ДК 004-2008 - Український класифікатор нормативних документів (УКНД)

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

ЗАТВЕРДЖЕНО І НАДАНО ЧИННОСТІ 
наказом Держспоживстандарту України
від 26 серпня 2008 р. N 301 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ

 

Український класифікатор нормативних документів
ДК 004:2008

Чинний від 01.04.2009 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Український класифікатор нормативних документів ДК 004:2008 (ICS:2005, MOD) (УКНД) розроблено через потребу привести у відповідність ДК 004-2003 з шостим виданням Міжнародного класифікатора стандартів (ICS).

У назвах класифікаційних угруповань і назвах посилок УКНД використано ініціальні скорочення англійською мовою, які наведено нижче. Код класифікаційного угруповання, у якому використано ініціальне скорочення, подано в дужках після назви українською мовою.

Познаки та скорочення

Скорочення назв англійською мовою 

Назви 

CAD 

Computer-Aided Design
Автоматизоване проектування (35.240.10) 

CD 

Compact Disks
Компактні диски (33.160.30; 35.220.30) 

DECT 

Digital Enhanced Cordless Telecommunications
Цифровий покращений безпроводовий зв'язок (33.070.30) 

EDI 

Electronic Data Interchange
Електроннийобмінданими(01.140.30) 

EDIFACT 

Electronic Data Interchange in the management, trade and on the transport
Електроннийобмінданимивторгівлійнатранспорті(35.240.60) 

EMC 

Electromagnetic Compatibility
Електромагнітна сумісність (33.100) 

EMS 

Environmental Management Systems
Системи екологічного керування/управління (01.040.13; 13.020.10) 

ETHERNET 

Ethernet
Мережа пересилання даних (33.040.40) 

ERMES 

European Radio Message System
Європейська система пересилання повідомлень на радіочастотах (33.070.20) 

GPS 

Global Positioning System
Глобальнасистемамісцевизначення(33.070.40) 

GPS 

Geometrical Product Specifications
Геометричніхарактеристикивиробів(17.040) 

GSM 

Global System for Mobile Communication
Глобальнасистемамобільногозв'язку(33.070.50) 

ISDN 

Integrated Services Digital Network
Цифровамережазкомплекснимипослугами(33.080) 

IT 

Information Technology
Інформаційні технології (35.020) 

LAN 

Local Area Networks
Локальні обчислювальні мережі (35.110) 

MAN 

Metropolitan Area Networks
Міськіобчислювальнімережі(35.110) 

MO 

Magneto-optical devices
Магнітооптичніпристрої(35.220.30) 

ODA 

Office Document Architecture
Архітектураслужбовихдокументів(35.240.20) 

OSI 

Open Systems Interconnection
Взаємозв'язоквідкритихсистем(35.100) 

PC 

Personal Computers
Персональні комп'ютери (35.160) 

PISN 

Private Integrated Services Network
Мережаприватнихкомплекснихпослуг(33.040.35) 

PSPDN 

Packet Switched Public Data Network
Мережа пересилання даних загального користування з комутацією пакетів (33.040.40) 

PSTN 

Public Switched Telephone Network
Комутаційна телефонна мережа загального користування (33.040.35) 

PTN 

Private Telecommunication Network
Приватнателекомунікаційнамережа(33.040.35) 

SCADA 

Supervising, Control and Data Acquisition System
Система диспетчерського керування та збирання даних (33.200) 

SGML 

Standard Generalized Markup Language
Стандартнамоваузагальненоїрозмітки(35.240.30) 

TETRA 

Terrestrial Trunked Radio
Наземний магістральний радіозв'язок (33.070.10) 

WAN 

Wide Area Networks
Глобальні обчислювальні мережі (35.110) 

 

До класифікатора внесено такі редакційні зміни:

- у "Змісті" до розділу 3 долучено коди та назви класифікаційних угруповань з посиланням на сторінки;

- у розділі 3 "Класифікація нормативних документів" до тексту класифікаційних угруповань 03.120.30; 17.060; 23.080; 23.100.10; 23.160; 27.080; 27.180; 33.100.10; 37.020; 43.040.50; 53.100; 61.060; 65.020; 65.060.10; 65.060.40; 67.220.20; 81.060 долучено "Національні примітки", які виділено в тексті рамкою;

- вилучено покажчик ICS англійською мовою;

- долучено національний додаток НА (Абетковий покажчик українських назв класифікаційних угруповань);

- долучено національний додаток НБ (Коди класифікаційних угруповань ДК 004, яких стосується зміна шостого видання ICS).

Додатки НА та НБ - довідкові.

