Про Конституційний Суд України 3 червня 1992 року N 2400-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 422/96-ВР від 16.10.96, ВВР, 1996, N 49, ст.272 )
 

Про Конституційний Суд України

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 33, ст.471 )
  ( Вводиться в дію Постановою ВР N 2401-XII (
 2401-12 ) від 03.06.92, ВВР, 1992, N 33, ст.472 )
  ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2991а-XII (
 2991а-12 ) від 04.02.93, ВВР, 1993, N 15, ст.133 )

 

Розділ I
 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

ГЛАВА 1. СТАТУС КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ЗАВДАННЯ

 

Стаття 1. Конституційний Суд України - орган судової влади
 

     1. Конституційний Суд України є незалежним органом в системі судової влади, покликаним забезпечувати відповідність законів, інших нормативних актів органів законодавчої і виконавчої влади Конституції України, охорону конституційних прав та свобод особи.
 

     2. Конституційний Суд України здійснює свої повноваження шляхом розгляду в судовому засіданні справ щодо конституційності законів та інших нормативних актів, а також дає висновки з питань, передбачених Конституцією України ( 888-09 ) і цим Законом.
 

     Стаття 2. Мета і завдання Конституційного Суду України
 

     1. Основна мета діяльності Конституційного Суду України - забезпечення конституційної законності і верховенства Конституції України.
 

     2. Завданнями Конституційного Суду України є забезпечення відповідності Конституції України законів та інших актів органів законодавчої і виконавчої влади, а також дача висновків у випадках, передбачених Конституцією України і цим Законом.
 

     Стаття 3. Законодавство про Конституційний Суд України
 

     Повноваження Конституційного Суду України визначаються Конституцією України та цим Законом. Організація та порядок діяльності Конституційного Суду України визначаються Конституцією України, цим Законом і Законом України про конституційне судочинство.
 

     Стаття 4. Основні принципи діяльності Конституційного Суду України
 

     Конституційний Суд України будує свою діяльність на основі принципів: законності, незалежності, колегіальності, змагальності, гласності, повноти розгляду справи та обгрунтованості прийнятих рішень.
 

     Стаття 5. Склад та порядок утворення Конституційного Суду України
 

     1. Конституційний Суд України складається з Голови, двох заступників Голови і 12 членів Конституційного Суду України.

     2. Судді Конституційного Суду України обираються Верховною Радою України на 10 років. По закінченні терміну повноважень суддя продовжує виконувати свої обов'язки до обрання нового судді. Повторне обрання судді не допускається.

     3. При достроковому вибутті судді новий суддя обирається не пізніше трьох місяців.

     4. Пропозиції про персональний склад суддів подають Голова Верховної Ради України та Президент України у рівній кількості, за погодженням. У разі недосягнення згоди кандидатури подаються відповідно до Конституції України.

     5. Кандидатури на посади суддів Конституційного Суду України попередньо обговорюються на засіданнях постійних комісій Верховної Ради України.

     6. Голова, заступники Голови і кожний член Конституційного Суду України обираються в індивідуальному порядку таємним голосуванням шляхом подачі бюлетнів. ( Частина шоста статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2991а-XII ( 2991а-12 ) від 04.02.93 )
 

ГЛАВА 2. СТАТУС СУДДІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

 

     Стаття 6. Вимоги до судді Конституційного Суду України
 

     1. До складу Конституційного Суду України може бути обраним громадянин України, який має виборчі права, досяг на день обрання не менше 40 років і має вищу юридичну освіту, стаж практичної, наукової або педагогічної діяльності в галузі права не менш як 15 років.

     2. Судді Конституційного Суду України не можуть бути народними депутатами України, належати до будь-яких політичних партій і рухів, входити до складу органів державної виконавчої влади, інших державних органів, займатись підприємницькою та іншою діяльністю, крім викладацької і наукової у вільний від роботи час.
 

     Стаття 7. Присяга судді Конституційного Суду України
 

     1. Суддя Конституційного Суду України при вступі на посаду приносить присягу такого змісту: "Урочисто присягаю чесно і сумлінно виконувати високий обов'язок судді Конституційного Суду України, поважати і захищати права і свободи людини, конституційний лад України та верховенство її Основного Закону, зберігати службову таємницю".

