Про Збройні Сили України 6 грудня 1991 року N 1934-XII


З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про Збройні Сили України
 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 9, ст.108 )
  { Вводиться в дію Постановою ВР N 1935-XII ( 1935-12 ) від 06.12.91, ВВР, 1992, N 9, ст.109 }
  { Із змінами, внесеними згідно із Законом N 3548-XII ( 3548-12 ) від 21.10.93, ВВР, 1993, N 44, ст.421 }
  { В редакції Закону N 2019-III ( 2019-14 ) від 05.10.2000, ВВР, 2000, N 48, ст.410 }
 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1003-IV ( 1003-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2004, N 2, ст. 8 N 1740-IV ( 1740-15 ) від 03.06.2004, ВВР, 2004, N 33-34, ст. 405 N 2341-IV ( 2341-15 ) від 13.01.2005, ВВР, 2005, N 10, ст.188 N 328-V ( 328-16 ) від 03.11.2006, ВВР, 2006, N 51, ст.519 N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року }
 

{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253 N 803-VI ( 803-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 19, ст.258 N 1256-VI ( 1256-17 ) від 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37, ст.513 N 2526-VI ( 2526-17 ) від 21.09.2010, ВВР, 2011, N 4, ст.27 N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010, ВВР, 2011, N 10, ст.63 N 4026-VI ( 4026-17 ) від 15.11.2011, ВВР, 2012, N 25, ст.264 N 5286-VI ( 5286-17 ) від 18.09.2012 }

 

     Україна, враховуючи необхідність забезпечення власної воєнної безпеки та оборони, усвідомлюючи свою відповідальність у справі підтримання міжнародної стабільності, як суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава має Збройні Сили України із необхідним рівнем їх бойової готовності та боєздатності.
 

     Цей Закон визначає функції, склад Збройних Сил України, правові засади їх організації, діяльності, дислокації, керівництва та управління ними.
 

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 

     Стаття 1. Функції Збройних Сил України
 

     Збройні Сили України - це військове формування, на яке відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) покладаються оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності.
 

     Збройні Сили України забезпечують стримування збройної агресії проти України та відсіч їй, охорону повітряного простору держави та підводного простору у межах територіального моря України у випадках, визначених законом, беруть участь у заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом.

{ Частина друга статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 803-VI ( 803-17 ) від 25.12.2008 }

 

{ Частину третю статті 1 виключено на підставі Закону N 4026-VI ( 4026-17 ) від 15.11.2011 }

 

     З'єднання, військові частини і підрозділи Збройних Сил України відповідно до закону можуть залучатися до здійснення заходів правового режиму воєнного і надзвичайного стану, боротьби з тероризмом і піратством, посилення охорони державного кордону, суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні і континентального шельфу України та їх правового оформлення, протидії незаконним перевезенням зброї і наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів у відкритому морі, ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, надання військової допомоги іншим державам, а також брати участь у міжнародному військовому співробітництві, міжнародних антитерористичних, антипіратських та інших міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки на підставі міжнародних договорів України та в порядку і на умовах, визначених законодавством України.

{ Частина четверта статті 1 в редакції Закону N 4026-VI ( 4026-17 ) від 15.11.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5286-VI ( 5286-17 ) від 18.09.2012 }
 

     Органи військового управління розвідки та військові частини розвідки Збройних Сил України відповідно до закону можуть залучатися до заходів добування розвідувальної інформації з метою підготовки держави до оборони та для забезпечення готовності Збройних Сил України до оборони держави.

{ Статтю 1 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 2526-VI ( 2526-17 ) від 21.09.2010 }
 

     Органи військового управління забезпечують неухильне додержання вимог Конституції України стосовно того, що Збройні Сили України не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів державної влади чи перешкоджання їх діяльності.
 

     Ніякі надзвичайні обставини, накази чи розпорядження командирів і начальників не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій по відношенню до цивільного населення, його майна та навколишнього середовища.
 