Ведення УКНД виконує ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики.

Внесення змін до УКНД та його актуалізацію ДП "УкрНДНЦ" здійснює в разі змін, опублікованих в ICS.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Український класифікатор нормативних документів (УКНД) призначено для впорядкування та класифікування стандартів та інших нормативних документів щодо стандартизації.

УКНД може слугувати основою для структурування каталогів, покажчиків, реєстрів, тематичних переліків нормативних документів тощо. Його можна також використовувати в базах даних і бібліотеках.

Цей класифікатор установлює назви класифікаційних угруповань і їхні коди.

Коди класифікаційних угруповань використовують для класифікування нормативних документів щодо стандартизації всіх видів і рівнів прийняття.

2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Структура УКНД

2.1.1У цьому класифікаторі загальний термін "стандарт" використано до таких нормативних документів як стандарти, настанови, кодекси усталеної практики, класифікатори тощо.

2.1.2Об'єкти класифікування цього класифікатора - нормативні документи щодо стандартизації різних видів і рівнів прийняття.

2.1.3Ознаки класифікації - сфера стандартизації (перший рівень класифікації) та об'єкти стандартизації (другий рівень класифікації з подальшою деталізацією на третьому рівні).

2.1.4Класифікація - ієрархічна, трирівнева. Кожний наступний рівень класифікації не змінює значення попередніх рівнів.

Код позиції класифікатора має таку структуру:

ХХ.ХХХ.ХХ,

де 

ХХ 

- клас (від 01 до 99), 

 

ХХ.ХХХ 

- група, 

 

ХХ.ХХХ.ХХ 

- підгрупа. 

 

 

Клас кодують двозначним цифровим кодом.

Код групи складають з коду класу та тризначного цифрового коду групи, відокремлених крапкою.

Код підгрупи складають з коду групи та двозначного цифрового коду, відокремлених крапкою.

Приклад

43.040.20 Освітлювальні, сигнальні та оповіщувальні пристрої,

де  

43 

- клас "ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНІКА"; 

 

43.040 

- група "Системи дорожньо-транспортних засобів"; 

 

43.040.20 

- підгрупа "Освітлювальні, сигнальні та оповіщувальні пристрої". 

 

2.1.5У цьому класифікаторі нормативні документи поділено на 40 класів (рівень 1). Додатково передбачено резервний клас - 99. Класи поділено на 392 групи (рівень 2), з яких 144 групи додатково поділено на 909 підгруп.

2.1.6Під назвою деяких класифікаційних угруповань подано примітки та/або посилки, позначені зірочкою.

У примітках зазначено об'єкти класифікації, які належать до даного класифікаційного угруповання, або ж подано посилання на коди класифікаційних угруповань, до яких віднесено об'єкти класифікації, що не належать до даного класифікаційного угруповання.

2.1.7Усі групи, поділені на підгрупи, мають, за деяким винятком, підгрупу, яка охоплює об'єкт відповідної групи взагалі. Така загальна підгрупа має код, який закінчується на ".01". Наприклад, до групи

07.100 Мікробіологія

належить перша підгрупа

07.100.01 Мікробіологія взагалі,

у яку внесено стандарти, що цілком охоплюють об'єкти мікробіології загалом, наприклад, такий стандарт, як

ISO7954:1987

Мікробіологія. Загальні настанови щодо підраховування колібактерій. Метод обчислювання найвірогіднішої кількості,

 

тоді як стандарти, що охоплюють медичну мікробіологію, мікробіологію води та харчову мікробіологію, віднесено відповідно до інших конкретних підгруп: 07.100.10; 07.100.20 або 07.100.30.

2.1.8Більшість груп, поділених на підгрупи, мають підгрупу з кодом, який закінчується на ".99". До таких підгруп належать стандарти на об'єкти, які не належать ні до об'єктів загальних підгруп, ні до об'єктів конкретних підгруп відповідних груп. Наприклад, об'єкт у стандарті

ISO 10945:1994 Приводи гідравлічні. Акумулятори гідропневматичні. Розміри отворів для газу

не відповідає жодному об'єктові загальної підгрупи

23.100.01 Гідравлічні та пневматичні системи взагалі

і об'єктам конкретних підгруп

23.100.10 Помпи та мотори

23.100.20 Циліндри

23.100.40 Системи труб і муфти

23.100.50 Елементи системи регулювання

23.100.60 Фільтри, у щільники та забруднювання рідин і газів

Утакому разі стандарт треба віднести до підгрупи

23.100.99 Інші елементи гідравлічних і пневматичних систем.

