Про міжнародні договори України 22 грудня 1993 року N 3767-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 1906-IV ( 1906-15 ) від 29.06.2004, ВВР, 2004, N 50, ст.540 )
 

Про міжнародні договори України

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 10, ст.45 )
  ( Вводиться в дію Постановою ВР N 3768-XII (
 3768-12 ) від 22.12.93, ВВР, 1994, N 10, ст.46 )
  ( Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 9-рп/2000 (
 v009p710-00 ) від 12.07.2000 )

 

     Цей Закон встановлює порядок укладення, виконання і денонсації міжнародних договорів України з метою належного забезпечення національних інтересів, здійснення цілей, завдань та принципів зовнішньої політики України, закріплених в Конституції України ( 254к/96-ВР ).

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 

     Стаття 1. Сфера застосування Закону
 

     1. Цей Закон застосовується до всіх міжнародних договорів України - міждержавних, міжурядових і міжвідомчих, регульованих нормами міжнародного права, незалежно від їх форми і найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол, обмін листами або нотами, інші форми і найменування міжнародних договорів).

     2. Для цілей цього Закону поняття "укладення міжнародного договору України" охоплює ведення переговорів з метою підготовки тексту міжнародного договору, прийняття тексту міжнародного договору чи встановлення його автентичності та висловлення згоди на обов'язковість міжнародного договору для України.
 

     Стаття 2. Міжнародні договори України
 

     1. Міжнародні договори України укладаються з іноземними державами та міжнародними організаціями від імені:

     України;

     Уряду;

     міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади.

     2. Від імені України укладаються міжнародні договори:

     а) політичні, територіальні, мирні;

     б) що стосуються прав та свобод людини;

     в) про громадянство;

     г) про участь України в міждержавних союзах та інших міждержавних об'єднаннях (організаціях), системах колективної безпеки;

     д) про військову допомогу та стосовно направлення контингенту Збройних Сил України до іншої країни чи допуску збройних сил іноземних держав на територію України;

     е) про використання території та природних ресурсів України;

     є) яким за згодою Сторін надається міждержавний характер.

     3. Від імені Уряду укладаються міжнародні договори з економічних, торговельних, науково-технічних та інших питань, що належать до його компетенції.

     4. Від імені міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади України укладаються міжнародні договори з питань, що належать до їх компетенції.

 

II. УКЛАДЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ
 

Стаття 3. Пропозиції щодо укладення міжнародних договорів
 

     1. Пропозиції щодо укладення міжнародних договорів України подаються Уряду України Міністерством закордонних справ України.

     2. Інші міністерства і центральні органи державної виконавчої влади подають Уряду України пропозиції щодо укладення міжнародних договорів України разом з Міністерством закордонних справ України або за погодженням з ним.

     3. Порядок подання пропозицій щодо укладення міністерствами та іншими центральними органами державної виконавчої влади міжнародних договорів міжвідомчого характеру визначається Урядом України.

     4. У пропозиціях обгрунтовується необхідність укладення міжнародного договору, визначаються можливі політичні, правові, матеріальні та фінансові наслідки його укладення, вказуються суб'єкти виконання міжнародного договору, пропонується склад делегації чи представник України для ведення переговорів, прийняття тексту міжнародного договору чи встановлення його автентичності. До них додається проект міжнародного договору та у разі необхідності проект рекомендацій делегації чи представнику України.

     5. Уряд України розглядає внесені пропозиції і не пізніш як у десятиденний термін подає їх разом з відповідними висновками Президентові України, а щодо договорів, які укладаються від імені Уряду України, приймає рішення про укладення такого договору України.

     6. Пропозиції щодо укладення міжнародних договорів України можуть подаватися Республікою Крим в особі її вищих органів законодавчої і виконавчої влади.

     7. Пропозиції про укладення міжнародних договорів України, які встановлюють інші правила, ніж ті, що містяться у законодавстві України, подаються до Уряду України за погодженням з Міністерством юстиції України.
 

