Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про прокуратуру"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про прокуратуру"
 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 50, ст.474 )
  ( Вводиться в дію Постановою ВР N 3663-XII ( 3663-12 ) від 26.11.93, ВВР, 1993, N 50, ст.475 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести до Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст.793; 1993 р., N 22, ст.229) такі зміни і доповнення:
 

     1. Пункт 6 частини першої статті 5 викласти в такій редакції:
 

     "6) нагляд за додержанням законів органами військового управління, військовими об'єднаннями, з'єднаннями, частинами, підрозділами, установами і військовими навчальними закладами та посадовими особами Збройних Сил, Прикордонних військ, Національної гвардії, Управління державної охорони, Служби безпеки України та інших військових формувань, дислокованих на території України".
 

     2. Частину першу статті 12 викласти в такій редакції:
 

     "Прокурор розглядає заяви і скарги про порушення прав громадян та юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду".
 

     3. Статтю 13 викласти в такій редакції:
 

     "Стаття 13. Система органів прокуратури
 

     Систему органів прокуратури становлять: Генеральна прокуратура України, прокуратури Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя (на правах обласних), міські, районні, міжрайонні, інші прирівняні до них прокуратури, а також військові прокуратури.

     До органів військових прокуратур належать військові прокуратури регіонів і військова прокуратура Чорноморського флоту та Військово-Морських Сил України (на правах обласних), військові прокуратури гарнізонів (на правах міських).

     Штатна чисельність органів прокуратури України в межах фонду заробітної плати затверджується Генеральним прокурором України".
 

     4. Частину другу статті 14 викласти в такій редакції:
 

     "Структуру Генеральної прокуратури України та Положення про її структурні підрозділи затверджує Генеральний прокурор України".
 

     5. Частину другу статті 19 викласти в такій редакції:
 

     "Перевірка виконання законів проводиться за заявами та іншими повідомленнями про порушення законності, що вимагають прокурорського реагування, а за наявності приводів - також з власної ініціативи прокурора. Прокуратура не підміняє органи відомчого управління та контролю і не втручається у господарську діяльність, якщо така діяльність не суперечить чинному законодавству".
 

     6. У статті 20:
 

     пункт 1 частини першої викласти в такій редакції:
 

     "1) безперешкодно за посвідченням, що підтверджує займану посаду, входити у приміщення державних органів, органів місцевого та регіонального самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, підпорядкованості чи приналежності, до військових частин, установ без особливих перепусток, де такі запроваджено; мати доступ до документів і матеріалів, необхідних для проведення перевірки, в тому числі за письмовою вимогою, і таких, що містять комерційну чи банківську таємницю або конфіденційну інформацію. Письмово вимагати подання в прокуратуру для перевірки зазначених документів та матеріалів, видачі необхідних довідок, в тому числі щодо операцій і рахунків юридичних осіб та інших організацій, для вирішення питань, пов'язаних з перевіркою";
 

     пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:
 

     "3) вимагати від керівників та колегіальних органів проведення перевірок, ревізій діяльності підпорядкованих і підконтрольних підприємств, установ, організацій та інших структур незалежно від форм власності, а також виділення спеціалістів для проведення перевірок, відомчих і позавідомчих експертиз".
 

     7. Доповнити статтю 29 частиною третьою такого змісту:
 

     "Здійснюючи нагляд, прокурор вживає заходів до узгодження дій правоохоронних органів у боротьбі із злочинністю".
 

     8. Статтю 35 викласти в такій редакції:
 

     "Стаття 35. Повноваження прокурора
 

     Прокурор може вступити у справу в будь-якій стадії процесу, якщо цього вимагає захист конституційних прав громадян, інтересів держави та суспільства, і зобов'язаний своєчасно вжити передбачених законом заходів до усунення порушень закону, хоч би від кого вони виходили. Прокурор має рівні права з іншими учасниками судового засідання.

     Обсяг і межі повноважень прокурора, який бере участь у судовому процесі, визначаються цим Законом та процесуальним законодавством України".
 

