Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про зайнятість населення" та до Житлового кодексу Української РСР 18 грудня 1991 року N 1993-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про зайнятість населення" та до Житлового кодексу Української РСР

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 12, ст.169 )
 

     У зв'язку з прийняттям Закону Української РСР "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Українській РСР" ( 875-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:
 

     I. До Закону Української РСР "Про зайнятість населення" ( 803-12 ) (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1991 р., N 14, стаття 170):
 

     1. У частині першій статті 5 виключити слово "інвалідам".
 

     2. У статті 20 виключити пункт 2.
 

     У зв'язку з цим пункти 3, 4, 5, 6 вважати відповідно пунктами 2, 3, 4, 5.
 

     II. До Житлового кодексу Української РСР ( 5464-10 ) (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1983 р., додаток до N 28, стаття 573):
 

     1. Частину першу статті 46 після абзаца четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:
 

     "дітям-інвалідам, що не мають батьків або батьки яких позбавлені батьківських прав і проживають у державних або інших соціальних установах, після досягнення повноліття, якщо за висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя".
 

     У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим.
 

     2. У статті 71:
 

     частину третю після пункту 4 доповнити новим пунктом 5 такого змісту:
 

     "влаштування інвалідів у будинки-інтернати або інші установи соціальної допомоги - протягом дванадцяти місяців".
 

     У зв'язку з цим пункти 5 і 6 вважати відповідно пунктами 6 і 7.
 

     3. У частині четвертій цифри "1-6" - замінити цифрами "1-7". 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 18 грудня 1991 року
      N 1993-XII