Про прокуратуру 5 листопада 1991 року N 1789-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про прокуратуру
 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 53, ст.793 )
  { Вводиться в дію Постановою ВР N 1790-XII ( 1790-12 ) від 05.11.91, ВВР, 1991, N 53, ст.794 }
  { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3130-XII ( 3130-12 ) від 22.04.93, ВВР, 1993, N 22, ст.229 N 3662-XII ( 3662-12 ) від 26.11.93, ВВР, 1993, N 50, ст.474 N 103/95-ВР від 21.03.95, ВВР, 1995, N 11, ст. 71 N 358/95-ВР від 05.10.95, ВВР, 1995, N 34, ст.268 }
 

{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 5-зп ( v005p710-97 ) від 30.10.97 }
  { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст.38 N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001, ВВР, 2001, N 44, ст.233

    N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.117

    N 2981-III ( 2981-14 ) від 17.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.125

    N 743-IV ( 743-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.233

    N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247

    N 1130-IV ( 1130-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.66

    N 2105-IV ( 2105-15 ) від 21.10.2004, ВВР, 2005, N 2, ст.32

    N 2267-IV ( 2267-15 ) від 17.12.2004, ВВР, 2005, N 6, ст.132

    N 2377-IV ( 2377-15 ) від 20.01.2005, ВВР, 2005, N 11, ст.198

    N 3108-IV  ( 3108-15 ) від 17.11.2005, ВВР, 2006, N  1, ст.18 } 

 

{ Додатково див. Закон N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11, ст.96 }
 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3314-IV ( 3314-15 ) від 11.01.2006, ВВР, 2006, N 19-20, ст.156

    N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66

    N 1014-V  ( 1014-16 ) від 11.05.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.442 } 

 

{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }
 

{ Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду N 10-рп/2007 ( va10p710-07 ) від 25.10.2007 }
 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року }
 

{ Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду N 5-рп/2008 ( v005p710-08 ) від 02.04.2008 }
 

{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
 

{ Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 15-рп/2008 ( v015p710-08 ) від 10.09.2008 }
 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 502-VI ( 502-17 ) від 04.09.2008, ВВР, 2008, N 48, ст.357 N 2389-VI ( 2389-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 37, ст.497 N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010, ВВР, 2010, N 41-42, N 43, N 44-45, ст.529 N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010, ВВР, 2011, N 10, ст.63 N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160 N 2889-VI ( 2889-17 ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 30, ст.279 N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011, ВВР, 2012, N 12-13, ст.82 }
 

{ Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду N 11-рп/2011 ( v011p710-11 ) від 12.10.2011 }
 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 }

 

{ У тексті Закону слова "Республіки Крим" замінено словами "Автономної Республіки Крим" згідно із Законом N 103/95-ВР від 26.11.93 }

 

Р о з д і л I
 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 

Стаття 1. Прокурорський нагляд за додержанням законів в Україні

 

     Прокурорський нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, органами державного і господарського управління та контролю, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими Радами, їх виконавчими органами, військовими частинами, політичними партіями, громадськими організаціями, масовими рухами, підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форм власності, підпорядкованості та приналежності, посадовими особами та громадянами здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами.

{ Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3662-12 від 26.11.93, N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }
 

     Стаття 2. Генеральний прокурор України
 

     Генеральний прокурор України призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом України. Генеральний прокурор України не менш як один раз на рік інформує Верховну Раду України про стан законності. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади.

{ Частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законами N 502-VI ( 502-17 ) від 04.09.2008, N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010 }
 

     Генеральний прокурор України звільняється з посади також у разі:
 

     закінчення строку, на який його призначено;
 

     неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
 

     порушення вимог щодо несумісності;
 

     набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
 

     припинення його громадянства;
 

     подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням.
 

     Генеральний прокурор України звільняється з посади також з інших підстав.

{ Статтю 2 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010 }
 

     Строк повноважень Генерального прокурора України та підпорядкованих йому прокурорів - п'ять років.

{ Офіційне тлумачення положень частини статті 2 див. в Рішенні Конституційного Суду N 5-рп/2008 ( v005p710-08 ) від 02.04.2008 } { Стаття 2 в редакції Закону N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }
 

     Стаття 3. Правові основи діяльності прокуратури
 

     Повноваження прокурорів, організація, засади та порядок діяльності прокуратури визначаються Конституцією України, цим Законом, іншими законодавчими актами.

     Органи прокуратури у встановленому порядку в межах своєї компетенції вирішують питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного права, а також укладених Україною міждержавних договорів.
 

     Стаття 4. Завдання прокурорського нагляду за додержанням законів
 

     Діяльність органів прокуратури спрямована на всемірне утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку і має своїм завданням захист від неправомірних посягань:

     1) закріплених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) незалежності республіки, суспільного та державного ладу, політичної та економічної систем, прав національних груп і територіальних утворень;

     2) гарантованих Конституцією, іншими законами України та міжнародними правовими актами соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод людини та громадянина;

     3) основ демократичного устрою державної влади, правового статусу місцевих Рад, органів самоорганізації населення.

{ Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }
 

     Стаття 5. Функції прокуратури
 

     Прокуратура України становить єдину систему, на яку відповідно до Конституції України та цього Закону покладаються такі функції:
 

     1) підтримання державного обвинувачення в суді;
 

     2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;
 

     3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
 

     4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
 

     На прокуратуру не може покладатися виконання функцій, не передбачених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) і цим Законом.

{ Стаття 5 в редакції Закону N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }
 

Стаття 6. Принципи організації і діяльності прокуратури
 

     Органи прокуратури України:

     1) становлять єдину централізовану систему, яку очолює Генеральний прокурор України, з підпорядкуванням нижчестоящих прокурорів вищестоящим;

     2) здійснюють свої повноваження на підставі додержання Конституції України ( 254к/96-ВР ) та чинних на території республіки законів, незалежно від будь-яких органів державної влади, посадових осіб, а також рішень громадських об'єднань чи їх органів;

     3) захищають у межах своєї компетенції права і свободи громадян на засадах їх рівності перед законом, незалежно від національного чи соціального походження, мови, освіти, ставлення до релігії, політичних переконань, службового чи майнового стану та інших ознак;

     4) вживають заходів до усунення порушень закону, від кого б вони не виходили, поновлення порушених прав і притягнення у встановленому законом порядку до відповідальності осіб, які допустили ці порушення;

     5) діють гласно, інформують державні органи влади, громадськість про стан законності та заходи щодо її зміцнення.

     Працівники прокуратури не можуть належати до будь-яких політичних партій чи рухів.
 

     Стаття 7. Гарантії незалежності прокуратури у здійсненні повноважень
 

     Втручання органів державної влади і органів місцевого самоврядування, посадових осіб, засобів масової інформації, громадсько-політичних організацій (рухів) та їх представників у діяльність прокуратури по нагляду за додержанням законів або по розслідуванню діянь, що містять ознаки злочину, забороняється.

{ Частина перша статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }
 

     Вплив у будь-якій формі на працівника прокуратури з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися прийняття неправомірного рішення тягне за собою відповідальність, передбачену законом.
 

     Звернення представників влади, інших посадових осіб до прокурора з приводу конкретних справ і матеріалів, що знаходяться у провадженні прокуратури, не можуть містити будь-яких вказівок або вимог щодо результатів їх вирішення.
 

     Ніхто не має права без дозволу прокурора або слідчого розголошувати дані перевірок і попереднього слідства до їх закінчення.
 

     Стаття 8. Обов'язковість виконання вимог прокурора
 

     Вимоги прокурора, які відповідають чинному законодавству, є обов'язковими для всіх органів, підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян і виконуються невідкладно або у передбачені законом чи визначені прокурором строки.
 

     Статистична та інша інформація або їх копії, необхідні для здійснення прокурорського нагляду чи розслідування, видаються на вимогу прокурора або слідчого безкоштовно.
 

     Невиконання без поважних причин законних вимог прокурора тягне за собою передбачену законом відповідальність.
 

     Посадові особи і громадяни зобов'язані з'являтись за викликом прокурора і давати пояснення з обставин, які з'ясовуються прокурорською перевіркою. В разі ухилення від прибуття посадова особа або громадянин за постановою прокурора можуть бути доставлені примусово органами міліції.
 

