Про Державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 93/96-ВР від 19.03.96, ВВР, 1996, N 19, ст. 80 )
 

Про Державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні
 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 6, ст.28 )
  ( Вводиться в дію Постановою ВР N 3744а-XII ( 3744а-12 ) від 17.12.93, ВВР, 1994, N 6, ст. 29 )
  ( Відповідно до Постанови ВР N 3744a-XII ( 3744а-12 ) від 17.12.93 Закон вводиться в дію з 01.03.94; пільги, передбачені розділом 4 Державної програми, вводяться в дію з 01.04.94 )
  ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 126/95-ВР від 06.04.95, ВВР, 1995, N 16, ст.111 N 96/96-ВР від 22.03.96, ВВР, 1996, N 16, ст. 71 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Встановити, що відносини, пов'язані із заохоченням іноземних інвестицій в Україні, встановленням основних пріоритетів іноземного інвестування в економіку України, регулюються доданою до цього Закону Державною програмою заохочення іноземних інвестицій в Україні, що є його невід'ємною частиною.

 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 17 грудня 1993 року
          N 3744-XII

 

 

Державна програма
заохочення іноземних інвестицій в Україні

 

     Державна програма заохочення іноземних інвестицій в Україні (далі - Програма) розроблена виходячи з положень статей 7, 14, 31 Декрету Кабінету Міністрів України N 55-93 від 20 травня 1993 року "Про режим іноземного інвестування".
 

Розділ 1
Мета і завдання Програми
 

     1.1. Мета Програми - заохочення вкладення іноземного капіталу в пріоритетні галузі економіки України за рахунок надання податкових пільг та страхових гарантій щодо найбільш ефективних інвестиційних проектів, удосконалення системи правового регулювання іноземного інвестування, розвитку інфраструктури міжнародного бізнесу та інших передумов іноземного інвестування.

     1.2. Завдання Програми - забезпечити за рахунок залучення іноземних інвестицій додаткові джерела фінансування:

     прогресивних структурних перетворень в економіці України;

     розвитку потужного експортного потенціалу;

     підвищення технічного та якісного рівня виробництва;

     зменшення потреб підприємств України в енергоносіях і сировині;

     ліквідації існуючих диспропорцій і дефіцитів на ринку України.
 

Розділ 2
Пріоритетні сфери для іноземного інвестування
 

     2.1. Агропромисловий комплекс
 

     2.1.1. Впровадження високопродуктивних агротехнологій вирощування сільськогосподарських культур та утримання худоби.

     2.1.2. Оновлення та модернізація на базі новітніх технологій підприємств переробної і харчової промисловості, що займаються заготівлею та збереженням сільськогосподарської продукції.

     2.1.3. Створення потужностей та сировинної бази для виробництва тари і пакувальних матеріалів.

     2.1.4. Розвиток сільськогосподарського машинобудування.

     2.1.5. Випуск обладнання для масложирової, м'ясо-молочної, борошномельно-круп'яної та хлібопекарської промисловості, міні-цехів фермерських господарств.

     2.1.6. Налагодження випуску ефективних хімічних засобів захисту рослин і сільськогосподарських тварин.
 

     2.2. Легка промисловість
 

     2.2.1. Розширення і модернізація виробництв для виготовлення пряжі, тканин, готового одягу, взуття і шкіряних виробів.
 

     2.3. Лісопромисловий комплекс
 

     2.3.1. Модернізація виробництва меблів і паперових виробів.
 

     2.4. Машинобудування
 

     2.4.1. Виробництво телерадіоапаратури, електропобутових приладів.

     2.4.2. Виробництво рухомого складу пасажирського транспорту.

     2.4.3. Виробництво важких вантажних літаків.

     2.4.4. Виробництво устаткування і приладів для житлово-комунального господарства.

     2.4.5. Виробництво медичної техніки і діагностичної апаратури.

     2.4.6. Виробництво сучасних верстатів з програмним управлінням.
 

