Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" 24 грудня 1993 року N 3813-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

{ Закон втратив чинність на підставі Закону N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012 }
 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну податкову службу в Україні"

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 15, ст.84 )
  ( Вводиться в дію Постановою ВР N 3816-XII ( 3816-12 ) від 24.12.93, ВВР, 1994, N 15, ст.85 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести зміни і доповнення до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 6, ст.37; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 39, ст.575), виклавши його в такій редакції:

 

"ЗАКОН УКРАЇНИ
 

Про державну податкову службу в Україні

 

     Цей Закон визначає статус державної податкової служби в Україні, її функції та правові основи діяльності.

 

Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 

     Стаття 1. Структура державної податкової служби
 

     Державна податкова служба складається з Головної державної податкової інспекції України, державних податкових інспекцій по Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах.

     У Головній державній податковій інспекції України та державних податкових інспекціях по Республіці Крим, областях, містах Києву і Севастополю утворюються колегії. Чисельність колегії Головної державної податкової інспекції України визначається Кабінетом Міністрів України, а колегій державних податкових інспекцій по Республіці Крим, областях, містах Києву і Севастополю - Головною державною податковою інспекцією України.
 

     Стаття 2. Завдання державних податкових інспекцій
 

     Головним завданням державних податкових інспекцій є здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів податків, зборів та інших платежів і неподаткових доходів (далі - податків, інших платежів) і внесків до державних цільових фондів, встановлених законодавством України.
 

     Стаття 3. Законодавство, яким керуються державні податкові інспекції
 

     Державні податкові інспекції у своїй діяльності керуються Конституцією ( 888-09 ) і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Верховної Ради Республіки Крим і місцевих Рад народних депутатів.
 

     Стаття 4. Підпорядкованість державної податкової служби та її взаємодія з органами державної виконавчої влади і контролюючими органами
 

     Державна податкова служба діє при Міністерстві фінансів України і підпорядковується йому.

     Державні податкові інспекції по Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах підпорядковуються вищестоящим державним податковим інспекціям.

     Державні податкові інспекції співпрацюють з фінансовими органами, установами банків, судами та арбітражними судами, Службою безпеки України, органами внутрішніх справ і прокуратури, а також державною контрольно-ревізійною службою, іншими контролюючими органами.
 

     Стаття 5. Призначення працівників державних податкових інспекцій
 

     Головну державну податкову інспекцію України очолює заступник Міністра фінансів України - начальник Головної державної податкової інспекції.

     Заступник Міністра фінансів України - начальник Головної державної податкової інспекції України та його заступники призначаються Кабінетом Міністрів України.

     Начальники державних податкових інспекцій по Республіці Крим, областях, містах Києву і Севастополю призначаються начальником Головної державної податкової інспекції України, начальники державних податкових інспекцій по районах, містах і районах у містах - начальниками вищестоящих державних податкових інспекцій.
 

     Стаття 6. Фінансування державних податкових інспекцій
 

     Видатки на утримання державних податкових інспекцій визначаються Кабінетом Міністрів України і фінансуються з державного бюджету.

     Державні податкові інспекції спрямовують на розвиток матеріально-технічної бази 30 відсотків донарахованих і стягнутих за результатами документальних перевірок сум податків, інших платежів і внесків, фінансових санкцій (за вирахуванням сум, що повертаються платникам за їх позовами до державних податкових інспекцій на підставі рішень суду чи арбітражного суду та в інших випадках, передбачених законодавством). Порядок використання зазначених коштів визначається Міністерством фінансів України.
 

     Стаття 7. Статус державних податкових інспекцій
 

     Державні податкові інспекції є юридичними особами, мають самостійні кошториси видатків, поточні рахунки в установах банків і печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.