     Стаття 9. Участь у засіданнях органів державної влади і управління
 

     Генеральний прокурор України, його заступники мають право брати участь у засіданнях Верховної Ради України та її органів, Кабінету Міністрів України, колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

{ Частина перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }
 

     Генеральний прокурор України, прокурор Автономної Республіки Крим, їх заступники мають право брати участь у засіданнях Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, колегій міністерств, комітетів і відомств Автономної Республіки Крим, а також місцевих Рад, їх виконавчих комітетів, комісій, інших органів управління. { Частина друга статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }
 

     Прокурори областей, міст Києва і Севастополя, районні, міжрайонні, міські, транспортні та інші прирівняні до них прокурори, заступники і помічники прокурорів мають право брати участь у засіданнях Рад відповідного рівня, їх виконавчих комітетів, інших органів місцевого самоврядування.

{ Частина третя статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }
 

     Прокурори не можуть входити до складу комісій, комітетів та інших колегіальних органів, утворюваних Радами або їх виконавчими органами.

{ Частина четверта статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 } { Стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3662-12 від 26.11.93 }
 

Стаття 10. Координація діяльності з питань протидії злочинності і корупції

{ Назва статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
 

     Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори координують діяльність з питань протидії злочинності і корупції органів внутрішніх справ, органів служби безпеки, органів податкової міліції, органів митної служби, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та інших правоохоронних органів.

{ Частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законами N 743-IV ( 743-15 ) від 15.05.2003, N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
 

     У цілях забезпечення координації діяльності органів, вказаних у частині першій цієї статті, прокурор скликає координаційні наради, організує робочі групи, витребує статистичну та іншу необхідну інформацію, а також бере участь в організації нарад Координаційного комітету по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією при Президенті України.

{ Стаття 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3662-12 від 26.11.93, в редакції Закону N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }
 

Стаття 10-1. Повноваження прокурора Автономної Республіки Крим щодо правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Уряду та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, які суперечать Конституції та законам України
 

     Правові акти Уряду та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, які суперечать Конституції та законам України, а також законам Автономної Республіки Крим, прийнятим в межах її компетенції, можуть бути опротестовані прокурором Автономної Республіки Крим.
 

     Протест вноситься до того органу, який видав незаконний акт, а в разі відхилення протесту прокурор Автономної Республіки Крим або його заступники звертаються із заявою до Апеляційного суду Автономної Республіки Крим в порядку, передбаченому законодавством про скасування незаконного правового акта.

{ Частина друга статті 10-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003 }
 

     Прокурор Автономної Республіки Крим може звернутися до Верховної Ради Автономної Республіки Крим з поданням про невідповідність Конституції та законам України правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, її Президії та інших органів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
 

     Прокурор Автономної Республіки Крим може вносити подання до Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань, що потребують тлумачення Закону.

{ Закон доповнено статтею 10-1 згідно із Законом N 103/95-ВР від 21.03.95 }
 

     Стаття 11. Право невідкладного прийому
 

     Генеральний прокурор України має право бути невідкладно прийнятим Головою Верховної Ради України, Президентом України, Прем'єр-міністром України.
 

     Прокурор Автономної Республіки Крим має право бути невідкладно прийнятим Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим і головою Уряду Автономної Республіки Крим.
 

     Прокурори областей, міст Києва і Севастополя, районні, міські і прирівняні до них інші прокурори мають право бути невідкладно прийнятими керівниками, іншими посадовими особами відповідних органів державної влади та управління, підприємств, установ і організацій.

{ Стаття 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3662-12 від 26.11.93 }
 

     Стаття 12. Розгляд заяв і скарг
 

     Прокурор розглядає заяви і скарги про порушення прав громадян та юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду.

{ Частина перша статті 12 в редакції Закону N 3662-12 від 26.11.93 }
 

     Прокурор здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства щодо порядку розгляду скарг всіма органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами.
 

     Прокурор проводить особистий прийом громадян.
 

     Прийняте прокурором рішення може бути оскаржено вищестоящому прокурору або до суду.

{ Частина четверта статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }
 

     Після прийняття рішення по скарзі Генеральним прокурором України провадження по таких скаргах в органах прокуратури припиняється.
 

Р о з д і л II
 

СИСТЕМА, СТРУКТУРА І ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ
 

     Стаття 13. Система органів прокуратури
 

     Систему органів прокуратури становлять: Генеральна прокуратура України, прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя (на правах обласних), міські, районні, міжрайонні, районні в містах. У разі необхідності Генеральний прокурор України може створювати спеціалізовані прокуратури на правах обласних, міських, районних та міжрайонних прокуратур.

{ Частина перша статті 13 в редакції Закону N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }

 

{ Частину другу статті 13 виключено на підставі Закону N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }

 

     Штатна чисельність органів прокуратури України в межах фонду заробітної плати затверджується Генеральним прокурором України.

{ Стаття 13 в редакції Закону N 3662-12 від 26.11.93 }

 

     Стаття 14. Генеральна прокуратура України
 

     Генеральну прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який має першого заступника та заступників.
 

     Структуру Генеральної прокуратури України та Положення про її структурні підрозділи затверджує Генеральний прокурор України. { Частина друга статті 14 в редакції Закону N 3662-12 від 26.11.93 }
 

     У Генеральній прокуратурі України утворюється колегія у складі Генерального прокурора України (голова), його першого заступника, заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, інших керівних працівників органів прокуратури. Персональний склад колегії затверджується Генеральним прокурором України.

{ Частина третя статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010 }
 

     Генеральна прокуратура України разом з Міністерством внутрішніх справ України та іншими заінтересованими міністерствами і відомствами, за погодженням з Міністерством статистики України, розробляє систему та методику єдиного обліку і статистичної звітності про злочинність, розкриття і розслідування злочинів.

{ Стаття 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3662-12 від 26.11.93 }
 

Стаття 15. Повноваження Генерального прокурора України по керівництву органами прокуратури
 

     Генеральний прокурор України:

     1) спрямовує роботу органів прокуратури і здійснює контроль за їх діяльністю;

     2) призначає першого заступника, заступників Генерального прокурора України, керівників структурних підрозділів, головного бухгалтера, інших працівників Генеральної прокуратури України;

     3) затверджує структуру і штатну чисельність підпорядкованих органів прокуратури, розподіляє кошти на їх утримання;

     4) призначає за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим прокурора Автономної Республіки Крим;

     5) призначає заступників прокурора Автономної Республіки Крим, прокурорів областей, міст Києва і Севастополя, їх заступників, міських, районних, міжрайонних, а також прирівняних до них інших прокурорів;

     6) відповідно до законодавства визначає порядок прийняття, переміщення та звільнення прокурорів, слідчих прокуратури та інших спеціалістів, за винятком осіб, призначення яких передбачено цим Законом;

     7) відповідно до законів України видає обов'язкові для всіх органів прокуратури накази, розпорядження, затверджує положення та інструкції;

     8) присвоює класні чини згідно з Положенням про класні чини працівників прокуратури. Вносить подання Президенту України про присвоєння класних чинів державного радника юстиції 1, 2 і 3 класів.
 

     Вказівки Генерального прокурора України з питань розслідування є обов'язковими для виконання всіма органами дізнання і попереднього слідства.

 

{ Частину третю статті 15 виключено на підставі Закону N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }
 

{ Стаття 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3662-12 від 26.11.93 }
 

Стаття 16. Прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, районні і міські прокуратури
 

     Прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, міські, районні, міжрайонні, районні в містах, а також інші прокуратури очолюють відповідні прокурори.
 

     Прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та інші прокурори (на правах обласних):

     1) призначають на посади і звільняють працівників, крім тих, яких призначає Генеральний прокурор України;

     2) за погодженням з Генеральним прокурором України вносять зміни до встановлених штатів підлеглих їм прокуратур в межах затвердженої чисельності і фонду заробітної плати.
 

     У прокуратурах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та інших прокуратурах (на правах обласних) утворюються колегії у складі прокурора (голова), його заступників, інших керівних працівників. Персональний склад колегії затверджується Генеральним прокурором України.
 