     За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу військовослужбовці несуть відповідальність згідно з законом.
 

     Права і обов'язки військовослужбовців, які залучаються до здійснення заходів, передбачених частиною четвертою цієї статті, визначаються законом.

{ Частина статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2341-IV ( 2341-15 ) від 13.01.2005, N 4026-VI ( 4026-17 ) від 15.11.2011 }
 

Стаття 1-1. Право на застосування зброї та бойової техніки
в мирний час
 

     З'єднання, військові частини і підрозділи, у тому числі чергові сили, Збройних Сил України в мирний час мають право застосовувати і використовувати зброю та бойову техніку для:
 

     відбиття ударів засобів повітряного та підводного нападу по важливих державних та воєнних об'єктах, безпосереднє прикриття яких здійснюється черговими силами;
 

     припинення порушення державного кордону України повітряними суднами збройних формувань інших держав, які не виконують команд (сигналів), що подаються черговими літаками-перехоплювачами (вертольотами), або застосовують зброю;
 

     припинення протиправних дій повітряних суден у повітряному просторі України, якщо вони використовуються з метою здійснення терористичного акту;
 

     примушення до посадки захоплених (викрадених) повітряних суден;
 

     забезпечення виконання покладених на Збройні Сили України завдань щодо відсічі можливої збройної агресії проти України, забезпечення недоторканності повітряного простору та підводного простору в межах територіального моря України;
 

     самозахисту в разі застосування зброї проти них або загрози такого застосування, а також у разі будь-яких дій, що можуть призвести до нанесення значних матеріальних збитків об'єктам, які прикриваються ними, за місцем дислокації чи в районі виконання завдань;
 

     надання допомоги кораблям (катерам) Морської охорони Державної прикордонної служби України у разі застосування зброї проти них або загрози такого застосування, а також під час безперервного переслідування, що розпочалося у територіальному морі України, іноземного судна у відкритому морі для примушення його зупинитися;
 

     відбиття піратських нападів на морські або повітряні судна та осіб, які перебувають на їх борту, захоплення піратських морських або повітряних суден, звільнення заручників, а також морських або повітряних суден, захоплених піратами, у відкритому морі чи в іншому місці поза межами юрисдикції будь-якої держави;
 

     забезпечення виконання покладених на з'єднання, військові частини і підрозділи Збройних Сил України завдань під час їх застосування в районі проведення антитерористичної операції, у разі вчинення терористичного акту в повітряному просторі або територіальному морі України, а також для захисту від терористичних посягань об'єктів Збройних Сил України, зброї масового ураження, ракетної і стрілецької зброї, боєприпасів, вибухових та отруйних речовин, що перебувають у військових частинах або зберігаються у визначених місцях;
 

     забезпечення виконання покладених на Збройні Сили України завдань у відкритому морі з протидії незаконним перевезенням зброї і наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
 

     Під час залучення до виконання завдань з посилення охорони державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні з'єднання, військові частини і підрозділи Збройних Сил України мають право:
 

     зберігати, застосовувати і використовувати спеціальні засоби та зброю;
 

     застосовувати і використовувати зброю та бойову техніку, спеціальні засоби в порядку і випадках, передбачених статтею 21 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" ( 661-15 ).
 

     Застосування і використання зброї та бойової техніки допускається в разі, якщо інші заходи виявилися неефективними або застосування таких заходів є неможливим.

{ Закон доповнено статтею 1-1 згідно із Законом N 4026-VI ( 4026-17 ) від 15.11.2011 }
 

Стаття 2. Правова основа діяльності Збройних Сил України
 

     Правовою основою діяльності Збройних Сил України є Конституція України, цей Закон, Закон України "Про оборону України" ( 1932-12 ), статути Збройних Сил України, інші закони України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародні договори України, що регулюють відносини в оборонній сфері.
 

Розділ II
ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА, СКЛАД, ОРГАНІЗАЦІЯ
ТА ДИСЛОКАЦІЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
 

     Стаття 3. Структура Збройних Сил України
 

     Міністерство оборони України є центральним органом виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України.
 