 

Р о з д і л II
ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ПОДАТКОВИХ ІНСПЕКЦІЙ
 

Стаття 8. Функції Головної державної податкової інспекції України
 

     Головна державна податкова інспекція України виконує такі функції:

     1) проводить безпосередньо і організовує роботу державних податкових інспекцій, пов'язану з:

     здійсненням контролю за дотриманням законодавства про податки, інші платежі до бюджетів і внески до державних цільових фондів, законності валютних операцій, порядку розрахунків із споживачами з використанням контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг, лімітів готівки в касах та за її використанням для розрахунків за товари, роботи, послуги;

     проведенням всебічних перевірок фактів приховування, заниження сум податків та інших платежів;

     виявленням, обліком, оцінкою та реалізацією конфіскованого, безхазяйного майна, майна, що перейшло за правом успадкування до держави, та скарбів;

     проведенням перевірок правильності справляння і схоронності коштів, одержаних у сплату державного мита, а також у разі здійснення виконавчими комітетами сільських і селищних Рад народних депутатів касових операцій щодо приймання від населення коштів на сплату податкових платежів;

     2) розробляє і видає інструктивні та методичні документи про порядок застосування законодавчих актів про податки, інші платежі до бюджетів, внески до державних цільових фондів;

     3) затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів, а також форми звітів про проведену державними податковими інспекціями роботу;

     4) роз'яснює через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки, інші платежі до бюджетів, внески до державних цільових фондів і організовує проведення цієї роботи державними податковими інспекціями;

     5) здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів державної податкової служби;

     6) подає державним податковим інспекціям методичну і практичну допомогу в організації роботи, проводить обстеження та перевірки її стану;

     7) організовує роботу щодо створення інформаційної системи, автоматизованих робочих місць та інших засобів автоматизації та комп'ютеризації робіт державних податкових інспекцій;

     8) розробляє основні напрями, форми і методи проведення податкових перевірок, визначає завдання та повноваження підрозділів податкових розслідувань державних податкових інспекцій, координує і контролює їх діяльність;

     9) під час здійснення, у межах своєї компетенції, контрольних функцій з'ясовує неправомірність дій підприємств, установ, організацій і громадян, що можуть свідчити про злочинну діяльність або створювати умови для такої діяльності, та передає наявну інформацію з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;

     10) передає правоохоронним органам матеріали по фактах правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність;

     11) подає Міністерству фінансів України звіт про надходження податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів;

     12) розробляє пропозиції щодо міжурядових угод про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень.
 

     Стаття 9. Функції державних податкових інспекцій по Республіці Крим, областях і містах з районним поділом
 

     Державні податкові інспекції по Республіці Крим, областях і містах з районним поділом здійснюють функції, передбачені статтею 8 цього Закону, крім пунктів 2, 3, 8 і 12.

     У разі, коли зазначені державні податкові інспекції безпосередньо здійснюють контроль за платниками податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів, вони виконують щодо цих платників ті ж функції, що й державні податкові інспекції по районах, районах у містах і містах без районного поділу.
 

     Стаття 10. Функції державних податкових інспекцій по районах, районах у містах і містах без районного поділу
 

     Державні податкові інспекції по районах, районах у містах і містах без районного поділу виконують такі функції:

     1) здійснюють контроль за дотриманням законодавства про податки, інші платежі до бюджетів, внески до державних цільових фондів;

     2) забезпечують повний облік платників податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів, правильність обчислення цих платежів і своєчасність їх надходження;

     3) контролюють своєчасність подання платниками бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів, а також перевіряють вірогідність цих документів щодо правильності визначення об'єктів оподаткування і обчислення податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів;

     4) перевіряють законність валютних операцій, дотримання встановленого порядку розрахунків із споживачами з використанням контрольно-касових апаратів, товарно-касових книг, лімітів готівки в касах та її використання для розрахунків за товари, роботи і послуги;

     5) ведуть облік векселів на сплату ввізного та вивізного (експортного) мита, а також здійснюють контроль за їх погашенням;

     6) забезпечують застосування та своєчасне стягнення сум фінансових санкцій, передбачених цим Законом та іншими законодавчими актами України, за порушення законодавства про оподаткування, а також стягнення адміністративних штрафів за ці порушення, допущені службовими особами підприємств, установ, організацій та громадянами;

     7) аналізують причини і оцінюють дані про факти порушень законодавства про оподаткування;

     8) проводять всебічні перевірки фактів приховування і заниження сум податків, інших платежів до бюджетів та внесків до державних цільових фондів;