     Прокурори міст з районним поділом здійснюють загальне керівництво підпорядкованими районними прокуратурами і контроль за їх діяльністю, вносять прокурору вищого рівня пропозиції про зміну штатної чисельності підпорядкованих прокуратур, присвоєння класних чинів працівникам цих прокуратур, їх заохочення та накладення на них стягнень.

{ Статтю 16 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }
 

     Прокуратури міст з районним поділом не підміняють підпорядковані прокуратури та не дублюють їх функції.

{ Статтю 16 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 } { Стаття 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3662-12 від 26.11.93 }
 

{ Положення статті 17 визнано конституційними згідно з Рішенням Конституційного Суду N 15-рп/2008 ( v015p710-08 ) від 10.09.2008 }

     Стаття 17. Слідчі прокуратури
 

     У Генеральній прокуратурі України, прокуратурі Автономної Республіки Крим є старші слідчі в особливо важливих справах і слідчі в особливо важливих справах; у прокуратурах областей, міст та інших прирівняних до них прокуратурах можуть бути слідчі в особливо важливих справах і старші слідчі; у районних, міжрайонних, міських - старші слідчі і слідчі.
 

     Слідчі прокуратури провадять попереднє слідство у справах про діяння, що містять ознаки злочину, віднесені законом до їх підслідності, а також в інших справах, переданих їм прокурором.

{ Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3662-12 від 26.11.93 }
 

     Стаття 18. Колегії органів прокуратури
 

     Колегії прокуратур є дорадчими органами і розглядають найбільш важливі питання, що стосуються додержання законності, стану правопорядку, діяльності органів прокуратури, виконання наказів Генерального прокурора України, кадрові питання, заслуховують звіти підпорядкованих прокурорів, начальників структурних підрозділів та інших працівників прокуратури.
 

     На засіданнях колегій можуть заслуховуватись повідомлення і пояснення керівників міністерств, відомств, органів державного управління, нагляду та контролю, підприємств, установ і організацій, їх об'єднань, інших посадових осіб з приводу порушень законодавства.
 

     Рішення колегій доводяться до відома працівників органів прокуратури. В разі розбіжностей між прокурором і колегією він проводить в життя своє рішення, але зобов'язаний доповісти про це Генеральному прокурору України. Члени колегії можуть повідомити свою особисту думку Генеральному прокурору України, що може бути підставою для розгляду цих розбіжностей на колегії Генеральної прокуратури України.

{ Частина третя статті 18 в редакції Закону N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }
 

Р о з д і л III
 

ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД
 

Глава 1
 

Нагляд за додержанням і застосуванням законів
 

{ Назва глави 1 розділу III в редакції Закону N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }
 

Стаття 19. Предмет нагляду за додержанням і застосуванням законів

{ Назва статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }
 

     Предметом нагляду за додержанням і застосуванням законів є: { Абзац перший частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }

     1) відповідність актів, які видаються всіма органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами, вимогам Конституції України ( 254к/96-ВР ) та чинним законам;

     2) додержання законів про недоторканність особи, соціально-економічні, політичні, особисті права і свободи громадян, захист їх честі і гідності, якщо законом не передбачений інший порядок захисту цих прав;

     3) додержання законів, що стосуються економічних, міжнаціональних відносин, охорони навколишнього середовища, митниці та зовнішньоекономічної діяльності.
 

     Перевірка виконання законів проводиться за заявами та іншими повідомленнями про порушення законності, що вимагають прокурорського реагування, а за наявності приводів - також з власної ініціативи прокурора. Прокуратура не підміняє органи відомчого управління та контролю і не втручається у господарську діяльність, якщо така діяльність не суперечить чинному законодавству.

{ Частина друга статті 19 в редакції Закону N 3662-12 від 26.11.93 }
 

     Стаття 20. Повноваження прокурора
 

     При здійсненні прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів прокурор має право: { Абзац перший частини першої статті 20 в редакції Закону N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }

     1) безперешкодно за посвідченням, що підтверджує займану посаду, входити у приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, підпорядкованості чи приналежності, до військових частин, установ без особливих перепусток, де такі запроваджено; мати доступ до документів і матеріалів, необхідних для проведення перевірки, в тому числі за письмовою вимогою, і таких, що містять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію. Письмово вимагати подання в прокуратуру для перевірки зазначених документів та матеріалів, видачі необхідних довідок, в тому числі щодо операцій і рахунків юридичних осіб та інших організацій, для вирішення питань, пов'язаних з перевіркою. Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ); { Пункт перший частини першої статті 20 в редакції Закону N 3662-12 від 26.11.93, із змінами, внесеними згідно із Законами N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001, N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002 }

     2) вимагати для перевірки рішення, розпорядження, інструкції, накази та інші акти і документи, одержувати інформацію про стан законності і заходи щодо її забезпечення;

     3) вимагати від керівників та колегіальних органів проведення перевірок, ревізій діяльності підпорядкованих і підконтрольних підприємств, установ, організацій та інших структур незалежно від форм власності, а також виділення спеціалістів для проведення перевірок, відомчих і позавідомчих експертиз; { Пункт третій частини першої статті 20 в редакції Закону N 3662-12 від 26.11.93 }

     4) викликати посадових осіб і громадян, вимагати від них усних або письмових пояснень щодо порушень закону.
 

     При виявленні порушень закону прокурор або його заступник у межах своєї компетенції мають право:

     1) опротестовувати акти Прем'єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих Рад, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, а також рішення і дії посадових осіб; { Пункт перший частини другої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }

     2) вносити подання або протест на рішення місцевих Рад залежно від характеру порушень; { Пункт другий частини другої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }

     3) порушувати у встановленому законом порядку кримінальну справу, дисциплінарне провадження або провадження про адміністративне правопорушення, передавати матеріали на розгляд громадських організацій;

     4) давати приписи про усунення очевидних порушень закону;

     5) вносити подання до державних органів, громадських організацій і посадовим особам про усунення порушень закону та умов, що їм сприяли;

     6) звертатись до суду з заявами про захист прав і законних інтересів громадян, держави, а також підприємств та інших юридичних осіб. { Пункт 6 частини другої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003 } { Стаття 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3662-12 від 26.11.93 }
 

     Стаття 21. Протест прокурора
 

     Протест на акт, що суперечить закону, приноситься прокурором, його заступником до органу, який його видав, або до вищестоящого органу. У такому ж порядку приноситься протест на незаконні рішення чи дії посадової особи.
 

     У протесті прокурор ставить питання про скасування акта або приведення його у відповідність з законом, а також припинення незаконної дії посадової особи, поновлення порушеного права.
 

     Протест прокурора зупиняє дію опротестованого акта і підлягає обов'язковому розгляду відповідним органом або посадовою особою у десятиденний строк після його надходження. Про наслідки розгляду протесту в цей же строк повідомляється прокурору.
 

     У разі відхилення протесту або ухилення від його розгляду прокурор може звернутися з заявою до суду про визнання акта незаконним. Заяву до суду може бути подано протягом п'ятнадцяти днів з моменту одержання повідомлення про відхилення протесту або закінчення передбаченого законом строку для його розгляду. Подача такої заяви зупиняє дію правового акта.

{ Офіційне тлумачення положення частини четвертої статті 21 див. в Рішенні Конституційного Суду N 11-рп/2011 ( v011p710-11 ) від 12.10.2011 }
 

     Стаття 22. Припис прокурора
 

     Письмовий припис про усунення порушень закону вноситься прокурором, його заступником органу чи посадовій особі, які допустили порушення, або вищестоящому у порядку підпорядкованості органу чи посадовій особі, які правомочні усунути порушення.
 

     Письмовий припис вноситься у випадках, коли порушення закону має очевидний характер і може завдати істотної шкоди інтересам держави, підприємства, установи, організації, а також громадянам, якщо не буде негайно усунуто. Припис підлягає негайному виконанню, про що повідомляється прокурору.
 

     Орган чи посадова особа можуть оскаржити припис вищестоящому прокурору, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом десяти днів, або до суду.