     Збройні Сили України мають таку загальну структуру:
 

     Генеральний штаб Збройних Сил України як головний орган військового управління; { Абзац другий частини другої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 803-VI ( 803-17 ) від 25.12.2008 }
 

     види Збройних Сил України - Сухопутні війська, Повітряні Сили, Військово-Морські Сили; ( Абзац третій частини другої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1740-IV ( 1740-15 ) від 03.06.2004 )
 

     з'єднання, військові частини, військові навчальні заклади, установи та організації, що не належать до видів Збройних Сил України. { Абзац четвертий частини другої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 803-VI ( 803-17) від 25.12.2008 }
 

     Організаційно Збройні Сили України складаються з органів військового управління, з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій.

{ Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 803-VI ( 803-17 ) від 25.12.2008 }
 

     Стаття 4. Чисельність Збройних Сил України
 

     Чисельність Збройних Сил України затверджується Верховною Радою України за поданням Президента України.
 

     Гранична чисельність працівників центрального апарату Міністерства оборони України затверджується Кабінетом Міністрів України.
 

     Стаття 5. Комплектування Збройних Сил України
 

     Особовий склад Збройних Сил України складається з військовослужбовців і працівників Збройних Сил України, які є громадянами України.
 

     Окремі посади працівників Збройних Сил України можуть комплектуватися громадянами, які проходять альтернативну (невійськову) службу у порядку, визначеному законом.
 

     Громадяни України проходять військову службу та виконують військовий обов'язок у запасі відповідно до закону.
 

     Громадяни України, які проходять військову службу у Збройних Силах України, складають військову присягу на вірність Українському народові, при виконанні обов'язків служби носять військову форму одягу, їм довічно встановлюються законом військові звання. Порядок позбавлення військового звання визначається законом.
 

     Трудові відносини працівників Збройних Сил України регулюються законодавством про працю.
 

     Стаття 6. Дислокація Збройних Сил України
 

     Органи військового управління, з'єднання, військові частини, військові навчальні заклади, установи та організації Збройних Сил України дислокуються на території держави або тимчасово за її межами відповідно до завдань оборони, стратегічного плану застосування і завдань Збройних Сил України з урахуванням військово-адміністративного поділу території України та соціально-економічних умов районів дислокації.
 

     План дислокації Збройних Сил України розробляється Генеральним штабом Збройних Сил України, узгоджується Міністерством оборони України з Кабінетом Міністрів України і затверджується Президентом України.
 

     Передислокація військових частин, а також військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України до рівня з'єднання здійснюється за рішенням Міністерства оборони України за погодженням з Кабінетом Міністрів України, а з'єднань - за рішенням Президента України.

{ Стаття 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 803-VI ( 803-17 ) від 25.12.2008 }
 

Розділ III
КЕРІВНИЦТВО ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ УКРАЇНИ ТА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ
 

Стаття 7. Президент України - Верховний
Головнокомандувач Збройних Сил України
 

     Керівництво Збройними Силами України в межах, передбачених Конституцією України ( 254к/96-ВР ), здійснює Президент України як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України.
 

     В особливий період керівництво Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями Президент України може здійснювати через Ставку Верховного Головнокомандувача, робочим органом якої є Генеральний штаб Збройних Сил України.
 

     Стаття 8. Керівництво Збройними Силами України
 

     Міністр оборони України здійснює військово-політичне та адміністративне керівництво Збройними Силами України, а також інші повноваження, передбачені законодавством.
 

     Військово-політичне керівництво Збройними Силами України - діяльність, спрямована на забезпечення реалізації політики держави у Збройних Силах України, політичних та стратегічних цілей у сфері оборони, принципів і напрямів розвитку Збройних Сил України.
 

     Адміністративне керівництво Збройними Силами України - діяльність, спрямована на всебічне забезпечення життєдіяльності Збройних Сил України, їх функціонування та розвитку в межах виконання основних завдань державної політики у сфері оборони.
 

     Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України здійснює безпосереднє військове керівництво Збройними Силами України.
 

     Безпосереднє військове керівництво - діяльність, спрямована на здійснення заходів щодо розвитку Збройних Сил України, їх технічного оснащення, підготовки та всебічного забезпечення, визначення основ їх застосування, а також управління ними.

{ Стаття 8 в редакції Закону N 803-VI ( 803-17 ) від 25.12.2008 }
 

Стаття 9. Повноваження Кабінету Міністрів України
стосовно Збройних Сил України
 

     Кабінет Міністрів України:
 

     організує підготовку та реалізацію загальнодержавних програм розвитку Збройних Сил України, озброєння та військової техніки, інших державних програм стосовно Збройних Сил України, державного оборонного замовлення на поставку (закупівлю) продукції, виконання робіт, надання послуг для потреб Збройних Сил України, створення недоторканних та мобілізаційних запасів;
 

     забезпечує постачання Збройним Силам України озброєння, військової техніки, енергетичних, матеріально-технічних та інших ресурсів і майна, надання послуг та їх фінансування в обсягах, що необхідні для ефективного виконання Збройними Силами України покладених на них завдань і функцій;
 

     забезпечує комплектування Збройних Сил України особовим складом, їх мобілізаційне та оперативне розгортання в особливий період, здійснює заходи, пов'язані з підготовкою та призовом громадян на військову службу;
 

     встановлює порядок надання Збройним Силам України в управління об'єктів державної власності, в тому числі земельних (водних) ділянок, інших природних ресурсів, фондів і майна, використання повітряного і водного простору, морських і річкових портів, аеропортів та аеродромів (посадочних майданчиків), засобів зв'язку і радіочастотного ресурсу, комунікацій, інших об'єктів інфраструктури держави, навігаційної, топогеодезичної, метеорологічної, гідрографічної та іншої інформації, ведення геодезичних і картографічних робіт, необхідних для виконання покладених на Збройні Сили України функцій та завдань як на платній, так і безоплатній основі, у грошовій та інших формах розрахунків;
 

     встановлює порядок забезпечення справності, технічної придатності та модернізації озброєння та військової техніки Збройних Сил України; { Статтю 9 доповнено абзацом згідно із Законом N 1256-VI ( 1256-17 ) від 14.04.2009 }
 

     визначає порядок ( 1007-2008-п ) застосування зброї і бойової техніки з'єднаннями, військовими частинами і підрозділами, у тому числі черговими силами, Збройних Сил України в мирний час у разі виконання ними завдань у випадках, визначених частиною четвертою статті 1 та статтею 1-1 цього Закону; { Абзац статті 9 в редакції Закону N 2341-IV ( 2341-15 ) від 13.01.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 4026-VI ( 4026-17 ) від 15.11.2011 }
 

     забезпечує реалізацію права на соціально-економічний захист військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, членів їх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або потрапили в полон у ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки; { Абзац восьмий статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5286-VI ( 5286-17 ) від 18.09.2012 }
 

     регулює економічну та господарську діяльність у Збройних Силах України;
 

     здійснює відповідно до Конституції і законів України контроль за діяльністю Збройних Сил України та інші повноваження щодо забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності і функціонування Збройних Сил України.
 

     Стаття 10. Повноваження Міністерства оборони України у сфері управління Збройними Силами України
 

     Міністерство оборони України:
 

     здійснює військово-політичне та адміністративне управління Збройними Силами України;
 

     реалізує політику держави у Збройних Силах України, розробляє принципи їх будівництва, визначає напрями розвитку Збройних Сил України і підготовки їх у мирний та воєнний час;
 