     9) за дорученням спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю проводять перевірки своєчасності подання та вірогідності документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою платежів до бюджетів і державних цільових фондів;

     10) під час здійснення, у межах своєї компетенції, контрольних функцій з'ясовують неправомірність дій підприємств, установ, організацій і громадян, що можуть свідчити про злочинну діяльність або створювати умови для такої діяльності, та передають наявну інформацію з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;

     11) передають правоохоронним органам матеріали про факти правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, а також подають до судів і арбітражних судів позови до підприємств, установ, організацій та громадян про визнання угод недійсними і стягнення в доход держави коштів, одержаних ними за такими угодами, а в інших випадках - коштів, одержаних без установлених законом підстав, а також про стягнення заборгованості перед бюджетом і державними цільовими фондами за рахунок їх майна;

     12) проводять роботу, пов'язану з виявленням, обліком, оцінкою та реалізацією конфіскованого, безхазяйного майна, майна, що перейшло за правом успадкування до держави та скарбів;

     13) контролюють дотримання виконавчими комітетами сільських і селищних Рад народних депутатів порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від населення, своєчасність і повноту перерахування цих сум до бюджету;

     14) розглядають заяви, пропозиції та скарги громадян, підприємств, установ і організацій з питань оподаткування і скарги на дії службових осіб державних податкових інспекцій;

     15) подають відповідним фінансовим органам звіт про надходження до бюджетів податків, інших платежів, а також внесків до державних цільових фондів.

 

Р о з д і л III
ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ ПОДАТКОВИХ ІНСПЕКЦІЙ
 

     Стаття 11. Права державних податкових інспекцій
 

     Головній державній податковій інспекції України, державним податковим інспекціям по Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах надається право:

     1) здійснювати на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форм власності, та у громадян перевірки грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій та інших документів незалежно від способу подання інформації (включаючи комп'ютерний), пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів, наявності посвідчень про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, спеціальних дозволів (ліцензій, патентів) на її здійснення, а також одержувати від службових осіб і громадян у письмовій формі пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають під час перевірок; перевіряти у службових осіб і громадян документи, що посвідчують особу, під час проведення перевірок з питань оподаткування; викликати службових осіб і громадян для дачі пояснень з питань обчислення і сплати податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів;

     2) одержувати безплатно від підприємств, установ, організацій, включаючи установи Національного банку України, комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, і громадян відомості, довідки про діяльність, отримані доходи, видатки підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, та громадян, що перевіряються, про відкриті, закриті розрахункові, валютні та інші рахунки, інформацію про наявність або обіг коштів на цих рахунках, у тому числі про ненадходження у встановлені терміни валютної виручки від суб'єктів підприємницької діяльності, та іншу інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів, входити в будь-які інформаційні системи, зокрема комп'ютерні, для визначення об'єкта оподаткування;

     3) обстежувати будь-які виробничі, складські, торговельні та інші приміщення підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, та громадян, що використовуються для одержання доходів чи пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування, незалежно від місця їх знаходження. У разі відмови керівників підприємств, установ, організацій і громадян допустити службових осіб державних податкових інспекцій до обстеження зазначених приміщень, неподання документів про отримані доходи і витрати державні податкові інспекції мають право визначати оподатковуваний доход (прибуток) таких підприємств, установ, організацій і громадян на підставі документів, що свідчать про одержані ними доходи, а стосовно громадян - з урахуванням оподаткування осіб, які займаються аналогічною діяльністю;

     4) вимагати від керівників та інших службових осіб підприємств, установ, організацій, а також від громадян, що перевіряються, усунення виявлених порушень законодавства про податки, інші платежі до бюджетів, внески до державних цільових фондів і законодавства про підприємницьку діяльність та контролювати їх виконання, а також припинення дій, які перешкоджають здійсненню повноважень службовими особами державних податкових інспекцій;

