Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування" 5 червня 1992 року N 2414-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 280/97-ВР від 21.05.97, ВВР, 1997, N 24, ст.170 )
 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 33, ст.475 )
( Із змінами, внесеними згідно з Декретом N 10-92 (
 10-92 ) від 15.12.92, ВВР, 1993, N 7, ст.54 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести до Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування" ( 533-12 ) такі зміни і доповнення:
 

( Дію пункту 1 зупинено згідно з Декретом N 10-92 ( 10-92 ) від 15.12.92 ) 1. Частину третю статті 7 викласти у такій редакції: "Управління комунальною власністю здійснюють від імені населення адміністративно-територіальних одиниць відповідні місцеві Ради народних депутатів та в межах, визначених Радами, уповноважені ними органи".

     2. Пункт 7 статті 52 викласти у такій редакції:

     "7) затвердження планів та програм економічного і соціального розвитку території, місцевих екологічних програм, а також переліку об'єктів комунальної власності відповідної адміністративно-територіальної одиниці, що передаються в управління місцевій державній адміністрації, планів приватизації об'єктів комунальної власності;".
 


 Президент України                                 Л.Кравчук

 м. Київ, 5 червня 1992 року
      N 2414-XII