     забезпечує життєдіяльність Збройних Сил України, їх функціонування, бойову та мобілізаційну готовність, боєздатність, підготовку до виконання покладених на них завдань, застосування, комплектування особовим складом та його підготовку, постачання озброєння та військової техніки, підтримання справності, технічної придатності та модернізації зазначеного озброєння і техніки, матеріальних, фінансових, інших ресурсів та майна згідно з потребами, визначеними Генеральним штабом Збройних Сил України в межах коштів, передбачених Державним бюджетом України, і здійснює контроль за їх ефективним використанням, організовує виконання робіт і надання послуг в інтересах Збройних Сил України; { Абзац четвертий частини першої статті 10 в редакції Закону N 1256-VI ( 1256-17 ) від 14.04.2009 }
 

     провадить розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність з метою забезпечення виконання завдань, які покладені на Збройні Сили України;
 

     взаємодіє з органами державної влади та громадськими організаціями, контролює дотримання законодавства у Збройних Силах України; { Абзац шостий частини першої статті 10 в редакції Закону N 1003-IV ( 1003-15 ) від 19.06.2003 }
 

     розглядає звернення, здійснює прийом громадян з питань, що належать до компетенції Міністерства оборони України; { Частину першу статті 10 доповнено абзацом згідно із Законом N 1003-IV ( 1003-15 ) від 19.06.2003 }
 

     здійснює в межах своєї компетенції міжнародне співробітництво за воєнно-політичним, військово-технічним та іншими напрямами, а також з питань цивільно-військових відносин з відповідними органами інших держав та міжнародними організаціями; { Частину першу статті 10 доповнено абзацом згідно із Законом N 1003-IV ( 1003-15 ) від 19.06.2003 }
 

     здійснює інші повноваження, передбачені законом.
 

     Забезпечення окремих видів діяльності Збройних Сил України може проводитися державними підприємствами, що створюються у встановленому порядку Міністерством оборони України.
 

     Організація діяльності Міністерства оборони України визначається законами України та Положенням, яке затверджується Президентом України.

{ Частина третя статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 803-VI ( 803-17 ) від 25.12.2008; в редакції Закону N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010 }
 

     Функції структурного підрозділу Міністерства оборони України, який проводить розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність в інтересах оборони і безпеки держави, визначаються Положенням, яке затверджує Президент України.
 

Розділ IV
ДІЯЛЬНІСТЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
 

     Стаття 11. Засади діяльності Збройних Сил України
 

     Збройні Сили України провадять свою діяльність на засадах:
 

     вірності конституційному обов'язку та військовій присязі;
 

     верховенства права, законності та гуманності, поваги до людини, її конституційних прав і свобод;
 

     гласності, відкритості для демократичного цивільного контролю;
 

     поєднання єдиноначальності і колегіального розроблення найбільш важливих рішень;
 

     комплектування шляхом призову громадян на військову службу та прийняття на військову службу за контрактом;
 

     постійної бойової та мобілізаційної готовності;
 

     збереження державної таємниці; { Абзац восьмий статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 803-VI ( 803-17 ) від 25.12.2008 }
 

     виховання військовослужбовців на патріотичних, бойових традиціях Українського народу, додержання військової дисципліни;
 

     забезпечення державного соціально-економічного та соціально-правового захисту громадян, які перебувають на службі у Збройних Силах України, а також членів їх сімей;
 

     заборони створення і діяльності організаційних структур політичних партій.
 

     Стаття 12. Основні складові діяльності Збройних Сил України
 

     Підготовка Збройних Сил України до виконання покладених на них Конституцією України ( 254к/96-ВР ) завдань, організація та забезпечення їх виконання, підтримання на належному рівні бойової і мобілізаційної готовності та боєздатності, виховна робота, збереження життя і здоров'я особового складу, забезпечення законності та військової дисципліни у Збройних Силах України здійснюються органами військового управління, командирами і начальниками всіх рівнів відповідно до вимог Конституції України та законів України, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері оборони.
 

     Стаття 13. Мова у Збройних Силах України
 

     У Збройних Силах України мовою службової діяльності, діловодства та документації є державна мова.
 