Це правило не діє в УКНД тоді, коли всі стандарти групи можна розподілити або до загальної підгрупи, або до конкретних підгруп. Наприклад, група

21.100 Вальниці

має загальну підгрупу, яка стосується об'єкта взагалі

21.100.01 Вальниці взагалі

та конкретні підгрупи

21.100.10 Вальниці ковзання

21.100.20 Вальниці кочення

Ця група не має підгрупи

21.100.99 Інші вальниці,

тому що всі вальниці належать тільки до двох типів: вальниці ковзання та вальниці кочення.

2.2 Правила користування УКНД

2.2.1Стандарти треба класифікувати відповідно до їхніх об'єктів.

Спочатку визначають відповідний клас для даного об'єкта, потім - відповідний код групи, а після цього визначають код підгрупи, якщо групу поділено на підгрупи. Наприклад, стандарт

ISO3412:1992

Транспорт дорожній. Екрановані та водозахищені свічки запалювання та їх поєднання. Типи 1A і 1B

 

належить до класу

43 ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНІКА.

У межах класу є відповідна група

43.060 Двигуни внутрішнього згорання для дорожньо-транспортних засобів,

 а в межах групи - відповідна підгрупа

43.060.50 Електричне та електронне устатковання. Системи керування.

Іноді, коли важко визначити сферу застосування стандарту за його змістом, ураховують сферу діяльності відповідного технічного комітету підкомітету та робочої групи, яка відповідає за розроблення стандарту.

2.2.2Подаючи на папері декілька класифікаційних угруповань, їх відокремлюють знаком ";" і розташовують за порядком зростання кодів, наприклад, для ISO 8159:1987: 01.040.59; 59.060.01; 59.080.20.

2.2.3Відносячи даний стандарт до конкретного класифікаційного угруповання, необхідно переглянути всі наявні рівні класифікації, а саме, спочатку розглянути віднесення до найнижчого рівня. Наприклад, стандарти

ISO 5358:1992 Знеболювальне (анестезійне) устатковання для людей

ISO 7864:1993 Голки стерильні для підшкірних ін'єкцій одноразового використання

ISO7740:1985 Інструменти хірургічні. Скальпелі зі знімними лезами. Приєднувальні розміри

треба відносити до підгруп 11.040.10; 11.040.25 та 11.040.30 (рівень класифікації 3) відповідно.

Не рекомендовано надавати код 11.040 (рівень класифікації 2) зазначеним вище стандартам, оскільки це може утруднювати обмін даними між базами даних і ускладнити застосування УКНД.

2.2.4Стандарт можна відносити більше ніж до однієї групи чи підгрупи. Наприклад, стандарт

ISO 7686:1992

Труби й фітинги поліпропіленові (РР). Густина
Визначання та вимоги

 

треба віднести до двох підгруп

23.040.20 Пластмасові труби

23.040.45 Пластмасові фітинги (обладунки),

тоді як стандарт

ISO 8159:1987

Текстиль. Морфологія волокон і пряжі
Словник термінів

 

треба віднести до трьох підгруп

01.040.59 Технологія текстильного та шкіряного виробництва (Словники термінів)

59.060.01 Текстильні волокна взагалі

59.080.20 Пряжа.

Проте не рекомендовано надавати одному документу понад чотири коди.

2.2.5Стандарти, які віднесено до груп

01.040 Словники термінів

01.060 Величини та одиниці величин

01.070 Кодування кольором

01.075 Літерні познаки

і до підгруп

01.080.20

Графічні познаки для спеціального устатковання

01.080.30

Графічні познаки, використовувані для машинобудівних і будівельних креслеників, діаграм, планів, карт і в іншій технічній документації на продукцію

01.080.40

Графічні познаки, використовувані для технічних креслеників, діаграм, схем і відповідної технічної документації у сфері електротехніки та електроніки

01.080.50

Графічні познаки, використовувані для технічних креслеників і відповідної технічної документації у сфері інформаційних технологій і телекомунікацій

17.140.20

Шум, створюваний машинами та устаткованням

17.140.30

Шум, створюваний транспортними засобами

 

можна також віднести до інших груп і/або підгруп відповідно до їхніх об'єктів. Наприклад, стандарт

ISO 1942-4:1989 Стоматологія. Словник термінів. Частина 4. Устатковання стоматологічне

треба віднести до двох підгруп

01.040.11 Охорона здоров'я (Словники термінів)

11.060.20 Стоматологічне устатковання,

тоді як стандарт

ISO 6405-1:1991

Машини землерийні. Символи операторського контролю та інші познаки. Частина 1. Загальні умовні познаки 

 

треба віднести до підгрупи

01.080.20 Графічні познаки для спеціального устатковання

та до групи

53.100 Машини та механізми для земляних робіт.

