ДСТУ Б Д.2.2-10:2009 - Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи тунелі та метрополітени обслуговуючні процеси

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
від 10 серпня 2009 р. N 322 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ НА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
ТУНЕЛІ ТА МЕТРОПОЛІТЕНИ
ОБСЛУГОВУЮЧІ ПРОЦЕСИ
(збірник 29)
ДСТУ Б Д.2.2-10:2009

Чинний від 01.02.2010 р.

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1.Цей стандарт установлює норми щодо складу та кількості ресурсів, які призначені для визначення вартості обслуговуючих процесів на будівництві залізничних, автодорожніх, гідротехнічних та іншого призначення тунелів, а також на будівництві нових та реконструкції існуючих ліній і окремих споруд метрополітенів (надалі - тунелів і метрополітенів) як закритим, так і відкритим способом.

1.2.Норми застосовуються також для визначення вартості обслуговуючих процесів під час будівництва інших підземних споруд спеціального призначення.

1.3.Цей стандарт призначено для організацій та підприємств незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання, що є учасниками інвестиційного процесу з будівництва тунелів і метрополітенів.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДБН В.2.3-7-2003 Споруди транспорту. Метрополітени

ДБН Д.2.2-29-99 Ресурсні кошторисні норми на будівельні роботи. Збірник 29. Тунелі та метрополітени

ДБН Д.2.7-2000 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів

ДБН Д.1.1-1-2000 Правила визначення вартості будівництва.

3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, використані в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

3.1. Обслуговуючі процеси

Експлуатація машин та механізмів, електроосвітлення підземних виробок та обслуговування робіт черговими робітниками.

3.2. Підйом

Експлуатація механізмів, устаткування та пристроїв, що забезпечують спуск та підйом людей, транспортування по стволу породи, матеріалів, інструментів та обладнання.

3.3. Водовідлив

Експлуатація насосів центрального, місцевого та проміжного водовідливу, що забезпечують відкачку шахтних вод під час виконання підземних робіт.

3.4. Вентиляція

Експлуатація вентиляторів центрального та місцевого провітрювання, що забезпечують повітрообмін під час виконання підземних робіт.

3.5. Підземний транспорт

Експлуатація механізмів та устаткування, що забезпечують транспортування породи, матеріалів, інструментів та обладнання під час виконання підземних робіт.

3.6. Закритий спосіб будівництва підземних споруд

Будівництво та облаштування підземних споруд глибокого або мілкого закладання без розкриття земної поверхні через вертикальні та похилі виробки або портали.

3.7. Відкритий спосіб будівництва підземних споруд

Будівництво та облаштування підземних споруд мілкого закладання з розкриттям земної поверхні у котлованах.

3.8. Підземні споруди

Об'єкти різноцільового призначення, які споруджуються в масиві гірничих порід під денною поверхнею та облаштовуються відповідно до функціонального призначення підземного об'єкту.

3.9. Підземна виробка

Штучна порожнина у гірничому масиві, що з'являється внаслідок ведення підземних робіт.

3.10. Підземні роботи

Роботи, що виконуються в підземних виробках закритого способу будівництва, та роботи після улаштування перекриття у тунелях відкритого способу будівництва.

3.11. Обслуговуючі роботи на шахтній поверхні

Роботи, що виконуються на рівні земної поверхні та вище цього рівня для забезпечення підземних робіт під час будівництва тунелів глибокого та мілкого закладання та інших підземних споруд закритим способом.

3.12. Ствол шахтний

Вертикальна виробка, яка має вихід на земну поверхню та призначена для будівництва підземних споруд, обслуговування підземних робіт, а також для відведення підземних вод на поверхню.

3.13. Тунель

Горизонтальна або слабо похила підземна споруда, призначена для транспорту, розміщення комунікацій та інших цілей.

3.14. Тунелі глибокого закладання

Тунелі, що споруджуються закритим способом.

3.15. Тунелі мілкого закладання

Тунелі, що споруджуються як закритим, так і відкритим способом у котлованах.

3.16. Портал тунелю

Архітектурно оформлений та укріплений вхід в тунель.

4. ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цьому стандарті приводяться такі познаки і скорочення, які використовуються для розуміння тексту:

ДБН 

- державні будівельні норми 

ДКХПП 

- довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників 

ВМП 

- вентилятор місцевого провітрювання 

ВМ 

- вибухові матеріали 

ПВР 

- проект виконання робіт 

ПОБ 

- проект організації будівництва 

ПТЕ 

- правила технічної експлуатації 

РЕКН 

- ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи 

РКНЕМ 

- ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. 

5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1.Обслуговуючі процеси є невід'ємними складовими технології будівництва тунелів і метрополітенів та безпосередньо пов'язані з виконанням робіт на їх будівництві як закритим, так і відкритим способом.

5.2.Ослуговуючі процеси включають експлуатацію машин та механізмів, що входять до складу обслуговуючих комплексів: підйому, водовідливу, вентиляції, підземного транспорту, та інші обслуговуючі процеси, пов'язані з освітленням підземних виробок та обслуговуванням робіт черговими робітниками.

5.3.Норми на обслуговуючі процеси розроблені на заміну розділу 6 ДБН Д.2.2-29 і встановлюють склад та кількість ресурсів, необхідних для виконання обслуговуючих процесів при будівництві тунелів, метрополітенів та інших підземних споруд.

5.4.Локальні кошторисні розрахунки на обслуговуючі процеси складаються за формою згідно з додатком Д до ДБН Д.1.1-1 та у порядку, встановленому ДБН Д.1.1-1, з урахуванням вимог цього стандарту.

5.5.Витрати ресурсів на обслуговуючі процеси визначаються згідно з розділом 6.

5.6.Витрати ресурсів, необхідних для роботи машин та механізмів, що входять до складу обслуговуючих комплексів: підйому, водовідливу, вентиляції та підземного транспорту, визначаються згідно з розділом 7.

5.7.Тривалість виконання обслуговуючих процесів визначається згідно з вимогами розділу 8.

6. РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ НА ОБСЛУГОВУЮЧІ ПРОЦЕСИ

6.1. Технічна частина

6.1.1.Ресурсні елементні кошторисні норми (надалі - РЕКН) на обслуговуючі процеси, що визначені у цьому стандарті, містять витрати труда чергових робітників і обслуговуючого персоналу, зайнятого на керуванні машин та механізмів; норми часу експлуатації машин та механізмів для виконання обслуговуючих процесів; кошторисні норми витрат матеріалів, необхідні для визначення загальної нормативної кількості ресурсів для виконання обслуговуючих процесів під час здійснення робіт зі спорудження підземних виробок на будівництві тунелів і метрополітенів.

6.1.2.РЕКН на обслуговуючі процеси встановлюють склад та кількість ресурсів на одну зміну та згруповані за видами обслуговуючих процесів:

- підйом;

- водовідлив;

- вентиляція;

- підземний транспорт;

- освітлення підземних виробок;

- обслуговування робіт черговими робітниками.

6.1.3.Тривалість зміни, прийнята в нормах на обслуговуючі процеси, визначена в таблиці 1 згідно з умовами виконання основних робіт закритим способом з тривалістю зміни 6 годин і відкритим способом з середньою тривалістю зміни 6,82 години.

Таблиця 1. Тривалість зміни, прийнята в нормах на обслуговуючі процеси

Найменування обслуговуючих процесів 

Порядковий номер 

Тривалість зміни, годин 

таблиці 

норми у групі 

1 Група 270 Підйом 

1.1 підйом шахтний для спорудження ствола 

 

 

 

а) підйом шахтний баддєвий 

1 - 2 

б) підйом (спуск) підвісних полків 

3 - 8 

1.2 підйом шахтний клітьовий для спорудження тунелів глибокого закладання: 

 

 

 

а) одноклітьовий 

9 - 10 

б) двоклітьовий 

11 - 12 

1.3 підйом шахтний клітьовий для спорудження тунелів мілкого закладання 

13 - 14 

1.4 підйом шахтний краном для спорудження тунелів 

15 - 16 

1.5 лісоспуск у шахтному стволі 

17 - 18 

1.6 міжповерховий підйом: 

 

 

 

а) між нульовою і приймальною площадками шахтного копра 

10 

19 

6,82 

б) у тунельних виробках у разі виконання робіт на двох горизонтах 

11 

20 

1.7 підйом для спорудження похилих виробок 

12 

21 - 22 

1.8 обмін вагонеток штовханами 

15 

23 - 25 

2 Група 271 Водовідлив 

2.1 центральний водовідлив 

13 

1 - 7 

2.2 місцевий та проміжний водовідлив у виробках закритого способу робіт 

14 

8 - 10 

2.3 місцевий та проміжний водовідлив після улаштування перекриття у тунелях відкритого способу робіт 

15 

11 - 13 

6,82 

3 Група 272 Вентиляція 

3.1 центральна вентиляція за умов розташування вентилятора в підземній виробці 

16 

1 - 5 

3.2 центральна вентиляція за умов розташування вентилятора на шахтній поверхні 

17 

6 - 10 

6,82 

3.3 місцева вентиляція у виробках закритого способу робіт 

18 

11 - 16 

3.4 місцева вентиляція після улаштування перекриття у тунелях відкритого способу робіт 

19 

17 - 22 

6,82 

4 Група 273 Підземний транспорт 

4.1 відкатка електровозами: 

 

 

 

а) у виробках закритого способу робіт 

20,
22 

1 - 4,
8 - 10 

б) після улаштування перекриття у тунелях відкритого способу робіт 

21,
23 

5 - 7,
11 - 13 

6,82 

4.2 перетворення перемінного струму в постійний для живлення шахтних електровозів: 

 

 

 

а) у виробках закритого способу робіт 

24 

14 

б) після улаштування перекриття у тунелях відкритого способу робіт 

24 

15 

6,82 

4.3 механічне відкочування лебідками: 

 

 

 

а) у виробках закритого способу робіт 

25 

16 

б) після улаштування перекриття у тунелях відкритого способу робіт 

25 

17 

6,82 

5 Група 274 Освітлення підземних виробок 

5.1 електроосвітлення підземних виробок закритого способу робіт 

26 

1 - 4 

5.2 електроосвітлення після улаштування перекриття тунелів відкритого способу робіт 

27 

5 - 7 

6,82 

6 Група 275 Обслуговування робіт черговими робітниками 

6.1 обслуговування шлюзової перегородки 

28 

1 - 6 

6.2 обслуговування заморожувальної мережі 

29 

6,82 

6.3 обслуговування відкочувальних колій: 

 

 

 

а) у тунелях закритого способу робіт 

30 

б) після улаштування перекриття у тунелях відкритого способу робіт 

30 

6,82 

6.4 обслуговування ухилів у тунелях закритого способу робіт 

34 

10 - 11 

6.5 обслуговування тимчасового кріплення підземних виробок, утримання армування шахтних стволів 

32,
33 

12 - 14,
15 

6.6 обслуговування маркшейдерських робіт: 

 

 

 

а) на підземній ділянці 

34 

16 

б) на ділянці відкритого способу робіт 

34 

17 

6,82 

6.7 обслуговування бетонних і залізобетонних робіт арматурниками та ізолювальниками 

35 

18 

6,82 

6.8 обслуговування складу ВМ: 

 

 

 

а) підземного 

36 

19 

б) на шахтній поверхні 

36 

20 

6,82 

6.9 чергування електрослюсарів: 

 

 

 

а) на підземній ділянці 

37 

21 

б) на ділянці відкритого способу робіт 

37 

22 

6,82 

в) на шахтній поверхні 

37 

23 

6,82 

 

6.1.4.Норми витрат труда чергових робітників та обслуговуючого персоналу, зайнятого на керуванні машин та механізмів, визначені в РЕКН відповідно до умов виконання робіт:

- в підземних умовах (на підземних ділянках закритого способу робіт та після улаштування перекриття у тунелях відкритого способу будівництва);

- на ділянках відкритого способу робіт;

- на шахтній поверхні (обслуговуючі роботи на поверхні для забезпечення підземних робіт).

