Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу"


З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу"
 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 44, ст.418 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст.385) такі зміни і доповнення:
 

     1. Статтю 9 викласти в такій редакції:
 

     "Стаття 9. Допризовна підготовка
 

     Допризовна підготовка включає військову, прикладну фізичну, медико-санітарну, психологічну підготовку та підготовку з цивільної оборони і проводиться викладачами допризовної підготовки в навчально-виховних закладах: школах, гімназіях, ліцеях, інших видах загальноосвітніх закладів, починаючи з передвипускного класу, а також у професійних навчально-виховних закладах та вищих навчальних закладах: технікумах, коледжах, училищах в період здобуття загальної середньої освіти за програмами, затверджуваними Міністерством освіти України за погодженням з Міністерством оборони України.

     Юнаки, які не пройшли допризовну підготовку у вказаних навчальних закладах, не атестовані або дістали незадовільну оцінку з цього предмета, після їх закінчення перед призовом на строкову військову службу під керівництвом місцевої державної адміністрації та органів місцевого самоврядування проходять допризовну підготовку в оборонно-спортивних оздоровчих таборах з відривом від виробництва, а у воєнний час - на підприємствах, в установах і організаціях шляхом навчально-польових зборів.

     Викладачі допризовної підготовки входять до штату зазначених навчально-виховних та вищих навчальних закладів".
 

     2. У пункті 1 статті 2 і пункті 2 статті 25 слова "військових кафедр" замінити словами "кафедр військової підготовки".
 

     3. У пункті 4 статті 6 слова "органів державної влади та управління, міністерств і відомств" замінити словами "державних органів, Товариства сприяння обороні України, Академії наук України та інших галузевих академій наук".
 

     4. У статті 11:
 

     назву статті та абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:
 

     "Стаття 11. Військова підготовка студентів (курсантів) вищих навчальних закладів
 

     1. Військову підготовку студентів (курсантів) вищих навчальних закладів (денної форми навчання): інститутів, академій, університетів та прирівняних до них інших вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу проходять чоловіки віком до 27 років, придатні до військової служби за станом здоров'я, а військово-медичну підготовку - також жінки - студентки вищих медичних навчальних закладів";
 

     у тексті статті слова "військову кафедру", "військовій кафедрі", "військові кафедри", "військових кафедр" замінити відповідно словами "кафедру військової підготовки", "кафедрі військової підготовки", "кафедри військової підготовки", "кафедр військової підготовки";
 

     в абзаці третьому пункту 1 слова "органами державного управління" замінити словами "державними органами";

 

     у пункті 4:
 

     в абзаці першому після слова "Перелік" доповнити словом "вищих";
 

     в абзаці другому слова "навчально-виховні заклади" замінити словами "вищі навчальні заклади, зазначені у пункті 1 цієї статті".
 

     5. У пункті 2 статті 12 слова "навчально-виховних закладах" замінити словами "навчально-виховних та вищих навчальних закладах".

 

 Президент України                                   Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 21 жовтня 1993 року
      N 3545-XII