Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України 8 жовтня 1991 року N 1635-XII


З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 50, ст.705 )
 

( Із змінами, внесеними згідно з Бюджетним кодексом N 2542-III ( 2542-14 ) від 21.06.2001, ВВР, 2001, N 37-38, ст.189 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     I. Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:
 

     1. У Законі Української РСР "Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування" ( 533-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 2, ст.5) пункт 2 статті 13 після частини другої доповнити двома новими частинами такого змісту:
 

     "Платежі підприємств вносяться до бюджету за місцезнаходженням підприємств, їх філій, інших структурних одиниць і підрозділів.

     Розподіл платежів підприємств, що мають на даній території філії, проводиться пропорційно частці їх працівників в загальній чисельності зайнятих на підприємстві".
 

     У зв'язку з цим частину третю пункту 2 статті 13 вважати частиною п'ятою.
 

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Бюджетного кодексу N 2542-III ( 2542-14 ) від 21.06.2001 )
 

     II. Цей Закон ввести в дію з 1 січня 1992 року. 

 Голова Верховної Ради України                         Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 8 жовтня 1991 року
      N 1635-XII