6.1.5.До норм витрат електроенергії та мастильних матеріалів на експлуатацію машин і механізмів шахтного підйому, що враховані нормами 9 - 14 групи 270, застосовуються коефіцієнти у разі виконання робіт:

а) у підготовчий період (до початку проходки основних виробок)

- 0,5;

б) після завершення спорудження основних виробок

- 0,8.

 

6.1.6.Нормами групи 271 на водовідлив враховані певні параметри продуктивності насосу і висоти напору, визначені ресурсними кошторисними нормами експлуатації насосів згідно з таблицею 40.

У разі відхилення фактичних параметрів від нормативних до норм витрат електроенергії застосовують коефіцієнти, що визначаються згідно з формулами:

 

 

РП

 

 

К1

___ 

(1) 

 

 

РН

 

 

 

 

де РП - висота напору згідно з проектом, м;

РН- висота напору згідно з нормою, м.

 

 

QП

 

 

К2

___ 

(2) 

 

 

QН

 

 

 

 

де QП - проектний приплив води, м3/годину;

QН- нормативна продуктивність насосу, м3/годину.

6.1.7.Витрати труда обслуговуючого персоналу, у разі одночасно працюючої кількості насосів центрального водовідливу до трьох, приймають згідно з нормами трудовитрат обслуговуючого персоналу як для одного насосу.

6.1.8.До норм експлуатації насосів центрального водовідливу слід застосовувати коефіцієнт 0,5:

- на період від початку процесу до виходу передових виробок на трасу;

- на період завершення улаштування обробок до введення в експлуатацію постійної дренажної перекачки на даній ділянці.

6.1.9.Водовідлив під час спорудження шахтних стволів нормують згідно з нормами 1 - 7 групи 271.

6.1.10.Роботу вентиляторів, розміщених в підземних виробках, вмонтованих і працюючих в системі центральної вентиляції, як спонукальні, нормують згідно з нормами 11 - 16 групи 272.

6.1.11.Нормами 14 та 15 групи 273 враховані норми часу експлуатації силового агрегату випрямного для забезпечення електроенергією електровозів, витрати машино-годин яких наведені у нормах 1 - 13 групи 273.

6.1.12.Норми групи 274 на освітлення підземних виробок враховують освітлення пройдених ділянок шахтних стволів, тунелів та інших тимчасових гірничих виробок, а також освітлення тунелів відкритого способу робіт після улаштування перекриття.

6.1.13.Обслуговування робіт черговими робітниками визначається згідно з нормами групи 275 з урахуванням наступних положень:

6.1.13.1.Обслуговування дозуючих і шляхових шлагбаумів та ділянок сигналістами на ухилах у тунелях, що визначається згідно з нормами 10 та 11, враховується в обгрунтованих випадках відповідно до проектних рішень.

6.1.13.2. Обслуговування тимчасового кріплення підземних виробок, що визначається згідно з нормами 12 - 14, враховують у разі терміну служби виробок понад одного місяця.

У разі терміну служби підземних виробок до одного місяця витрати на обслуговування тимчасового кріплення не враховують.

6.1.13.3.Норму 18 на обслуговування бетонних і залізобетонних робіт арматурниками та ізолювальниками застосовують за наявності конструкцій з монолітного залізобетону в обсягах від 500 м3 на місяць.

У разі наявності конструкцій з монолітного залізобетону в меншому обсязі на місяць:

а) від 200 м3 до 500 м3 - до норми 18 необхідно застосовувати коефіцієнт 0,5;

б) до 200 м3 - витрати на обслуговування бетонних і залізобетонних робіт не враховують.

6.1.13.4.Чергування електрослюсарів на припортальних ділянках тунелів визначається згідно з нормою 23 із застосуванням коефіцієнта 0,5.

6.1.14.Витрати труда робітників, зайнятих обслуговуванням тунельних робіт в зоні стисненого повітря, визначаються із застосуванням коефіцієнтів згідно з таблицею 2.

Таблиця 2.

Умови виконання робіт 

Види обслуговуючих процесів, номери норм 

Коефіцієнти до норм витрат труда обслуговуючих робітників 

Зона стисненого повітря при надлишковому тиску, кПа (атм.): 

Обслуговування тунельних робіт черговими робітниками у разі закритого способу робіт
29-275-8;
29-275-10-16;
29-275-21 

 

1.1 

9,8 - 118 (0,1 - 1,2) 

1,09 

1.2

119 - 147 (1,21 - 1,5) 

1,16 

1.3 

148 - 206 (1,51 - 2,1) 

1,25 

1.4

207 - 235 (2,11 - 2,4) 

1,49 

1.5

236 - 265 (2,41 - 2,7) 

1,76 

1.6

266 - 294 (2,71 - 3) 

2,01 

6.2. Обслуговуючі процеси на будівництві тунелів і метрополітенів

Група 270 Підйом

Група 270 складається з норм на:

 

- підйом шахтний для спорудження ствола (таблиці 3, 4);

 

- підйом шахтний клітьовий для спорудження тунелів глибокого закладання (таблиці 5, 6);

 

- підйом шахтний клітьовий для спорудження тунелів мілкого закладання (таблиця 7);

 

- підйом шахтний краном для спорудження тунелів (таблиця 8);

 

- лісоспуск у шахтному стволі (таблиця 9);

 

- міжповерховий підйом (таблиця 10);

 

- підйом для спорудження похилих виробок (таблиця 11);

 

- обмін вагонеток штовхачами (таблиця 12)

Вимірник:

1 зміна.

 

 

Підйом шахтний баддєвий для спорудження ствола підіймальною машиною з діаметром барабану, м:

29-270-1 

1,2 

29-270-2 

1,6 

 

Таблиця 3. Група 270 Норми з 1 по 2

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

29-270-1 

29-270-2 

Витрати труда обслуговуючого персоналу на шахтній поверхні 

люд.-год. 

18,0 

18,0 

 

Машини і механізми 

 

 

 

225-3900 

Машина підіймальна однобарабанна, діаметр барабану 1,2 м, для спорудження ствола 

маш.-год. 

225-3902 

Машина підіймальна однобарабанна, діаметр барабану 1,6 м 

маш.-год. 

1537-0408 

Канат подвійного звивання, тип ЛК-РО, оцинкований, з дроту марки В, маркувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 22 мм 

10 м 

0,02 

-

1537-0410 

Канат подвійного звивання, тип ЛК-РО, оцинкований, з дроту марки В, маркувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 25,5 мм 

10 м 

-

0,02 

 

 

Підйом (спуск) підвісних полків лебідками під час спорудження ствола 

 

глибина ствола, м 

вантажопідйомність, т 

29-270-3 

до 100 

29-270-4 

до 100 

10 

29-270-5 

до 100 

25 

29-270-6 

понад 100 

29-270-7 

понад 100 

10 

29-270-8 

понад 100 

25 

 

Таблиця 4. Група 270 Норми з 3 по 8

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

29-270-3 

29-270-4 

29-270-5 

29-270-6 

29-270-7 

29-270-8 

Витрати труда обслуговуючого персоналу на шахтній поверхні 

люд.-год. 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

 

Машини і механізми 

 

 

 

 

 

 

 

225-3920 

Лебідки прохідницькі електро-приводні, тягове зусилля 49,1 (5) кН (т) 

маш.-год. 

-

-

-

-

225-3921 

Лебідки прохідницькі електроприводні, тягове зусилля 98,1 (10) кН (т) 

маш.-год. 

-

-

-

-

225-3922 

Лебідки прохідницькі електроприводні, тягове зусилля 245,3 (25) кН (т) 

маш.-год. 

-

-

-

-

1537-0408 

Канат подвійного звивання, тип ЛК-РО. оцинкований, з дроту марки В, маркувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 22 мм 

10 м 

0,01 

-

-

0,02 

-

-

1537-0414 

Канат подвійного звивання, тип ЛК-РО, оцинкований, з дроту марки В, маркувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 33 мм 

10 м 

-

0,01 

-

-

0,02 

-

1537-0422 

Канат подвійного звивання, тип ЛК-РО, оцинкований, з дроту марки В, маркувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 46,5 мм 

10 м 

-

-

0,01 

-

-

0,02 

 

 

Підйом шахтний вантажно-людський одноклітьовий з противагою для тунелів глибокого закладання при глибині ствола, м:

29-270-9 

до 100 

29-270-10 

понад 100 

 

Таблиця 5. Група 270 Норми з 9 по 10

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

29-270-9 

29-270-10 

Витрати труда обслуговуючого персоналу на шахтній поверхні 

люд.-год. 

12,0 

12,0 

Витрати труда обслуговуючого персоналу у підземних умовах 

люд.-год. 

12,0 

12,0 

 

Машини і механізми 

 

 

 

225-3905 

Машина підіймальна двобарабанна, діаметр барабану 2 м, глибина ствола до 100м 

маш.-год. 

225-3906 

Машина підіймальна двобарабанна, діаметр барабану 2 м, глибина ствола понад 100 м 

маш.-год. 

225-1703 

Вагонетки неперекидальні, місткість 1,5 м3

маш.-год. 

1537-0410 

Канат подвійного звивання, тип ЛК-РО, оцинкований, з дроту марки В, маркувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 25,5 мм 

10 м 

0,02 

0,04 

 

 

Підйом шахтний вантажно-людський двоклітьовий для тунелів глибокого закладання при глибині ствола, м:

29-270-11 

до 100 

29-270-12 

понад 100 

 

Таблиця 6. Група 270 Норми з 11 по 12

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

29-270-11 

29-270-12 

Витрати труда обслуговуючого персоналу на шахтній поверхні 

люд.-год. 

12,0 

12,0 

Витрати труда обслуговуючого персоналу у підземних умовах 

люд.-год. 

12,0 

12,0 

 

Машини і механізми 

 

 

 

225-3905 

Машина підіймальна двобарабанна, діаметр барабану 2 м, глибина ствола до 100 м 

маш.-год. 

225-3906 

Машина підіймальна двобарабанна, діаметр барабану 2 м, глибина ствола понад 100 м 

маш.-год. 

225-1703 

Вагонетки неперекидальні, місткість 1,5 м3

маш.-год. 

1537-0410 

Канат подвійного звивання, тип ЛК-РО, оцинкований, з дроту марки В, маркувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 25,5 мм 

10 м 

0,02 

0,04 

 

 

Підйом шахтний клітьовий вантажний для спорудження тунелів мілкого закладання

29-270-13 

одноклітьовий з противагою 

29-270-14 

двоклітьовий 

 

Таблиця 7. Група 270 Норми з 13 по 14

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

29-270-13 

29-270-14 

Витрати труда обслуговуючого персоналу на шахтній поверхні 

люд.-год. 