2.2.6Стандарт, що має терміни та визначення понять, використовувані тільки в цьому стандарті, не можна вносити до групи

01.040 Словники термінів.

2.2.7Стандарти на системи, складники, запасні частини та матеріали для спеціального устатковання, машин і установок треба класифікувати у відповідних групах і підгрупах, що містять стандарти на це устатковання, машини та установки, якщо в УКНД немає груп або підгруп, які спеціально призначено для класифікування систем, складників, запасних частин і матеріалів. Наприклад, стандарт

ISO 5696:1984

Причепи сільськогосподарських транспортних засобів. Гальма та гальмівні пристрої. Метод лабораторного випробування

 

треба віднести до підгрупи

65.060.10 Сільськогосподарські трактори і причепи,

оскільки УКНД не має групи чи підгрупи для гальмівних систем сільськогосподарських машин, тоді як стандарт

ISO 4251-1:1998

Шини (серії з маркованням норми шаруватості) та ободи сільськогосподарських тракторів і машин. Частина 1. Познаки та розміри шин і показники контуру обода

 

треба віднести до підгрупи

83.160.30 Шини для сільськогосподарських машин.

2.2.8Якщо групу далі поділено на підгрупи, то стандарту надають тільки код підгрупи. Наприклад, стандарт

ISO 4254-1:1989

Трактори й машини для сільського та лісового господарства. Технічні засоби убезпечування. Частина 1. Загальні положення

 

треба класифікувати під назвою підгрупи

65.060.01 Сільськогосподарські машини і устатковання взагалі,

а не під назвою групи

65.060Сільськогосподарські машини, інвентар і устатковання.

2.2.9Якщо об'єкт стандарту охоплює дві підгрупи в межах групи, яка має тільки ці підгрупи та підгрупи з кодами, які закінчуються на ".01" і/або ".99", то цей стандарт треба класифікувати в підгрупі з кодом, який закінчується на ".01". Наприклад, стандарт

ISO 4829-1:1986

Сталь і чавун. Визначення загального вмісту кремнію. Спектрофотометричний метод із застосуванням відновленого молібдосилікату. Частина 1. Уміст кремнію від 0,05 % до 1 %

 

треба класифікувати в підгрупі

77.080.01 Чорні метали взагалі,

а не в підгрупах

77.080.10 Чавуни

77.080.20 Сталі,

оскільки чавуни та сталі цілком охоплюють чорні метали.

 Так само стандарт

ISO 6632:1981 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Визначення леткої кислотності

треба класифікувати під назвою підгрупи

67.080.01 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення взагалі,

а не під назвою підгруп

67.080.10 Фрукти та продукти їх перероблення

67.080.20 Овочі та продукти їх перероблення,

оскільки група

67.080 Фрукти. Овочі

має тільки підгрупи

67.080.01 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення взагалі

67.080.10 Фрукти та продукти їх перероблення

67.080.20 Овочі та продукти їх перероблення.

2.2.10Підгрупу або групу, яка не має підгруп, можна далі поділити на декілька частин (рівень 4) або на нові підгрупи (рівень 3). Для того щоб відрізнити підрозділи (частини чи нові підгрупи) від тих, які наведено в класифікаторі, нові національні коди треба приєднувати черездефіс як двозначне число. Наприклад, групу

53.100 Машини та механізми для земляних робіт

можна поділити на такі нові національні підгрупи:

53.100-01 Машини та механізми для земляних робіт узагалі

53.100-10 Трактори

53.100-20 Екскаватори

53.100-30 Завантажувачі

53.100-40 Грейдери

53.100-99 Інші машини та механізми для земляних робіт

Проте такий поділ треба використовувати дуже обмежено і, за можливості, його уникати.

2.2.11Класи

21 МЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА СКЛАДНИКИ ЗАГАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ

23 ГІДРАВЛІЧНІ ТА ПНЕВМАТИЧНІ СИСТЕМИ І ПРИСТРОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ,

а також класи та групи, у яких зазначено, що цей клас або група містить стандарти загальної призначеності, наприклад,

13.110

Безпечність машин і механізмів

*До цієї групи належать стандарти загальної призначеності 

 

повинні мати у своєму складі тільки стандарти загальної призначеності, які можна застосовувати в різних галузях промисловості. Так стандарт

ISO 10317:1992 Вальниці кочення. Конічні роликові вальниці метричної серії. Система познак,