     5) зупиняти операції підприємств, установ, організацій та громадян за розрахунковими, валютними, іншими рахунками в установах Національного банку України, комерційних банках, інших фінансово-кредитних установах у разі відмови у проведенні документальної перевірки чи недопущення працівників державних податкових інспекцій для обстеження приміщень, які використовуються для одержання доходів або пов'язані з утриманням інших об'єктів оподаткування, неподання (або відмови подати) державним податковим інспекціям та їх службовим особам бухгалтерських звітів, балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів, або непред'явлення посвідчень про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, спеціальних дозволів (ліцензій, патентів) на її здійснення, а також у разі відсутності обліку об'єктів оподаткування;

     6) вилучати у підприємств, установ та організацій документи, що свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів, а у громадян-підприємців, які порушують порядок заняття підприємницькою діяльністю, - реєстраційні посвідчення або спеціальні дозволи (ліцензії, патенти) з наступною передачею матеріалів про порушення органам, що видали ці документи;

     7) застосовувати до підприємств, установ, організацій і громадян фінансові санкції у вигляді стягнення:

     двократного розміру донарахованої за результатами перевірки суми податку, іншого платежу до бюджетів, внеску до державного цільового фонду, а у разі повторного порушення протягом року після встановлення порушення попередньою перевіркою - у п'ятикратному розмірі донарахованої за результатами перевірки суми податку;

     10 відсотків належних до сплати сум податків або інших платежів до бюджетів чи внесків до державних цільових фондів за неподання або несвоєчасне подання державним податковим інспекціям податкових декларацій, розрахунків, аудиторських висновків та інших документів, необхідних для обчислення податків, інших платежів і внесків, а також за неподання або несвоєчасне подання установам банків платіжних доручень на сплату податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів.

     Фінансові санкції, передбачені цим пунктом, застосовуються щодо податків, інших платежів і внесків, за якими встановлено обов'язкове подання державним податковим інспекціям податкових декларацій, розрахунків;

     8) стягувати до бюджетів та державних цільових фондів донараховані за результатами перевірок суми податків, інших платежів і внесків, суми недоїмки з податків, інших платежів, внесків, а також суми штрафів та інших санкцій, передбачених пунктом 7 цієї статті та іншим законодавством України, з підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності та наслідків фінансово-господарської діяльності, у безспірному порядку, а з громадян - за рішенням суду або через нотаріальні контори за виконавчими написами;

     9) за несвоєчасне виконання установами банків та іншими фінансово-кредитними установами розпоряджень державних податкових інспекцій про безспірне стягнення податків, інших платежів і внесків, а також доручень підприємств, установ, організацій та громадян на сплату податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів стягувати з установ банків та інших фінансово-кредитних установ пеню за кожний день прострочення (включаючи день сплати) у розмірах, встановлених законодавством щодо таких видів платежів;

     10) накладати адміністративні штрафи:

     на керівників та інших службових осіб підприємств, установ, організацій, винних у заниженні суми податку або іншого платежу чи внеску, у приховуванні (заниженні) об'єктів оподаткування, а також у відсутності бухгалтерського обліку об'єктів оподаткування або веденні його з порушеннями встановленого порядку, у неподанні, несвоєчасному поданні або поданні за невстановленою формою бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків, аудиторських висновків, платіжних доручень та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків або інших платежів до бюджетів чи внесків до державних цільових фондів, - від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати, а за ті ж дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із зазначених правопорушень, - від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати;

     на керівників та інших службових осіб підприємств, установ, організацій, включаючи установи Національного банку України, комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, які не виконують перелічених у пунктах 2-5 цієї статті вимог державних податкових інспекцій та їх службових осіб, - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати;

     на службових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які виплачували доходи, винних у неутриманні, неперерахуванні до бюджету сум прибуткового податку з громадян, перерахуванні податку за рахунок коштів підприємств, установ і організацій (крім випадків, коли такі перерахування дозволено законодавством), у неповідомленні або несвоєчасному повідомленні державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян, - у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, а за ті ж дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із зазначених правопорушень, - у розмірі п'яти мінімальних заробітних плат;

     на громадян, винних у неподанні або несвоєчасному поданні декларацій про доходи чи у включенні до декларацій перекручених даних, у відсутності обліку або неналежному веденні обліку доходів і витрат, для яких встановлено обов'язкову форму обліку, - від одного до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати;