     2.5. Медична промисловість
 

     2.5.1. Розширення і модернізація потужностей для випуску сучасних медичних препаратів і таропакувальних матеріалів для них.
 

     2.6. Металургійний комплекс і виробництво матеріалів
 

     2.6.1. Киснево-конверторна виплавка сталі з безперервним розливанням.

     2.6.2. Виробництво ефективних видів прокату, в тому числі із захисним покриттям.

     2.6.3. Порошкова металургія.

     2.6.4. Виробництво білої жерсті, алюмінієвого листа і труб.

     2.6.5. Виробництво нових нетрадиційних видів матеріалів із заданими властивостями.
 

     2.7. Паливно-енергетичний комплекс
 

     2.7.1. Створення нових видів безпечних і економічних генеруючих потужностей на атомних, теплових і гідроелектростанціях.

     2.7.2. Модернізація вуглевидобування та переробка вугілля в інші хімічні речовини та енергоносії.

     2.7.3. Розвиток нетрадиційних видів енергетики і використання нетрадиційних видів енергоносіїв.
 

     2.8. Транспортна інфраструктура
 

     2.8.1. Будівництво високоякісних автомобільних шляхів.

     2.8.2. Будівництво і модернізація трубопроводів різного призначення.

     2.8.3. Модернізація, розширення і технічне переобладнання міжнародних аеропортів.

     2.8.4. Створення екологічно безпечних нафтоперевалочних терміналів.
 

     2.9. Зв'язок
 

     2.9.1. Створення сучасних видів зв'язку з використанням новітніх технологій, у тому числі оптико-волоконних систем і систем космічного зв'язку.
 

     2.10. Хімічна і нафтохімічна промисловість
 

     2.10.1. Створення сучасних виробництв на базі якнайповнішої комплексної переробки вуглеводневої та коксохімічної сировини, сірки, полімінеральних руд, а також установок для поглибленої переробки нафти.

     2.10.2. Випуск прогресивних полімерних матеріалів і виробів з них.
 

     2.11. Соціальна інфраструктура
 

     2.11.1. Розвиток мережі оздоровчих курортно-туристичних комплексів, рекреаційних об'єктів.

     2.11.2. Створення сучасних мотельних комплексів.
 

Розділ 3
Вимоги до інвесторів, які претендують на одержання додаткових пільг
 

     Інвестиційні проекти із залученням іноземних інвесторів, щодо яких інвестори претендують на одержання додаткових податкових, митних, кредитних пільг та страхових гарантій, мають належати до пріоритетних сфер, визначених в розділі 2 Програми, і відповідати таким критеріям:

     3.1. Інвестиція має сприяти створенню нових робочих місць на підприємствах, в які здійснюються іноземні інвестиції.

     3.2. Інвестиція має супроводжуватися впровадженням сучасних або перспективних ресурсозберігаючих та екологічно безпечних видів технологій.

     3.3. Інвестиція повинна орієнтуватися на найбільш раціональне використання сировинної бази України.

     3.4. Інвестиція повинна сприяти зниженню енергоспоживання на одиницю продукції, що виготовляється.

     3.5. Продукція підприємства з іноземними інвестиціями має бути конкурентоспроможною на міжнародних ринках.

     Визнання інвестиційного проекту із залученням іноземних інвесторів таким, що відповідає вищезазначеним вимогам, здійснюється Агентством міжнародного співробітництва та інвестицій на підставі висновку незалежної експертної комісії, яку створює це Агентство.

     Кабінет Міністрів України через Агентство міжнародного співробітництва та інвестицій готує і публікує переліки підприємств, здійснення іноземних інвестицій в які, за умови дотримання критеріїв, визначених в цьому розділі Програми, пов'язане з наданням додаткових податкових, митних, кредитних пільг і страхових гарантій. Такі пільги можуть бути надані і інвестиціям в інші об'єкти, не зазначені в цих списках, якщо вони відповідають критеріям цього розділу Програми і здійснюються в сферах, зазначених у розділі 2 Програми.