6,0 

6,0 

Витрати труда обслуговуючого персоналу у підземних умовах 

люд.-год. 

12,0 

12,0 

 

Машини і механізми 

 

 

 

225-3910 

Установки підіймальні для спорудження тунелів мілкого закладання однобара-банні 

маш.-год. 

225-3906 

Установки підіймальні для спорудження тунелів мілкого закладання двобара-банні 

маш.-год. 

225-1703 

Вагонетки неперекидальні, місткість 1,5 м3

маш.-год. 

1537-0410 

Канат подвійного звивання, тип ЛК-РО, оцинкований, з дроту марки В, маркувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 25,5 мм 

10 м 

0,02 

0,04 

 

 

Підйом шахтний для спорудження тунелів краном, вантажопідйомність, т:

29-270-15 

10 

29-270-16 

20 

 

Таблиця 8. Група 270 Норми з 15 по 16

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

29-270-15 

29-270-16 

Витрати труда обслуговуючого персоналу на шахтній поверхні 

люд.-год. 

6,0 

6,0 

 

Машини і механізми 

 

 

 

202-0103 

Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т 

маш.-год. 

202-0402 

Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 20 т 

маш.-год. 

 

 

Лісоспуск у шахтному стволі 

29-270-17 

глибокого закладання 

29-270-18 

мілкого закладання 

 

Таблиця 9. Група 270 Норми з 17 по 18

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

29-270-17 

29-270-18 

Витрати труда обслуговуючого персоналу на шахтній поверхні 

люд.-год. 

6,0 

6,0 

 

Машини і механізми 

 

 

 

225-3940 

Лебідка допоміжна шахтна, тягове зусилля до 49,05 (5) кН (т) 

маш.-год. 

225-3941 

Таль електричний, вантажопідйомність 5 т 

маш.-год. 

1537-0409 

Канат подвійного звивання, тип ЛК-РО, оцинкований, з дроту марки В, маркувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 23,5 мм 

10 м 

0,007 

1537-0402 

Канат подвійного звивання, тип ЛК-РО, оцинкований, з дроту марки В, маркувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 11,5 мм 

10 м 

0,003 

 

 

Міжповерховий підйом 

29-270-19 

між нульовою і приймальною площадками шахтного копра 

29-270-20 

у тунельних виробках при виконанні робіт на двох горизонтах 

 

Таблиця 10. Група 270 Норми з 19 по 20

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

29-270-19 

29-270-20 

Витрати труда обслуговуючого персоналу на шахтній поверхні 

люд.-год. 

13,64 

6,0 

Витрати труда обслуговуючого персоналу у підземних умовах 

люд.-год. 

 

6,0 

 

Машини і механізми 

 

 

 

225-3950 

Лебідка електрична монтажна, тягове зусилля до 31,39 (3,2) кН (т) 

маш.-год. 

-

225-3955 

Лебідка електрична монтажна, тягове зусилля до 49,05 (5) кН (т) 

маш.-год. 

6,82 

1537-0406 

Канат подвійного звивання, тип ЛК-РО, оцинкований, з дроту марки В, маркувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 18 мм 

10 м 

0,003 

1537-0408 

Канат подвійного звивання, тип ЛК-РО, оцинкований, з дроту марки В, маркувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 22 мм 

10 м 

0,003 

 

 

Підйом шахтний для спорудження похилих виробок 

29-270-21 

підіймальною машиною 

29-270-22 

лебідками шахтними 

 

Таблиця 11.Група 270 Норми з 21 по 22

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

29-270-21 

29-270-22 

Витрати труда обслуговуючого персоналу на шахтній поверхні 

люд.-год. 

12,0 

12,0 

 

Машини і механізми 

 

 

 

225-3901 

Машина підіймальна однобарабанна, діаметр барабану 1,2 м, для спорудження похилої виробки 

маш.-год. 

225-3930 

Лебідка шахтна вантажна, тягове зусилля до 12,26 (1,25) кН (т) 

маш.-год. 

1537-0408 

Канат подвійного звивання, тип ЛК-РО, оцинкований, з дроту марки В, маркувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 22 мм 

10 м 

0,02 

1537-0403 

Канат подвійного звивання, тип ЛК-РО, оцинкований, з дроту марки В, маркувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 13,5 мм 

10 м 

0,01 

 

 

Обмін вагонеток штовхачами 

29-270-23 

нижньої дії 

29-270-24 

рейковими 

29-270-25 

верхньої дії 

 

Таблиця 12.Група 270 Норми з 23 по 25

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

29-270-23 

29-270-24 

29-270-25 

 

Машини і механізми 

 

 

 

 

225-3980 

Штовхачі нижньої дії 

маш.-год. 

225-3981 

Штовхачі рейкові 

маш.-год. 

225-3982 

Штовхачі верхньої дії 

маш.-год. 

 

Група 271 Водовідлив

Група 271 складається з норм на:

 

- центральний водовідлив (таблиця 13);

 

- місцевий та проміжний водовідлив у виробках закритого способу робіт (таблиця 14);

 

- місцевий та проміжний водовідлив після улаштування перекриття у тунелях відкритого способу робіт (таблиця 15)

Вимірник:

1 зміна.

 

 

Центральний водовідлив насосами 

 

подача, м3/год. 

напір, м 

29-271-1 

100 

80 

29-271-2 

105 

98 

29-271-3 

105 

196 

29-271-4 

180 

85 

29-271-5 

180 

212 

29-271-6 

300 

180 

29-271-7 

315 

71 

 

Таблиця 13.Група 271 Норми з 1 по 7

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

29-271-1 

29-271-2 

29-271-3 

29-271-4 

29-271-5 

29-271-6 

29-271-7 

10 

Витрати труда обслуговуючого персоналу у підземних умовах 

люд.-год. 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

 

Машини і механізми 

 

 

 

 

 

 

 

 

225-4155 

Насоси відцентрові консольні односту-пінчасті, подача 100 м3/год., напір 80 м 

маш.-год. 

225-4105 

Насоси відцентрові секційні багатоступінчасті, подача 105 м3/год., напір 98 м 

маш.-год. 

225-4110 

Насоси відцентрові секційні багатоступінчасті, подача 105 м3/год., напір 196 м 

маш.-год. 

225-4115 

Насоси відцентрові секційні багатоступінчасті, подача 180 м3/год., напір 85 м 

маш.-год. 

2254120 

Насоси відцентрові секційні багатоступінчасті, подача 180 м3/год., напір 212 м 

маш.-год. 

225-4125 

Насоси відцентрові секційні багатоступінчасті, подача 300 м3/год., напір 180 м 

маш.-год. 

225-4185 

Насоси горизонтальні двостороннього входу, подача 315 м3/год., напір 71 м 

маш.-год. 

 

 

Місцевий та проміжний водовідлив у виробках закритого способу робіт, насосами

 

подача, м3/год. 

напір, м 

29-271-8 

50 

32 

29-271-9 

80 

32 

29-271-10 

200 

36 

 

Таблиця 14.Група 271 Норми з 8 по 10

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

29-271-8 

29-271-9 

29-271-10 

 

Витрати труда обслуговуючого персоналу у підземних умовах 

люд.-год. 

0,6 

0,6 

0,6 

 

Машини і механізми 

 

 

 

 

225-4140 

Насоси відцентрові консольні одноступінчасті, подача 50 м3/год., напір 32 м 

маш.-год. 

225-4190 

Насоси стічно-масні консольні одноступінчасті, подача 80 м3/год., напір 32 м 

маш.-год. 

225-4180 

Насоси горизонтальні двостороннього входу, подача 200 м3/год., напір 36 м 

маш.-год. 

 

 

Місцевий та проміжний водовідлив після улаштування перекриття у тунелях відкритого способу робіт, насосами

 

подача, м3/год. 

напір, м 

29-271-11 

50 

32 

29-271-12 

80 

32 

29-271-13 

200 

36 

 

Таблиця 15.Група 271 Норми з 11 по 13

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

29-271-11 

29-271-12 

29-271-13 

 

Витрати труда обслуговуючого персоналу у підземних умовах 

люд.-год. 

0,68 

0,68 

0,68 

 

Машини і механізми 

 

 

 

 

225-4140 

Насоси відцентрові консольні одноступінчасті, подача 50 м3/год., напір 32 м 

маш.-год. 

6,82 

225-4190 

Насоси стічно-масні консольні одноступінчасті, подача 80 м3/год., напір 32 м 

маш.-год. 

6,82 

225-4180 

Насоси горизонтальні двостороннього входу, подача 200 м3/год., напір 36 м 

маш.-год. 

6,82 

 

Група 272 Вентиляція

Група 272 складається з норм на:

 

- центральну вентиляцію (таблиці 16, 17);

 

- місцеву вентиляцію (таблиці 18, 19)

Вимірник:

1 зміна.

 

 

Центральна вентиляція вентиляторами, розташованими в підземній виробці, з потужністю двигуна, кВт:

29-272-1 

30 

29-272-2 

55 

29-272-3 

75 

29-272-4 

110 

29-272-5 

200 

 

Таблиця 16. Група 272 Норми з 1 по 5

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

29-272-1 

29-272-2 

29-272-3 

29-272-4 

29-272-5 

 

Машини і механізми 

 

 

 

 

 

 

225-4251 

Вентилятор відцентровий середнього тиску, потужність 30 кВт 

маш.-год. 

225-4261 

Вентилятор відцентровий з одностороннім входом, потужність 55 кВт 

маш.-год. 

225-4266 

Вентилятор відцентровий з одностороннім входом, потужність 75 кВт 

маш.-год. 

225-4268 

Вентилятор відцентровий з одностороннім входом, потужність 110 кВт 

маш.-год. 

225-4271 

Вентилятор відцентровий з одностороннім входом, потужність 200 кВт 

маш.-год. 

 

 

Центральна вентиляція вентиляторами, розташованими на шахтній поверхні, з потужністю двигуна, кВт:

29-272-6 

30 

29-272-7 

55 

29-272-8 

75 

29-272-9 

110 

29-272-10 

200 

 

Таблиця 17.Група 272 Норми з 6 по 10

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

29-272-6 

29-272-7 

29-272-8 

29-272.5 

29-272-10 

 

Машини і механізми 

 

 

 

 

 

 

225-4250 

Вентилятор відцентровий середнього тиску, потужність 30 кВт 

маш.-год. 

6,82 

225-4260 

Вентилятор відцентровий з одностороннім входом, потужність 55 кВт 

маш.-год. 

6,82 

225-4265 

Вентилятор відцентровий з одностороннім входом, потужність 75 кВт 

маш.-год. 

6,82 

225-4267 

Вентилятор відцентровий з одностороннім входом, потужність 110 кВт 

маш.-год. 

6,82 

225-4270 

Вентилятор відцентровий з одностороннім входом, потужність 200 кВт 

маш.-год. 

6,82 

 

 

Місцева вентиляція у виробках закритого способу робіт вентиляторами з потужністю двигуна, кВт:

29-272-11 

3,2 

29-272-12 

29-272-13 

6,5 

29-272-14 

7,5 

29-272-15 

13 

29-272-16 

24 

 

Таблиця 18.Група 272 Норми з 11 по 16

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

29-272-11 

29-272-12 

29-272-13 

29-272-14 

29-272-15 

29-272-16 

 

Машини і механізми 

 

 

 

 

 

 

 

225-4300 

Вентилятор відцентровий канальний, потужність 3,2 кВт 

маш.-год. 

