Про внесення змін і доповнень, що випливають з Закону України "Про колективні договори і угоди", до Кодексу законів про працю України та Декрету Кабінету Міністрів України "Про оплату праці"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень, що випливають з Закону України "Про колективні договори і угоди", до Кодексу законів про працю України
та Декрету Кабінету Міністрів України "Про оплату праці"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 3, ст.9 )
  ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 357/96-ВР від 10.09.96, ВВР, 1996, N 45, ст. 229 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     I. Главу II Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст.375; 1985 р., N 11, ст.205; 1988 р., N 23, ст.556; 1989 р., N 22, ст.235; 1991 р., N 23, ст.267) викласти у такій редакції:

 

"Г л а в а II
 

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
 

     Стаття 10. Колективний договір
 

     Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів.
 

     Стаття 11. Сфера укладення колективних договорів
 

     Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи.

     Колективний договір може укладатися в структурних підрозділах підприємства, установи, організації в межах компетенції цих підрозділів.
 

     Стаття 12. Сторони колективного договору
 

     Колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним органом (особою) з однієї сторони і одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів - представниками трудящих, обраними і уповноваженими трудовим колективом.
 

     Стаття 13. Зміст колективного договору
 

     Зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх компетенції.

     У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема:

     зміни в організації виробництва і праці;

     забезпечення продуктивної зайнятості;

     нормування і оплати праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.);

     встановлення гарантій, компенсацій, пільг;

     участі трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства, установи, організації (якщо це передбачено статутом);

     режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;

     умов і охорони праці;

     забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;

     гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій трудящих.

     Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.
 

     Стаття 14. Колективні переговори, розробка і укладення колективного договору, відповідальність за його виконання
 

     Укладенню колективного договору передують колективні переговори.

     Строки, порядок ведення переговорів, вирішення розбіжностей, що виникають під час їх ведення, порядок розробки, укладення та внесення змін і доповнень до колективного договору, відповідальність за його виконання регулюються Законом України "Про колективні договори і угоди" ( 3356-12 ).
 

     Стаття 15. Реєстрація колективного договору
 

     Колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами державної виконавчої влади.

     Порядок реєстрації колективних договорів визначається Кабінетом Міністрів України.
 

     Стаття 16. Недійсність умов колективного договору
 

     Умови колективного договору, що погіршують порівняно з чинним законодавством і угодами становище працівників, є недійсними.
 

     Стаття 17. Строк чинності колективного договору
 

     Колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у ньому.

     Після закінчення строку чинності колективний договір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором.

     Колективний договір зберігає чинність у разі зміни складу, структури, найменування уповноваженого власником органу, від імені якого укладено цей договір.

     У разі реорганізації підприємства, установи, організації колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін.

     У разі зміни власника чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року. У цей період сторони повинні розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення чинного колективного договору.

     У разі ліквідації підприємства, установи, організації колективний договір діє протягом усього строку проведення ліквідації.

     На новоствореному підприємстві, в установі, організації колективний договір укладається за ініціативою однієї із сторін у тримісячний строк після реєстрації підприємства, установи, організації, якщо законодавством передбачено реєстрацію, або після рішення про заснування підприємства, установи, організації, якщо не передбачено їх реєстрацію.
 

     Стаття 18. Поширення колективного договору на всіх працівників
 

     Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства, установи, організації незалежно від того, чи є вони членами професійної спілки, і є обов'язковими як для власника або уповноваженого ним органу, так і для працівників підприємства, установи, організації.
 

     Стаття 19. Контроль за виконанням колективного договору
 

     Контроль за виконанням колективного договору проводиться безпосередньо сторонами, які його уклали, чи уповноваженими ними представниками.
 

     Стаття 20. Звіти про виконання колективного договору
 

     Сторони, які підписали колективний договір, щорічно в строки, передбачені колективним договором, звітують про його виконання".
 

( Розділ II втратив чинність на підставі Закону N 357/96-ВР від 10.09.96 )
 

     III. Угоди і колективні договори, укладені до набрання чинності Законом України "Про колективні договори і угоди" ( 3356-12 ), вважаються дійсними протягом строку, на який вони укладені.

 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 15 грудня 1993 року
          N 3693-XII