Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування" 11 жовтня 1991 року N 1650-XII


З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР  "Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 51, ст.721 )

 

     З метою посилення відповідальності місцевих Рад народних депутатів за додержання положень Конституції ( 888-09 ) та законів про територіальну цілісність України, порядку вирішення питань її адміністративно-територіального устрою Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     I. Пункт 1 статті 67 Закону Української РСР "Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування" ( 533-12 ) викласти у такій редакції:
 

     "1. Повноваження Ради народних депутатів припиняються достроково у випадках:

     якщо депутати новообраної Ради протягом одного місяця не можуть вирішити на сесії питання визначення структури Ради та утворення своїх органів, обрання, затвердження та призначення їх керівників;

     якщо Рада три рази підряд не збирається на сесію у встановленому цим Законом мінімальному складі;

     якщо Рада прийняла рішення, спрямоване на порушення територіальної цілісності України, самочинну зміну її адміністративно-територіального устрою;

     незгоди Ради із скасуванням Конституційним Судом Української РСР прийнятих нею рішень.

     Питання про дострокове припинення повноважень (розпуск) Ради вирішується Верховною Радою Української РСР. Рішення Верховної Ради Української РСР про розпуск відповідної Ради доводиться до відома населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

     Рада народних депутатів може прийняти не менш як двома третинами від загальної кількості обраних депутатів рішення про саморозпуск.

     Вибори депутатів Ради призначаються Президією Верховної Ради Української РСР не пізніш як у двомісячний строк з дня розпуску або саморозпуску Ради народних депутатів".
 

     II. Цей Закон набирає чинності з моменту його опублікування у пресі. 

 Голова Верховної Ради України                           Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 11 жовтня 1991 року
          N 1650-XII