     Стаття 4. Рішення про проведення переговорів і про підписання міжнародних договорів України
 

     Рішення про проведення переговорів і про підписання міжнародних договорів України приймаються:

     а) щодо договорів, які укладаються від імені України, - Президентом України;

     б) щодо договорів, які укладаються від імені Уряду України, - Урядом України;

     в) щодо договорів, які укладаються від імені міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади України, - в порядку, встановленому Урядом України.
 

     Стаття 5. Повноваження на укладення міжнародного договору України
 

     1. Ведення переговорів щодо підготовки тексту міжнародного договору, прийняття тексту міжнародного договору чи встановлення його автентичності та підписання міжнародного договору України здійснюється лише уповноваженими на те особами.

     2. Президент України, Прем'єр-міністр України і Міністр закордонних справ України мають право вести переговори і підписувати міжнародні договори України без спеціальних повноважень.

     3. Глава дипломатичного представництва України в іноземній державі або глава представництва України при міжнародній організації мають право вести без спеціальних повноважень переговори про укладення міжнародного договору України відповідно з державою перебування або в рамках відповідної міжнародної організації.

     4. Повноваження на ведення переговорів і підписання міжнародних договорів України надаються:

     а) щодо договорів, які укладаються від імені України, - Президентом України;

     б) щодо договорів, які укладаються від імені Уряду України, - Урядом України або за його дорученням - Міністерством закордонних справ України;

     в) щодо договорів міжвідомчого характеру - відповідним міністерством або іншим центральним органом державної виконавчої влади разом із Міністерством закордонних справ України.
 

     Стаття 6. Делегація чи представник України для укладення міжнародного договору України
 

     1. Делегація чи представник України, наділені повноваженнями відповідно до пунктів 1 і 4 статті 5 цього Закону, зобов'язані вести переговори чи здійснювати інші дії відповідно до наданих їм повноважень та з урахуванням рекомендацій Міністерства закордонних справ України.

     2. Делегація чи представник України за погодженням з Міністерством закордонних справ України подають Президентові України чи Урядові України звіт про виконання даних їм рекомендацій. Звіт повинен містити висновки щодо наступних дій України стосовно укладення міжнародного договору.
 

     Стаття 7. Ратифікація міжнародних договорів України
 

( Положення частини першої статті 7 щодо порядку підписання закону про ратифікацію міжнародного договору України втратили чинність як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного суду N 9-рп/2000 ( v009p710-00 ) від 12.07.2000 ) 1. Ратифікація міжнародних договорів України здійснюється Верховною Радою України шляхом ухвалення спеціального закону про ратифікацію, який підписується Головою Верховної Ради України.

 

     2. Ратифікації підлягають міжнародні договори України:

     а) політичні (про дружбу, взаємну допомогу і співпрацю, про нейтралітет), загальноекономічні (про економічну та науково-технічну співпрацю), з загальних фінансових питань, з питань позики та кредиту, територіальні, мирні;

     б) що стосуються прав та свобод людини і громадянина;

     в) про громадянство;

     г) про участь в міждержавних союзах та інших міждержавних об'єднаннях (організаціях), системах колективної безпеки;

     д) про військову допомогу та стосовно направлення контингенту Збройних Сил України до іншої країни чи допуску збройних сил іноземних держав на територію України;

     е) про історичне та культурне надбання народу України;

     є) виконання яких обумовлює зміну діючих чи ухвалення нових законів України;

     ж) інші міжнародні договори, ратифікація яких передбачена законом чи самим міжнародним договором.

     3. Територіальні міжнародні договори України і міжнародні договори України, передбачені підпунктами "в" та "г" пункту 2 цієї статті, ратифікуються законом України, що ухвалюється двома третинами голосів народних депутатів від фактичної кількості народних депутатів України, повноваження яких визнані і не припинені достроково у встановленому законодавством порядку.