225-4280 

Вентилятори осьові місцевого провітрювання, потужність 4 кВт 

маш.-год. 

225-4305 

Вентилятор (AND 500-5/2880), потужність 6,5 кВт 

маш.-год. 

-

225-4285 

Вентилятори осьові місцевого провітрювання, потужність 7,5 кВт 

маш.-год. 

225-4290 

Вентилятори осьові місцевого провітрювання, потужність 13 кВт 

маш.-год. 

225-4295 

Вентилятори осьові місцевого провітрювання, потужність 24 кВт 

маш.-год. 

 

 

Місцева вентиляція після улаштування перекриття у тунелях відкритого способу робіт вентиляторами з потужністю двигуна, кВт:

29-272-17 

3,2 

29-272-18 

29-272-19 

6,5 

29-272-20 

7,5 

29-272-21 

13 

29-272-22 

24 

 

Таблиця 19.Група 272 Норми з 17 по 22

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

29-272-17 

29-272-18 

29-272-19 

29-272-20 

29-272-21 

29-272-22 

 

Машини і механізми 

 

 

 

 

 

 

 

225-4300 

Вентилятор відцентровий канальний, потужність 3,2 кВт 

маш.-год. 

6,82 

225-4280 

Вентилятори осьові місцевого провітрювання, потужність 4 кВт 

маш.-год. 

6,82 

225-4305 

Вентилятор (AND 500-5/2880), потужність 6,5 кВт 

маш.-год. 

6,82 

225-4285 

Вентилятори осьові місцевого провітрювання, потужність 7,5 кВт 

маш.-год. 

6,82 

225-4290 

Вентилятори осьові місцевого провітрювання, потужність 13 кВт 

маш.-год. 

-

6,82 

225-4295 

Вентилятори осьові місцевого провітрювання, потужність 24 кВт 

маш.-год. 

6,82 

 

Група 273 Підземний транспорт

Група 273 складається з норм на:

 

- підземну відкатку електровозами контактними (таблиці 20, 21);

 

- підземну відкатку електровозами акумуляторними (таблиці 22, 23);

 

- перетворення перемінного струму в постійний для живлення шахтних електровозів (таблиця 24);

 

- підземну відкатку лебідками (таблиця 25)

Вимірник:

1 зміна.

 

 

Підземна відкатка у виробках закритого способу робіт електровозами контактними зі зчіпною вагою, т:

29-273-1 

29-273-2 

29-273-3 

10 

29-273-4 

14 

 

Таблиця 20.Група 273 Норми з 1 по 4

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

29-273-1 

29-273-2 

29-273-3 

29-273-4 

Витрати труда обслуговуючого персоналу у підземних умовах 

люд.-год. 

12,0 

12,0 

12,0 

12,0 

 

Машини і механізми 

 

 

 

 

 

225-4330 

Електровози контактні зі зчіпною вагою 4 т 

маш.-год. 

225-4331 

Електровози контактні зі зчіпною вагою 7 т 

маш.-год. 

225-4332 

Електровози контактні зі зчіпною вагою 10 т 

маш.-год. 

225-4333 

Електровози контактні зі зчіпною вагою 14 т 

маш.-год. 

 

 

Підземна відкатка після улаштування перекриття у тунелях відкритого способу робіт електровозами контактними зі зчіпною вагою, т:

29-273-5 

29-273-6 

29-273-7 

10 

 

Таблиця 21.Група 273 Норми з 5 по 7

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

29-273-5 

29-273-6 

29-273-7 

Витрати труда обслуговуючого персоналу у підземних умовах 

люд.-год. 

13,64 

13,64 

13,64 

 

Машини і механізми 

 

 

 

 

225-4330 

Електровози контактні зі зчіпною вагою 4 т 

маш.-год. 

6,82 

225-4331 

Електровози контактні зі зчіпною вагою 7 т 

маш.-год. 

6,82 

225-4332 

Електровози контактні зі зчіпною вагою 10 т 

маш.-год. 

6,82 

 

 

Підземна відкатка у виробках закритого способу робіт електровозами акумуляторними зі зчіпною вагою, т:

29-273-8 

29-273-9 

29-273-10 

 

Таблиця 22. Група 273 Норми з 8 по 10

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

29-273-8 

29-273-9 

29-273-10 

Витрати труда обслуговуючого персоналу у підземних умовах 

люд.-год. 

12,0 

12,0 

12,0 

 

Машини і механізми 

 

 

 

 

225-4350 

Електровози акумуляторні зі зчіпною вагою 2 т 

маш.-год. 

225-4352 

Електровози акумуляторні зі зчіпною вагою 5 т 

маш.-год. 

225-4353 

Електровози акумуляторні зі зчіпною вагою 8 т 

маш.-год. 

 

 

Підземна відкатка після улаштування перекриття у тунелях відкритого способу робіт електровозами акумуляторними зі зчіпною вагою, т:

29-273-11 

29-273-12 

29-273-13 

 

Таблиця 23. Група 273 Норми з 11 по 13

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

29-273-11 

29-273-12 

29-273-13 

Витрати труда обслуговуючого персоналу у підземних умовах 

люд.-год. 

13,64 

13,64 

13,64 

 

Машини і механізми 

 

 

 

 

225-4350 

Електровози акумуляторні зі зчіпною вагою 2 т 

маш.-год. 

6,82 

225-4352 

Електровози акумуляторні зі зчіпною вагою 5 т 

маш.-год. 

6,82 

225-4353 

Електровози акумуляторні зі зчіпною вагою 8 т 

маш.-год. 

6,82 

 

 

Перетворення перемінного струму в постійний силовим агрегатом випрямним на кремнієвих діодах для живлення шахтних електровозів

29-273-14 

у виробках закритого способу робіт 

29-273-15 

після улаштування перекриття у тунелях відкритого способу робіт 

 

Таблиця 24. Група 273 Норми з 14 по 15

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

29-273-14 

29-273-15 

 

Машини і механізми 

 

 

 

225-4360 

Силовий агрегат випрямний на кремнієвих діодах 

маш.-год. 

6,82 

 

 

Підземна відкатка лебідками 

29-273-16 

у виробках закритого способу робіт 

29-273-17 

після улаштування перекриття у тунелях відкритого способу робіт 

 

Таблиця 25.Група 273 Норми з 16 по 17

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

29-273-16 

29-273-17 

Витрати труда обслуговуючого персоналу у підземних умовах 

люд.-год. 

12,0 

13,64 

 

Машини і механізми 

 

 

 

225-3935 

Лебідки шахтні маневрові, тягове зусилля 14 (1,4) кН (т) 

маш.-год. 

6,82 

 

Група 274 Освітлення підземних виробок 

Вимірник: 

1 зміна 

29-274-1 

Електроосвітлення шахтних стволів, штолень та інших тимчасових підземних виробок (на 100 м виробки)

 

Електроосвітлення тунелів закритого способу робіт (на 100 м тунелю), перерізом, м2:

29-274-2 

до 20 

29-274-3 

понад 20 до 30 

29-274-4 

понад 30 

 

Таблиця 26. Група 274 Норми з 1 по 4

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

29-274-1 

29-274-2 

29-2743 

29-2744 

 

Матеріали 

 

 

 

 

 

118-0080 

Лампи розжарювання місцевого освітлення МО12-40 

10 шт. 

0,20 

118-0081 

Лампи розжарювання місцевого освітлення МО36-40 

10 шт. 

0,20 

118-0082 

Лампи розжарювання місцевого освітлення МО36-100 

10 шт. 

0,125 

118-0083 

Лампи з аргоновим наповненням в балонах з прозорого скла Г235-245-150 

10 шт. 

0,167 

1999-9001 

Електроенергія 

кВт·год. 

6,91 

6,91 

10,8 

21,4 

 

 

Електроосвітлення після улаштування перекриття тунелів відкритого способу робіт (на 100 м тунелю), перерізом, м2:

29-274-5 

до 20 

29-274-6 

понад 20 до 30 

29-274-7 

понад 30 

 

Таблиця 27.Група 274 Норми з 5 по 7

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

29-2745 

29-274-6 

29-274.7 

 

Матеріали 

 

 

 

 

118-0081 

Лампи розжарювання місцевого освітлення МО36-40 

10 шт. 

0,23 

118-0082 

Лампи розжарювання місцевого освітлення МО36-100 

10 шт. 

0,14 

118-0083 

Лампи з аргоновим наповненням в балонах з прозорого скла Г235-245-150 

10 шт. 

0,19 

1999-9001 

Електроенергія 

кВт·год. 

7,88 

12,3 

24,4 

 

Група 275 Обслуговування робіт черговими робітниками

Група 275 складається з норм на:

 

- обслуговування шлюзової перегородки (таблиця 28);

 

- обслуговування заморожуючої мережі (таблиця 29);

 

- обслуговування від кочувальних колій та обслуговування ухилів у тунелях (таблиці 30, 31);

 

- обслуговування тимчасового кріплення підземних виробок, утримання армування шахтних стволів (таблиці 32, 33);

 

- обслуговування маркшейдерських робіт (таблиця 34);

 

- обслуговування інших тунельних робіт (таблиці 35, 36);

 

- чергування електрослюсарів (таблиця 37)

Вимірник:

1 зміна

 

 

Обслуговування шлюзової перегородки при надлишковому тиску, кПа (атм): 

29-275-1 

9,8 - 118 (0,1 - 1,2) 

29-275-2 

119 - 147 (1,21 - 1,5) 

29-275-3 

148 - 206 (1,51 - 2,1) 

29-275-4 

207 - 235 (2,11 - 2,4) 

29-275-5 

236 - 265 (2,41 - 2,7) 

29-275-6 

266 - 294 (2,71 - 2,8) 

 

Таблиця 28. Група 275 Норми з 1 по 6

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

29-275-1 

29-275-2 

29-275-3 

29-275-4 

29-275-5 

29-276-6 

Витрати труда чергових робітників у підземних умовах 

люд.-год. 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

 

Середній розряд робіт 

 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

 

Матеріали 

 

 

 

 

 

 

 

111-1513 

Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 

т

0,008 

0,008 

0,008 

0,008 

0,008 

0,008 

111-0324 

Кисень технічний газоподібний 

м3

1,12 

1,12 

1,12 

1,12 

1,12 

1,12 

1546-0066 

Пропан-бутан технічний 

м3

0,28 

0,28 

0,28 

0,28 

0,28 

0,28 

 

 

Обслуговування заморожувальної мережі на кожні 50 колонок

 

Таблиця 29. Група 275 Норма 7

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

29-275-7 

Витрати труда чергових робітників на відкритому способі робіт 

люд.-год. 

6,82 

 

Середній розряд робіт 

 

4,5 

 

 

Обслуговування відкочувальних колій 

29-275-8 

у тунелях закритого способу робіт 

29-275-9 

після улаштування перекриття у тунелях відкритого способу робіт 

 

Таблиця 30. Група 275 Норми з 8 по 9

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

29-275-8 

29-275-9 

Витрати труда чергових робітників у підземних умовах 

люд.-год. 

