Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про банкрутство"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про банкрутство"
 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 27, ст.224 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести до Закону України "Про банкрутство" ( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 31, ст.440) такі зміни і доповнення:
 

     1. У статті 12:
 

     частину другу викласти в такій редакції:

     "Право вибору умов проведення санації залишається за боржником у разі, коли він сам звернувся до арбітражного суду із заявою про визнання його банкрутом. При цьому умови проведення санації державних підприємств шляхом реорганізації погоджуються з відповідним органом, уповноваженим управляти державним майном, та Антимонопольним комітетом України в межах його компетенції, а умови проведення санації шляхом приватизації - з відповідним органом приватизації. Якщо в санації підприємства-боржника виявили бажання взяти участь декілька громадян або юридичних осіб, то відбір санаторів здійснюється відповідними органами на конкурсних засадах";

     у частині третій виключити слова "або перетворення його в інше підприємство, засноване на колективній власності".

 

     2. Частину другу статті 20 доповнити реченням такого змісту: "При цьому продаж майна державних підприємств-банкрутів здійснюється з урахуванням вимог, які визначаються Законом України "Про приватизацію майна державних підприємств" ( 2163-12 ) та іншими законодавчими актами України з питань приватизації".
 

     3. Пункт 11 статті 21 викласти в такій редакції:
 

     "11. Майно (крім коштів державних підприємств-банкрутів), що залишилося після задоволення вимог кредиторів і членів трудового колективу, передається власникові або відповідному органу приватизації для реалізації, якщо арбітражний суд прийняв ухвалу про ліквідацію юридичної особи - боржника.

     Кошти, що залишилися після задоволення державним підприємством-банкрутом вимог кредиторів і членів трудового колективу, зараховуються до відповідного позабюджетного фонду приватизації".

 

 Президент України                                      Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 25 лютого 1994 року
      N 4036-XII