Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" 1 липня 1992 року N 2530-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 37, ст.541 )
  ( Вводиться в дію Постановою ВР N 2531-XII ( 2531-12 ) від 01.07.92, ВВР, 1992, N 37, ст.542 )
 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 

     Внести такі зміни і доповнення до Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 16, ст.198; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст.177):
 

     1. У статті 2:
 

     частину другу викласти в такій редакції:

     "Такими зонами є:

     1) зона відчуження - це територія, з якої проведено евакуацію населення в 1986 році;

     2) зона безумовного (обов'язкового) відселення - це територія, що зазнала інтенсивного забруднення довгоживучими радіонуклідами, з щільністю забруднення грунту понад доаварійний рівень ізотопами цезію від 15,0 Кі/км2 та вище, або стронцію від 3,0 Кі/км2  та вище, або плутонію від 0,1 Кі/км2  та вище, де розрахункова ефективна еквівалентна доза опромінення людини з урахуванням коефіцієнтів міграції радіонуклідів у рослини та інших факторів може перевищити 5,0 мЗв (0,5 бер) за рік понад дозу, яку вона одержувала у доаварійний період;

     3) зона гарантованого добровільного відселення - це територія з щільністю забруднення грунту понад доаварійний рівень ізотопами цезію від 5,0 до 15,0 Кі/км2, або стронцію від 0,15 до 3,0 Кі/км2, або плутонію від 0,01 до 0,1 Кі/км2, де розрахункова ефективна еквівалентна доза опромінення людини з урахуванням коефіцієнтів міграції радіонуклідів у рослини та інших факторів може перевищити 1,0 мЗв (0,1 бер) за рік понад дозу, яку вона одержувала у доаварійний період;

     4) зона посиленого радіоекологічного контролю - це територія з щільністю забруднення грунту понад доаварійний рівень ізотопами цезію від 1,0 до 5,0 Кі/км2, або стронцію від 0,02 до 0,15 Кі/км2, або плутонію від 0,005 до 0,01 Кі/км2  за умови, що розрахункова ефективна еквівалентна доза опромінення людини з урахуванням коефіцієнтів міграції радіонуклідів у рослини та інших факторів перевищує 0,5 мЗв (0,05 бер) за рік понад дозу, яку вона одержувала у доаварійний період";
 

     частину четверту викласти в такій редакції:

     "Критерії, за якими провадиться розмежування категорій зон, встановлюються Національною комісією по радіаційному захисту населення України".
 

     2. Частину третю статті 6 викласти в такій редакції:

     "Розпорядником коштів є Кабінет Міністрів України. Планування, матеріально-технічне забезпечення, обсяги фінансування робіт, а також умови оплати праці в зоні відчуження визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС України незалежно від відомчої підпорядкованості та форм власності підприємств, установ, організацій, залучених до робіт по подоланню наслідків Чорнобильської катастрофи та виведенню Чорнобильської АЕС з експлуатації".
 

     3. Частину другу статті 8 доповнити словами:
 

     "Рішення Адміністрації зони є обов'язковим для виконання всіма підприємствами, установами та організаціями, розташованими або залученими до робіт у зоні відчуження, незалежно від їх відомчої підпорядкованості".
 

     4. У частині другій статті 12:
 

     третій і сьомий абзаци викласти в такій редакції:

     "- здійснення діяльності з метою одержання товарної продукції без спеціального дозволу Міністерства у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС України";

     "- ведення сільськогосподарської, лісогосподарської, виробничої та іншої діяльності, а також будівництво без спеціального дозволу Міністерства у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС України". 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 1 липня 1992 року
          N 2530-XII