12 

13,64 

 

Середній розряд робіт 

 

4,0 

4,0 

 

Матеріали 

 

 

 

111-1513 

Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 

т 

0,007 

0,006 

111-0324 

Кисень технічний газоподібний 

м3

0,98 

0,84 

1546-0066 

Пропан-бутан технічний 

м3

0,25 

0,21 

 

 

Обслуговування на ухилах у тунелях закритого способу робіт 

29-275-10 

дозуючих та шляхових шлагбаумів 

29-275-11 

ділянок сигналістами 

 

Таблиця 31. Група 275 Норми з 10 по 11

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

29-275-10 

29-275-11 

Витрати труда чергових робітників у підземних умовах 

люд.-год. 

12 

6,0 

 

Середній розряд робіт 

 

4,0 

4,0 

 

 

Обслуговування тимчасового кріплення підземних виробок, тип кріплення: 

29-275-12 

дерев'яне 

29-275-13 

зі сталевих штанг і сталевої сітки 

29-275-14 

із залізобетонних штанг і сталевої сітки 

 

Таблиця 32. Група 275 Норми з 12 по 14

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

29-275-12 

29-275-13 

29-275-14 

Витрати труда чергових робітників у підземних умовах 

люд.-год. 

1,5 

 

Середній розряд робіт 

 

4,5 

4,5 

4,5 

 

Матеріали 

 

 

 

 

112-0081 

Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4 - 6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, III сорт 

м3

0,042 

111-0175 

Цвяхи будівельні з конічною голівкою 4 х 100 мм 

т 

0,0002 

111-1844 

Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків 

т 

0,001 

111-1804 

Сталь листова 

т 

0,001 

111-1513 

Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 

т 

0,0001 

111-0872 

Сітка плетена з квадратними чарунками N 12 без покриття 

м2

0,001 

0,001 

За проектом 

Штанги залізобетонні 

м3

0,0004 

 

 

Утримання армування шахтних стволів

 

Таблиця 33. Група 275 Норма 15

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

29-275-15 

Витрати труда чергових робітників у підземних умовах 

люд.-год. 

 

Середній розряд робіт 

 

5,0 

 

Матеріали 

 

 

147-0029 

В'язальний дріт 

100 кг 

0,003 

111-1844 

Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків 

т 

0,001 

111-1804 

Сталь листова 

т 

0,001 

111-1513 

Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 

т 

0,0001 

112-0081 

Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4 - 6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, III сорт 

м3

0,014 

111-0175 

Цвяхи будівельні з конічною голівкою 4 х 100 мм 

т 

0,0001 

 

 

Обслуговування маркшейдерських робіт 

29-275-16 

на підземній ділянці 

29-275-17 

на ділянці відкритого способу робіт 

 

Таблиця34. Група 275 Норми з 16 по 17

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

29-275-16 

29-275-17 

Витрати труда чергових робітників у підземних умовах 

люд.-год. 

12 

 

Середній розряд робіт 

 

4,0 

 

Витрати труда чергових робітників на відкритому способі робіт 

люд.-год. 

13,64 

 

Середній розряд робіт 

 

 

4,0 

 

 

Обслуговування бетонних і залізобетонних робіт арматурниками та ізолювальниками, у разі відкритого способу робіт

 

Таблиця 35. Група 275 Норма 18

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

29-275-18 

Витрати труда чергових робітників на відкритому способі робіт 

люд.-год. 

13,64 

 

Середній розряд робіт 

 

4,0 

 

Матеріали 

 

 

147-0029 

В'язальний дріт 

100 кг 

0,017 

 

 

Обслуговування складу ВМ 

29-275-19 

підземного 

29-275-20 

на шахтній поверхні 

 

Таблиця 36. Група 275 Норми з 19 по 20

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

29-275-19 

29-275-20 

Витрати труда чергових робітників у підземних умовах 

люд.-год. 

 

Середній розряд робіт 

 

3,0 

 

Витрати труда чергових робітників на відкритому способі робіт 

люд.-год. 

6,82

 

Середній розряд робіт 

 

 

3,0 

 

 

Чергування електрослюсарів 

29-275-21 

на підземній ділянці 

29-275-22 

на ділянці відкритого способу робіт 

29-275-23 

на шахтній поверхні 

 

Таблиця 37. Група 275 Норми з 21 по 23

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

29-275-21 

29-275-22 

29-275-23 

Витрати труда чергових робітників у підземних умовах 

люд.-год. 

12 

 

Середній розряд робіт 

 

5,5 

 

 

Витрати труда чергових робітників на відкритому способі робіт 

люд.-год. 

13,64 

 

Середній розряд робіт 

 

 

5,5 

 

Витрати труда чергових робітників на шахтній поверхні 

люд.-год. 

6,82 

 

Середній розряд робіт 

 

 

 

5,5 

 

Матеріали 

 

 

 

 

111-1683 

Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А 

кг 

0,28 

0,22 

0,12 

 

7. РЕСУРСНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ТА МЕХАНІЗМІВ

7.1. Технічна частина

7.1.1.Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів (надалі - РКНЕМ), що визначені у цьому стандарті, встановлюють склад та кількість ресурсів для обчислення вартості експлуатації машин та механізмів, що входять до складу обслуговуючих комплексів: підйому, водовідливу, вентиляції та підземного транспорту, і забезпечують виконання відповідних обслуговуючих процесів на будівництві тунелів і метрополітенів.

7.1.2.РКНЕМ для виконання обслуговуючих процесів визначені на одну машино-годину згідно з таблицею 40 і містять такі показники:

- середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні, ремонті і технічному обслуговуванні, перебазуванні, монтажі, демонтажі в підземних умовах та на шахтній поверхні (надалі - середній розряд ланки робітників);

- витрати труда обслуговуючого персоналу, зайнятого на керуванні машин та механізмів в підземних умовах та на шахтній поверхні (людино-година);

- витрати енергоносіїв (фізичні одиниці виміру);

- витрати мастильних матеріалів (фізичні одиниці виміру);

- витрати труда робітників, зайнятих на ремонті і технічному обслуговуванні та перебазуванні, монтажі, демонтажі машин і механізмів в підземних умовах та на шахтній поверхні (людино-година).

7.1.3.Витрати ресурсів на експлуатацію будівельних машин та механізмів для виконання обслуговуючих процесів враховують норми на експлуатацію основної машини та комплектуючого обладнання. Перелік машин, механізмів, пристроїв та іншого комплектуючого обладнання визначений в таблиці 38.

Таблиця 38.

Найменування основних машин 

Перелік машин і комплектуючого обладнання 

1. ПІДЙОМ 

1.1 

Машини підіймальні баддєві 

Машини підіймальні з комплектуючим обладнанням: електродвигуни, панель управління двигуном, пульт управління машиною, пускорегулювальна апаратура і автоматизація, апарат завдання контролю ходу, комплекти прохідницьких бадей з причіпними пристроями, лебідка для відкриття розвантажувальних ляд, ляди і жолоб з опорними пристроями та інше комплектуюче обладнання 

1.2 

Машини підіймальні клітьові 

Машини підіймальні з комплектуючим обладнанням: електродвигуни, панель управління двигуном, пульт управління машиною, пускорегулювальна апаратура і автоматизація, апарат завдання і контролю ходу, кулаки посадкові з електроприводами, грати запобіжні, кліті шахтні, шківи копрові та інше комплектуюче обладнання 

1.3 

Лебідки 

Лебідка з двигуном і пускорегулювальною апаратурою, панель управління, пульт дистанційного керування, обмежувач натягнення канатів, сигналізація 

1.4 

Таль електричний 

Таль електричний, панель управління, пускорегулювальна апаратура 

1.5 

Штовхачі 

Штовхачі з електродвигунами 

2. ВОДОВІДЛИВ 

2.1 

Насоси водовідливні головні 

Насоси відцентрові з електродвигунами, засувки гідроприводні та клинові, клапани зворотні, блок управління засувками, комплекти пускорегулювальної апаратури і автоматизації 

2.2 

Насоси забійні (місцеві) 

Насоси забійні, турбонасоси, пускорегулювальна апаратура і автоматизація 

3. ВЕНТИЛЯЦІЯ 

3.1 

Вентилятори головного провітрювання 

Вентилятори відцентрові з електродвигунами, пускорегулювальна та інша вимірювальна апаратура 

3.2 

Вентилятори місцевого провітрювання 

Вентилятори з двигунами відцентрові, осьові, пускорегулююча апаратура 

4. ТРАНСПОРТ 

4.1 

Електровози контактні 

Електровоз контактний 

4.2 

Електровози акумуляторні 

Електровоз з батареєю акумуляторною, зарядний пристрій, коробка шинна, пускач, вимикач 

4.3 

Перетворювальні підстанції для контактних електровозів 

Тягова підстанція, комплектний розподільний пристрій, пускова апаратура 

4.4 

Лебідки 

Лебідка з двигуном, пускова апаратура 

 

7.1.4.За умовами проведення робіт згідно з Правилами безпеки під час будівництва метрополітенів і підземних споруд показники трудо-витрат обслуговуючого персоналу, зайнятого на керуванні машин та механізмів, складаються з витрат труда машиністів та витрат труда робітників, які приймають участь в процесі керування машинами.

Кваліфікаційний склад обслуговуючого персоналу, зайнятого на керуванні машин та механізмів, установлений з урахуванням вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (надалі - ДКХПП), правил технічної експлуатації, інструкцій з експлуатації устаткування, і визначається у нормах згідно з таблицею 39.

Таблиця 39. Кваліфікаційний склад обслуговуючого персоналу, зайнятого на керуванні машин та механізмів

на одну машино-годину

Найменування машин та обслуговуючого персоналу 

Витрати труда, люд.-год. 

Розряд згідно з ДКХПП 

1. ПІДЙОМ 

 

 

1.1. Установки підіймальні баддєві
для спорудження шахтного ствола 

 

 

Машиніст підіймальної машини 

Машиніст електролебідки 

Стовбуровий 

1.2. Установки підіймальні клітьові
для спорудження тунелів глибокого закладання 

 

 

Машиніст підіймальної машини 

Стовбуровий 

Стовбуровий підземний 

Гірник підземний (помічник стовбурового) 

1.3. Установки підіймальні клітьові
для спорудження тунелів мілкого закладання 

 

 

Машиніст 

Стовбуровий підземний 

Гірник підземний (помічник стовбурового) 

1.4. Лебідки спуску (підйому) полків 

 

 

Машиніст (лебідник) 

1.5. Крани підйомні 

 

 

Машиніст крана 

1.6. Лебідки лісоспуску 

 

 

Машиніст (лебідник) 

1.7. Лебідки міжповерхового підйому
між нульовою та приймальною площадкою 

 

 

Машиніст 

Стовбуровий 

1.8. Лебідки міжповерхового підйому
у тунельних виробках 

 

 

Машиніст 

Стовбуровий підземний 

1.9. Установки підіймальні
для спорудження похилої виробки 

 

 

Машиніст підіймальної машини 

Стовбуровий 

1.10. Лебідки
для спорудження похилої виробки 

 

 

Машиніст 

Стовбуровий 

2. ВОДОВІДЛИВ 

 

 

2.1. Насоси центральні водовідливні 

 

 

Машиніст насосних установок 

2.2. Насоси місцевого водовідливу 

 

 

Машиніст насосних установок 

0,1 

3. ПІДЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ 

 

 

3.1. Електровози
контактні зі зчіпною вагою до 10 т 

 

 

Машиніст електровоза 

Гірник підземний 

3.2. Електровози
контактні зі зчіпною вагою понад 10 т до 25 т 

 

 

Машиніст електровоза 

Гірник підземний 

3.3. Електровози
акумуляторні зі зчіпною вагою до 10 т 

 

 

Машиніст електровоза 

Гірник підземний 

3.4. Електровози
акумуляторні зі зчіпною вагою понад 10 т до 25 т

 

 

Машиніст електровоза 

Гірник підземний 

3.5. Лебідки механічного відкочування

 

 

Машиніст 

Гірник підземний 

 

 

7.1.5.У разі визначення витрат ресурсів на експлуатацію резервних насосів та вентиляторів враховуються трудовитрати на перебазування, монтаж та демонтаж, а під час складання цін за машино-годину відповідних резервних машин та механізмів враховуються амортизаційні відрахування на повне відновлення.

