Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) України 5 листопада 1991 року N 1791-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 254/96-ВР від 28.06.96, ВВР, 1996, N 30, ст.142 )
 

Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) України
 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 4, ст.12 )
 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести до Конституції (Основного Закону) України ( 888-09 ) такі зміни:
 

     1. Статті 162, 163 і 165 викласти в такій редакції:
 

     "Стаття 162. Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів Кабінетом Міністрів України, міністерствами, державними комітетами, відомствами, іншими органами державного і господарського управління та контролю, Урядом Кримської АРСР, місцевими Радами народних депутатів, їх виконавчими і розпорядчими органами, військовими частинами, політичними партіями, громадськими організаціями, масовими рухами, підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форм власності, підпорядкованості та приналежності, посадовими особами та громадянами здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами.
 

     Стаття 163. Генеральний прокурор України призначається Верховною Радою України, відповідальний перед нею і тільки їй підзвітний. Прокурорів Кримської АРСР, областей, міста Києва, міських, районних та міжрайонних прокурорів призначає Генеральний прокурор України".
 

     "Стаття 165. Прокурори у здійсненні своїх повноважень є незалежними і керуються Конституцією та законами України.

     Організація і порядок діяльності органів прокуратури на території України визначаються Законом України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ).
 

     2. Статтю 164 виключити. 

Голова Верховної Ради України                           Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 5 листопада 1991 року
          N 1791-XII