     на громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, винних у протидіях службовим особам державних податкових інспекцій, зокрема у недопущенні їх до приміщень, які використовуються для здійснення підприємницької діяльності та одержання доходів, - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати;

     на громадян, які займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації чи без спеціального дозволу (ліцензії), якщо його отримання передбачено законодавством, - від трьох до восьми мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої;

     на громадян, які здійснюють продаж товарів без придбання одноразових патентів або з порушенням терміну їх дії, чи здійснюють продаж товарів, не зазначених у деклараціях, - від одного до десяти мінімальних розмірів заробітної плати, а за ті ж дії, вчинені громадянином, якого протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із зазначених правопорушень, - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати;

     11) користуватися безперешкодно в службових справах засобами зв'язку, які належать підприємствам, установам і організаціям, незалежно від форм власності;

     12) у разі виявлення зловживань під час здійснення контролю за надходженням валютної виручки, проведенням розрахунків із споживачами з використанням товарно-касових книг, а також за дотриманням лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи і послуги давати доручення органам державної контрольно-ревізійної служби на проведення ревізій;

     13) вимагати від керівників підприємств, установ і організацій, що перевіряються, проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків; у необхідних випадках опечатувати каси, касові приміщення, склади та архіви.

     Права, передбачені пунктами 1-4, 6, 11 і 13 цієї статті, надаються службовим особам державних податкових інспекцій, а права, передбачені пунктами 5, 7-10 і 12 цієї ж статті, - тільки начальникам державних податкових інспекцій та їх заступникам.
 

     Стаття 12. Скасування рішень державних податкових інспекцій
 

     Головній державній податковій інспекції України надається право скасовувати рішення державних податкових інспекцій усіх рівнів, а державним податковим інспекціям по Республіці Крим, областях, містах з районним поділом - рішення ніжчестоящих державних податкових інспекцій у разі невідповідності їх актам законодавства.
 

     Стаття 13. Обов'язки і відповідальність службових осіб державних податкових інспекцій
 

     Службові особи державних податкових інспекцій зобов'зані дотримувати Конституції ( 888-09 ) і законів України, інших нормативних актів, прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій, забезпечувати виконання покладених на державні податкові інспекції функцій та повною мірою використовувати надані їм права.

     За невиконання або неналежне виконання службовими особами державних податкових інспекцій своїх обов'язків вони притягаються до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної та матеріальної відповідальності згідно з чинним законодавством.

     Збитки, завдані неправомірними діями службових осіб державних податкових інспекцій, підлягають відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету.

     Службові особи державних податкових інспекцій зобов'язані дотримувати комерційної та службової таємниці.
 

      Стаття 14. Оскарження дій службових осіб державних податкових інспекцій
 

     Скарги на дії службових осіб державних податкових інспекцій подаються до тих державних податкових інспекцій, яким вони безпосередньо підпорядковані. Скарги розглядаються і рішення приймаються в місячний термін з дня їх надходження. Рішення за скаргами можуть оскаржуватися протягом місяця до вищестоящої державної податкової інспекції.

     У разі незгоди підприємства, установи, організації з рішенням Головної державної податкової інспекції України воно може бути оскаржено до арбітражного суду.

     У разі незгоди громадян з прийнятим рішенням дії службових осіб державних податкових інспекцій можуть бути оскаржені в судовому порядку.

     Подання скарги не припиняє оскаржуваної дії службових осіб державних податкових інспекцій.

     Оскарження дій службових осіб державних податкових інспекцій, пов'язаних з накладенням адміністративного стягнення, провадиться відповідно до законодавства України про адміністративні правопорушення.

 

Р о з д і л IV
СЛУЖБОВІ ОСОБИ ДЕРЖАВНИХ ПОДАТКОВИХ ІНСПЕКЦІЙ ТА ЇХ ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
 

Стаття 15. Службові особи державних податкових інспекцій
 

     Службовою особою державної податкової інспекції може бути особа, яка має освіту за фахом та відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим Міністерством фінансів України.

     У разі прийняття на роботу службовій особі може бути встановлено випробувальний термін від шести місяців до одного року.

     На роботу до державних податкових інспекцій не можуть бути прийняті особи, яких було засуджено за вчинення корисливих злочинів.