     9. Доповнити Закон статтею 46-1 такого змісту:
 

     "Стаття 46-1. Кадри органів військової прокуратури
 

     Військовими прокурорами і слідчими призначаються громадяни України з числа офіцерів, які проходять військову службу або перебувають у запасі і мають вищу юридичну освіту.

     Військовослужбовці військових прокуратур у своїй діяльності керуються Законом України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) і проходять службу відповідно до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) та інших законодавчих актів України, якими встановлено правові та соціальні гарантії, пенсійне, медичне та інші види постачання і забезпечення, передбачені законодавством для осіб офіцерського складу Збройних Сил України".

     10. Статтю 49 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 

     "Слідчі прокуратури забезпечуються жилою площею місцевими органами влади в першочерговому порядку. Їм також надається 50-процентна знижка плати за займане ними та членами їх сімей житло, комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія) і користування квартирним телефоном".
 

     У зв'язку з цим частини четверту, п'яту і шосту вважати відповідно частинами п'ятою, шостою та сьомою.
 

     11. У статті 50:
 

     частину другу доповнити реченням такого змісту: "Така ж відповідальність настає в разі вчинення зазначених правопорушень щодо пенсіонера з числа працівників прокуратури або членів його сім'ї і близьких родичів у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків у минулому";
 

     доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:
 

     "Збитки, заподіяні знищенням або пошкодженням майна прокурору, слідчому чи пенсіонеру з числа прокурорсько-слідчих працівників, членам їх сімей і близьким родичам у зв'язку з виконанням працівником прокуратури службових обов'язків, відшкодовуються державою в повному розмірі за рахунок державного бюджету";
 

     частину четверту після слова "сім'ї" доповнити словами "або утриманцям", а після слів "за останньою посадою" доповнити словами "і призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника в розмірі його місячного посадового окладу".
 

     У зв'язку з доповненням статті новою частиною вважати частини третю, четверту, п'яту і шосту відповідно частинами четвертою, п'ятою, шостою і сьомою.
 

     12. Доповнити Закон статтею 50-1 такого змісту:
 

     "Стаття 50-1. Пенсійне забезпечення працівників прокуратури
 

     Працівники прокуратури, яким присвоєні класні чини, із стажем роботи в органах прокуратури 20 років і більше мають право на пенсійне забезпечення за вислугу років.

     Пенсії за вислугу років призначаються:

     а) слідчим працівникам незалежно від віку з вислугою не менше 20 років на посадах слідчого, начальника або заступника начальника слідчого підрозділу (відділу, частини), що безпосередньо займається провадженням попереднього слідства, - у розмірі 50 відсотків місячного заробітку. За кожний рік вислуги понад 20 років пенсія збільшується: на слідчій роботі - на три відсотки, а на будь-якій прокурорській посаді - на два відсотки заробітку, з якого обчислюється пенсія;

     б) працівникам, які займають прокурорські посади, перелічені у статті 56 цього Закону, після досягнення 55 років чоловіками і 50 років жінками з вислугою на цих посадах не менше 20 років - у розмірі 50 відсотків місячного заробітку. За кожний рік вислуги понад 20 років пенсія збільшується на два відсотки цього заробітку;

     в) працівникам, зазначеним у пунктах "а" та "б" частини другої цієї статті, які не мають вислуги 20 років, якщо стаж служби в органах прокуратури становить не менше 12 років, після досягнення чоловіками 60 років при загальному стажі роботи 25 років і більше, а жінками - 55 років при загальному стажі роботи 20 років і більше - у розмірі, пропорційному кількості повних років роботи на прокурорсько-слідчих посадах з розрахунку 50 відсотків місячного заробітку за 20 років вислуги. За кожний рік загального стажу понад 25 років для чоловіків і 20 років - для жінок пенсія збільшується на один відсоток місячного заробітку, з якого вона обчислюється.

     Особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорії 1, розмір пенсії за вислугу років збільшується на 10 відсотків, а віднесеним до категорій 2, 3 і 4, - на п'ять відсотків відповідного заробітку.

