Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про господарські товариства"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про господарські товариства"

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 3, ст.11 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 3711-XII ( 3711-12 ) від 16.12.93, ВВР, 1994, N 3, ст. 12 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести до Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст.682) такі зміни та доповнення:

     а) у частині четвертій статті 24 цифри і слова "100 тисяч карбованців" замінити словами і цифрами "суми, еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення акціонерного товариства";

     б) у частині першій статті 52 цифри і слова "50 тисяч карбованців" замінити словами і цифрами "суми, еквівалентної 625 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю";

     в) доповнити статтю 13 частиною третьою такого змісту:

     "Забороняється використовувати для формування статутного фонду бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу".

 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 16 грудня 1993 року
      N 3709-XII