Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" 17 грудня 1991 року N 1991-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 13, ст.177 )

 

З метою вдосконалення дії Закону Української РСР "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     I. Внести такі зміни і доповнення до Закону Української РСР "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1991 р., N 16, ст. 198):
 

     1. Преамбулу викласти в такій редакції:
 

     "Чорнобильська катастрофа створила на значній території України надзвичайно небезпечну для здоров'я людей і навколишнього природного середовища радіаційну обстановку. Україну оголошено зоною екологічної катастрофи. Усунення наслідків цієї катастрофи залежить від законодавчого визначення правового режиму різних за ступенем радіоактивного забруднення територій і заходів щодо його забезпечення. Закон регулює питання поділу території на відповідні зони, режим їх використання та охорони, умови проживання та роботи населення, господарську, науково-дослідну та іншу діяльність в цих зонах. Закон закріплює і гарантує забезпечення режиму використання та охорони вказаних територій з метою зменшення дії радіоактивного опромінення на здоров'я людини та на екологічні системи".
 

     2. У статті 2:
 

     частину першу викласти в такій редакції:
 

     "Залежно від ландшафтних та геохімічних особливостей грунтів, величини перевищення природного доаварійного рівня накопичення радіонуклідів у навколишньому середовищі, пов'язаних з ними ступенів можливого негативного впливу на здоров'я населення, вимог щодо здійснення радіаційного захисту населення та інших спеціальних заходів, з урахуванням загальних виробничих та соціально-побутових відносин територія, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, поділяється на зони";
 

     частину п'яту і шосту викласти в такій редакції:
 

     "Межі зон встановлюються та переглядаються Кабінетом Міністрів України на основі експертних висновків Національної комісії радіаційного захисту населення України, Академії наук України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС України, Міністерства сільського господарства України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державного комітету України по гідрометеорології за поданням обласних Рад народних депутатів.

     Карти зазначених зон, перелік населених пунктів, віднесених до цих зон, друкуються в центральній та місцевій пресі для загального відома і зберігаються у центральних та місцевих органах влади".
 

     3. Частину першу статті 5 викласти в такій редакції:
 

     "Україна визначає правовий режим зон, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, укладає договори на проведення робіт з іншими державами, міжнародними організаціями".
 

     4. Частину першу статті 6 викласти в такій редакції:
 

     "Фінансування робіт для подолання наслідків Чорнобильської катастрофи здійснюється за рахунок державного бюджету України, а також інших фінансових надходжень".
 

     5. Статтю 7 викласти в такій редакції:
 

     "Стаття 7. Забезпечення господарської діяльності у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю
 

     Підприємства, об'єднання і організації, колгоспи, радгоспи, розташовані у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю, звільняються від оподаткування, крім платежів і відрахувань до місцевих бюджетів. Для них Кабінетом Міністрів України встановлюються пільгові умови фінансування, гарантоване матеріально-технічне забезпечення.
 

     Не підлягають оподаткуванню земельні ділянки та будинки, розташовані на території зон гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю, що належать громадянам, які проживають поза межами зон радіоактивного забруднення.
 

     Розмір податку з прибутку підприємств, організацій та установ, розташованих поза межами зон радіоактивного забруднення, який вони одержують від діяльності, пов'язаної з культурно-побутовим, торговельним, іншими видами обслуговування і будівництвом в цих зонах, зменшується на 30 процентів".
 

     6. Частину першу статті 8 викласти в такій редакції:
 

     "Управління зоною відчуження здійснює спеціальний підрозділ Міністерства у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС України - Адміністрація зони, яка має статус юридичної особи".
 

     7. У статті 12:
 

     в абзаці п'ятому частини другої слова "а також рослинних кормів" замінити словами "а також заготівля і вивезення рослинних кормів";
 

     доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
 

     "Порядок застосування положень цієї статті визначається Кабінетом Міністрів України".
 

     8. У статті 21:
 

     частину третю викласти в такій редакції:
 

     "Радіаційний контроль за рівнем радіоактивного забруднення сільськогосподарських угідь здійснюється Міністерством сільського господарства України, водних ресурсів - Державним комітетом України по водному господарству; підземних вод та корисних копалин - Державним комітетом України по геології та використанню надр, атмосферного повітря на території населених пунктів - Державним комітетом України по гідрометеорології";
 

     у частині четвертій слова "Державним агропромисловим комітетом Української РСР" замінити словами "Міністерством сільського господарства України";
 

     у частині сьомій слова "Українське республіканське управління Держстандарту СРСР" замінити словами "Державний комітет України по стандартизації, метрології та якості продукції".
 

     9. У частині другій статті 5, частині третій статті 6, статтях 10 і 11, частині першій статті 15, статтях 16 і 18 слова "Рада Міністрів Української РСР", "Радою Міністрів Української РСР", "Ради Міністрів Української РСР" замінити відповідно словами "Кабінет Міністрів України", "Кабінетом Міністрів України", "Кабінету Міністрів України".
 

     10. У частині третій статті 5, частині третій статті 6, статті 12, частині другій статті 20, частині другій статті 21 посилання на Державний комітет Української РСР по захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС замінити посиланням на Міністерство у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС України.
 

     II. У тексті Закону слова "Української РСР" замінити словом "України". 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 17 грудня 1991 року
          N 1991-XII