     2. Приведення до присяги проводиться Головою Верховної Ради України на пленарному засіданні Верховної Ради України.
 

     Стаття 8. Судді Конституційного Суду України
 

     1. Судді Конституційного Суду України здійснюють підготовку питань на розгляд Суду.

     2. Судді Конституційного Суду України мають право витребувати від державних органів, органів місцевого і регіонального самоврядування, установ, організацій, підприємств, їх посадових осіб, об'єднань громадян будь-які документи та іншу інформацію, що стосується питання, яке готується до розгляду в Суді, а також заслуховувати з цих питань пояснення відповідних посадових осіб.

     Ухилення від видачі документів, подання інформації або відмовлення від подання пояснень Суду переслідується за Законом.

     3. Судді Конституційного Суду України користуються правом вирішального голосу при прийнятті рішень і постановленні висновків.

     4. Судді Конституційного Суду України не мають права публічно висловлювати свою думку з питань неконституційності чи незаконності актів, які знаходяться на розгляді Суду.
 

     Стаття 9. Голова Конституційного Суду України
 

     1. До повноважень Голови Конституційного Суду України входить:

     1) організація діяльності Конституційного Суду України;

     2) керівництво підготовкою справ та інших питань до розгляду на засіданні Конституційного Суду України;

     3) скликання Конституційного Суду України за власною ініціативою або за пропозицією не менш як п'яти суддів Конституційного Суду, винесення на його розгляд питань і головування в засіданнях Конституційного Суду;

     4) інформування Верховної Ради України про стан конституційної законності в Україні;

     5) організація роботи апарату Конституційного Суду України;

     6) подання на затвердження Конституційного Суду України кандидатури Секретаря Конституційного Суду;

     7) прийом і звільнення помічників-консультантів та інших працівників апарату Конституційного Суду України, видання відповідних наказів і розпоряджень;

     8) здійснення інших повноважень відповідно до законодавства про Конституційний Суд України.
 

     2. Голова Конституційного Суду України є розпорядником бюджетних асигнувань на утримання і забезпечення діяльності Конституційного Суду України.
 

     Стаття 10. Заступники Голови Конституційного Суду України
 

     1. Заступник Голови Конституційного Суду України виконує за дорученням Голови Конституційного Суду окремі його функції і заступає Голову у разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх повноважень.

     2. У разі, коли заступник Голови Конституційного Суду України виконує обов'язки Голови і у зв'язку з цим не може виконувати своїх функцій, виконання його обов'язків переходить до найстаршого за віком судді Конституційного Суду.
 

     Стаття 11. Секретар Конституційного Суду України
 

     1. Секретар Конституційного Суду України обирається на засіданні Конституційного Суду строком на п'ять років з числа членів Конституційного Суду протягом одного місяця з дня обрання першого складу Суду або відкриття вакансії.

     2. Секретар Конституційного Суду України користується правами і несе обов'язки судді Конституційного Суду.

     3. Повноваження Секретаря Конституційного Суду України припиняються за рішенням Конституційного Суду.
 

     Стаття 12. Дострокове припинення повноважень особи, обраної до Конституційного Суду України
 

     1. Повноваження судді Конституційного Суду України припиняються у зв'язку з:

     1) його проханням про відставку;

     2) втратою громадянства;

     3) досягненням ним 65-річного віку;

     4) порушенням присяги;

     5) порушенням вимог, зазначених в частині другій статті 6 цього Закону;

     6) винесенням щодо нього обвинувального вироку суду, який набрав чинності.
 

     2. Рішення про припинення повноважень судді Конституційного Суду України приймає Верховна Рада України за поданням її Голови.
 

     Стаття 13. Припинення повноважень Голови, заступників Голови Конституційного Суду України
 

     1. За наявності прохання Голови, заступника Голови вони можуть бути звільнені з цієї посади, що не позбавляє їх повноважень судді Конституційного Суду України.
 

     2. У разі припинення повноважень осіб, зазначених в частині першій цієї статті, вибори на ці посади здійснюються в порядку, передбаченому Законом.
 

ГЛАВА 3. ПОВНОВАЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
 

Стаття 14. Справи, що розглядаються Конституційним Судом України
 

     1. Конституційний Суд України приймає до свого провадження справи з питань невідповідності Конституції:

     1) чинних законів України та інших актів, прийнятих Верховною Радою України;

     2) прийнятих, але не введених в дію законів та інших актів Верховної Ради України.
 

