажу продавець зобов’яза-

 

ний передати Вам товар в асортименті, погодженому з Вами. Але

 

може статися так, що продавець товару порушить свій обов’язок щодо передачі Вам предмету договору. Тобто здійснить передачу

товару не у тому асортименті, який зазначався у договорі купівлі-

 

родажу

 

У такому випадку (тобто у випадку порушення умови догово-

 

ру щодо асортименту) Ви повинні знати можливі варіанти Вашої

 

поведінки.

 

Так, у випадку, якщо продавець передає товар в асортименті, що не відповідає умовам договору Ви маєте право

 

-  відмовитись від його прийняття та оплати,

 

-  а якщо товар вже оплачений, – вимагати повернення сплаче-ної за нього грошової суми.

 

Розглянемо варіанти Вашої можливої поведінки у випадку

 

якщо продавець передав Вам частину товару, асортимент якого відповідає умовам договору купівлі-продажу, і частину товару з

 

орушенням асортименту


 

Якщо

Ви маєте право:

 

В разі цього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

родавець

 

Ви повинні:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

передав

Вам

прийняти

ту

частину

платити

 

продавцю

 

астину

то

товару, яка відповідає

товар,  який  Ви  при-

 

ару,

асорти

умовам договору, і від-

йняли   від   нього,   і

 

ент

 

якого

мовитись

від

решти

який

відповідає

умо-

 

в і д п о в і д а є

овар

 

 

ам

договору

щодо

 

мовам

до

 

 

 

асортименту товару, і

 

говору,  і  час-

 

 

 

овернути

товар,

що

 

ину товару з

 

 

 

не  відповідає  умовам

 

орушенням

 

 

 

договору,

і

повернути

 

сортимент

 

 

 

ешту товар

 

 

 

 

 

 

зовсім відмовитись від

повернути

наданий

 

 

 

 

 

 

 

 

овару

 

 

Вам товар

 

 

 

 

 

 

 

У  цьому  випадку  Ви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

маєте  право  відмови-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тися від оплати товару

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а якщо він вже опла-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чений, - вимагати по-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вернення сплаченої за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нього грошової суми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вимагати

заміни  час-

сплатити вартість то-

 

 

 

 

 

 

 

 

тини товару, що не від-

вару,

який

відповідає

 

 

 

 

повідає

асортименту

мовам  договору

ку

 

 

 

 

товаром в асортименті,

півлі-продажу

щодо

 

 

 

 

який встановлений до-

сортименту товару, а

 

 

 

 

говором. У цьому ви-

станню суму сплати

 

 

 

 

падку Ви також маєте

ти  після  заміни  про-

 

 

 

 

право відмовитися від

авцем

асортименту

 

 

 

 

плати товару, а якщо

відповідно до догово-

 

 

 

 

він  вже  оплачений,  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

имагати

повернення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сплаченої за нього гро-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шової суми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прийняти весь товар

оплатити  його  за  ці-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ною,

погодженою

із

 

 

 

 

 

 

 

родавцем

 

 

 

 


Законодавство передбачає, що товар, асортимент якого не від-

 

повідає умовам договору, є прийнятим, якщо Ви у розумний строк після його одержання не повідомили продавця про свою відмову

 

від нього. Тобто Ви маєте право відмовитись від товару, який не

 

відповідає умовам договору щодо асортименту товару. При цьому

 

Ви повинні це зробити у розумний строк після одержання такого

 

овару

 

Майте на увазі! Якщо протягом певного часу Ви не заявляє-те про невідповідність переданого товару умовам договору купів-лі-продажу щодо асортименту товару, то вважається, що Ви згодні прийняти цей товар.

 

Як вже зазначалось, якщо Ви не відмовились від товару, асор-

 

тимент якого не відповідає умовам договору, Ви зобов’язані опла-тити його за ціною, погодженою із продавцем. Тобто якщо Ви на-

 

даєте згоду на прийняття такого товару, Ви повинні сплатити за нього певну суму продавцеві.

 

При цьому пам’ятайте, що така згода, відповідно до законо-

 

авства може полягати у

 

-Вашому заявленні про це продавцю відразу;

 

-неповідомленні Вами про свою незгоду у розумний строк.