     Службові особи державних податкових інспекцій не мають права займатися підприємницькою діяльністю, а також працювати за сумісництвом на підприємствах, в установах і організаціях (крім наукової та викладацької діяльності).

     Службові особи державних податкових інспекцій підлягають атестації. Порядок атестації визначається Головною державною податковою інспекцією України.

     Службовим особам державних податкових інспекцій присвоюються спеціальні звання:

     головний державний радник податкової служби,

     державний радник податкової служби I рангу,

     державний радник податкової служби II рангу,

     державний радник податкової служби III рангу,

     радник податкової служби I рангу,

     радник податкової служби II рангу,

     радник податкової служби III рангу,

     інспектор податкової служби I рангу,

     інспектор податкової служби II рангу,

     інспектор податкової служби III рангу.

     Положення про спеціальні звання та порядок їх присвоєння, розмір надбавок за звання затверджуються Кабінетом Міністрів України.

     Покладення на службових осіб державних податкових інспекцій обов'язків, не передбачених цим Законом та іншими актами законодавства України, забороняється.
 

     Стаття 16. Захист особистих і майнових прав службових осіб державних податкових інспекцій
 

     Держава гарантує захист життя, здоров'я, честі, гідності та майна службових осіб державних податкових інспекцій та членів їх сімей від злочинних посягань та інших протиправних дій.

     Образа службової особи державної податкової інспекції, погроза вбивством, насильством, знищенням майна та насильницькі дії щодо службової особи державної податкової інспекції, а також умисне знищення чи пошкодження її майна та інші протиправні дії тягнуть за собою встановлену законом відповідальність.
 

     Стаття 17. Відшкодування державою шкоди, завданої службовій особі державної податкової інспекції
 

     У разі загибелі службової особи державної податкової інспекції у зв'язку з виконанням службових обов'язків сім'ї загиблого або його утриманцям виплачується одноразова допомога у розмірі десятирічної заробітної плати загиблого за останньою посадою, яку він займав, за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.

     У разі заподіяння службовій особі державної податкової інспекції тяжких тілесних ушкоджень під час виконання нею службових обов'язків, що перешкоджають надалі займатися професійною діяльністю, їй виплачується одноразова допомога у розмірі п'ятирічної заробітної плати за її останньою посадою, за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.

     У разі заподіяння службовій особі державної податкової інспекції менш тяжких тілесних ушкоджень під час виконання нею службових обов'язків їй виплачується одноразова допомога в розмірі однорічної заробітної плати за її останньою посадою за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.

     Рішення про виплату одноразової допомоги приймається начальником державної податкової інспекції за місцем роботи потерпілого на підставі обвинувального вироку суду або постанови слідчих органів чи прокурора про закриття кримінальної справи за нереабілітуючими підставами або про припинення попереднього слідства.

     Шкода, завдана майну службової особи державної податкової інспекції або членів її сім'ї у зв'язку з виконанням нею своїх обов'язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.

     Відшкодування шкоди, завданої майну службової особи державної податкової інспекції або членів її сім'ї, провадиться на підставі рішення або вироку суду.

     Для обліку фактичних витрат, пов'язаних з виплатою сум одноразової допомоги та відшкодуванням шкоди, завданої майну службової особи державної податкової інспекції або членів її сім'ї, для державних податкових інспекцій в установах банків відкриваються спеціальні рахунки.
 

     Стаття 18. Обов'язкове державне особисте страхування службових осіб державних податкових інспекцій
 

     Службові особи державних податкових інспекцій підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню за рахунок коштів державного бюджету на випадок загибелі або смерті на суму десятирічної заробітної плати за їх останньою посадою, а в разі поранення, контузії, травми або каліцтва, захворювання чи інвалідності, що сталися у зв'язку з виконанням службових обов'язків, - у розмірі від шестимісячної до п'ятирічної заробітної плати за їх останньою посадою (залежно від ступеня втрати працездатності).

     Порядок та умови страхування службових осіб державних податкових інспекцій встановлюються Кабінетом Міністрів України". 

 Президент України                                      Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 24 грудня 1993 року
      N 3813-XII