     2. Конституційний Суд України розглядає також справи про невідповідність Конституції і законам України:

     1) указів і розпоряджень Президента України;

     2) постанов Президії Верховної Ради України;

     3) законів та інших актів, прийнятих Верховною Радою Республіки Крим та її Президією;

     4) постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України та Ради Міністрів Республіки Крим.
 

     3. Конституційний Суд України розглядає також справи, пов'язані з:

     1) порушенням компетенції органами і особами державної влади, зазначеними в Конституції України;

     2) порушенням розподілу встановленої Конституцією України та Конституцією Республіки Крим компетенції місцевих Рад різного рівня, а також компетенції місцевих Рад і органів державної виконавчої влади;

     3) законністю призначення виборів і референдумів.
 

     4. Предметом розгляду Конституційного Суду України можуть бути справи про визнання нечинними нормативних актів, прийнятих органами законодавчої і виконавчої влади, визначеними в Конституції України, з порушенням процедури їх прийняття, передбаченої Конституцією України.

     5. До компетенції Конституційного Суду України належить розгляд справ про невідповідність Конституції України та міжнародним актам, визнаним Україною, будь-якого закону або іншого нормативного акта, що порушує конституційні права і свободи людини.

     6. Конституційний Суд України розглядає спори також між національно-територіальними і територіальними утвореннями України з питань, які регулюються Конституцією України та Конституцією Республіки Крим.

     7. Конституційний Суд України за поданням Верховної Ради України дає висновок про додержання Президентом, Прем'єр-міністром та іншими членами Уряду, Головою Верховного Суду, Головою Вищого арбітражного суду, Генеральним прокурором України, а також дипломатичними та іншими представниками України Конституції і законів України у разі порушення питання про дострокове припинення їх повноважень.

     8. Конституційний Суд України дає висновок про відповідність Конституції України міжнародних договорів і угод, поданих до Верховної Ради України на ратифікацію.

     9. Конституційний Суд України розглядає питання про конституційність діяльності і примусовий розпуск (ліквідацію) політичних партій, міжнародних та всеукраїнських громадських організацій, що діють в Україні.

     10. Компетенція Конституційного Суду України не поширюється на рішення, вироки, ухвали, постанови судових органів, а також постанови органів попереднього розслідування та прокуратури по конкретних справах.
 

     ГЛАВА 4. ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
 

     Стаття 15. Право внесення питань на розгляд Конституційного Суду України
 

     Правом вносити питання на розгляд Конституційного Суду України користуються:

     Президент України;

     Голова Верховної Ради України;

     одна п'ята народних депутатів України від загального складу Верховної Ради України, встановленого Конституцією України;

     постійна комісія Верховної Ради України;

     Верховна Рада Республіки Крим;

     Кабінет Міністрів України;

     Рада Міністрів Республіки Крим;

     Верховний Суд України;

     Вищий арбітражний суд України;

     Генеральний прокурор України;

     Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
 

     Стаття 16. Відмова у порушенні провадження в Конституційному Суді України
 

     Конституційний Суд України відмовляє у порушенні провадження, якщо заява не підлягає розгляду в Конституційному Суді, а також якщо вона подана неналежним органом або неналежною посадовою особою.
 

     Стаття 17. Забезпечення повноти розгляду справи Конституційним Судом України
 

     1. Конституційний Суд України для ведення судових справ і дачі висновків має право витребувати від органів законодавчої і виконавчої влади, об'єднань громадян і окремих громадян будь-які документи та іншу інформацію, що стосується справи, яка знаходиться в його провадженні.

     2. Конституційний Суд України має право викликати свідків, експертів, посадових та інших осіб, участь яких може забезпечити об'єктивний і повний розгляд справи.

     3. Відмова посадових осіб державних органів і громадських організацій, а також громадян від явки в суд і подання Конституційному Суду України необхідних документів та іншої інформації, а також повідомлення ними неправдивих даних або умисне приховання їх тягне за собою відповідальність за законодавством.
 

     Стаття 18. Засідання Конституційного Суду України
 

     1. У засіданні Конституційного Суду України головує Голова Конституційного Суду або його заступник. Засідання Конституційного Суду є правомочним, якщо присутні не менше двох третин складу Суду, визначеного в Конституції України.

