Про Представництво Президента України в Республіці Крим 17 грудня 1992 року N 2875-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 1524-III ( 1524-14 ) від 02.03.2000, ВВР, 2000, N 21, ст.158 )
 

Про Представництво Президента України в Республіці Крим
 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 9, ст.58 )
( Вводиться в дію Постановою ВР N 2876-XII (
 2876-12 ) від 17.12.92, ВВР, 1993, N 9, ст.59 )

 

     Стаття 1. Представництво Президента України в Республіці Крим є органом державної виконавчої влади України по здійсненню повноважень, передбачених Конституцією України ( 888-09 ), цим Законом, іншими законодавчими актами України, в Республіці Крим.
 

     Стаття 2. Представництво Президента України в Республіці Крим створюється Президентом України на строк його повноважень.
 

     Стаття 3. Представництво Президента України в Республіці Крим очолює Постійний Представник Президента України, який призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України.

     Постійний Представник Президента України в Республіці Крим має заступника, який призначається і звільняється з посади Президентом України.

     Постійний Представник Президента України і його заступник призначаються на строк повноважень Президента України.
 

     Стаття 4. Постійний Представник Президента України в Республіці Крим та його заступник не можуть бути народними депутатами, займати керівні посади в інших державних, господарських органах і організаціях, органах об'єднань громадян, займатися підприємницькою (комерційною) діяльністю. Постійний Представник Президента України та його заступник на час перебування на цих посадах зупиняють своє членство в політичних партіях.
 

     Стаття 5. Постійний Представник Президента України в Республіці Крим у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами і розпорядженнями Президента України.
 

     Стаття 6. Основними завданнями Представництва Президента України в Республіці Крим є:

     1) здійснення повноважень щодо забезпечення проведення в життя Конституції і законів України з питань, що належать до відання Президента України як глави держави і глави виконавчої влади;

     2) забезпечення взаємодії органів державної виконавчої влади України з відповідними органами Республіки Крим;

     3) сприяння однаковому застосуванню актів законодавства з питань, віднесених до відання України;

     4) здійснення передбачених Конституцією України повноважень щодо забезпечення прав і свобод громадян, державного суверенітету України.
 

     Стаття 7. На виконання основних завдань Представництва Президента України в Республіці Крим Постійний Представник Президента України:

     1) представляє Президента України у Верховній Раді та Уряді Республіки Крим, у взаємовідносинах з органами самоврядування, об'єднаннями громадян і громадянами та засобами масової інформації;

     2) сприяє всебічному розвитку господарських зв'язків між підприємствами та організаціями, виконанню договірних зобов'язань, розширенню культурного і науково-технічного співробітництва;

     3) входить з поданням з питань, що належать до відання України, в органи законодавчої і виконавчої влади Республіки Крим у разі прийняття ними актів, що суперечать Конституції і законам України чи ущемлюють конституційні права і свободи громадян, інформує з цих питань Президента України;

     4) бере участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Уряду Республіки Крим;

     5) одержує необхідні матеріали від посадових осіб державних органів і громадських організацій Республіки Крим;

     6) виконує інші повноваження відповідно до законодавства України.
 

     Стаття 8. Постійний Представник Президента України в Республіці Крим у межах своїх повноважень та відповідно до законодавства України видає розпорядження.

     Розпорядження Постійного Представника Президента України в Республіці Крим, які суперечать актам законодавства, скасовуються Президентом України.
 

     Стаття 9. Постійний Представник Президента України в Республіці Крим формує апарат Представництва відповідно до структури, штатів, кошторису витрат, затверджених Президентом України.

     Правовий статус Постійного Представника Президента України в Республіці Крим визначається цим Законом.
 

     Стаття 10. Представництво Президента України в Республіці Крим утримується за рахунок Державного бюджету України. Матеріально-технічне забезпечення Представництва здійснюється Кабінетом Міністрів України.
 

     Стаття 11. Представництво Президента України в Республіці Крим є юридичною особою, має гербову печатку за зразком, затвердженим Президентом України, рахунки в установах банків.
 

     Стаття 12. Постійний Представник Президента України в Республіці Крим не може бути притягнутий до кримінальної або адміністративної відповідальності, що накладається в судовому порядку, без згоди на те Президента України.

     Протиправні дії щодо Постійного Представника Президента України з метою перешкоджання виконанню ним службових обов'язків тягнуть за собою відповідальність, передбачену законодавством України.
 


 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 17 грудня 1992 року
      N 2875-XII