     Загальний розмір пенсії за вислугу років, обчислений згідно з цією статтею, не може перевищувати 75 відсотків відповідного заробітку, а особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорії 1, - 85 відсотків, до категорії 2, - 80 відсотків.
 

     До стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугу років, зараховується:

     слідчим працівникам (пункт "а" частини другої цієї статті) - час роботи в органах прокуратури, в тому числі військової прокуратури, на посадах слідчого, начальника або заступника начальника слідчого підрозділу (відділу, частини), що безпосередньо займається провадженням попереднього слідства; робота на зазначених посадах в органах внутрішніх справ і Служби безпеки України по безпосередньому провадженню попереднього слідства; частково оплачувана відпустка жінкам по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років;

     прокурорським працівникам (пункт "б" частини другої цієї статті) - час роботи на прокурорських посадах, перелічених у статті 56 цього Закону, в тому числі у військовій прокуратурі; слідча робота в органах прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України; робота суддею; частково оплачувана відпустка жінкам по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років.

     У заробіток для обчислення пенсій за вислугу років включаються відповідні оклади за посадою, надбавки до посадових окладів за класні чини, вислугу років, а також інші виплати відповідно до статті 66 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ).

     До пенсії за вислугу років, призначеної згідно з цією статтею, встановлюються надбавки на утримання непрацездатних членів сім'ї та на догляд за одиноким пенсіонером у розмірах і за умов, передбачених статтею 21 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

     Право на пенсію за вислугу років мають особи, зазначені у пунктах "а", "б", "в" частини другої цієї статті, які безпосередньо перед зверненням за призначенням такої пенсії працювали не менше двох років на прокурорсько-слідчих посадах. Пенсії призначаються і виплачуються після звільнення зі служби в органах прокуратури.

     Працівникам прокуратури, які мають одночасно право на різні державні пенсії, призначається одна пенсія за їх вибором.

     Особи, звільнені з роботи в порядку дисциплінарного стягнення з позбавленням класного чину або позбавлені класного чину за вироком суду, після звільнення втрачають право на пенсійне забезпечення за вислугу років.

     Підвищення пенсій за вислугу років у зв'язку з індексацією грошових доходів населення провадиться відповідно до статті 97 Закону України "Про пенсійне забезпечення" та інших актів законодавства України.

     Пенсії за вислугу років відповідно до цієї статті призначаються органами соціального захисту населення і виплачуються з Пенсійного фонду України відповідно до статті 85 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

     За пенсіонерами з числа прокурорсько-слідчих працівників зберігається право на медичне обслуговування в тих медичних установах, в яких вони перебували на обліку, та інші пільги, передбачені для працівників прокуратури Законом України "Про прокуратуру".
 

     13. Доповнити статтю 52 частинами п'ятою та шостою такого змісту:
 

     "Грошове утримання прокурорів, слідчих, службовців та інших працівників військових прокуратур здійснюється Міністерством оборони України.

     Забезпечення військових прокуратур службовими приміщеннями, їх охорони, транспортом, засобами зв'язку, іншим необхідним майном, а військовослужбовців цих прокуратур - обмундируванням здійснюється Міністерством оборони України".
 

     14. У статті 56 після слова і цифр "статті 46" доповнити словами і цифрами "частині першій статті 46-1", а слова і цифри "статті 48, частинах першій, другій, третій і четвертій статті 49, статтях 50 і 55" замінити словами і цифрами "статтях 48, 49, 50, 50-1, частині п'ятій статті 52 і статті 55".
 

     15. У статтях 1, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 27, 39, 40, 41, 42, 46, 49 слова "Кримської АРСР" замінити словами "Республіки Крим".
 

     16. У статтях 9, 11, 15, 16, 27, 39, 40, 41, 42, 46 слова "міста Києва" замінити словами "міст Києва і Севастополя".
 

     17. У статті 42 слова "Київського міського" замінити словами "Київського і Севастопольського міських".

 

 Президент України                                     Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 26 листопада 1993 року
      N 3662-XII