{ Частина третя статті 22 в редакції Закону N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }
 

     Стаття 23. Подання прокурора
 

     Подання з вимогами усунення порушень закону, причин цих порушень і умов, що їм сприяють, вноситься прокурором, його заступником у державний орган, громадську організацію або посадовій особі, які наділені повноваженням усунути порушення закону, і підлягає невідкладному розгляду. Не пізніш як у місячний строк має бути вжито відповідних заходів до усунення порушень закону, причин та умов, що їм сприяють, і про наслідки повідомлено прокурору.
 

     Колегіальний орган, якому внесено подання, повідомляє про день засідання прокурору, який вправі особисто взяти участь у його розгляді.
 

     Стаття 24. Постанова прокурора
 

     У разі порушення закону посадовою особою або громадянином прокурор, його заступник, залежно від характеру порушення закону, виносить мотивовану постанову про дисциплінарне провадження, провадження про адміністративне правопорушення або про порушення кримінальної справи щодо цих осіб.
 

     Постанова про порушення дисциплінарного провадження або провадження про адміністративне правопорушення підлягає розгляду повноважною посадовою особою або відповідним органом у десятиденний строк після її надходження, якщо інше не встановлено законом.
 

     Стаття 25. Вимоги до документів прокурорського реагування
 

     У протесті, поданні, приписі або постанові прокурора обов'язково зазначається, ким і яке положення закону порушено, в чому полягає порушення та що і в який строк посадова особа або орган мають вжити до його усунення.
 

     Стаття 26. Вирішення питань, що випливають з міждержавних угод
 

     Генеральний прокурор України відповідно до міждержавних угод про надання правової допомоги вирішує питання про порушення і розслідування кримінальних справ, проведення дізнання, видачу злочинців або осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, направлення повідомлень про наслідки кримінального переслідування, а також інші передбачені такими угодами питання.
 

     Стаття 27. Санкція на затримання і видворення іноземного громадянина або особи без громадянства
 

     Прокурор за наявності передбачених законом підстав дає санкцію на затримання і видворення у примусовому порядку іноземного громадянина або особи без громадянства за межі України.
 

     Право на дачу санкції у таких випадках належить Генеральному прокурору України, заступникам Генерального прокурора України, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей і міст Києва і Севастополя.

{ Стаття 27 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3662-12 від 26.11.93 }
 

Стаття 28. Гарантії і компенсації громадянам, що викликаються до прокуратури
 

     Особі, яка викликається до прокуратури, виплачується середній заробіток за час, затрачений у зв'язку з викликом, за рахунок державного бюджету. Підставою для оплати і відсутності на роботі є повістка з відповідною відміткою прокуратури.
 

     Виплата винагороди експертам, перекладачам та іншим спеціалістам, а також витрат, пов'язаних з їх викликом до прокуратури, провадиться за рахунок державного бюджету. У такому ж порядку відшкодовуються витрати обвинуваченим, яких виправдано судом.
 

Глава 2
 

Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство
 

{ Назва глави 2 в редакції Закону N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }
 

     Стаття 29. Предмет нагляду

{ Назва статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }
 

     Предметом нагляду є додержання законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.

{ Частина перша статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }
 

     Нагляд має своїм завданням сприяти:

     1) розкриттю злочинів, захисту особи, її прав, свобод, власності, прав підприємств, установ, організацій від злочинних посягань;

     2) виконанню вимог закону про невідворотність відповідальності за вчинений злочин;

     3) запобіганню незаконному притягненню особи до кримінальної відповідальності;

     4) охороні прав і законних інтересів громадян, які перебувають під слідством;

     5) здійсненню заходів щодо запобігання злочинам, усунення причин та умов, що сприяють їх вчиненню.
 

     Здійснюючи нагляд, прокурор вживає заходів до узгодження дій правоохоронних органів у боротьбі із злочинністю.

{ Статтю 29 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 3662-12 від 26.11.93 }
 

Стаття 30. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство

{ Назва статті 30 в редакції Закону N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }
 

     Прокурор вживає заходів до того, щоб органи дізнання і попереднього слідства:

     1) додержували передбаченого законом порядку порушення кримінальних справ, розслідування діянь, що містять ознаки злочину, проведення оперативно-розшукових заходів, застосування технічних засобів, припинення та закриття справ, а також додержували строків провадження слідства та тримання під вартою;

     2) при розслідуванні злочинів неухильно виконували вимоги закону про всебічне, повне і об'єктивне дослідження всіх обставин справи, з'ясовували обставини, які викривають чи виправдовують обвинуваченого, а також пом'якшують і обтяжують його відповідальність;

     3) виявляли причини вчинення злочинів і умови, що сприяють цьому, вживали заходів до їх усунення.
 

     Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів органами попереднього слідства і дізнання визначаються кримінально-процесуальним законодавством.
 

     Прокурор має право в необхідних випадках доручати керівникам органів попереднього слідства, дізнання, внутрішніх справ, національної безпеки проведення у підвідомчих їм підрозділах перевірок з метою усунення порушень закону та забезпечення повного розкриття діянь, що містять ознаки злочину.

 

{ Статтю 31 виключено на підставі Закону N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }

 

     Стаття 32. Обов'язковість вказівок прокурора
 

     Вказівки прокурора, його заступника органам, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство щодо порушення кримінальних справ і провадження розслідування, які даються відповідно до кримінально-процесуального законодавства, є обов'язковими для цих органів.

{ Стаття 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }
 

Стаття 33. Подання цивільного позову про відшкодування заподіяних злочином збитків
 

     З метою захисту інтересів держави, а також громадян, які за станом здоров'я та з інших поважних причин не можуть захистити свої права, прокурор або його заступник подає чи підтримує поданий потерпілим цивільний позов про відшкодування збитків, заподіяних злочином.
 

Глава 3
 

Підтримання державного обвинувачення та представництво інтересів громадянина або держави в суді
 

{ Назва глави 3 в редакції Закону N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }
 

     Стаття 34. Завдання прокурора в судовому процесі
 

     Прокурор, який бере участь в розгляді справ у судах, додержуючи принципу незалежності суддів і підкорення їх тільки закону, сприяє виконанню вимог закону про всебічний, повний і об'єктивний розгляд справ та постановленню судових рішень, що грунтуються на законі.
 

     Стаття 35. Повноваження прокурора
 

     Прокурор може вступити у справу в будь-якій стадії процесу, якщо цього вимагає захист конституційних прав громадян, інтересів держави та суспільства, і зобов'язаний своєчасно вжити передбачених законом заходів до усунення порушень закону, хоч би від кого вони виходили. Прокурор має рівні права з іншими учасниками судового засідання.
 

     Обсяг і межі повноважень прокурора, який бере участь у судовому процесі, визначаються цим Законом та процесуальним законодавством України.

{ Стаття 35 в редакції Закону N 3662-12 від 26.11.93 }
 

     Стаття 36. Підтримання державного обвинувачення в суді
 

     Прокурор бере участь в судовому розгляді кримінальних справ залежно від характеру і ступеня суспільної небезпеки діяння. Підтримуючи державне обвинувачення, прокурор бере участь у дослідженні доказів, подає суду свої міркування щодо застосування кримінального закону та міри покарання підсудному. При цьому прокурор керується вимогами закону і об'єктивною оцінкою зібраних по справі доказів.
 

     У разі, коли при розгляді справи прокурор дійде висновку, що дані судового слідства не підтверджують обвинувачення підсудного, він зобов'язаний відмовитись від обвинувачення.
 

     Під час судового розгляду до закінчення судового слідства прокурор вправі змінити пред'явлене особі обвинувачення.

{ Статтю 36 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1130-IV ( 1130-15 ) від 11.07.2003 }
 

Стаття 36-1. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді

Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді полягає у здійсненні прокурорами від імені держави процесуальних та інших дій, спрямованих на захист у суді інтересів громадянина або держави у випадках, передбачених законом.
 

     Підставою представництва у суді інтересів громадянина є його неспроможність через фізичний чи матеріальний стан, похилий вік або з інших поважних причин самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження, а інтересів держави - наявність порушень або загрози порушень економічних, політичних та інших державних інтересів внаслідок протиправних дій (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб, що вчиняються у відносинах між ними або з державою.

