Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державне мито" 7 липня 1992 року N 2551-XII


ЗАКОН УКРАЇНИ
 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державне мито"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 39, ст.573 )
 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести до Закону України "Про державне мито" ( 1994-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст.170) такі зміни і доповнення:
 

     1. Статтю 1 після слів "Міністерства закордонних справ України" доповнити словами "Державного патентного відомства України".
 

     2. Статтю 3 доповнити пунктом 11 такого змісту:
 

     "11) за дії, пов'язані з патентуванням і реєстрацією об'єктів промислової власності та підтриманням чинності відповідних охоронних документів".
 

     3. Пункт 6 статті 4 доповнити підпунктом "х" такого змісту:
 

     "х) за дії, пов'язані з патентуванням і реєстрацією об'єктів промислової власності та підтриманням чинності відповідних охоронних документів:
 

за подання заявки на видачу охоронного                        450 карбо-
документа на об'єкти промислової власності                        ванців
(винахід, промисловий зразок, товарний
знак тощо), що діятиме тільки на території
України
 

за подання заявки на міждержавний охоронний                 700 карбо-
документ (патент, свідоцтво), що діятиме                            ванців
на територіях держав, які підписали та ввели
в дію Тимчасову угоду про охорону промислової
власності
 

за дії під час проведення експертизи,                     450 карбо-
здійснювані за заявою заявника за його            ванців
власною ініціативою
 

       за проведення патентної експертизи:
 

       одного винаходу                          1800 карбованців
 

 

кожного другого-третього винаходу, пов'я- 1350 карбо-
заного єдиною винахідницькою думкою ванців
 

одного варіанту промислового зразка 1350 карбо-
ванців
 

       кожного другого - десятого варіанту            900 карбо-
       промислового зразка                                ванців
 

       товарного знака (один клас товарів)           1350 карбо-
                                                          ванців
 

       товарного знака (кожний другий і т. д.          900 карбо-
       клас товарів)                                      ванців
 
 

       за проведення патентної експертизи             900 карбо-
       винаходу при наявності звіту про пошук,            ванців
       здійснений визнаним міжнародним пошуковим
       органом або організацією, зареєстрованою у
       Держпатенті України як пошуковий орган, чи
       при наявності рішення про видачу патентним
       відомством країни, де передбачена перевірочна
       система видачі патентів
 

       за видачу або переоформлення на прохання       900 карбо-
       заявника патенту на винахід, промисловий           ванців
       зразок, свідоцтва на товарний знак
 

       при поданні до Апеляційної ради Держпатенту    50 процен-
       України скарги на рішення патентної експер-    тів від
       тизи або прохання про визнання охоронних       сум за
       документів недійсними                          проведення
                                                      експертизи
                                                      об'єктів
                                                      промисло-
                                                      вої влас-
                                                      ності
 

 

при поданні голові Держпатенту України 900 карбо-
скарги на рішення Апеляційної ради ванців

 

       за підтримання чинності патентів за
       кожний окремий рік:
 

                                              на ви-    на про-
                                              нахід     мисловий
                                                        зразок

 

(в карбованцях)
 

       за третій рік                                                                450       225
       за четвертий - п'ятий рік                                             900       450
       за шостий - восьмий рік                                              1350       675
       за дев'ятий - одинадцятий рік                                      1800       900
       за дванадцятий - п'ятнадцятий рік                                2700      1350
       за шістнадцятий - двадцятий рік                                        3600       -
 

       при поданні клопотання про віднов-                               900 карбованців
       лення пропущених строків у всіх
       випадках, крім строків сплати річно-
       го мита
 

       за реєстрацію договору про передачу                            1800 карбованців
       прав на охоронні документи або
       передачу прав на використання об'єк-
       та промислової власності на підставі
       відповідної ліцензії
 

       при сплаті річного мита після вста-   розмір мита збіль-
       новленого строку, але не пізніше      шується на 50
       шести місяців після його закінчення   процентів"

 

     4. Частину першу статті 5 доповнити пунктом 32 такого змісту:
 

     "32) фізичні особи - заявники або власники патенту на винахід чи промисловий зразок, які є пенсіонерами, учнями середніх шкіл та профтехучилищ, студентами вузів і технікумів, - за всі дії, пов'язані з поданням заявок на об'єкти промислової власності, їх експертизою, видачею охоронних документів та підтриманням їх чинності. Для колективів фізичних осіб, які є заявниками чи власниками патентів, розмір мита зменшується на частку, яка визначається пропорційно кількості фізичних осіб, звільнених від сплати мита".
 

     5. Частину першу статті 7 викласти у такій редакції:
 

     "Державне мито сплачується за місцем розгляду та оформлення документів і зараховується до місцевого бюджету, крім мита, що справляється з позовних заяв, які подаються до органів арбітражного суду, із заяв про перевірку рішень, ухвал та постанов арбітражних судів в порядку нагляду, а також за дії, пов'язані з патентуванням і реєстрацією об'єктів промислової власності та підтриманням чинності відповідних охоронних документів, яке зараховується до республіканського бюджету України".
 

     6. Статтю 8 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 

     "Фізичні особи та іноземні юридичні особи, що відповідно постійно проживають або знаходяться за межами України, сплачують вказане в підпункті "х" пункту 6 статті 4 мито у вільно конвертованій валюті з урахуванням офіційного курсу грошової одиниці Національного банку України або в іншій валюті, якщо це передбачено двосторонніми чи багатосторонніми угодами, учасником яких є Україна".
 

     У зв'язку з цим частину четверту статті вважати частиною п'ятою.
 


Президент України                                      Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 7 липня 1992 року
      N 2551-XII