 

 

Зверніть увагу на те,що вартість товарів,які були предметомдоговору купівлі-продажу, може бути такою самою, а може бути іншою (більш високою чи навпаки). Продавець у даному випадку

повинен узгодити з Вами вартість товару

 

Але у випадку, якщо продавець не вжив необхідних заходів

 

для погодження ціни в розумний строк, Ви оплачуєте товар за ці-ною, яка на момент укладання договору звичайно застосовувалась щодо аналогічного товару

 

Якщо Ви продавець

У випадку, якщо договором купівлі-продажу асортимент то-

 

вару не встановлений або асортимент товару не був визначений у


договорі, але із його суті випливає, що товар підлягає переданню покупцеві в асортименті, то Ви маєте право обрати будь-який з приведених нижче варіантів поведінки:

 

передати покупцеві товар в асортименті, виходячи з

 

його потреб, які були відомі Вам на момент укладення

оговору

 

або

відмовитися від договору

 

Може статися так, що Ви не в змозі виконати свій обов’язок

 

щодо передачі предмета договору покупцеві.

 

Розглянемо варіанти Вашої можливої поведінки також у разі,

 

коли Ви порушили свій обов’язок щодо передачі предмета догово-ру покупцеві (тобто не у тому асортименті, який зазначався у до-

 

говорі купівлі-продажу).

 

Так, у випадку, якщо Вами передано товар в асортименті, що не відповідає умовам договору, і покупець відмовляється від його прийняття та оплати, чи вимагає повернення вже сплаченої за нього грошової суми, Ви повинні виконати дії, які визначені са-мим покупцем, наприклад прийняти назад товар, який не відпові-

 

дає умовам договору (при цьому витрати покладаються на Вас) та

 

повернути попередньо сплачені суми за товар, який покупець мав

 

намір придбати, але відмовився від нього у зв’язку з порушенням

 

Вами умови договору щодо асортименту товару

 

Порушення Вами асортименту може полягати, як вже зазна-

 

чалось вище, в непередачі товарів одних, передбачених асортимен-том, найменувань, або у передачі зайвої проти передбаченої асор-тиментом кількості товарів інших найменувань, або в одночасній

 

передачі чи непередачі товарів.

 

Якщо Ви передали покупцеві частину товару, асортимент яко-го відповідає умовам договору, і частину товару з порушенням

 

асортименту, покупець має право на свій розсуд вибирати будь-який з варіантів поведінки, що передбачені цивільним законодав-

 

твом


25


 

 

Якщо покупець:

 

прийняв ту частину товару яка відповідає умовам дого-вору, і відмовився від решти товару та оплатив Вам то-вар, який він прийняв і який відповідає умовам договору

одо асортименту товар

 

відмовився від прийнят-тя товару, навіть тоді, коли

частина продукції, що була

 

передана, відповідає умовам договору купівлі-продажу

 

вимагає заміни частини то-вару, що не відповідає асорименту, товаром в асорти

менті,   який   встановлений оговоро


 

 

Ви повинні:

Прийняти плату за протриманий покупцем товар та прийняти на-зад товар, від якого відмовився покупець повернути  собі  товар,  а  в  разі якщо він вже оплачений, - повер-нути покупцеві сплачену за нього грошову сум замінити частину товару, що не відповідає асортименту, товаром в асортименті, який встановлений договором

Якщо покупець не відмовився від товару, асортимент якого не відповідає умовам договору, він зобов’язаний оплатити його за ціною, погодженою із Вами.

 

Пам’ятайте!

Якщо Ви не вжили необхідних заходів для погодження ціни в розумний строк, покупець оплачує товар за ціною, яка на момент укладання договору звичайно застосовувалась щодо аналогічного товару

 

7. Що необхідно знати про комплектність товару?

 

Комплектність товару -це така єдність складових частин виробу, яка забезпечує можливість використання його за прямим призначенням, а в спеціально передбачених випадках – також і можливість належного догляду за ним, його зберігання та ремонту До комплекту можуть входити запасні частини і обладнання.

 

Комплектність визначається стандартами, технічними умовами, прейскурантом, а при відсутності в них вказівок про це – догово-ром купівлі-продажу

Тобто якщо комплектність товару визначається договором ку-півлі-продажу, вона повинна бути охарактеризована шляхом пере-рахування необхідних складових частин продукції (товарів), приладів тощо.

 

Вказівка у договорі купівлі-продажу (шляхом посилання на стандарти, технічні умови чи шляхом її характеристики по суті) на  комплектність продукції має істотне значення для визначення ціни продукції, яка повинна бути передана покупцю відповідно до умов договору купівлі-продажу Зверніть увагу! Все,що входить до комплекту,оплачується за встановленою на продукцію ціною. Запасні частини, приладдя ощо, що не входять до комплекту, оплачуються окремо

 

Якщо Ви покупець

Ви повинні знати, що продавець зобов’язаний передати Вам за договором купівлі-продажу певний набір товару у комплекті (комплект товару), якщо це встановлено договором купівлі-про-дажу. А в разі, якщо договором купівлі-продажу не встановлено комплектність товару (продукції), продавець зобов’язаний передати Вам товар, комплектність якого визначається звичаями ділового обороту або іншими вимогами, що звичайно ставляться.