     Стаття 14. Господарська діяльність у Збройних Силах України
 

     Збройні Сили України можуть здійснювати господарську діяльність згідно із законом.
 

     Земля, води, інші природні ресурси, а також майно, закріплені за військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил України, є державною власністю, належать їм на праві оперативного управління та звільняються від сплати усіх видів податків відповідно до законів з питань оподаткування.

{ Частина друга статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008; в редакції Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }
 

     Особливості правового режиму майна Збройних Сил України визначаються відповідним законом.
 

     Стаття 15. Фінансування Збройних Сил України
 

     Фінансування Збройних Сил України здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
 

     Фінансування витрат Міністерства оборони України на виконання завдань, до яких можуть залучатися з'єднання, частини і підрозділи Збройних Сил України, визначених частиною третьою статті 1 цього Закону, здійснюється Кабінетом Міністрів України за рахунок коштів, що виділяються у встановленому законом порядку на виконання цих завдань, або додаткових коштів (надходжень).
 

     Контроль за виконанням Державного бюджету України в частині, що стосується витрат на забезпечення функціонування Збройних Сил України, здійснюється згідно із законом.
 

     Стаття 16. Соціальний і правовий захист військовослужбовців, членів їх сімей та працівників Збройних Сил України
 

     Держава забезпечує соціальний і правовий захист військовослужбовців, членів їх сімей, працівників Збройних Сил України, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час виконання службових обов'язків або постраждали в полоні в ході бойових дій (війни), при надзвичайному стані чи під час проходження військової служби за межами України в порядку військового співробітництва або у складі національного контингенту чи національного персоналу у міжнародних миротворчих операціях.

{ Частина перша статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5286-VI ( 5286-17 ) від 18.09.2012 }
 

     Соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей здійснюється відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ) та інших нормативно-правових актів.
 

     Соціальний захист працівників Збройних Сил України забезпечується відповідно до законодавства про працю, про державну службу, інших нормативно-правових актів.

{ Стаття 16 в редакції Закону N 328-V ( 328-16 ) від 03.11.2006 }
 

Стаття 17. Обмеження політичної діяльності
у Збройних Силах України
 

     Військовослужбовці зупиняють членство у політичних партіях та професійних спілках на період військової служби.
 

     Військовослужбовці можуть бути членами громадських організацій, за винятком організацій, статутні положення яких суперечать засадам діяльності Збройних Сил України, і можуть брати участь в їх роботі у вільний від обов'язків військової служби час, коли вони вважаються такими, що не виконують обов'язків військової служби.
 

     Організація військовослужбовцями страйків і участь в їх проведенні не допускаються.
 

     Військовослужбовці та працівники Збройних Сил України можуть бути обмежені у свободі пересування, вільному виборі місця проживання та праві вільно залишати територію України, праві на збирання, використання і поширення інформації відповідно до закону.
 

     Працівники зупиняють членство у політичних партіях на період роботи у Збройних Силах України.

{ Частина п'ята статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 803-VI ( 803-17 ) від 25.12.2008 }
 

     Функціонування професійних спілок працівників, які уклали трудовий договір із Збройними Силами України, здійснюється відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ).
 

     Організація працівниками Збройних Сил України страйків і участь в їх проведенні не допускаються.
 

     Кожному військовослужбовцю гарантується право сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої.
 

     Військовослужбовцям надається можливість відправляти, одноособово чи колективно, релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність з додержанням вимог Конституції України та законів України.
 

     Стаття 18. Контроль і відповідальність за виконання цього Закону
 

     Контроль за виконанням цього Закону покладається на органи державної влади, передбачені законами України.
 

     Нагляд за додержанням законності у Збройних Силах України, цивільний демократичний контроль за діяльністю Збройних Сил України здійснюються відповідно до закону.
 

Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 

     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім статті 16, яка набирає чинності з 2001 року.
 

     2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк після набрання чинності цим Законом:
 

     подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;
 

     привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 

     забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. 

 

Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 6 грудня 1991 року
        N 1934-XII