     2. Засідання Конституційного Суду України проводиться відкрито і гласно, крім випадків, коли це суперечить інтересам держави. Учасники судового засідання повідомляються про час розгляду справи.

     3. У засіданні Конституційного Суду України можуть брати участь Президент України, Голова Верховної Ради України та його заступники, голови постійних комісій Верховної Ради України, Голова Верховного Суду України, Голова Вищого арбітражного суду України, Міністр юстиції України, Генеральний прокурор України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. У засіданні Суду може брати участь також особа, щодо порушення конституційних прав якої розглядається справа.
 

     Стаття 19. Межі вирішення справи Конституційним Судом України
 

     1. Конституційний Суд України виносить рішення з питань, порушених у заяві щодо нормативного акта або окремих норм, конституційність чи законність яких піддається сумніву.

     2. Якщо при розгляді справи буде виявлено невідповідність інших норм або актів, які в ході розгляду справи оцінювались Конституційним Судом України, він виносить рішення щодо неконституційності чи невідповідності законам акта або його окремих норм.

     3. Частина акта, не визнана неконституційною чи незаконною, залишається чинною, якщо інше не зазначено в рішенні Конституційного Суду України.
 

     ГЛАВА 5. РІШЕННЯ І ВИСНОВКИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
 

     Стаття 20. Вимоги до рішень і висновків Конституційного Суду України
 

     1. Рішення Конституційного Суду України повинно містити відповідь на питання про відповідність чи невідповідність Конституції України та міжнародним актам, ратифікованим Україною, розглядуваних Судом актів.

     2. Рішення Конституційного Суду України повинно бути мотивованим і постановляється відкритим голосуванням на засіданні більшістю голосів від загального складу суддів, визначеного в Конституції України. Судді не мають права утримуватися від голосування.

     3. Постановлене рішення викладається у письмовій формі, підписується всім присутнім на відповідному засіданні складом Конституційного Суду України, проголошується публічно і є остаточним.

     4. Рішення Конституційного Суду України може бути переглянуто лише самим Конституційним Судом на вимогу не менше двох третин від загальної кількості його суддів.

     5. Висновки Конституційного Суду України приймаються більшістю голосів від загального складу суддів Конституційного Суду і повинні відповідати вимогам, передбаченим частинами першою, другою, третьою цієї статті.

     Висновок Конституційного Суду України може бути переглянуто лише самим Конституційним Судом на вимогу не менше двох третин від загальної кількості його суддів.
 

     Стаття 21. Окрема думка судді Конституційного Суду України
 

     Суддя Конституційного Суду України, не згодний з рішенням або висновком Конституційного Суду, має право викласти свою окрему думку в письмовій формі, яка додається до рішення або висновку Конституційного Суду і є його складовою частиною.
 

     Стаття 22. Обов'язковість рішень Конституційного Суду України
 

     1. Рішення Конституційного Суду України підлягають безумовному виконанню всіма державними органами, органами місцевого і регіонального самоврядування, установами, організаціями, підприємствами, їх посадовими особами, об'єднаннями громадян та громадянами.

     2. Конституційний Суд України у разі невідповідності законів чи інших нормативних актів або їх окремих положень Конституції і законам України чи належним чином укладеним і ратифікованим міжнародним договорам і угодам визнає їх нечинними з моменту введення їх у дію.

     3. Правовідносини, які виникли внаслідок неправочинного акта, регулюються органом, який прийняв такий акт, а в разі неспроможності - за його клопотанням компетентним вищестоящим органом.
 

     Стаття 23. Відповідальність за невиконання рішення Конституційного Суду України
 

     Невиконання рішення Конституційного Суду України тягне за собою відповідальність згідно з законодавством.
 

Розділ II
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
 

  ГЛАВА 6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

 

     Стаття 24. Фінансування Конституційного Суду України
 

     Конституційний Суд України фінансується з державного бюджету України окремим рядком. Обсяг фінансування встановлюється Верховною Радою України за поданням Голови Конституційного Суду.
 

     Стаття 25. Публікація актів та інших матеріалів Конституційного Суду України
 

     Рішення і висновки Конституційного Суду України публікуються у "Відомостях Верховної Ради України" окремим розділом "Конституційний Суд України" та в газеті "Голос України".
 