     4. Пропозиції щодо схвалення Президентом України або Урядом України міжнародних договорів України і щодо їх ратифікації подаються Президентові України або Урядові України Міністерством закордонних справ України самостійно чи спільно або за погодженням з іншими міністерствами та центральними органами державної виконавчої влади.

     5. Президент України або Уряд України розглядають пропозиції щодо схвалення договорів і приймають відповідні рішення про подання їх Верховній Раді України на ратифікацію.

     6. Подані на ратифікацію міжнародні договори України попередньо розглядаються постійною Комісією Верховної Ради України у закордонних справах, а в разі необхідності - іншими постійними комісіями Верховної Ради України.

     7. Якщо постійна Комісія Верховної Ради України у закордонних справах або інші постійні комісії Верховної Ради України встановлять наявність розбіжностей між договором, поданим на ратифікацію, і Конституцією України, договір надсилається до Конституційного Суду України для отримання висновку про його відповідність Конституції України.

( Пункт сьомий статті 7 вводиться в дію з часу утворення Конституційного суду згідно з Постановою ВР N 3768-12 від 22.12.93 )

     8. Якщо на ратифікацію подано міжнародний договір, виконання якого потребує ухвалення нових законів України, проекти законів про ратифікацію та про зміни до законодавчих актів подаються на розгляд Верховної Ради України разом і ухвалюються одночасно.

     9. Якщо міжнародний договір України містить положення, що суперечать Конституції України ( 254к/96-ВР ), його ратифікація можлива після внесення відповідних змін до Конституції України.

     10. Верховна Рада України з урахуванням висновків відповідних постійних комісій розглядає подані на ратифікацію Президентом України або Урядом України міжнародні договори України і ухвалює відповідні рішення.

     11. На підставі рішення про ратифікацію Голова Верховної Ради України підписує ратифікаційну грамоту, яка засвідчується підписом Міністра закордонних справ України.
 

     Стаття 8. Обмін ратифікаційними грамотами
 

     Обмін ратифікаційними грамотами і передача грамот про ратифікацію міжнародних договорів України на зберігання депозитаріям здійснюються Міністерством закордонних справ України або за його дорученням - дипломатичним представництвом України чи представництвом України при міжнародній організації.
 

     Стаття 9. Затвердження міжнародних договорів України, які не потребують ратифікації
 

     1. Затвердження міжнародних договорів України, які не потребують ратифікації, але потребують затвердження, здійснюється:

     а) щодо договорів, які укладаються від імені України, - Президентом України. Рішення Президента України про затвердження міжнародного договору України приймається у формі указу;

     б) щодо договорів, які укладаються від імені Уряду України, - Урядом України. Рішення Уряду України про затвердження міжнародного договору України приймається у формі постанови.
 

     2. Затвердження міжнародних договорів України міжвідомчого характеру провадиться в порядку, що визначається Урядом України.
 

     Стаття 10. Приєднання до міжнародних договорів або їх прийняття
 

     1. Рішення про приєднання України до міжнародних договорів або їх прийняття ухвалюються:

     а) щодо договорів, які потребують ратифікації, - Верховною Радою України у формі закону;

     б) щодо договорів, які не потребують ратифікації, і приєднання до яких або прийняття яких провадиться від імені України, - Президентом України у формі указу;

     в) щодо договорів, які не підлягають ратифікації, і приєднання до яких або прийняття яких провадиться від імені Уряду України, - Урядом України у формі постанови.

     2. Рішення про приєднання до міжнародних договорів міжвідомчого характеру або їх прийняття ухвалюються в порядку, що визначається Урядом України.
 

     Стаття 11. Підписання міжнародних договорів України
 

     У разі, коли міжнародний договір набирає чинності з моменту його підписання, згода на обов'язковий характер його положень висловлюється у формі підписання міжнародного договору уповноваженою на те особою відповідно до статті 5 цього Закону.