     Іноземні інвестиції в підприємства, зазначені в переліках Кабінету Міністрів України, здійснюються на основі конкурсу інвестиційних проектів.
 

Розділ 4
Зміст пільг, які надаються щодо інвестиційних проектів у пріоритетних сферах
 

( Пільги, передбачені цим розділом, вводяться в дію з 01.04.94 відповідно до Постанови ВР N 3744a-XII ( 3744а-12 ) від

      17.12.93 )

 

     Іноземні інвестиційні проекти в пріоритетних сферах, зазначених в розділі 2 Програми, за умови їх відповідності критеріям розділу 3 Програми, мають такі пільги:

     4.1. Застосування норм прискореної амортизації машин і обладнання.

     4.2. ( Зупинено на 1996 рік дію пункту 4.2 розділу 4 в частині надання пільг щодо інвестиційних проектів у пріоритетних сферах згідно із Законами N 126/95-ВР від 06.04.95, N 96/96-ВР від 22.03.96 ) Період звільнення від податку на прибуток (доход), передбачений статтею 31 Декрету Кабінету Міністрів України "Про режим іноземного інвестування" ( 55-93 ), збільшується залежно від обсягу іноземної інвестиції: на один рік - для інвестиції до 500 тис. доларів США включно; на два роки - для інвестиції від більш як 500 тис. до 5 млн. доларів США включно; на три роки - для інвестиції від більш як 5 млн. до 50 млн. доларів США включно; на п'ять років - для інвестиції більш як 50 млн. доларів США.

     4.3. ( Зупинено на 1996 рік дію пункту 4.3 розділу 4 в частині надання пільг щодо інвестиційних проектів у пріоритетних сферах згідно із Законами N 126/95-ВР від 06.04.95, N 96/96-ВР від 22.03.96 ) Надання податкового кредиту на пільгових умовах щодо тих видів податків, які підлягають сплаті в перші три роки існування підприємства з іноземними інвестиціями. Зазначена пільга стосується виключно позицій 2.1.1-2.1.5, 2.4.1.

     4.4. ( Зупинено на 1996 рік дію пункту 4.4 розділу 4 в частині надання пільг щодо інвестиційних проектів у пріоритетних сферах згідно із Законами N 126/95-ВР від 06.04.95, N 96/96-ВР від 22.03.96 ) Повернення 50 відсотків імпортного мита, сплаченого за ввезені з-за кордону товари виробничого призначення, а для імпортованих по кооперації деталей, вузлів, агрегатів - 100 відсотків, якщо засвідчено їх використання у власному виробництві підприємства з іноземними інвестиціями. Зазначена пільга застосовується протягом п'яти років з моменту схвалення Агентством міжнародного співробітництва та інвестицій іноземного інвестиційного проекту.

     4.5. ( Зупинено на 1996 рік дію пункту 4.5 розділу 4 в частині надання пільг щодо інвестиційних проектів у пріоритетних сферах згідно із Законами N 126/95-ВР від 06.04.95, N 96/96-ВР від 22.03.96 ) Надання уповноваженими банками на пільгових умовах кредитів за рахунок спеціального бюджетного фонду, що створюється для цієї мети, і на підставі кредитної угоди, яка має бути схвалена Агентством міжнародного співробітництва та інвестицій і Міністерством фінансів України.

     4.6. ( Зупинено на 1996 рік дію пункту 4.6 розділу 4 в частині надання пільг щодо інвестиційних проектів у пріоритетних сферах згідно із Законами N 126/95-ВР від 06.04.95, N 96/96-ВР від 22.03.96 ) Страхування інвестиційних ризиків за рахунок спеціального бюджетного фонду страхових гарантій.

 

Розділ 5
Удосконалення правового регулювання іноземного інвестування
 

     Для створення надійних правових гарантій щодо іноземного інвестування необхідно:

     5.1. Вирішити питання про надання підприємствам з іноземними інвестиціями, які мають статус юридичної особи України, права власності на земельну ділянку, на якій розміщуються об'єкти інвестування.