7.1.6.Ресурсними кошторисними нормами експлуатації машин та механізмів не враховано і під час складання цін за машино-годину враховуються додатково:

1) амортизаційні відрахування на повне відновлення машин і механізмів;

2) матеріальні ресурси на:

- заміну частин, що швидко спрацьовуються;

- ремонт і технічне обслуговування;

- монтаж, демонтаж та перебазування машин і механізмів.

7.1.7.Під час складання цін за машино-годину:

- установок підіймальних із застосуванням різного типу підіймальних машин і лебідок, змонтованих на поверхні і в шахті для спуску і підйому людей та вантажів по вертикальних і похилих виробках;

- насосів центрального водовідливу;

- вентиляторів центрального та місцевого провітрювання,

враховують вартість налагоджувальних робіт та послуг з охорони праці, що виконуються (надаються) спеціалізованими організаціями згідно з діючими нормативними документами.

Роботи з ревізії, налагодження та випробування зазначеного устаткування, що використовується в період будівництва, здійснюються відповідно до статті 17 Закону України "Про охорону праці" та згідно з Правилами безпеки під час будівництва метрополітенів і підземних споруд.

7.2. Машини та механізми для виконання обслуговуючих процесів на будівництві тунелів і метрополітенів

Таблиця 40.

Шифр машин

та механі

змів 

Найменування

машин

та механізмів 

Наименование

машин и

механизмов 

Середній

розряд ланки робітників, розряд 

Витрати труда обслуговуючого персоналу, зайнятого на керуванні машин, люд.-год. 

Електро

енергія, кВт·год. 

Мастильні матеріали, кг 

Витрати труда робітників, зайнятих на: 

ремонті та технічному обслуговуванні, люд.-год. 

пере

базуванні,

монтажі,

демонтажі, люд.-год. 

в підземних умовах 

на шахтній поверхні 

в підземних умовах 

на шах

тній повер

хні 

в підзем

них умовах 

на шах

тній поверхні 

в підзем

них умовах 

на шах

тній поверхні 

10 

11 

12 

Розділ 01 Машини та механізми для підйому
Раздел 01 Машины и механизмы для подъема 

 

Машина підіймальна одно-барабанна, діаметр барабану 1,2 м: 

Машина

подъемная однобарабанная, диаметр барабана 1,2 м: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225-3900 

- для спорудження ствола 

- для

сооружения ствола 

3,1 

28,8 

0,5 

0,19 

0,38 

225-3901 

- для спорудження похилої виробки 

- для сооружения наклонной выработки 

3,6 

19,3 

0,42 

0,16 

0,37 

225-3902 

Машина підіймальна одно-барабанна, діаметр барабану 1,6 м 

Машина подъемная однобарабанная, диаметр барабана 1,6 м 

3,1 

45,8 

0,8 

0,19 

0,38 

 

Машина підіймальна двобарабанна, діаметр барабану 2 м, глибина ствола: 

Машина подъемная двухбарабанная, диаметр барабана 2 м, глубина ствола: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225-3905 

до 100 м 

до 100 м 

3,5 

4,0 

41,1 

0,75 

0,33 

0,31 

225-3906 

понад 100 м 

свыше 100 м 

3,5 

4,0 

70,4 

1,29 

0,33 

0,31 

 

Установки підіймальні для спорудження тунелів мілкого закладання 

Установки подъемные для сооружения тоннелей мелкого заложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225-3910 

однобарабанні 

однобарабанные 

3,5 

4,0 

18,8 

0,23 

0,33 

0,26 

225-3911 

двобарабанні 

двухбарабанные 

3,5 

4,0 

10,3 

0,19 

0,19 

0,05 

 

Лебідки прохідницькі електроприводні, тягове зусилля, кН (т), до: 

Лебедки проходческие электроприводные, тяговое усилие, кН (т), до: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225-3920 

49,1 (5) 

49,1 (5) 

3,2 

0,1 

1,24 

0,01 

0,08 

0,13 

225-3921 

98,1 (10) 

98,1 (10) 

3,2 

0,1 

1,45 

0,01 

0,15 

0,16 

225-3922 

245,3 (25) 

245,3 (25) 

3,4 

0,1 

3,42 

0,03 

0,40 

0,20 

 

Лебідка шахтна вантажна, тягове зусилля, кН (т): 

Лебедка шахтная грузовая, тяговое усилие, кН (т): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225-3930 

12,26 (1,25) 

12,26 (1,25) 

3,5 

7,7 

0,04 

0,05 

0,07 

 

Лебідки шахтні маневрові, тягове зусилля, кН (т): 

Лебедки шахтные маневровые, тяговое усилие, кН (т): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225-3935 

14 (1,4) 

14 (1,4) 

3,5 

5,94 

0,08 

0,13 

0,06 

 

Лебідка допоміжна шахтна, тягове зусилля, кН (т): 

Лебедка вспомогательная шахтная, тяговое усилие, кН (т): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225-3940 

до 49,05 (5) 

до 49,05 (5) 

3,1 

2,57 

0,02 

0,05 

0,03 

 

Таль електричний, вантажопідйомність, т: 

Таль электрическая, грузоподъемность, т: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225-3941 

3,0 

2,14 

0,01 

0,02 

0,01 

 

Лебідка електрична монтажна, тягове зусилля, кН (т): 

Лебедка электрическая монтажная, тяговое усилие, кН (т): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225-3950 

до 31,39 (3,2) 

до 31,39 (3,2) 

3,1 

3,0 

4,7 

0,03 

0,07 

0,02 

225-3955 

до 49,05 (5) 

до 49,05 (5) 

3,5 

3,2 

0,02 

0,13 

0,04 

 

Штовхачі 

Толкатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225-3980 

- нижньої дії 

- нижнего действия 

4,0 

2,93 

0,04 

0,05 

0,01 

225-3981 

- рейкові 

- реечные 

4,0 

2,02 

0,03 

0,02 

0,01 

225-3982 

- верхньої дії 

- верхнего действия 

4,0 

2,93 

0,04 

0,05 

0,01 

Розділ 02 Устаткування для водовідливу
Раздел 02 Оборудование для водоотлива 

 

Насоси відцентрові секційні багатоступінчасті, 

Насосы центробежные секционные многоступенчатые, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подача, м3/год. 

напір, м 

подача, м3/ч 

напор, м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225-4100 

60 

132 

60 

132 

4,0 

35,2 

0,03 

0,04 

0,01 

225-4105 

105 

98 

105 

98 

4,0 

43 

0,03 

0,04 

0,01 

225-4110 

105 

196 

105 

196 

4,0 

86 

0,05 

0,05 

0,02 

225-4115 

180 

85 

180 

85 

4,0 

58,7 

0,03 

0,05 

0,01 

225-4120 

180 

212 

180 

212 

4,0 

156 

0,08 

0,05 

0,02 

225-4125 

300 

180 

300 

180 

4,0 

196 

0,12 

0,05 

0,03 

 

Насоси відцентрові консольні одноступін-часті, 

Насосы центробежные консольные одноступенчатые, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подача, м3/год. 

напір, м 

подача, м3/ч 

напор, м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225-4140 

50 

32 

50 

32 

4,1 

0,1 

5,2 

0,01 

0,04 

0,01 

225-4145 

50 

50 

50 

50 

4,0 

11,7 

0,01 

0,04 

0,01 

225-4150 

100 

50 

100 

50 

4,0 

23,5 

0,02 

0,04 

0,01 

225-4155 

100 

80 

100 

80 

4,0 

29,7 

0,02 

0,04 

0,01 

 

Насоси артезіанські, 

Насосы артезианские, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подача, м3/год. 

напір, м 

подача, м3/ч 

напор, м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225-4160 

65 

110 

65 

110 

4,0 

23,5 

0,02 

0,04 

0,01 

225-4165 

120 

30 

120 

30 

4,0 

-

17,2 

0,01 

0,04 

0,01 

 

Насоси одногвинтові, 

Насосы одновинтовые, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подача, м3/год. 

напір, м 

подача, м3/ч 

напор, м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225-4170 

16 

97 

16 

97 

4,1 

0,1 

8,6 

0,01 

0,04 

0,01 

 

Насоси горизонтальні двостороннього входу, 

Насосы горизонтальные двухстороннего входа, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подача, м3/год. 

напір, м 

подача, м3/ч 

напор, м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225-4180 

200 

36 

200 

36 

4,1 

0,1 

30,8 

0,02 

0,04 

0,01 

225-4185 

315 

71 

315 

71 

4,0 

78,2 

0,05 

0,05 

0,02 

 

Насоси стічно-масні консольні одноступінчасті, 

Насосы сточно-массные консольные одноступенчатые, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подача, м3/год. 

напір, м 

подача, м3/ч 

напор, м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225-4190 

80 

32 

80 

32 

4,1 

 

0,1 

 

15 

0,01 

0,04 

 

0,01 

 

Розділ 03 Устаткування для вентиляції
Раздел 03 Оборудование для вентиляции 

 

Вентилятор відцентровий середнього тиску, потужність, кВт 

Вентилятор центробежный среднего давления, мощность, кВт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225-4250 

30 

30 

4,0 

29,7 

0,24 

0,01 

0,01 

225-4251 

30 

30 

4,0 

29,7 

0,24 

0,01 

0,01 

 

Вентилятор відцентровий з одностороннім входом, потужність, кВт 

Вентилятор центробежный с односторонним входом, мощность, кВт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225-4260 

55 

55 

4,0 

54,5 

0,33 

0,02 

0,02 

225-4261 

55 

55 

4,0 

54,5 

0,33 

0,02 

0,02 

225-4265

75 

75 

4,0 

74,3 

0,43 

0,03 

0,02 

225-4266 

75 

75 

4,0 

74,3 

0,43 

0,03 

0,02 

225-4267 

110 

110 

4,0 

108,9 

0,62 

0,04 

0,02 

225-4268 

110 

110 

4,0 

108,9 

0,62 

0,04 

0,02 

225-4270 

200 

200 

4,0 

198 

1,12 

0,06 

0,03 

225-4271 

200 

200 

4,0 

198 

1,12 

0,06 

0,03 

 

Вентилятор відцентровий дуттєвий, потужність, кВт 

Вентилятор центробежный дутьевой, мощность, кВт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225-4275 

55 

55 

4,0 

54,5 

0,33 

0,02 

0,02 

 

Вентилятори осьові місцевого провітрювання, потужність, кВт 

Вентиляторы осевые местного проветривания, мощность, кВт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225-4280 

