Про внесення доповнень і змін до Закону Української РСР "Про міліцію" 19 червня 1992 року N 2484-XII


З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення доповнень і змін до Закону Української РСР "Про міліцію"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 36, ст.526 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     I. Внести до Закону Української РСР "Про міліцію" ( 565-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст.20) такі доповнення і зміни:
 

     1. У назві Закону найменування "Українська Радянська Соціалістична Республіка" замінити найменуванням "Україна".
 

     2. У тексті Закону найменування "Українська РСР" і "Рада Міністрів" замінити відповідно найменуваннями "Україна" і "Кабінет Міністрів".
 

     3. Частину третю статті 3 викласти в такій редакції:
 

     "У підрозділах міліції не допускається діяльність політичних партій, рухів та інших громадських об'єднань, що мають політичну мету. При виконанні службових обов'язків працівники міліції незалежні від впливу будь-яких політичних, громадських об'єднань".
 

     4. Текст статті 4 викласти в такій редакції:
 

     "Правовою основою діяльності міліції є: Конституція України ( 888-09 ), цей Закон, інші законодавчі акти України, постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні акти Міністерства внутрішніх справ України, Загальна декларація прав людини, міжнародні правові норми, ратифіковані у встановленому порядку".
 

     5. Частину третю статті 7 викласти в такій редакції:
 

     "На території України забороняється створення військових або інших збройних формувань чи груп, не передбачених законодавством України".
 

     6. Статтю 8 викласти в такій редакції:
 

     "Стаття 8. Взаємовідносини у сфері діяльності міліції між Міністерством внутрішніх справ України і відповідними органами інших держав та міжнародними організаціями поліції
 

     Взаємовідносини у сфері діяльності міліції між Міністерством внутрішніх справ України і відповідними органами інших держав та міжнародними організаціями поліції будуються на підставі міждержавних чи міжурядових угод, а також угод між Міністерством внутрішніх справ України та цими органами і організаціями".
 

     7. У статті 10:
 

     з пункту 4 виключити слова "а також слідство";
 

     пункт 21 викласти в такій редакції:
 

     "21) у встановленому порядку виявляти і повідомляти закладам охорони здоров'я про осіб, які становлять групу ризику захворювання на СНІД, і здійснювати за поданням закладу охорони здоров'я з санкції прокурора привід цих осіб, а також інфікованих вірусом імунодефіциту людини, хворих на венеричні захворювання, хронічний алкоголізм і наркоманів, які вводять наркотичні засоби шляхом ін'єкцій, для обов'язкового обстеження і лікування";
 

     доповнити статтю частиною другою такого змісту:
 

     "Працівник міліції на території України незалежно від посади, яку він займає, місцезнаходження і часу в разі звернення до нього громадян або службових осіб з заявою чи повідомленням про події, які загрожують особистій чи громадській безпеці, або у разі безпосереднього виявлення таких зобов'язаний вжити заходів до попередження і припинення правопорушень, рятування людей, подання допомоги особам, які її потребують, встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомити про це в найближчий підрозділ міліції".
 

     8. У статті 11:
 

     в абзаці шостому пункту 5 слова "але не більш як на 24 години" замінити словами "народним суддею";
 

     пункт 14 після слів "річкових суден" доповнити словами "засобів залізничного та автомобільного транспорту";
 

     пункт 27 викласти в такій редакції:
 

     "27) користуватися у невідкладних випадках безперешкодно і безплатно засобами зв'язку, що належать підприємствам, установам і організаціям, а засобами зв'язку, що належать громадянам, - за їх згодою".
 

     9. У частині третій статті 14 слово "Прокуратури" замінити словами "Генеральної прокуратури".
 

     10. Статтю 15 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 

     "Працівник міліції має право оголити вогнепальну зброю і привести її у готовність, якщо вважає, що в обстановці, яка склалася, можуть виникнути підстави для її застосування. Спроби особи, яка затримується працівником міліції з оголеною вогнепальною зброєю, наблизитися до нього, скоротивши при цьому визначену ним відстань, чи доторкнутися до його зброї, дають працівникові міліції право застосовувати вогнепальну зброю згідно з цим Законом".
 

     11. У частині першій статті 17 слова "на добровільній договірній основі" замінити словами "на контрактній основі".
 

     12. Частину сьому статті 18 замінити двома частинами (сьомою і восьмою) такого змісту:
 

     "Працівники міліції вправі створювати професійні спілки. Вони не можуть бути членами політичних партій, рухів та інших громадських об'єднань, що мають політичну мету.

     Працівникам міліції забороняється займатись будь-якими видами підприємницької діяльності, а так само організовувати страйки або брати в них участь".
 

     13. Із статті 19 виключити частину третю.
 

     14. У статті 21:
 

     назву статті викласти в такій редакції:
 

     "Стаття 21. Правовий захист працівників міліції та громадян, які сприяють міліції в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю";
 

     доповнити статтю після частини третьої новою частиною такого змісту:
 

     "Правопорушення щодо пенсіонера міліції, членів його сім'ї, вчинені у зв'язку з його попередньою службовою діяльністю, а так само щодо особи, яка сприяє міліції в охороні громадського порядку і боротьбі із злочинністю, та членів її сім'ї, тягнуть за собою відповідальність за законом";
 

     частину шосту викласти в такій редакції:
 

     "У разі затримання працівника міліції за підозрою у вчиненні злочину або обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою його тримають у призначених для цього установах органів внутрішніх справ окремо від інших осіб або на гарнізонній гауптвахті".
 

     Частини четверту, п'яту і шосту вважати відповідно частинами п'ятою, шостою і сьомою.
 

     15. У частині шостій статті 22 слова "які звільняються" замінити словом "звільненими".
 

     16. Статтю 23 доповнити частиною восьмою такого змісту:
 

     "Положення частин третьої, четвертої, п'ятої, шостої і сьомої цієї статті поширюються на осіб, залучених до заходів щодо охорони громадського порядку і боротьби із злочинністю, а також на пенсіонерів міліції".
 

     II. Цей Закон набирає чинності з моменту його прийняття. 

 Президент України                                      Л.Кравчук

 м. Київ, 19 червня 1992 року
      N 2484-XII