     5.2. Спростити процедуру участі іноземних інвесторів у процесі приватизації державного майна.

     5.3. Розробити і прийняти порядок відшкодування іноземним інвесторам збитків, включаючи упущену вигоду і моральну шкоду, заподіяну в результаті неправомірних дій або неправомірної бездіяльності державних органів України та їх посадових осіб.

     5.4. Внести зміни та доповнення до Декрету Кабінету Міністрів України "Про режим іноземного інвестування" ( 55-93 ) щодо спрощення реєстраційної процедури, пов'язаної з іноземними інвестиціями.

     5.5. Підготувати та укласти з країнами - основними економічними партнерами України, а також з країнами, які потенційно можуть бути джерелом залучення іноземних інвестицій, двосторонні угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій та угоди про запобігання подвійному оподаткуванню.

     5.6. Прийняти закони про охорону інтелектуальної власності згідно з чинними міжнародними договорами (конвенціями) в цій сфері - з метою створення умов для інвестицій, пов'язаних з високими технологіями, в Україну.
 

Розділ 6
Розвиток інфраструктури міжнародного бізнесу та інших передумов іноземного інвестування
 

     З метою створення належних умов для залучення іноземних інвестицій необхідно:

     6.1. Суттєве удосконалення техніки роботи фондових бірж, комерційних банків і страхових компаній України, створення розгалуженої мережі інвестиційних компаній і фондів трастових і холдингових компаній, аудиторських і консалтингових фірм з залученням до співробітництва і консультацій фахівців ООН, Світового банку, Європейського банку реконструкції і розвитку, Організації економічного співробітництва і розвитку, Комісії Європейського Союзу та інших міжнародних організацій, а також провідних іноземних фірм.

     6.2. Створити в Агентстві міжнародного співробітництва та інвестицій Державний реєстр іноземних інвесторів та банк даних про об'єкти іноземного інвестування в Україні.

     6.3. Створити Український банк реконструкції і розвитку, на який покласти функції пільгового кредитування, передбачені пунктом 4.5 Програми.

     6.4. Створити Національну страхову компанію України по страхуванню ризиків, передбаченому пунктом 4.6 Програми.

     6.5. Створити автоматизовану інформаційну систему, яка б забезпечила оперативний пошук партнерів у сфері іноземного інвестування, а також належний режим консультаційного обслуговування з питань права, фінансування, кредитування, страхування та техніко-економічної експертизи інвестиційних проектів.

     6.6. Налагодити видання англійською, німецькою, французькою, іспанською, арабською мовами збірника законів та інших нормативних актів України з питань інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності в Україні, а також довідників і інформаційного бюлетеня з питань іноземних інвестицій.

     6.7. Здійснити в якнайкоротший термін впровадження в Україні статистичної звітності про процеси іноземного інвестування на основі використання системи національних рахунків і платіжного балансу України відповідно до міжнародних стандартів обліку і звітності.

     6.8. Визначити базові навчальні заклади в Україні і за кордоном для підготовки та перепідготовки національних фахівців з питань менеджменту, фінансування, кредитування, страхування, валютних операцій і операцій з цінними паперами, банківської справи, бухгалтерського обліку, аудиту, міжнародного права, розробити систему державної атестації національних навчальних закладів, що проводять навчання по цих напрямах.
 

Розділ 7
Роль регіонів України в заохоченні іноземних інвестицій
 

     Рада Міністрів Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації можуть розробляти і схвалювати свої власні програми заохочення іноземних інвестицій виходячи із специфіки економіки відповідних регіонів. Зазначені регіональні програми реалізуються за рахунок пільг, що надаються в межах відповідних місцевих податків і зборів, а також коштів бюджетів відповідних регіонів.

     Ця Програма може доповнюватись і уточнюватись за рішенням Верховної Ради України виходячи із зміни економічної ситуації, виникнення нових проблем, що потребують вирішення, та набуття досвіду в сфері залучення іноземних інвестицій.