Про Національну гвардію України 4 листопада 1991 року N 1774-XII


З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 1363-XIV ( 1363-14 ) від 11.01.2000, ВВР, 2000, N 8, ст.48 )
 

Про Національну гвардію України

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 1, ст.1 )
  ( Вводиться в дію Постановою ВР N 1775-XII ( 1775-12 ) від 04.11.91, ВВР, 1992, N 1, ст.2 )
 

( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2367-XII ( 2367-12 ) від 19.05.92, ВВР, 1992, N 32, ст.460 N 2937-XII ( 2937-12 ) від 26.01.93, ВВР, 1993, N 12, ст. 99 )

 

     Національна гвардія України* є державний озброєний орган, створений на базі внутрішніх військ, покликаний захищати суверенітет України, її територіальну цілісність, а також життя та особисту гідність громадян, їх конституційні права і свободи від злочинних посягань та інших антигромадських дій.

     Національна гвардія у своїй діяльності керується Конституцією України ( 888-09 ), цим Законом, указами Президента України та іншими актами законодавства України. Діяльність Національної гвардії будується на принципах законності і гуманізму та поваги до особи, її прав і свобод.

____________________  * Далі - Національна  гвардія 

 

     Стаття 1. Основними завданнями Національної гвардії є:

     захист конституційного ладу України, цілісності її території від спроб змінити їх насильницьким шляхом;

     участь у підтриманні режиму надзвичайного стану в порядку, передбаченому законодавством України;

     участь у ліквідації наслідків аварій, катастроф та стихійного лиха;

     формування в особливий період частин для охорони і оборони найбільш важливих державних об'єктів;

     подання допомоги прикордонним військам у затриманні порушників державного кордону України силами частин, дислокованих у прикордонних районах;

     участь у бойових діях по відбиттю нападу ззовні та захисту безпеки України;

     охорона дипломатичних і консульських представництв іноземних держав на території України; ( Абзац восьмий частини першої статті 1 в редакції Закону N 2367-12 від 19.05.92 )

( Абзац дев'ятий частини першої статті 1 виключено на підставі Закону N 2367-12 від 19.05.92 )

     участь в охороні громадського порядку. ( Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2937-12 від 26.01.93 )

     Використання Національної гвардії для виконання завдань, не передбачених цим Законом, не допускається.
 

     Стаття 2. Національна гвардія будується на засадах централізованого керівництва, єдиноначальності, поєднання принципів добровільності та загального військового обов'язку.
 

     Стаття 3. Національна гвардія з урахуванням її службового призначення організаційно складається із з'єднань, військових частин, підрозділів, установ, військових навчальних закладів та учбових частин.

     Організаційна структура, штатна чисельність та дислокація частин і підрозділів Національної гвардії визначаються Президентом України за поданням командуючого Національною гвардією.

     Фінансове, військове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Національної гвардії здійснюється Кабінетом Міністрів України.
 

     Стаття 4. Національна гвардія при виконанні покладених на неї завдань має право затримувати громадян, перевіряти у них документи, застосовувати заходи фізичного впливу, вогнепальну зброю, спеціальні засоби, бойову техніку і зброю та вживати інших заходів впливу.

     Порядок застосування цих заходів визначається Положенням про обов'язки і права особового складу Національної гвардії, затвердженим Верховною Радою України, а також військовими статутами, іншими актами законодавства. ( Частина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2367-12 від 19.05.92 )
 

     Стаття 5. Для виконання завдань, передбачених цим Законом, Національна гвардія забезпечується необхідними спеціальними засобами, бойовою і спеціальною технікою.

     Особовий склад Національної гвардії забезпечується зброєю та засобами захисту.
 

     Стаття 6. На службу в Національну гвардію приймаються громадяни України незалежно від національності та віросповідання.

     Комплектування Національної гвардії здійснюється за контрактом. У перехідний період комплектування здійснюється як за контрактом, так і за призовом, відповідно до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ). Контракт укладається строком на 3 роки і може бути продовжений на новий строк. ( Частина друга статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2937-12 від 26.01.93 )

     Строк служби в Національній гвардії за призовом не може перевищувати строків служби у Збройних Силах України, прирівнюється до неї.

     Діяльність будь-яких політичних партій і рухів у Національній гвардії забороняється. На період служби в Національній гвардії членство військовослужбовців у будь-якій політичній партії або організації чи русі не допускається.
 

     Стаття 7. Усі військовослужбовці Національної гвардії приймають Військову присягу, текст якої затверджується Верховною Радою України. Офіцери і прапорщики також дають клятву додержувати кодексу честі.
 

     Стаття 8. Особовий склад Національної гвардії користується всіма політичними, соціально-економічними і особистими правами та свободами, передбаченими Конституцією України, іншими законами України, за винятками, встановленими цим Законом.
 

     Стаття 9. Військовослужбовці Національної гвардії при виконанні службових обов'язків перебувають під захистом держави. Ніхто не вправі втручатися в їх службову діяльність, за винятком органів і посадових осіб, уповноважених на це Законом.

     Законні вимоги військовослужбовців Національної гвардії при виконанні ними службових обов'язків є обов'язковими для виконання громадянами та посадовими особами на всій території України.

     Невиконання законних вимог військовослужбовців Національної гвардії, образа, непокора, загроза або посягання на їх життя і здоров'я, а також інші дії, які перешкоджають виконанню покладених на них обов'язків, тягнуть за собою відповідальність, встановлену Законом.
 

     Стаття 10. Держава гарантує соціальні і правові гарантії військовослужбовцям Національної гвардії та членам їх сімей відповідно до Закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців, та членів їх сімей ( 2011-12).

( Стаття 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2367-12 від 19.05.92 )
 

     Стаття 11. Національна гвардія підпорядковується Верховній Раді України.

     Безпосереднє керівництво Національною гвардією здійснює командуючий, який призначається Верховною Радою України за поданням Президента України строком на 5 років. Одна і та ж особа не може бути командуючим Національною гвардією більше двох строків підряд.

     Заступники командуючого Національною гвардією призначаються на посади Президентом України за поданням командуючого.
 

     Стаття 12. У Національній гвардії створюються Військова рада, персональний склад якої затверджується Президентом України за поданням командуючого, та Головне управління командуючого Національною гвардією.

     Діяльність Військової ради та Головного управління командуючого Національною гвардією здійснюється згідно з Положеннями про них, які затверджуються Президентом України.
 

     Стаття 13. В Національній гвардії України використовується державна мова відповідно до чинного законодавства. 

Голова Верховної Ради України                           Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 4 листопада 1991 року
        N 1774-XII