{ Частина друга статті 36-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2267-IV ( 2267-15 ) від 17.12.2004 }
 

     Формами представництва є:
 

     звернення до суду з позовами або заявами про захист прав і свобод іншої особи, невизначеного кола осіб, прав юридичних осіб, коли порушуються інтереси держави, або про визнання незаконними правових актів, дій чи рішень органів і посадових осіб;
 

     участь у розгляді судами справ;
 

     внесення апеляційної, касаційної скарги на судові рішення або заяви про їх перегляд за нововиявленими обставинами, заяви про перегляд Верховним Судом України судового рішення. { Абзац четвертий частини третьої статті 36-1 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 }
 

     З метою вирішення питання наявності підстав для внесення апеляційної чи касаційної скарги, заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України, заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами у справі, розглянутій без участі прокурора, прокурор має право знайомитися з матеріалами справи в суді, робити виписки з неї, отримувати копії документів, що знаходяться у справі.

{ Частина четверта статті 36-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 }
 

     Прокурор самостійно визначає підстави для представництва у судах, форму його здійснення і може здійснювати представництво в будь-якій стадії судочинства в порядку, передбаченому процесуальним законом.

{ Главу 3 доповнено статтею 36-1 згідно із Законом N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }
 

     Стаття 37. Апеляційна, касаційна скарга прокурора

{ Назва статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 }
 

     Право внесення апеляційної, касаційної скарги на вироки, рішення, ухвали і постанови судів надається прокурору і заступнику прокурора в межах їх компетенції, незалежно від їх участі в розгляді справи в суді першої інстанції. Помічники прокурора, прокурори управлінь і відділів можуть вносити апеляційні, касаційні і окремі подання тільки у справах, в розгляді яких вони брали участь.

{ Частина перша статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 } { Стаття 37 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }

 

{ Статтю 38 виключено на підставі Закону N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }

 

{ Статтю 39 виключено на підставі Закону N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }

 

Стаття 40. Зміна апеляційної, касаційної скарги, відкликання справи із суду

{ Назва статті 40 в редакції Закону N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 }
 

     Апеляційна, касаційна скарга на вирок, рішення, ухвалу і постанову суду можуть бути доповнені або змінені прокурором, який їх вніс, а також прокурором вищого рівня до початку розгляду справи судом.

{ Частина перша статті 40 в редакції Закону N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 }
 

     Генеральний прокурор України, прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя і прирівняні до них прокурори, їх заступники мають право: відкликати із суду кримінальну справу, по якій обвинувачений не відданий до суду; відкликати або відмовитися від апеляційної, касаційної скарги, внесеної ним або нижчестоящим прокурором.

{ Частина друга статті 40 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 } { Стаття 40 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3662-12 від 26.11.93 }

 

{ Статтю 41 виключено на підставі Закону N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }

 

     Стаття 42. Участь Генерального прокурора України у засіданнях Пленуму Верховного Суду України та Пленуму вищого спеціалізованого суду
 

     Генеральний прокурор України бере участь у засіданнях Пленуму Верховного Суду України та Пленуму вищого спеціалізованого суду. { Стаття 42 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3662-12 від 26.11.93, в редакції Закону N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003 }
 

     Стаття 43. Подання Генерального прокурора України щодо роз'яснень судам з питань застосування законів
 

     Генеральний прокурор України має право вносити на розгляд Пленуму Верховного Суду України подання щодо роз'яснень судам з питань застосування законів при розгляді кримінальних, цивільних справ і справ про адміністративні правопорушення.
 

Глава 4
 

Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян
 

{ Назва глави 4 в редакції Закону N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }
 

     Стаття 44. Предмет нагляду і повноваження прокурора
 

     Предметом нагляду є додержання законності під час перебування осіб у місцях тримання затриманих, попереднього ув'язнення, в установах виконання покарань, інших установах, що виконують покарання або заходи примусового характеру, які призначаються судом, додержання встановленого кримінально-виконавчим законодавством порядку та умов тримання або відбування покарання особами у цих установах, їх прав і виконання ними своїх обов'язків.

{ Частина перша статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2377-IV ( 2377-15 ) від 20.01.2005 }
 

     Прокурор, який здійснює нагляд, має право:

     1) у будь який час відвідувати місця тримання затриманих, попереднього ув'язнення, установи, в яких засуджені відбувають покарання, установи для примусового лікування і перевиховання, опитувати осіб, що там перебувають, знайомитись з документами, на підставі яких ці особи затримані, заарештовані, засуджені або до них застосовано заходи примусового характеру;

     2) перевіряти законність наказів, розпоряджень і постанов адміністрації цих установ, зупиняти виконання таких актів, опротестовувати або скасовувати їх у разі невідповідності законодавству, вимагати від посадових осіб пояснень з приводу допущених порушень;

     3) прокурор зобов'язаний негайно звільнити особу, яка незаконно перебуває в місцях тримання затриманих, попереднього ув'язнення, обмеження чи позбавлення волі або в установі для виконання заходів примусового характеру. { Пункт 3 частини другої статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2377-IV ( 2377-15 ) від 20.01.2005 }
 

     Стаття 45. Обов'язковість виконання постанов і вказівок прокурора
 

     Постанови і вказівки прокурора щодо додержання встановлених законодавством порядку і умов тримання затриманих, заарештованих, засуджених до позбавлення волі та виконання інших покарань, а також осіб, до яких застосовано заходи примусового характеру, є обов'язковими і підлягають негайному виконанню.
 

Р о з д і л IV
 

КАДРИ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ
 

Стаття 46. Вимоги до осіб, які призначаються на посади прокурорів і слідчих
 

     Прокурорами і слідчими можуть призначатися громадяни України, які мають вищу юридичну освіту, необхідні ділові і моральні якості. Особи, які не мають досвіду практичної роботи за спеціальністю, проходять в органах прокуратури стажування строком до одного року. Порядок стажування визначається Генеральним прокурором України.
 

     Особи, вперше призначені на посади помічників прокурорів, прокурорів управлінь, відділів, слідчих прокуратури, приймають "Присягу працівника прокуратури" такого змісту:
 

     "Я, (прізвище, ім'я, по батькові) вступаючи на службу в прокуратуру, присвячую свою діяльність служінню Українському народові і Українській державі та урочисто присягаю:
 

     неухильно додержуватися Конституції ( 254к/96-ВР ), законів та міжнародних зобов'язань України;
 

     сумлінним виконанням своїх службових обов'язків сприяти утвердженню верховенства права, законності та правопорядку;
 

     захищати права і свободи людини та громадянина, інтереси суспільства і держави;
 

     постійно вдосконалювати свою професійну майстерність, бути принциповим, чесно, сумлінно і неупереджено виконувати свої обов'язки, з гідністю нести високе звання працівника прокуратури.
 

     Усвідомлюю, що порушення присяги несумісне з подальшим перебуванням в органах прокуратури".

{ Частина друга статті 46 в редакції Закону N 2889-VI ( 2889-17 ) від 23.12.2010 }
 

     Прокурор і слідчий підписують текст прийнятої Присяги, яка додається до особової справи. Про прийняття Присяги вноситься запис у трудову книжку. Процедура прийняття Присяги визначається Генеральним прокурором України.

{ Частина статті 46 в редакції Закону N 2889-VI ( 2889-17 ) від 23.12.2010 }
 

     Стосовно осіб, які претендують на зайняття посади прокурора або слідчого прокуратури, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" (3206-17 ).

{ Статтю 46 доповнено новою частиною згідно із Законом N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
 

     Особи, які претендують на зайняття посад в органах прокуратури, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", та зобов'язані повідомити керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.

{ Статтю 46 доповнено новою частиною згідно із Законом N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
 

     На посади прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та прирівняних до них прокурорів призначаються особи віком не молодше 30 років, які мають стаж роботи в органах прокуратури або на судових посадах не менше семи років; на посади районних і міських прокурорів - віком не молодше 25 років із стажем роботи в органах прокуратури або на судових посадах не менше трьох років.
 

     Прокурори і слідчі прокуратури підлягають атестації один раз у п'ять років. Порядок атестації визначається Генеральним прокурором України.
 

     Сумісництво служби в органах прокуратури з роботою на підприємствах, в установах чи організаціях, а також з будь-яким підприємництвом не допускається, за винятком наукової і педагогічної діяльності.
 