 

Ваші дії у разі, коли продавець порушує свій обов’язок щодо передачі товару, відповідно до умов договору про комплектність.

Так, у разі передання некомплектного товару Ви маєте право за своїм вибором вимагати:

 

1)пропорційного зменшення ціни;

2)  доукомплектування товару в розумний строк.

У першому випадку, Ви можете вимагати від продавця пропо-рційного зменшення ціни товару, якщо усвідомлюєте, що використання товару можливе і без окремих частин комплекту. Такий вибір Ви можете зробити і в разі, якщо у Вас вже є частина комп-лекту товару, або у Вас є можливість його придбати іншим спо-собом. Тобто такий варіант поведінки ви можете вибрати в разі, якщо такі обставини задовольняють Ваші потреби.

 

У другому випадку Ви можете вимагати від продавця доукомплектування товару у розумний строк, тобто у строк, реально необхідний для передачі частини комплекту, що не була своєчасно ередана продавцем товару

 

Зауважте!

Ви маєте право обрати за своїм вибором будь-який варіант поведінки, передбачений цивільним законодавством і ніхто немає права змушуват  Вас до іншого рішення.

 

Ваші дії у разі, коли продавець у розумний строк недоукомплектував  товар.  Ви  можете  пред’являти  альтернативні  вимоги, приведені нижче:

1) вимагати заміни некомплектного товару на комплектний;

2) відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої грошової суми.

 

Якщо Ви продавець

Відповідно до договору купівлі-продажу Ви зобов’язані пере-дати покупцеві певний набір товару у комплекті (комплект това-ру), якщо це встановлено договором. За таких обставин Ваші зо-бов’язання щодо передачі комплектного товару будуть вважатись иконаними з моменту передання усього товару, включеного до омплекту

 

Пам’ятайте! Передача всіх складових частин комплекту повина проводитись одночасно

 

Але так може бути не завжди. По узгодженню між сторонами передача окремих частин товару може бути здійснена у певний строк, що зазначений у договорі купівлі-продажу. Ваші зобов’язан-ня щодо передачі комплекту товару будуть вважатися виконаними належним чином, якщо остання частина комплекту була Вами передана покупцю у строк, встановлений договором.

Якщо ж договором купівлі-продажу не встановлено комплектність товару (продукції), Ви зобов’язані передати покупцеві то-вар, комплектність якого визначається звичаями ділового обороту або іншими вимогами, що звичайно ставляться.

Розглянемо варіанти Ваших можливих дій, коли Ви порушили свій обов’язок щодо передачі товару, що відповідає умові договору про комплектність.

Якщо покупець вимагає:

Ви повинні:

пропорційного  зменшення

дійти згоди з покупцем про таке

ціни товару

зменшення  ціни  та  забезпечити

 

його виконання

оукомплектування товар

оукомплектувати товар у розум

 

ний строк, тобто у строк, реально

 

необхідний для передачі частини

 

комплекту, що не була Вами своє-

 

асно передана

 

Ваші можливі дії у разі, якщо Ви у розумний строк не доуомплектували товар.

Якщо покупець:

Ви повинні:

вимагає заміни некомплектного това-

забезпечити проведення

ру на комплектний

такої заміни

 

відмовляється  від  договору  купівлі-

овернути

покупцю

продажу, а якщо ним вже була здійсне-

плачену грошову сум

а оплата товару, - вимагає повернення продавцем сплаченої грошової суми

 

Пам’ятайте! Покупець має право обрати за своїм виборомбудь-який варіант поведінки, передбачений цивільним законодавством, і Ви не маєте права змушувати його до іншого рішення.

8. Що потрібно знати про якість товару?

Однією з умов договору, яка характеризує предмет купівлі продажу з точки зору придатності його до використання за цільо-вим призначенням, є умова щодо якості продукції.

 

Якість продукції –це сукупність властивостей і характеристик, які відображають рівень новизни, надійність, довговічність, економічність продукції (товарів) і зумовлюють її здатність задо вольнити відповідно до свого призначення потреби споживачів.

Якість речей, що продаються, повинна відповідати стандарту технічним умовам або зразкам, встановленим для речей такого роду

Так, на товари, що ввозяться на територію України, повинен бути передбачений законодавством документ, який підтверджує їх належну якість; такі товари повинні супроводжуватися сертифікатом.