який можна використовувати в різних галузях промисловості, треба віднести до підгрупи

21.100.20 Вальниці кочення,

тоді як стандарти

ISO 6045:1987

Суднобудування та морські конструкції. Вертлюги шпора вантажної стріли. Деталі та складники

 

та

ISO 14204:1998

Авіаційна та космічна техніка. Вальниці для авіаційних конструкцій, дворядні, жорстко встановлювані, ряд за діаметром 0. Метричний ряд,

 

які застосовують у конкретній галузі промисловості, треба віднести відповідно до підгрупи, пов'язаної з цією галуззю, а саме:

47.020.40 Підіймальне та вантажно-переміщувальне устатковання

та

49.035Елементи авіаційно-космічних конструкцій.

Стандарт

ISO 1167:1996

Труби пластмасові для транспортування рідин. Визначення тривкості до внутрішнього тиску,

 

який застосовують у різних галузях промисловості, треба внести до підгрупи

23.040.20 Пластмасові труби,

тоді як стандарт

ISO 4437:1997

Трубопроводи поліетиленові (РЕ) підземні для подавання газоподібного палива. Метричний ряд. Технічні умови,

 

який має спеціальну призначеність для транспортування природного газу, треба віднести відповідно до групи, пов'язаної з цією спеціальною призначеністю (з огляду на використання продукції), і до підгрупи, пов'язаної з відповідним типом продукції (з огляду на виготовлення продукції), а саме: до групи

75.200 Устатковання для перероблення нафти, нафтопродуктів і природного газу

та до підгрупи

83.140.30 Пластмасові труби, фітинги для нерідинних речовин.

Стандарт

ISO/TR 12100-2:2003

Безпечність машин. Основні поняття, загальні засади конструювання. Частина 2. Технічні засади

 

треба внести до групи

13.110 Безпечність машин і механізмів,

тоді як стандарт

ISO 4254-1:1989

Трактори й машини для сільського та лісового господарства. Технічні засоби убезпечування. Частина 1. Загальні положення  

 

не можна вносити до зазначеної вище групи, оскільки стандарт призначено для користування тільки в одній галузі - сільськогосподарському машинобудуванні. Цей стандарт треба внести до підгрупи

65.060.01 Сільськогосподарські машини та устатковання взагалі.

2.2.12Якщо група/підгрупа має посилку на іншу групу/підгрупу, то стандарти, пов'язані з об'єктом, зазначеним у цій посилці, треба класифікувати в групі/підгрупі, на яку дають посилання. Наприклад, підгрупа

81.060.20 Керамічна продукція

має посилку 

* Санітарно-технічні керамічні вироби, див. 91.140.70

 

яка свідчить, що стандарти на санітарно-технічні керамічні вироби треба класифікувати в підгрупі

91.140.70 Санітарно-технічне устатковання,

але не в підгрупі

81.060.20 Керамічна продукція.

 

3 КЛАСИФІКАЦІЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

Код 

Назва 

 

01

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ТЕРМІНОЛОГІЯ. СТАНДАРТИЗАЦІЯ. ДОКУМЕНТАЦІЯ

 

01.020

Термінологія (засади та координація)
* Охоплює також термінографію 

 

01.040

Словники термінів
* Стандарти цієї групи треба також відносити до інших груп і/або підгруп залежно від їхніх об'єктів 

 

01.040.01 

Загальні положення. Термінологія. Стандартизація. Документація (Словники термінів) 

 

01.040.03 

Послуги. Організування підприємств, керування та якість. Адміністрування. Транспорт. Соціологія (Словники термінів) 

 

01.040.07 

Математика. Природничі науки (Словники термінів) 

 

01.040.11 

Охорона здоров'я (Словники термінів) 

 

01.040.13 

Захист довкілля та здоров'я. Безпека (Словники термінів) 

 

01.040.17 

Метрологія та вимірювання. Фізичні явища (Словники термінів) 

 

01.040.19 

Випробування (Словники термінів) 

 

01.040.21 

Механічні системи та складники загальної призначеності (Словники термінів) 

 

01.040.23 

Гідравлічні та пневматичні системи і пристрої загальної призначеності (Словники термінів) 

 

01.040.25 

Машинобудування (Словники термінів) 

 

01.040.27 

Енергетика й теплотехніка (Словники термінів) 

 

01.040.29 

Електротехніка (Словники термінів) 

 

01.040.31 

Електроніка (Словники термінів) 

 

01.040.33 

Телекомунікації. Аудіо- та відеотехніка (Словники термінів) 

 

01.040.35 

Інформаційні технології. Конторські машини (Словники термінів) 