     Не може бути прийнята на посаду прокурора або слідчого прокуратури особа, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

{ Частина дев'ята статті 46 в редакції Закону N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
 

     На прокурорів та слідчих прокуратури поширюються інші обмеження, встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ).

{ Статтю 46 доповнено частиною десятою згідно із Законом N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
 

     Прокурори та слідчі прокуратури зобов'язані подавати щороку до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ).

{ Статтю 46 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
 

{ Стаття 46 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3662-12 від 26.11.93 }

 

{ Статтю 46-1 виключено на підставі Закону N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }

 

Стаття 46-2. Підстави для звільнення працівників прокуратури
 

     Прокурори і слідчі можуть бути звільнені з роботи на загальних підставах, передбачених законодавством про працю.
 

     Прокурори і слідчі підлягають звільненню з органів прокуратури, у тому числі з позбавленням класного чину, також у таких випадках: { Абзац перший частини другої статті 46-2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
 

     1) недотримання пов'язаних із проходженням служби в органах прокуратури вимог, передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону, та інших вимог і обмежень, які встановлюються законом;
 

     2) порушення "Присяги працівника прокуратури" чи відмови від її прийняття;
 

     3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо них;
 

     4) за результатами атестації у разі невідповідності працівника займаній посаді;
 

     5) припинення громадянства України;
 

     6) притягнення до відповідальності згідно з Дисциплінарним статутом прокуратури України ( 1796-12 );
 

     7) набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого працівника притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення;

{ Частину другу статті 46-2 доповнено пунктом 7 згідно із Законом N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
 

     8) у разі неможливості або відсутності згоди на переведення на іншу посаду у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі.

{ Частину другу статті 46-2 доповнено пунктом 8 згідно із Законом N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
 

     Прокурори або слідчі прокуратури, яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення, звільняються з роботи (служби) у триденний строк з дня отримання відповідним органом прокуратури копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.

{ Статтю 46-2 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 } { Закон доповнено статтею 46-2 згідно із Законом N 2889-VI ( 2889-17 ) від 23.12.2010 }
 

     Стаття 46-3. Обмеження щодо роботи близьких осіб
 

     Прокурор або слідчий прокуратури не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
 

     У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п'ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно ними не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з дня виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.
 

     У разі неможливості такого переведення або відсутності згоди на нього особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню з роботи (служби).
 

     Прокурору або слідчому прокуратури забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.
 

     Примітка. Терміни "безпосереднє підпорядкування" і "близька особа" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ).

{ Закон доповнено статтею 46-3 згідно із Законом N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
 

     Стаття 46-4. Врегулювання конфлікту інтересів
 

     У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень прокурор або слідчий прокуратури зобов’язаний негайно доповісти про це безпосередньому керівникові. Безпосередній керівник зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 

     Примітка. Термін "конфлікт інтересів" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ).

{ Закон доповнено статтею 46-4 згідно із Законом N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
 

     Стаття 47. Класні чини працівників органів прокуратури
 

     Прокурорам і слідчим органів прокуратури, працівникам науково-навчальних закладів прокуратури присвоюються класні чини залежно до займаних посад і стажу роботи.
 

     Порядок присвоєння і позбавлення класних чинів визначається Положенням про класні чини працівників прокуратури України ( 1795-12 ), яке затверджується Верховною Радою України.
 

     Класні чини державного радника юстиції України, державного радника юстиції 1, 2 і 3 класів присвоюються Президентом України, інші класні чини присвоюються Генеральним прокурором України.
 

     Стаття 48. Заохочення та відповідальність прокурорів і слідчих
 

     Прокурори і слідчі заохочуються за сумлінне виконання службових обов'язків.
 

     Прокурорсько-слідчі працівники за тривалу і бездоганну службу можуть бути нагороджені Генеральним прокурором України нагрудним знаком "Почесний працівник прокуратури України" з одночасним врученням грамоти Генерального прокурора України. Положення про нагородження нагрудним знаком затверджується Генеральним прокурором України.
 

     За порушення закону, неналежне виконання службових обов'язків чи скоєння ганебного вчинку прокурори і слідчі несуть відповідальність згідно з Дисциплінарним статутом прокуратури України, який затверджується Верховною Радою України.
 

     Стаття 48-1. Кодекс професійної етики та поведінки працівників прокуратури
 

     Кодекс професійної етики та поведінки працівників прокуратури схвалюється всеукраїнською конференцією працівників прокуратури і затверджується Генеральним прокурором України.
 

     Прокурори і слідчі прокуратури зобов’язані неухильно дотримуватися вимог Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури у своїй службовій діяльності та поза нею.
 

     Порушення прокурором і слідчим прокуратури вимог Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

{ Закон доповнено статтею 48-1 згідно із Законом N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
 

Стаття 49. Матеріальне і соціальне забезпечення працівників прокуратури
 

     Заробітна плата прокурорів і слідчих прокуратури складається із посадових окладів, надбавок за класні чини, вислугу років і має забезпечувати достатні матеріальні умови для незалежного виконання службових обов'язків, а так само закріплення кваліфікованих кадрів. Надбавки за вислугу років встановлюються також іншим працівникам прокуратури (спеціалістам, службовцям, робітникам). Розміри посадових окладів, надбавок за класні чини та вислугу років затверджуються Кабінетом Міністрів України.

{ Частина перша статті 49 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001, N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 (v010p710-08 ) від 22.05.2008 } { Щодо дії частини першої статті 49 додатково див. Закон N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }
 

     Прокурорам і слідчим прокуратури надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів. Атестованим працівникам прокуратури, які мають стаж роботи в органах прокуратури понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю: { Абзац перший частини другої статті 49 із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

     після 10 років - 5 календарних днів,

     після 15 років - 10 календарних днів,

     після 20 років - 15 календарних днів.
 

     Прокурори і слідчі мають право безкоштовно користуватися за службовими посвідченнями на території України всіма видами транспорту міського, приміського і місцевого сполучення (крім таксі);

     під час службового відрядження користуватися правом бронювання місць у готелях і на всіх видах транспорту, а також позачергового придбання проїзних документів.
 

     Прокурори та слідчі прокуратури забезпечуються жилою площею місцевими органами влади в першочерговому порядку.

{ Статтю 49 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 3662-12 від 26.11.93; в редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08) від 22.05.2008 }
 

     Пільга з 50-процентної знижки плати за займане ними та членами їх сімей житло, комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія) і користування квартирним телефоном в межах норм, встановлених законодавством, надається:

     прокурорам та слідчим прокуратури за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

     пенсіонерам із числа прокурорів та слідчих прокуратури за умови, якщо середньомісячний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

{ Частина статті 49 в редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
 

     Прокурори і слідчі прокуратури, призначені на роботу в іншу місцевість, протягом шести місяців забезпечуються виконавчими комітетами місцевих Рад благоустроєним жилим приміщенням у позачерговому порядку. Вони мають також право на першочергове влаштування дітей у дошкільні заклади і встановлення квартирного телефону.

{ Частина статті 49 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }
 

     Місцеві Ради можуть продавати на пільгових умовах жилі приміщення працівникам прокуратури із знижкою до 50 відсотків його вартості.

{ Частина статті 49 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }
 

     Прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міські, районні і прирівняні до них прокурори, які пропрацювали в органах прокуратури не менше 25 років і досягли пенсійного віку або стали інвалідами під час роботи, після звільнення з органів прокуратури в разі переїзду в одну з обраних місцевостей, де вони працювали або проживали, забезпечуються виконавчими комітетами місцевих Рад благоустроєним жилим приміщенням в першочерговому порядку. Їм надається право позачергового вступу до житлово-будівельного кооперативу або допомога в індивідуальному житловому будівництві. { Частина статті 49 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }

{ Стаття 49 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3662-12 від 26.11.93 }
 

Стаття 50. Заходи правового і соціального захисту працівників органів прокуратури
 

     Прокурор і слідчий прокуратури знаходяться під захистом закону.
 