     Стаття 26. Основи провадження конституційного судочинства
 

     Правовою основою провадження конституційного судочинства є Конституція України, цей Закон і Закон про конституційне судочинство в Україні.
 

     Стаття 27. Регламент Конституційного Суду України
 

     1. Внутрішні питання діяльності Конституційного Суду України, його Секретаріату, порядок діловодства, вимоги до персоналу Конституційного Суду та правила внутрішнього розпорядку визначаються Регламентом Конституційного Суду, який затверджується Конституційним Судом і публікується.

     2. Регламент Конституційного Суду України та інші нормативні акти, що регулюють діяльність Суду, є похідними нормами і не можуть суперечити чинним законам чи змінювати сутність провадження конституційного судочинства.
 

ГЛАВА 7. АПАРАТ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
 

     Стаття 28. Секретаріат Конституційного Суду України
 

     1. Організаційну, інформаційно-довідкову та іншу роботу по обслуговуванню Конституційного Суду України здійснює Секретаріат Конституційного Суду, який діє під керівництвом Секретаря Конституційного Суду.

     2. Положення про Секретаріат Конституційного Суду України, його структура і штати в межах виділеного бюджету затверджуються Головою Конституційного Суду.

     3. Керівник Секретаріату Конституційного Суду України призначається Головою Конституційного Суду і виконує такі функції:

     здійснює безпосереднє керівництво роботою Секретаріату Конституційного Суду, розробляє і подає на затвердження Голови Конституційного Суду України положення про відділи та служби підрозділів Секретаріату, контролює їх виконання;

     здійснює організаційне забезпечення підготовки засідань Конституційного Суду, ведення протоколу судового засідання, підписує його і рішення Конституційного Суду, несе відповідальність за їх достовірність.
 

Розділ III
 

ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
 

 ГЛАВА 8. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

 

     Стаття 29. Незалежність Конституційного Суду України
 

     1. Конституційний Суд України та його судді у своїй діяльності є незалежними, користуються всією повнотою повноважень, наданих їм Конституцією України та цим Законом. Судді Конституційного Суду при виконанні своїх обов'язків підкоряються тільки Конституції України.

     2. Будь-яке втручання в діяльність Конституційного Суду України не допускається і тягне за собою відповідальність, передбачену законом.
 

     Стаття 30. Недоторканність суддів Конституційного Суду України
 

     1. На суддів Конституційного Суду України поширюються гарантії недоторканності, встановлені для народних депутатів України. Вони можуть бути позбавлені її лише за згодою Верховної Ради України.

     2. Судді Конституційного Суду України не можуть бути притягнуті до будь-якої відповідальності за висловлені ними думки чи голосування при розгляді справ та прийнятті рішень в Конституційному Суді.

     3. Повноваження суддів Конституційного Суду України та їх громадянські права не можуть бути обмежені при запровадженні військового чи надзвичайного стану.

     4. Судді Конституційного Суду України не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, арештовані або піддані будь-яким іншим заходам, що обмежують їх права і свободу, а також заходам адміністративного стягнення, що накладаються в судовому порядку, без попередньої згоди Верховної Ради України.
 

     Стаття 31. Соціальне і побутове забезпечення суддів Конституційного Суду України
 

     1. Судді Конституційного Суду України за свою службу одержують заробітну плату, розмір якої встановлюється Верховною Радою України.

     2. Судді Конституційного Суду України, який не має житла в місті Києві або потребує поліпшення житлових умов, не пізніше шести місяців після його обрання надається впорядковане житло відповідно до житлового законодавства.
 

ГЛАВА 9. СИМВОЛИ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І ПЕЧАТКА КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
 

     Стаття 32. Символи судової влади Конституційного Суду України
 

     1. В залі засідань Конституційного Суду України знаходиться зображення Державного герба України і встановлюється Державний прапор України.
 

     2. Судді Конституційного Суду України видаються посвідчення, нагрудний знак і мантія, зразки яких затверджуються Президією Верховної Ради України.
 

     Стаття 33. Місцезнаходження Конституційного Суду України
 

     Місцезнаходженням Конституційного Суду України є місто Київ.
 

     Стаття 34. Печатка Конституційного Суду України
 

     Конституційний Суд України має печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.
 


 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 3 червня 1992 року
     N 2400-XII