 

01.040.37 

Технологія отримування зображень (Словники термінів) 

 

01.040.39 

Точна механіка. Золотарство/ювелірна справа (Словники термінів) 

 

01.040.43 

Дорожньо-транспортна техніка (Словники термінів) 

 

01.040.45 

Залізнична техніка (Словники термінів) 

 

01.040.47 

Суднобудування та морські споруди (Словники термінів) 

 

01.040.49 

Авіаційна та космічна техніка (Словники термінів) 

 

01.040.53 

Підіймально-транспортне устатковання (Словники термінів) 

 

01.040.55 

Пакування та розподілення товарів (Словники термінів) 

 

01.040.59 

Технологія текстильного та шкіряного виробництва (Словники термінів) 

 

01.040.61 

Швацька промисловість (Словники термінів) 

 

01.040.65 

Сільське господарство (Словники термінів) 

 

01.040.67 

Технологія виробництва харчових продуктів (Словники термінів) 

 

01.040.71 

Хімічні технології (Словники термінів) 

 

01.040.73 

Гірництво та корисні копалини (Словники термінів) 

 

01.040.75 

Нафта й суміжні технології (Словники термінів) 

 

01.040.77 

Металургія (Словники термінів) 

 

01.040.79 

Деревообробча промисловість (Словники термінів) 

 

01.040.81 

Скляна та керамічна промисловість (Словники термінів) 

 

01.040.83 

Виробництво ґуми та пластмас (Словники термінів) 

 

01.040.85 

Паперова промисловість (Словники термінів) 

 

01.040.87 

Виробництво фарб і барвників (Словники термінів) 

 

01.040.91 

Будівельні матеріали та будівництво (Словники термінів) 

 

01.040.93 

Цивільне будівництво (Словники термінів) 

 

01.040.95 

Військова техніка (Словники термінів) 

 

01.040.97 

Побутова техніка та торговельне устатковання. Відпочинок. Спорт (Словники термінів) 

 

01.060

Величини та одиниці величин
* Стандарти цієї групи треба також відносити до інших груп і/або підгруп залежно від їхніх об'єктів 

 

01.070

Кодування кольором
* Стандарти цієї групи треба також відносити до інших груп і/або підгруп залежно від їхніх об'єктів 

 

01.075

Літерні познаки
* Стандарти цієї групи треба також відносити до інших груп і/або підгруп залежно від їхніх об'єктів 

 

01.080

Графічні познаки

 

01.080.01 

Графічні познаки взагалі 

 

01.080.10 

Познаки загальнодоступної інформації 

 

01.080.20 

Графічні познаки для спеціального устатковання
* Стандарти цієї групи треба також відносити до інших груп і/або підгруп залежно від їхніх об'єктів 

 

01.080.30 

Графічні познаки, використовні для машинобудівних і будівельних креслеників, діаграм, планів, карт і в іншій технічній документації на продукцію
* Стандарти цієї групи треба також відносити до інших груп і/або підгруп залежно від їхніх об'єктів 

 

01.080.40 

Графічні познаки, використовні для технічних креслеників, діаграм, схем і відповідної технічної документації у сфері електротехніки та електроніки
* Стандарти цієї групи треба також відносити до інших груп і/або підгруп залежно від їхніх об'єктів 

 

01.080.50 

Графічні познаки, використовні для технічних креслеників і відповідної технічної документації у сфері інформаційних технологій і телекомунікацій
* Стандарти цієї групи треба також відносити до інших груп і/або підгруп залежно від їхніх об'єктів 

 

01.080.99 

Інші графічні познаки 

 

01.100

Технічні кресленики
* Графічні познаки для технічних креслеників, див. 01.080.30
* Автоматизоване проектування, див. 35.240.10 

 

01.100.01 

Технічні кресленики взагалі 

 

01.100.20 

Машинобудівні кресленики 

 

01.100.25 

Технічні кресленики у сфері електротехніки та електроніки
* Охоплює також електричні таблиці, діаграми та схеми 

 

01.100.27 

Технічні кресленики у сфері телекомунікацій та інформаційних технологій 

 

01.100.30 

Будівельні кресленики
* Охоплює також кресленики для цивільного будівництва 

 

01.100.40 

Креслярські інструменти та устатковання 

 

01.100.99 

Інші стандарти стосовно технічних креслеників 

 

01.110

Технічна документація на продукцію
* Охоплює також правила розроблення настанов для користувачів, довідників, технічних умов тощо 

 

01.120

Стандартизація. Загальні правила
* Охоплює також правила підготовлювання каталогів стандартів і документознавство технічної документації 