3,8 

3,52 

0,02 

0,01 

0,01 

225-4285 

7,5 

7,5 

3,8 

-- 

6,60 

0,08 

0,01 

0,01 

225-4290 

13 

13 

3,8 

-- 

11,4 

0,14 

0,01 

0,01 

225-4295 

24 

24 

3,9 

21,1 

0,18 

0,01 

0,01 

 

Вентилятор відцентровий канальний, потужність, кВт 

Вентилятор центробежный канальный, мощность, кВт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225-4300 

3,2 

3,2 

3,8 

2,50 

0,04 

0,02 

0,02 

 

Вентилятор
(AND 500-5/2880), потужність, кВт 

Вентилятор
(AND 500-5/2880), мощность, кВт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225-4305 

6,5 

6,5 

3,8 

5,72 

0,10 

0,02 

0,02 

Розділ 04 Устаткування для підземного транспорту
Раздел 04 Оборудование для подземного транспорта 

 

Електровози контактні, зі зчіпною вагою, т 

Электровозы контактные, сцепным весом, т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225-4330 

3,1 

6,0 

0,10 

0,03 

0,09 

225-4331 

3,1 

18,2 

0,23 

0,04 

0,14 

225-4332 

10 

10 

3,6 

18,2 

0,34 

0,05 

0,22 

225-4333 

14 

14 

3,6 

26,4 

0,41 

0,06 

0,31 

 

Електровози акумуляторні, зі зчіпною вагою, т 

Электровозы аккумуляторные, сцепным весом, т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225-4350 

3,0 

1,3 

0,02 

0,04 

0,11 

225-4352 

3,0 

3,5 

0,06 

0,07 

0,18 

225-4353 

3,5 

6,0 

0,14 

0,09 

0,24 

225-4360 

Силовий агрегат випрямний на кремнієвих діодах 

Силовой агрегат выпрямительный на кремниевых диодах 

3,5 

0,02 

0,02 

 

8. РЕСУРСНІ ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ВИКОНАННЯ ОБСЛУГОВУЮЧИХ ПРОЦЕСІВ

8.1.Загальна нормативна кількість ресурсів, необхідна для виконання обслуговуючих процесів, визначається шляхом множення кількості трудових та матеріально-технічних ресурсів, згідно з РЕКН розділу 6, на кількість змін виконання обслуговуючих процесів, що встановлюється графіком робіт у складі проекту організації будівництва.

8.2.Кількість змін виконання обслуговуючих процесів визначається з урахуванням термінів їх початку та завершення згідно з таблицею 41 та розрахункової кількості змін роботи на місяць згідно з таблицею 42.

Таблиця 41. Терміни початку та завершення виконання обслуговуючих процесів

Найменування обслуговуючих процесів 

Початок 

Завершення 

Група 

Порядковий номер у групі 

1. ПІДЙОМ 

1.1 

Підйом шахтний для спорудження ствола 

Початок проходки шахтного ствола 

Через 2 тижні після початку спорудження приствольного двору 

270 

1 - 8 

1.2 

Підйом шахтний клітьовий для спорудження тунелів глибокого закладання 

Через 2 тижні після початку спорудження приствольного двору 

Завершення усіх будівельних і монтажних робіт на даній підземній ділянці 

270 

9 - 12 

1.3 

Підйом шахтний клітьовий для спорудження тунелів мілкого закладання 

Початок проходки горизонтальної виробки 

Завершення усіх будівельних і монтажних робіт на даній підземній ділянці 

270 

13, 14 

1.4 

Підйом шахтний краном для спорудження тунелів 

Початок проходки горизонтальних виробок 

Завершення усіх будівельних робіт в тунелі 

270 

15, 16 

1.5 

Лісоспуск у шахтному стволі 

Через 2 тижні після початку спорудження приствольного двору 

Завершення усіх будівельних і монтажних робіт на даній підземній ділянці 

270 

17, 18 

1.6 

Міжповерховий підйом 

 

 

 

 

 

а) між нульовою і приймальною площадками шахтного копра 

Через 2 тижні після початку спорудження приствольного двору 

Завершення усіх будівельних і монтажних робіт на даній підземній ділянці 

270

19 

 

б) у тунельних виробках у разі виконання робіт на двох горизонтах 

Початок виконання робіт на другому горизонті 

Завершення виконання робіт на другому горизонті 

270 

20 

1.7 

Підйом шахтний для спорудження похилих виробок 

Початок спорудження похилої виробки 

Завершення спорудження нижнього вузла похилої виробки 

270 

21, 22 

2. ВОДОВІДЛИВ 

2.1 

Центральний водовідлив 

Після спорудження насосної камери і завершення монтажу та введення в експлуатацію тимчасової дренажної перекачки 

Завершення монтажу і введення в експлуатацію постійної дренажної перекачки, яка приймає воду зі всієї ділянки траси, а у разі її відсутності - введення споруди в експлуатацію 

271 

1 - 7 

2.2 

Місцевий та проміжний водовідлив 

 

 

 

 

 

а) проміжний водовідлив 

Необхідність організації проміжного водовідливу 

Ліквідація проміжного водовідливу 

271 

8 - 10 

 

б) місцевий водовідлив 

Початок спорудження виробки 

Завершення спорудження виробки 

271 

8 - 10 

 

в) місцевий та проміжний водовідлив після улаштування перекриття у тунелях відкритого способу робіт 

Після улаштування перекриття 

Завершення монтажу і введення споруди в експлуатацію 

271 

11 - 13 

3. ВЕНТИЛЯЦІЯ 

3.1 

Центральна вентиляція через шахтний ствол, портал тунелю або інші виробки, що мають вихід на поверхню 

Після віддалення забою від шахтного ствола або порталу на 100 м 

Завершення монтажу і введення в експлуатацію постійної вентиляції в тунелі, а у разі її відсутності - введення споруди в експлуатацію 

272 

1 - 10 

3.2 

Місцева вентиляція для провітрювання вибою: 

 

 

 

 

 

- тунелів, що споруджуються закритим способом 

Початок спорудження підземної виробки 

Завершення спорудження підземної виробки 

272 

11 - 16 

 

- тунелів, що споруджуються відкритим способом, після улаштування перекриття 

Після улаштування перекриття 

Завершення монтажу і введення в експлуатацію постійної вентиляції у тунелі, а у разі її відсутності - введення споруди в експлуатацію 

272 

17 - 22 

4. ПІДЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ 

4.1 

Відкатка електровозами 

 

 

 

 

 

а) у виробках закритого способу робіт 

Після спорудження перших 100 м штолень або інших виробок від шахтного ствола (порталу тунелю) 

Завершення будівельних, колійних, монтажних робіт у тунелях на даній ділянці 

273 

1 - 4,
8 - 10,
14 

 

б) після улаштування перекриття у тунелях відкритого способу робіт 

Після улаштування перекриття 

Завершення будівельних, колійних, монтажних робіт у тунелях на даній ділянці 

273 

5 - 7,
11 - 13,
15 

4.2 

Відкатка лебідками 

 

 

 

 

 

а) у виробках закритого способу робіт 

Після спорудження перших 100 м штолень або інших виробок від шахтного ствола (порталу тунелю) на ухилах, що перевищують i = 0,01 

Завершення будівельних робіт на ухилах 

273 

16 

 

б) після улаштування перекриття у тунелях відкритого способу робіт 

Після улаштування перекриття на ухилах тунелів, що перевищують i = 0,01 

Завершення будівельних робіт на ухилах 

273 

17 

5. ОСВІТЛЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВИРОБОК 

5.1 

Електроосвітлення підземних виробок 

Початок спорудження стволів, штолень, тунелів та інших виробок або початок їх використання для спорудження через них інших підземних виробок 

Введення в експлуатацію шахтних стволів, штолень, тунелів та інших виробок; у разі наявності постійного освітлення - введення його в експлуатацію; завершення переобладнання шахтних стволів та інших виробок або їх ліквідація; завершення використання шахтних стволів, штолень, тунелів та інших виробок для спорудження через них інших підземних виробок 

274 

1 - 4 

6. ОБСЛУГОВУВАННЯ РОБІТ ЧЕРГОВИМИ РОБІТНИКАМИ 

6.1 

Обслуговування шлюзової перегородки 

Початок спорудження виробок під стисненим повітрям 

Завершення робіт, що здійснюються під стисненим повітрям 

275 

1 - 6 

6.2 

Обслуговування заморожувальної мережі 

Початок робіт заморожувальної мережі 

Завершення робіт заморожувальної мережі 

275 

6.3 

Обслуговування відкочувальних колій та ухилів у тунелі 

Початок експлуатації відкочувальних колій 

Завершення будівельних, колійних, монтажних робіт на даній ділянці 

275 

8 - 11 

6.4 

Обслуговування тимчасового кріплення та утримання армування шахтних стволів 

Після армування стволу та початку робіт з тимчасового кріплення підземних виробок 

Завершення робіт та введення в експлуатацію шахтних стволів та підземних виробок 

275 

12 - 15 

6.5 

Обслуговування маркшейдерських робіт 

Початок будівництва підземних виробок при закритому способі робіт і початок земляних робіт при відкритому способі робіт 

Завершення будівельних та колійних робіт 

275 

16, 17 

6.6 

Обслуговування бетонних та залізобетонних робіт 

Початок виконання робіт 

Завершення виконання робіт 

275 

18 

6.7 

Обслуговування складу ВМ 

Початок будівництва виробок гірничим (буро-підривним способом) 

Завершення будівництва виробок гірничим (буро-підривним способом) 

275 

19, 20 

6.8 

Чергування електрослюсарів 

Початок робіт на будівельному майданчику або ділянці 

Завершення будівельних, колійних, монтажних робіт на ділянці або будівельному майданчику 

275 

21 - 23 

 

Таблиця 42. Розрахункова кількість годин та змін роботи на місяць

Найменування обслуговуючих процесів 

Тривалість зміни, годин 

Розрахункова кількість годин/змін на місяць у разі виконання робіт 

у звичайних умовах 

під стисненим повітрям 

 

Підйом 

 

 

 

1.1 

підйом шахтний для спорудження ствола 

720/120 

720/120 

1.2 

підйом шахтний клітьовий для спорудження тунелів глибокого закладання 

720/120 

720/120 

1.3 

підйом шахтний клітьовий для спорудження тунелів мілкого закладання 

600/100 

1.4 

підйом шахтний краном для спорудження тунелів 

600/100 

720/120 

1.5 

лісоспуск у шахтному стволі 

600/100 

720/120 

1.6 

міжповерховий підйом 

 

 

 

 

а) між нульовою і приймальною площадками шахтного копра 

6,82 

600/88 

720/106 

 

б) у тунельних виробках у разі виконання робіт на двох горизонтах 

600/100 

720/120 

1.7 

підйом для спорудження похилих виробок 

600/100 

720/120 

Водовідлив 

 

 

 

2.1 

центральний водовідлив 

720/120 

720/120 

2.2 

місцевий та проміжний водовідлив: 

 

 

 

 

а) у виробках закритого способу робіт 

720/120 

720/120 

 

б) після улаштування перекриття у тунелях відкритого способу робіт 

6,82 

720/106 

Вентиляція 

 

 

 

3.1 

центральна вентиляція, у разі розташування вентилятора: 

 

 

 

 

