Про внесення змін і доповнень до статей 104, 114-5 і 114-9 Конституції (Основного Закону) України 27 жовтня 1992 року N 2735-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 254/96-ВР від 28.06.96, ВВР, 1996, N 30, ст.142 )
 

Про внесення змін і доповнень до статей 104, 114-5 і 114-9 Конституції (Основного Закону) України

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 49, ст.671 )
 

     Внести до Конституції (Основного Закону) України ( 888-09 ) такі зміни і доповнення:
 

     1. Статтю 104 викласти у такій редакції:
 

     "Стаття 104. Проекти законів та інші питання, внесені на розгляд Верховної Ради України, обговорюються на її засіданнях.
 

     Верховна Рада України правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менш як дві третини від фактичної кількості народних депутатів України, повноваження яких визнані і не припинені у встановленому законом порядку, але більше половини її конституційного складу.
 

     Закон України і постанова Верховної Ради України вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість від фактичної кількості народних депутатів України, повноваження яких визнані і не припинені достроково у встановленому законом порядку.
 

     Народний депутат України голосує особисто.
 

     Закон України підписує Голова Верховної Ради України і передає його Президенту України.
 

     Президент України підписує закони України протягом десяти днів з дня одержання закону. В цей же термін Президент України може скористатися правом відкладального вето і повернути закон із зауваженнями до Верховної Ради України для повторного розгляду.
 

     Якщо при повторному розгляді закон буде прийнято більшістю голосів від фактичної кількості народних депутатів, повноваження яких визнані і не припинені достроково у встановленому законом порядку, Президент України зобов'язаний підписати його протягом семи днів.
 

     Проекти законів та інші найважливіші питання державного життя рішенням Верховної Ради України можуть бути винесені на народне обговорення".
 

     2. Пункт 5 статті 114-5 викласти у такій редакції:
 

     "5) звертається з посланнями до народу України, подає на розгляд Верховної Ради України щорічні доповіді про виконання прийнятих Верховною Радою України соціально-економічних та інших програм, про становище України та програми внутрішньополітичної і зовнішньополітичної діяльності Президента і Уряду України. Верховна Рада України більшістю голосів від фактичної кількості народних депутатів України, повноваження яких визнані і не припинені достроково у встановленому законом порядку, вправі зажадати від Президента України позачергової доповіді з найбільш важливих питань державного і суспільного життя".
 

     3. Частину другу статті 114-9 викласти у такій редакції:
 

     "У разі порушення Президентом Конституції і законів України Президент може за висновком Конституційного Суду України бути зміщений з посади Верховною Радою України. Рішення про зміщення Президента в такому випадку приймається більшістю не менш як дві третини від фактичної кількості народних депутатів України, повноваження яких визнані і не припинені достроково у встановленому законом порядку".
 


 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 27 жовтня 1992 року
          N 2735-XII