Якість речей, що продаються, повинна відповідати стандарту, технічним умовам або зразкам, встановленим для речей такого роду. Вимоги до певних видів товарів встановлюються норматив-ними актами зі стандартизації: державними стандартами України, галузевими стандартами, технічними умовами тощо.

З  метою  запобігання  реалізації  продукції,  небезпечної  для життя, здоров’я та майна громадян і навколишнього середовища, сприяння споживачеві у компетентному виборі продукції прово-диться обов’язкова (щодо окремих видів товарів) або добровільна сертифікація.

Якщо у договорі відсутні умови про якість проданої речі, то вона за якістю повинна відповідати вимогам, що звичайно пред’являються, тобто бути придатною для звичайного використання за своїм призначенням або для цілей, передбачених договором.

 

Якщо Ви покупець

У разі здійснення покупки Ви повинні вимагати надання товару належної якості, тобто продукції, властивості якої відповідають вимогам, встановленим для цієї категорії продукції у норматив-но-правових актах і нормативних документах, та умовам договору

Адже предметом договору купівлі-продажу може бути річ тільки належної якості, що обумовлена договором.

Ви маєте право на перевірку якості, комплектності, міри, ваги та ціни товарів, які маєте намір придбати, демонстрацію безпечного та правильного їх використання.

Крім того, продавець (виробник, виконавець) на Вашу вимо-гу зобов’язаний надати документи, які підтверджують належну якість продукції.

Якщо продавець при укладенні договору купівлі-продажу був повідомлений Вами про конкретну мету придбання товару, він повинен передати Вам товар, придатний для використання відповід-но до цієї мети.

Законодавством передбачається, що у разі продажу товару за зразком та (або) за описом продавець повинен передати Вам то-вар, який відповідає цьому зразку та (або) опису. Тобто продавець зобов’язаний передати Вам той товар, який Ви бажали придбати, і зразки якого ним були надані для прикладу якості товарів (продукції).

В разі, якщо у Вас виникли сумніви щодо належної якості то-вару, а продавець не має жодних підтверджень його якості, можливо  Ви маєте  справу  з   фальсифікованою  продукцією, тобто  продукцією, виготовленою з порушенням технології або неправомірним використанням знака для товарів та послуг, чи копіюванням  форми,  упаковки,  зовнішнього  оформлення,  а так само неправомірним відтворенням товару іншої особи яка заборонена до введення в обіг

 

Якщо Ви продавець

В разі продажу товару Ви повинні надати товар, якість якого відповідає умовам договору

Якість товару повинна відповідати інформації про товар, яку Ви надаєте.

Ви так само як і виробник, виконавець на вимогу покупця зо-бов’язані надати документи, які підтверджують належну якість продукції.

Якщо покупець при укладенні договору купівлі-продажу повідомив Вам про конкретну мету придбання товару, Ви зобов’язані передати йому товар, придатний для використання відповідно до цієї мети.

У разі продажу товару за зразком та (або) за описом Ви повинні пе-редати споживачу товар, який відповідає цьому зразку та (або) опису


 

9. Що таке гарантія якості товару?

 

Як продавцю так і покупцю необхідно знати, що:

З метою уникнення порушень споживацьких прав товар, який продавець передає або зобов’язаний передати покупцю, має відпо відати вимогам щодо його якості в момент його передання, якщо інший момент визначення відповідності товару цим вимогам не встановлено договором купівлі-продажу.

Тобто товари, які продавець зобов’язаний передати покупцю, мають відповідати умовам договору купівлі-продажу або певним обов’язковим вимогам у момент їх передавання (або в інший момент, визначений договором), і в межах розумного строку мають бути придатними для мети, з якою товари такого роду звичайно икористовувалися

 

Щодо питання забезпечення належної якості, надійності, дов-говічності продукції, призначеної для тривалого користування або зберігання, важливе місце належить гарантійним строкам. Так, законодавством передбачається, що строк, протягом якого прода-вець гарантує якість товару (гарантійний строк), може бути вста-новлений договором або законом.

Гарантійний строк - строк, протягом якого виробник (прода-вець, виконавець або будь-яка третя особа) бере на себе зобов’я-зання про здійснення безоплатного ремонту або заміни відповід-ної продукції у зв’язку з введенням її в обіг

 

Якщо Ви покупець

При наявності обставин, що свідчать про неналежну якість придбаного Вами товару, Ви маєте право вимагати від продавця пропорційного зменшення ціни, безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк,  відшкодування витрат на усунення недоліків товару. Такі вимоги повинні бути задоволені, якщо продавець не доведе, що недоліки виникли внаслідок порушення Вами правил користування продукцією або його зберігання.