Про внесення доповнень до Закону України "Про державне мито" 14 жовтня 1992 року N 2681-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення доповнень до Закону України "Про державне мито"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 47, ст.646 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Підпункт "н" пункту 6 статті 4 Закону України "Про державне мито" ( 1994-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст.170) доповнити абзацом такого змісту:
 

     "за видачу приватизаційних паперів - 0,1 процента від номінального значення приватизаційних паперів".
 


 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 14 жовтня 1992 року
      N 2681-XII