Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про банки і банківську діяльність" 14 жовтня 1992 року N 2679-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 )
 

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про банки і банківську діяльність"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 47, ст.644 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести до Закону Української РСР "Про банки і банківську діяльність" ( 872-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 25, ст.281; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст.276) такі зміни і доповнення:
 

     1. В статті 8:
 

     після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 

     "Національний банк затверджує бланки та форму безготівкових депозитів приватизаційних паперів, встановлює умови зберігання, обліку та погашення приватизаційних паперів, встановлює за погодженням з Кабінетом Міністрів України порядок видачі приватизаційних паперів";
 

     у зв'язку з цим частини п'яту і шосту вважати відповідно частинами шостою і сьомою;
 

     частину шосту після пункту 4 доповнити пунктом 5 такого змісту:
 

    "5) здійснює емісію приватизаційних паперів";
 

     у зв'язку з цим пункти 5, 6, 7, 8 вважати відповідно пунктами 6, 7, 8, 9.
 

     2. В тексті Закону слова "Української РСР", "Українська РСР", "Українській РСР" замінити відповідно словами "України", "Україна", "Україні".
 


 Президент України                                      Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 14 жовтня 1992 року
       N 2679-XII