а) в підземній виробці 

720/120 

 

б) на шахтній поверхні 

6,82 

720/106 

3.2 

місцева вентиляція 

 

 

 

 

а) у виробках закритого способу робіт 

600/100 

 

 

б) після улаштування перекриття у тунелях відкритого способу робіт 

6,82 

340/50 

Підземний транспорт 

 

 

 

4.1 

відкатка у тунелях, що споруджуються закритим способом робіт 

600/100 

720/120 

4.2 

відкатка у тунелях, що споруджуються відкритим способом робіт після улаштування перекриття 

6,82 

340/50 

Освітлення підземних виробок 

 

 

 

5.1 

електроосвітлення підземних виробок 

 

 

 

 

а) закритого способу робіт 

720/120 

720/120 

 

б) після улаштування перекриття тунелів відкритого способу робіт 

6,82 

720/106 

Обслуговування робіт черговими робітниками 

 

 

 

6.1 

обслуговування шлюзової перегородки 

720/120 

720/120 

6.2 

обслуговування заморожувальної мережі 

6,82 

720/106 

6.3 

обслуговування відкочувальних колій 

 

 

 

 

а) у тунелях закритого способу робіт 

600/100 

720/120 

 

б) після улаштування перекриття у тунелях відкритого способу робіт 

6,82 

340/50 

6.4 

обслуговування ухилів у тунелях закритого способу робіт 

600/100 

720/120 

6.6 

обслуговування маркшейдерських робіт 

 

 

 

 

а) на підземній ділянці 

600/100 

720/120 

 

б) на ділянці відкритого способу робіт 

6,82 

340/50 

6.7 

обслуговування бетонних і залізобетонних робіт арматурниками та ізолювальниками 

6,82 

720/106 

6.8 

обслуговування складу ВМ 

 

 

 

 

а) підземного 

720/120 

 

б)на шахтній поверхні 

6,82 

720/106 

6.9 

чергування електрослюсарів 

 

 

 

 

а) на підземній ділянці 

720/120 

720/120 

 

б) на ділянці відкритого способу робіт 

6,82 

720/106 

 

в) на шахтній поверхні 

6,82 

720/106 

Примітка 1.Розрахункова кількість годин та змін роботи на місяць визначена за умов виконання основних робіт:

а) закритим способом - у чотири зміни з тривалістю зміни 6 годин;

б) відкритим способом - у дві зміни із середньою тривалістю зміни 6,82 години.

Примітка 2.Розрахункова кількість змін на місяць згідно з колонкою 3, у разі виконання робіт у звичайних умовах, визначена за календарним часом по наступних видах обслуговуючих процесів:

а) підйом - 1.1, 1.2;

б) водовідлив - 2.1, 2.2;

в) вентиляція - 3.1;

г) освітлення підземних виробок - 5.1;

д) обслуговування робіт черговими робітниками - 6.1, 6.2, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9.

З решти видів обслуговуючих процесів кількість змін на місяць визначена залежно від режиму роботи на дільниці та з розрахунку 25 робочих днів на місяць.

Примітка 3. Розрахункова кількість змін на місяць у разі виконання робіт під стисненим повітрям не залежить від режиму роботи на дільниці будівництва, і визначена за календарним часом, згідно з колонкою 4.

Примітка 4.Розрахункова кількість змін на місяць виконання обслуговуючих процесів після улаштування перекриття у тунелях відкритого способу робіт визначається для:

а) підйому, вентиляції та підземного транспорту залежно від режиму роботи, у разі:

1) тризмінної роботи - 75 змін;

2) двозмінної роботи - 50 змін;

3) однозмінної роботи - 25 змін;

б) водовідливу, незалежно від режиму роботи, згідно з 2.2,б;

в) підземного освітлення, незалежно від режиму роботи, згідно з 5.1,б. 

 

8.3.Загальна кількість змін роботи вентиляторів, розміщених у підземних виробках та вмонтованих і працюючих в системі центральної вентиляції як спонукальні, визначається залежно від тривалості роботи, відповідно до проектних рішень, та з розрахунку 120 змін на місяць.

8.4.Загальна кількість змін підземного освітлення визначається за формулою:

 

 

L

 

 

 

 

T1

 

 

 

 

 

 

 

N

___ 

· 

120

· 

___ 

T2

T3

(3) 

 

 

100

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

де L - довжина гірничої виробки, м;

100 -довжина ділянки гірничої виробки, що врахована РЕКН на підземне освітлення, м;

120 -розрахункова кількість змін підземного освітлення на місяць, змін/міс.;

T1- тривалість спорудження підземної виробки, міс.;

T2- тривалість виконання будівельних, колійних та монтажних робіт, що виконуються після завершення проходки підземної виробки, міс.;

T3- тривалість використання підземної виробки (після завершення в ній всіх будівельних, колійних та монтажних робіт) для виконання робіт в інших підземних виробках, міс.

8.5.Загальна кількість змін обслуговування робіт черговими робітниками визначається відповідно до проектних рішень згідно з ПОБ.

На об'єктах (ділянках) гідротехнічного будівництва кількість змін роботи чергових підземних робітників визначається з урахуванням коефіцієнта 0,5:

а) для кожної виробки, у разі наявності двох виробок довжиною кожної до 500 м;

б) для всіх ділянок тунелів малого діаметру.

8.6.Кількість резервних насосів і вентиляторів та кількість машино-годин їх експлуатації при водовідливі та центральній вентиляції визначається відповідно до проектних рішень.

Вартість експлуатації резервних насосів та вентиляторів складається із амортизаційних відрахувань на повне відновлення та витрат на перебазування і враховується у прямих витратах.

8.7.У разі технологічних перерв та у разі виникнення цілозмінних перерв у роботі, викликаних особливими обставинами, обслуговуючі процеси визначаються згідно з графіком робіт відповідно до проектних рішень.

Вартість обслуговуючих процесів підйому, водовідливу, вентиляції та підземного транспорту під час перерв визначається у порядку, передбаченому для резервних машин і механізмів, згідно з 8.6.

 

Додаток А
(довідковий) 

 

 

 

БІБЛІОГРАФІЯ

1

Закон України від 21 листопада 2002 р. N 229-IV "Про охорону праці"

2

ДБН Д.2.8-3-95 Будівельна техніка, оснащення, інвентар та інструмент. Технічна експлуатація будівельних машин

3

ДБН А.3.1-5-96 Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва

4

ДБН Д.2.2-29-99 Збірник 29. Тунелі та метрополітени, Київ, 2000

5

ДБН Д.2.7-2000 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів, Київ, 2001

6

ДБН Д.1.1-1-2000 Правила визначення вартості будівництва

7

ДБН В.2.3-7-2003 Споруди транспорту. Метрополітен. Київ, 2003

8

ВБН Д.1.1-1-2004 Особливості визначення вартості будівництва метрополітенів та тунелів, Київ, 2004

9

НПАОП 0.00-1.07-94 Правила будівництва та безпечної експлуатації сосудів, що працюють під тиском

10

НПАОП 0.00-1.03.02 Правила будівництва та безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів

11

НПАОП 10.0-1.01-05 Правила безпеки у вугільних шахтах

12

СОУ 10.1-00185790-002-2004 Правила технічної експлуатації вугільних шахт

13

Правила безпеки під час будівництва метрополітенів і підземних споруд // затверджені Держнадзорохоронпраці України, постанова N 5 від 19.05.93

14

Правила безопасности при производстве работ под сжатым воздухом (кессонные работы), Минтрансстрой СССР // утверждены 04.01.80 (Правила безпеки під час проведення робіт під стисненим повітрям (кесонні роботи), Мінтрансбуд СРСР // затверджені 04.01.80)

15

Ведомственные нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы ВНиР Сборник ВЗ "Строительство метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения", Москва, 1987 (Відомчі норми та розцінки на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи ВНиР Збірник ВЗ "Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення", Москва, 1987)

16

Прейскурант N 19-02-44 Оптовые цены на горношахтное оборудование, Москва, 1990 (Прейскурант N 19-02-44 Оптові ціни на гірничошахтне устаткування, Москва, 1990)

17

Методические указания по пересмотру сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин // утверждены Госстроем СССР 10 июня 1988 г. N 24-Д. Москва, 1988 г. (Методичні вказівки щодо перегляду кошторисних норм і розцінок на експлуатацію будівельних машин // затверджені Держбудом СРСР 10 червня 1988 р. N 24-Д. Москва, 1988р.)

18

Методичні рекомендації з розроблення ресурсних елементних кошторисних норм // Розроблено Українським державним науково-дослідним центром ціноутворення у будівництві "Цінобуд" та схвалено рішенням Науково-технічної ради Держбуду України від 12.04.2002 N 21

19

Методика визначення вартості експлуатації власних будівельних машин та механізмів будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт, "Ціноутворення у будівництві", N 1-2006

20

ДКХПП Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. "Професії робітників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності". Розділ 2. "Професії робітників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності", Центр продуктивності, Краматорськ, 1998. Випуск 64. "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення". Розділ 3. "Робітники. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення" (Видання друге, з урахуванням доповнень). Київ: УкрНДЦ "Екобуд", 2001 Випуск 64. "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи". Зміни до розділів 2, 3, 4. Київ: УкрНДЦ "Екобуд", 2006

21

Технология строительства подземных сооружений и шахт. Н. М. Покровский. - Москва: Недра, 1982 (Технологія будівництва підземних споруд і шахт. Н. М. Покровський. - Москва: Надра, 1982)

22

Тоннели и метрополитены. В. Г. Храпов, Е. А. Демешко, С. Н. Наумов и др.; под ред. В. Г. Храпова. - Москва: Транспорт, 1989 (Тунелі та метрополітени. В. Г. Храпов, Е. А. Демешко, С. Н. Наумов та ін..; під ред. В. Г. Храпова. - Москва: Транспорт, 1989)

23

Строительство тоннелей и метрополитенов. Организация, планирование, управление. Н. Г. Туренский, А. П. Ледяев. - Москва: Транспорт, 1992 (Будівництво тунелів та метрополітенів. Організація, планування, управління. Н. Г. Туренський, А. П. Ледяєв. - Москва: Транспорт, 1992)

24

Подземные сооружения. В. П. Абрамчук, С. И. Власов, В. М. Мостков. - Москва: ТА Инжиниринг, 2005 (Підземні споруди. В. П. Абрамчук, С. И. Власов, В. М. Мостков. - Москва: ТА Інжиніринг, 2005)

25

Гірничий словник. Під ред. В. Г. Ільюшенко. - Донецьк: Академія гірничих наук, 1995

26

Тлумачний гірничий словник. В. С. Білецький, К. Ф. Сапіцький, Б. С. Панов та ін. Під ред. В. С. Білецького. - Донецьк: ДДТУ, 1998

27

Українсько-російський гірничотехнічний словник. У 2-х т. / І. Г. Манець, А. М. Коваль. - Донецьк: Донбас, 2001

28

Гірничий енциклопедичний словник. У 2-х т. / За загальною ред. В. С. Білецького. - Донецьк: Східний видавничий дім, 2001 - 2002.

 

Ключові слова:обслуговуючі процеси, шахтний підйом, водовідлив, вентиляція, підземний транспорт, закритий спосіб робіт, відкритий спосіб робіт, тунелі глибокого закладання, тунелі мілкого закладання.

____________