     Нанесення тілесних ушкоджень, образа, погроза щодо працівника прокуратури чи його близького родича, а також знищення їх майна, інші насильницькі дії у зв'язку з виконанням прокурором або слідчим прокуратури своїх службових обов'язків тягнуть за собою встановлену законом відповідальність. Така ж відповідальність настає в разі вчинення зазначених правопорушень щодо пенсіонера з числа працівників прокуратури або членів його сім'ї і близьких родичів у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків у минулому.

{ Частина друга статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3662-12 від 26.11.93 }
 

     Збитки, заподіяні знищенням або пошкодженням майна прокурору, слідчому чи пенсіонеру з числа прокурорсько-слідчих працівників, членам їх сімей і близьким родичам у зв'язку з виконанням працівником прокуратури службових обов'язків, відшкодовуються державою в повному розмірі за рахунок державного бюджету.

{ Статтю 50 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 3662-12 від 26.11.93 }
 

     Життя і здоров'я працівників прокуратури підлягають обов'язковому державному страхуванню за рахунок коштів відповідних бюджетів на суму десятирічного грошового утримання за останньою посадою. Порядок та умови страхування встановлюються Кабінетом Міністрів України ( 486-92-п ).

{ Офіційне тлумачення положень частини четвертої статті 50 див. в Рішенні Конституційного Суду N 10-рп/2007 ( va10p710-07 ) від 25.10.2007 }
 

     В разі каліцтва чи інвалідності, що сталися у зв'язку з виконанням службових обов'язків, прокурор, слідчий прокуратури одержує компенсацію в розмірі від річного до п'ятирічного грошового утримання залежно від ступеня втрати працездатності, а в разі його загибелі із зазначеної причини сім'ї або утриманцям загиблого виплачується одноразова допомога в розмірі десятирічного грошового утримання за останньою посадою, що складається з посадового окладу та надбавки за класний чин, і призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника в розмірі його місячного посадового окладу.

{ Частина п'ята статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3662-12 від 26.11.93, N 3314-IV ( 3314-15 ) від 11.01.2006 }
 

     За сім'єю загиблого зберігається право на одержання благоустроєного жилого приміщення на умовах і підставах, які існували на час загибелі працівника.
 

     Прокурори і слідчі прокуратури мають право носіння вогнепальної зброї.
 

     Стаття 50-1. Пенсійне забезпечення прокурорів і слідчих
 

{ Установити, що у 2007 році працюючим пенсіонерам, на яких поширюється дія цього Закону, достроково призначена пенсія за віком (з урахуванням підпункту "г" пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ), пункту "в" частини другої статті 12 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" (309-14 ) та статті 21 Закону України ( 3721-12 ) "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні") у період до досягнення пенсійного віку, передбаченого законодавством для відповідної категорії осіб, не виплачується згідно із Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006; додатково див. Рішення Конституційного Суду N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }

{ Установити, що у 2006 році достроково призначена пенсія за віком з урахуванням підпункту "г" пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ) у період до досягнення пенсійного віку, передбаченого законодавством для відповідної категорії осіб, працюючим пенсіонерам, на яких поширюється дія цього Закону, не виплачується згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 }
 

     Прокурори і слідчі мають право на пенсійне забезпечення за вислугу років незалежно від віку за наявності на день звернення вислуги років не менше:
 

     по 30 вересня 2011 року - 20 років, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 10 років;
 

     з 1 жовтня 2011 року по 30 вересня 2012 року - 20 років 6 місяців, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 10 років 6 місяців;
 

     з 1 жовтня 2012 року по 30 вересня 2013 року - 21 рік, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 11 років;
 

     з 1 жовтня 2013 року по 30 вересня 2014 року - 21 рік 6 місяців, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 11 років 6 місяців;
 

     з 1 жовтня 2014 року по 30 вересня 2015 року - 22 роки, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 12 років;
 

     з 1 жовтня 2015 року по 30 вересня 2016 року - 22 роки 6 місяців, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 12 років 6 місяців;
 

     з 1 жовтня 2016 року по 30 вересня 2017 року - 23 роки, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 13 років;
 

     з 1 жовтня 2017 року по 30 вересня 2018 року - 23 роки 6 місяців, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 13 років 6 місяців;
 

     з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року - 24 роки, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 14 років;
 

     з 1 жовтня 2019 року по 30 вересня 2020 року - 24 роки 6 місяців, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 14 років 6 місяців;
 

     з 1 жовтня 2020 року і пізніше - 25 років, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 15 років.

{ Частина перша статті 50-1 в редакції Закону N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 }
 

     Пенсія призначається в розмірі 80 відсотків від суми їхньої місячної (чинної) заробітної плати, до якої включаються всі види оплати праці, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, одержуваної перед місяцем звернення за призначенням пенсії.

{ Частина статті 50-1 в редакції Закону N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 }
 

     Розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за класні чини, вислугу років), що включаються в заробіток для обчислення пенсії, визначається за вибором того, хто звернувся за пенсією, за будь-які 60 календарних місяців такої роботи підряд перед зверненням за пенсією незалежно від наявності перерв протягом цього періоду на даній роботі.

{ Частина третя статті 50-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 }
 

     Середньомісячна сума зазначених виплат за 60 календарних місяців визначається шляхом ділення загальної суми таких виплат на 60. Коригування зазначених виплат проводиться із застосуванням коефіцієнта загального підвищення розмірів посадового окладу, надбавок до нього за класний чин. Посадовий оклад, надбавки за класний чин і вислугу років під час призначення пенсії враховуються в розмірах, установлених на дату звернення за пенсією.

{ Частина четверта статті 50-1 в редакції Закону N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 }
 

     Працівникам, які не мають вислуги років, передбаченої частиною першою цієї статті, за наявності необхідного стажу роботи на посадах прокурорів та слідчих прокуратури, а також страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), після досягнення чоловіками 57 років, а жінками віку, що на п'ять років менше, ніж пенсійний вік, установлений статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), пенсія призначається в розмірі, пропорційному кількості повних років роботи на прокурорських посадах, з розрахунку 80 відсотків місячного заробітку за відповідну вислугу років, передбачену частиною першою цієї статті. Передбачене цією частиною зниження віку для жінок застосовується також до завершення періоду підвищення віку виходу на пенсію до 1 січня 2022 року. До досягнення віку, встановленого цим абзацом, право на пенсію за віком мають чоловіки 1960 року народження і старші після досягнення ними такого віку:
 

     55 років - які народилися по 31 грудня 1957 року;
 

     55 років 6 місяців - які народилися з 1 січня 1958 року по 31 грудня 1958 року;
 

     56 років - які народилися з 1 січня 1959 року по 31 грудня 1959 року;
 

     56 років 6 місяців - які народилися з 1 січня 1960 року по 31 грудня 1960 року.

{ Частина статті 50-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005; в редакції Закону N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 }
 

     До вислуги років, що дає право на пенсію згідно з цією статтею, зараховується час роботи на прокурорських посадах, перелічених у статті 56 цього Закону, в тому числі у військовій прокуратурі, стажистами в органах прокуратури, слідчими, суддями, на посадах начальницького складу органів внутрішніх справ, офіцерських посадах Служби безпеки України, посадах державних службовців, які займають особи з вищою юридичною освітою, в науково-навчальних закладах Генеральної прокуратури України працівникам, яким присвоєно класні чини, на виборних посадах у державних органах, на посадах в інших організаціях, якщо працівники, що мають класні чини, були направлені туди, а потім повернулися в прокуратуру, строкова військова служба, половина строку навчання у вищих юридичних навчальних закладах, частково оплачувана відпустка жінкам по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років.

{ Частина шоста статті 50-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 }
 

     До пенсії за вислугу років, призначеної згідно з цією статтею, встановлюються надбавки на утримання непрацездатних членів сім'ї та на догляд за одиноким пенсіонером у розмірах і за умов, передбачених законами України.

{ Частина статті 50-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005 }
 

     Право на пенсію за вислугу років мають особи, які безпосередньо перед зверненням за призначенням такої пенсії працюють в органах прокуратури чи в науково-навчальних закладах Генеральної прокуратури України, а також особи, звільнені з прокурорсько-слідчих посад органів прокуратури за станом здоров'я, у зв'язку із скороченням чисельності або штату працівників та у зв'язку з обранням їх на виборні посади органів державної влади чи органів місцевого самоврядування.
 