 

III. ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ
 

     Стаття 12. Дотримання міжнародних договорів України
 

     1. Міжнародні договори України підлягають неухильному дотриманню Україною відповідно до норм міжнародного права.

     2. Згідно з принципом сумлінного дотримання міжнародних договорів Україна виступає за те, щоб і інші учасники двосторонніх та багатосторонніх міжнародних договорів, в яких бере участь Україна, неухильно виконували свої зобов'язання, що випливають з цих договорів.
 

     Стаття 13. Забезпечення виконання міжнародних договорів України
 

     Президент України і Уряд України вживають заходів щодо забезпечення виконання міжнародних договорів України.
 

     Стаття 14. Виконання зобов'язань за міжнародними договорами України
 

     1. Міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади України, Уряд Республіки Крим, інші державні органи, до компетенції яких входять питання, що регулюються міжнародними договорами України, забезпечують виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами Українською Стороною, стежать за здійсненням прав, які випливають з таких договорів для Української Сторони, і за виконанням іншими учасниками міжнародних договорів їх зобов'язань.

     2. Зазначені державні органи, а також підприємства, установи та організації зобов'язані надавати Міністерству закордонних справ України інформацію, що стосується виконання міжнародних договорів України.
 

     Стаття 15. Загальний нагляд за виконанням міжнародних договорів України
 

     1. Загальний нагляд за виконанням міжнародних договорів України здійснює Міністерство закордонних справ України.

     2. На вимогу органів, що застосовують міжнародні договори України, Міністерство закордонних справ України повинно надати офіційну інформацію стосовно питань, що виникають у зв'язку з виконанням міжнародного договору України.

     3. У разі неналежного виконання зобов'язань, взятих на себе за міжнародними договорами Українською Стороною, Міністерство закордонних справ України інформує про це Президента України або Уряд України для вжиття необхідних заходів.
 

     Стаття 16. Заходи, що вживаються у разі порушення міжнародного договору України іншими його учасниками
 

     1. У разі порушення зобов'язань за міжнародним договором України іншими його учасниками Міністерство закордонних справ України, інші центральні органи державної виконавчої влади України, Уряд Республіки Крим за погодженням з Міністерством закордонних справ України подають Президентові України або Урядові України пропозиції про вжиття необхідних заходів відповідно до норм міжнародного права.

     2. У разі суттєвого порушення міжнародного договору України іншими його учасниками, а також в інших випадках, передбачених нормами міжнародного права, такий договір може бути денонсовано у порядку, встановленому статтями 23 і 24 цього Закону.
 

     Стаття 17. Дія міжнародних договорів України на території України
 

     1. Укладені і належним чином ратифіковані міжнародні договори України становлять невід'ємну частину національного законодавства України і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства.

     2. Якщо міжнародним договором України, укладення якого відбулось у формі закону, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України, то застосовуються правила міжнародного договору України.
 

     Стаття 18. Пропозиції про внесення змін і доповнень до законодавства України у зв'язку з укладенням міжнародного договору України
 

     У випадках, коли для виконання міжнародного договору України необхідно ухвалення закону України чи постанови Верховної Ради України, указу Президента України, постанови Уряду України, заінтересовані міністерства, інші центральні органи державної виконавчої влади України, Уряд Республіки Крим за погодженням з Міністерством юстиції України у встановленому порядку подають пропозиції про прийняття відповідного акта.
 

     Стаття 19. Пролонгація міжнародного договору України
 

     Міжнародний договір України може бути пролонгований відповідно до умов, визначених самим міжнародним договором.
 

IV. ОПУБЛІКУВАННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ТЕКСТІВ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ
 

     Стаття 20. Опублікування міжнародних договорів України
 

     1. Договори, що набрали чинності для України, - ратифіковані договори і договори, затвердження, прийняття або приєднання до яких здійснено на підставі рішень відповідно Верховної Ради України або Президента України, договори, що набрали чинності з моменту підписання їх Президентом України, публікуються у "Відомостях Верховної Ради України", в газеті Верховної Ради України та у "Зібранні діючих міжнародних договорів України".

     2. Договори, що набрали чинності для України, міжнародні договори, що не потребують ратифікації, затвердження, прийняття або приєднання відповідно Верховною Радою України або Президентом України, а також договори, прийняття або приєднання до яких було здійснено на підставі рішень Уряду України, публікуються у "Зібранні постанов Уряду України" та в газеті Уряду України.

     3. Порядок опублікування міжнародних договорів України міжвідомчого характеру, що набрали чинності, визначається Урядом України.

     4. Якщо міжнародний договір України має автентичний текст державною мовою України, - публікується автентичний текст державною мовою України.

     5. У разі, коли міжнародний договір України не має автентичного тексту державною мовою України, - публікується один з автентичних текстів іноземною мовою, а також офіційний переклад державною мовою України, здійснений Міністерством закордонних справ України.
 

     Стаття 21. Реєстрація міжнародних договорів України
 

     Реєстрація міжнародних договорів, що набрали чинності для України, здійснюється Міністерством закордонних справ України у Секретаріаті Організації Об'єднаних Націй та у відповідних органах інших міжнародних організацій.
 

     Стаття 22. Зберігання текстів міжнародних договорів України
 

     1. Оригінали текстів міжнародних договорів України зберігаються Міністерством закордонних справ України.

     2. Порядок зберігання міжнародних договорів України міжвідомчого характеру визначається Урядом України.

 

V. ДЕНОНСАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ
 

Стаття 23. Пропозиції про денонсацію міжнародних договорів України
 

     1. Пропозиції про денонсацію міжнародних договорів України подаються Міністерством закордонних справ України, іншими міністерствами та відомствами Уряду України відповідно до порядку, встановленого статтею 3 цього Закону для внесення пропозицій про укладення міжнародного договору.

     2. Уряд України вносить відповідні пропозиції Президентові України або Верховній Раді України.
 

     Стаття 24. Денонсація міжнародних договорів України
 

     1. Денонсація міжнародних договорів України здійснюється законом України, указом Президента України, постановою Уряду України.

     2. Денонсація міжнародних договорів України, ратифікованих Верховною Радою України, договорів, прийняття або приєднання до яких було здійснено на підставі рішень Верховної Ради України, здійснюється Верховною Радою України у формі закону.

     3. Територіальні міжнародні договори України і міжнародні договори України, передбачені підпунктами "в" та "г" пункту 2 статті 7 цього Закону, денонсуються законом України, що ухвалюється двома третинами голосів народних депутатів від фактичної кількості народних депутатів України, повноваження яких визнані і не припинені достроково у встановленому законодавством порядку.

     4. Постійна Комісія Верховної Ради України у закордонних справах, а в разі необхідності й інші постійні комісії Верховної Ради України попередньо розглядають подані для денонсації міжнародні договори України і дають відповідні висновки.

     5. Денонсація міжнародних договорів України, укладених Президентом України, які не потребували ратифікації, прийняття або приєднання Верховною Радою України, провадиться Президентом України у формі указу.

     6. Денонсація міжнародних договорів, укладених Урядом України і які не потребували ратифікації, прийняття або приєднання Верховною Радою України, провадиться Урядом України.

     7. Денонсація міжнародних договорів України міжвідомчого характеру провадиться в порядку, що визначається Урядом України.
 

     Стаття 25. Інформування Верховної Ради України стосовно міжнародних договорів
 

     Верховна Рада України впродовж тридцяти днів має бути поінформована про укладення та припинення міжнародних договорів України, стосовно яких ратифікація чи денонсація не передбачені. 

 Президент України                                      Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 22 грудня 1993 року
       N 3767-XII