 

01.140

Інформатика. Видавнича справа
* Застосування інформаційних технологій в інформаційній діяльності, документуванні та видавничій справі, див. 35.240.30 

 

01.140.10 

Письмо та транслітерування
* Набори кодових знаків для обміну бібліографічною інформацією, див. 35.040 

 

01.140.20 

Інформатика
* Охоплює також документування, бібліотечну справу та архівні системи 

 

01.140.30 

Організаційно-розпорядча, торговельна та виробнича документація
* Технічна документація на продукцію, див. 01.110
* Банківські документи, див. 03.060
* Електронний обмін даними (EDI), див. 35.240.60 

 

01.140.40 

Видавнича справа
* Електронні видання, див. 35.240.30 

 

03

ПОСЛУГИ. ОРГАНІЗУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ, КЕРУВАННЯ ТА ЯКІСТЬ. АДМІНІСТРУВАННЯ. ТРАНСПОРТ. СОЦІОЛОГІЯ

 

03.020

Соціологія. Демографія

 

03.040

Праця. Зайнятість
* Умови виробництва, див. 13.040.30 та 13.180 

 

03.060

Фінанси. Банківська справа. Грошові системи. Страхування
* Охоплює також особисте фінансове планування
* Застосування інформаційних технологій у банківській справі, див. 35.240.40 

 

03.080

Послуги
* Транспорт, див. 03.220
* Поштові послуги, див. 03.240 

 

03.080.01 

Послуги взагалі 

 

03.080.10 

Виробничі послуги
* Охоплює також технічне обслуговування, прибирання, чищення тощо 

 

03.080.20 

Послуги підприємствам
* Охоплює також рекламу, оголошення тощо
* Навчання та атестування персоналу, див. 03.100.30 

 

03.080.30 

Послуги споживачам
* Охоплює також готелі, ресторани, пральні, прибирання, чищення, перевезення, ритуальні послуги тощо
* Транспортні послуги та ціни, див. 03.220
* Інформація для споживача, див. 97.020 

 

03.080.99 

Інші послуги 

 

03.100

Організування та керування підприємствами

 

03.100.01 

Організування та керування підприємствами взагалі
* Охоплює також юридичні аспекти й ризик керування 

 

03.100.10 

Закупівля. Постачання. Логістика 

 

03.100.20 

Торгівля. Комерційна діяльність. Організування торгівлі
* Застосування інформаційних технологій у торгівлі, див. 35240.60 

 

03.100.30 

Керування трудовими ресурсами
* Охоплює також навчання, відповідальність, підвищення кваліфікації й атестування персоналу
* Атестування зварників, див. 25.160.01 

 

03.100.40 

Науково-дослідні роботи
* Охоплює також керування науково-дослідними роботами, техніко-економічний аналіз тощо 

 

03.100.50 

Виробництво. Керування виробництвом 

 

03.100.60 

Бухгалтерський облік 

 

03.100.99 

Інші стандарти стосовно організування та керування підприємствами 

 

03.120

Якість

 

03.120.01 

Якість узагалі
* Охоплює також загальні аспекти надійності та ремонтопридатності 

 

03.120.10 

Управління якістю та забезпечення якості 

 

03.120.20 

Сертифікація продукції та підприємств. Оцінювання відповідності
* Охоплює також акредитацію лабораторій і програми аудиту та проведення аудиту 

 

03.120.30 

Застосування статистичних методів/статистичного контролю 

 

03.120.99 

Інші стандарти стосовно якості 

 

03.140

Патенти. Інтелектуальна власність

 

03.160

Законодавство. Адміністрування
* Охоплює також прапори та пов'язані з ними символи (емблеми) політичних і адміністративних об'єктів, військові прапори, прапори організацій тощо
* До цієї групи належать стандарти загальної призначеності 

 

03.180

Освіта
* Застосування інформаційних технологій у навчанні, див. 35.240.99 

 

03.200

Дозвілля. Туризм
* Туристське споряддя, див. 97.200.30 

 

03.220

Транспорт
* Транспорт для небезпечних вантажів, див. 13.300 

 

03.220.01 

Транспорт узагалі 

 

03.220.20 

Дорожній транспорт
* Охоплює також послуги щодо дорожнього транспорту
* Устатковання та споруди для регулювання дорожнього руху, див. 93.080.30 

 

03.220.30 

Рейковий транспорт
* Охоплює також послуги щодо рейкового транспорту
* Устатковання та споруди для регулювання рейкового руху, див. 93.100 

 