     Прокурорам і слідчим, що визнані інвалідами I або II групи, призначається пенсія по інвалідності в розмірах, передбачених частиною першою цієї статті, за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.
 

     Прокурорам і слідчим, які мають одночасно право на різні державні пенсії, призначається одна пенсія за їхнім вибором, у тому числі на умовах, передбачених статтею 37 Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ). Військові прокурори і слідчі військових прокуратур при звільненні з військової служби мають право на одержання пенсії відповідно до цієї статті або на одержання пенсії, встановленої законом для військовослужбовців.
 

     Особи, звільнені з роботи в порядку дисциплінарного стягнення з позбавленням класного чину або позбавлені класного чину за вироком суду, втрачають право на пенсійне забезпечення за вислугою років. Права на одержання пенсії, передбаченої цією статтею, позбавляються також особи, звільнені з роботи у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного правопорушення. { Частина одинадцята статті 50-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
 

     Пенсії за вислугу років відповідно до цієї статті призначаються органами Пенсійного фонду України і виплачуються в частині, що не перевищує розміру пенсії із солідарної системи, що призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Частина пенсії, що перевищує цей розмір, виплачується за рахунок коштів Державного бюджету України.

{ Частина статті 50-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2981-III ( 2981-14 ) від 17.01.2002; в редакції Закону N 2105-IV ( 2105-15 ) від 21.10.2004 }
 

     Обчислення (перерахунок) пенсій провадиться за документами пенсійної справи та документами, додатково поданими пенсіонерами, виходячи з розміру місячного заробітку за відповідною посадою, з якої особа вийшла на пенсію, станом на час звернення за призначенням або перерахунком.
 

     За пенсіонерами і членами їхніх сімей зберігаються пільги і гарантії соціального захисту, передбачені цим Законом та іншими законами. Пенсіонери і члени їхніх сімей, що проживають разом із ними, мають також право на медичне обслуговування в тих медичних закладах, в яких вони перебували на обліку до виходу на пенсію працівника прокуратури.
 

     Пенсія, призначена відповідно до цієї статті, в період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії у порядку та на умовах, передбачених цим Законом, законами України "Про статус народного депутата України" ( 2790-12), "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ), "Про державну службу" ( 3723-12 ), виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), а після звільнення з таких посад - у розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону. Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

{ Частина статті 50-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } { Частина статті 50-1 в редакції Закону N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 }
 

     Прокурорам і слідчим у разі виходу на пенсію за вислугою років чи по інвалідності виплачується грошова допомога у розмірі місячного заробітку, з якого обчислена пенсія, за кожен повний рік роботи прокурором, слідчим прокуратури чи на посадах у науково-навчальних закладах прокуратури.

{ Частина статті 50-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
 

     Членам сімей прокурора або слідчого (батькам, дружині, чоловіку, дітям, які не досягли 18 років або старшим цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення ними 18 років, а тим, які навчаються, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23-річного віку), які були на його утриманні на момент смерті, призначається пенсія на випадок втрати годувальника, за наявності у нього стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років, у розмірі 60 відсотків від середньомісячного (чинного) заробітку на одного члена сім'ї, 80 відсотків - на двох і більше членів сім'ї.
 

     Призначені працівникам прокуратури пенсії перераховуються у зв'язку з підвищенням заробітної плати відповідних категорій прокурорсько-слідчих працівників. Перерахунок призначених пенсій провадиться з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії. Якщо при цьому пенсіонер набув права на підвищення пенсії, різницю в пенсії за минулий час може бути виплачено йому не більш як за 12 місяців. Перерахунок пенсій провадиться з урахуванням фактично отримуваних працівником виплат і умов оплати праці, що існували на день його звільнення з роботи.
 

     Положення цієї статті поширюються також на пенсіонерів з числа працівників прокуратури, яким до набрання чинності цим Законом призначена пенсія за віком, вислугою років або за інвалідністю безпосередньо з прокурорсько-слідчих посад і посад у науково-навчальних закладах, незалежно від часу виходу на пенсію, за умови наявності у них стажу роботи, передбаченого цією статтею.
 

     На ветеранів війни, які мають необхідний стаж роботи для призначення пенсії за вислугою років, дія цієї статті поширюється незалежно від того, з яких підприємств, установ чи організацій вони вийшли на пенсію.

{ Закон доповнено статтею 50-1 згідно із Законом N 3662-12 від 26.11.93, в редакції Закону N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }
 

Р о з д і л V
 

ІНШІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ
 

Стаття 51. Науково-навчальні та інші установи прокуратури
 

     Генеральна прокуратура України може створювати відомчі науково-навчальні заклади для наукових досліджень, підвищення кваліфікації прокурорських працівників, видавати спеціальну літературу, мати поліграфічні підприємства.

 

При Генеральній прокуратурі України діє науково-методична рада для вивчення пропозицій щодо поліпшення організації і діяльності органів прокуратури, а також реалізації права Генерального прокурора України на законодавчу ініціативу.
 

     Стаття 51-1. Інформування громадськості про стан законності та заходи щодо її зміцнення
 

     Прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, міські, районні, міжрайонні, районні в містах, а також інші прокурори на відкритому пленарному засіданні відповідної ради, на яке запрошуються представники засобів масової інформації, не менш як двічі на рік інформують населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності на відповідній території.

{ Закон доповнено статтею 51-1 згідно із Законом N 2389-VI ( 2389-17 ) від 01.07.2010 }
 

Стаття 52. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення органів прокуратури
 

     Фінансування органів прокуратури здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України.
 

     Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом, надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ.

{ Статтю 52 доповнено частиною згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
 

     Кошторис витрат на утримання органів прокуратури затверджує Генеральний прокурор України, і в межах виділених асигнувань він має право вносити в нього зміни.

{ Частина третя статті 52 із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
 

     Місцеві Ради, їх виконавчі органи забезпечують розташовані на їх території органи прокуратури відповідними службовими приміщеннями на умовах оренди.

{ Частина статті 52 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }
 

     Транспортними і матеріально-технічними засобами органи прокуратури забезпечуються за рахунок державного бюджету України у централізованому порядку, що визначається Президентом України.

 

{ Частину шосту статті 52 виключено на підставі Закону N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }

 

{ Частину сьому статті 52 виключено на підставі Закону N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }

 

     Стаття 53. Формений одяг працівників прокуратури
 

     Працівники прокуратури, яким присвоєно класні чини, мають єдиний формений одяг з відповідними відзнаками, що видається безкоштовно.
 

     Стаття 54. Печатка органів прокуратури
 

     Генеральна прокуратура України і підпорядковані їй прокуратури є юридичними особами і мають свою печатку з зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.
 

     Стаття 55. Посвідчення працівника прокуратури
 

     Прокурори і слідчі прокуратури мають службове посвідчення. Положення про службове посвідчення працівника прокуратури та його зразок ( 386-2012-п ) затверджує Кабінет Міністрів України.

{ Стаття 55 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }
 

     Стаття 56. Роз'яснення поняття "прокурор"
 

     Під поняттям "прокурор" у статті 8, частині четвертій статті 9, частинах першій, другій, третій статті 12, частині першій статті 20, статтях 34, 35, 36, 44, 45, частинах першій, третій, п'ятій і сьомій статті 46, статті 46-2, 46-3, 46-4, частині першій статті 47, статтях 48, 48-1, 49, 50, 501 та 55 цього Закону слід розуміти: Генеральний прокурор України, перший заступник, заступники Генерального прокурора України, їх старші помічники та помічники, прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованих прокуратур (на правах обласних), їх перші заступники, заступники, міжрайонні прокурори, прокурори міст, районів, районів у містах та прирівняних до них спеціалізованих прокуратур, їх перші заступники і заступники, начальники головних управлінь, управлінь, відділів прокуратур, їх перші заступники, заступники, старші прокурори та прокурори прокуратур усіх рівнів, які діють у межах своєї компетенції.

{ Стаття 56 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3662-12 від 26.11.93; в редакції Закону N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 }

Голова Верховної Ради України                          Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 5 листопада 1991 року
    N 1789-XII