03.220.40 

Водний транспорт
* Охоплює також послуги щодо водного транспорту
* Устатковання та споруди для регулювання водного руху, див. 93.140 

 

03.220.50 

Повітряний транспорт
* Охоплює також послуги щодо повітряного транспорту
* Устатковання та споруди для регулювання повітряного руху, див. 93.120 

 

03.220.99 

Інші види транспорту 

 

03.240

Поштові послуги
* Охоплює також поштове устатковання, поштові скриньки та скриньки для листів тощо 

 

07

МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

 

07.020

Математика
* Застосування статистичних методів у сфері забезпечення якості, див. 03.120.30 

 

07.030

Фізика. Хімія
* До цієї групи належать стандарти у сфері фізики та хімії як природничих наук
Прикладна фізика, див. 17
* Хімічні технології, див. 71 

 

07.040

Астрономія. Геодезія. Географія

 

07.060

Геологія. Метеорологія. Гідрологія

 

07.080

Біологія. Ботаніка. Зоологія
* Охоплює також біотехнології 

 

07.100

Мікробіологія

 

07.100.01 

Мікробіологія взагалі 

 

07.100.10 

Медична мікробіологія
* Лабораторна медицина, див. 11.100 

 

07.100.20 

Мікробіологія води
* Досліджування біологічних властивостей води, див. 13.060.70 

 

07.100.30 

Харчова мікробіологія
* Охоплює також мікробіологію кормів для тварин
* Корми для тварин, див. 65.120
* Загальні методи перевіряння та аналізу харчових продуктів, див. 67.050 

 

07.100.99 

Інші стандарти стосовно мікробіології 

 

11

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

 

11.020

Медичні науки та умови забезпечення охорони здоров'я взагалі
* Охоплює також якість і екологічне керування/управління в охороні здоров'я
* Застосування інформаційних технологій в охороні здоров'я, див. 35.240.80 

 

11.040

Медичне устатковання

 

11.040.01 

Медичне устатковання взагалі 

 

11.040.10 

Знеболювальне/анестезійне, респіраторне та реанімаційне устатковання
* Охоплює також устатковання для подавання медичного газу 

 

11.040.20 

Устатковання для переливання крові, вливання та ін'єкцій
* Охоплює також контейнери для крові
* Шприци, голки та катетери, див. 11.040.25 

 

11.040.25 

Шприци, голки та катетери 

 

11.040.30 

Хірургічні інструменти та матеріали
* Охоплює також перев'язувальні, зшивальні та інші матеріали 

 

11.040.40 

Імплантати для хірургії, протезування та ортопедичної оптики
* Охоплює також електронні кардіостимулятори
* Офтальмологічні імплантати, див. 11.040.70 

 

11.040.50 

Радіографічне устатковання 
* Охоплює також радіографічне діагностичне та терапевтичне устатковання 
* Плівки для стоматологічної, медичної та технічної радіографії, див. 37.040.25 

 
 
 

11.040.55 

Діагностичне устатковання
* Охоплює також медичну контрольну апаратуру, медичні термометри та пов'язані з цим матеріали 

 

11.040.60 

Терапевтичне устатковання 

 

11.040.70 

Офтальмологічне устатковання
* Охоплює також офтальмологічні імплантати, окуляри, контактні лінзи та їхні окремі складники 

 

11.040.99 

Інше медичне устатковання 

 

11.060

Стоматологія

 

11.060.01 

Стоматологія взагалі 

 

11.060.10 

Стоматологічні матеріали 

 

11.060.15 

Стоматологічні імплантати
* Охоплює також зубні протези 

 

11.060.20 

Стоматологічне устатковання
* Плівки для стоматологічної радіографії, див. 37.040.25
* Зубні щітки та зубна нитка для чищення зубів, див. 97.170 

 

11.060.25 

Стоматологічні інструменти 

 

11.080

Стерилізація та дезінфекція

 

11.080.01 

Стерилізація та дезінфекція взагалі
* Охоплює також методи стерилізування, якість повітря в операційнях тощо 

 

11.080.10 

Устатковання для стерилізування 

 

11.080.20 

Дезінфікувальні та антисептичні засоби
* Хімікати для промислового та побутового дезінфікування, див. 71.100.35 

 

11.080.30 

Стерильне паковання 

 

11.080.99 

Інші стандарти стосовно стерилізації та дезінфекції 

 

11.100

Лабораторна медицина

 

11.100.01 

Лабораторна медицина взагалі 

 

11.100.10 

Діагностичні випробувальні системи in vitro

 

11.100.20 

Біологічне оцінювання медичних приладів
* Медична мікробіологія, див. 07.100.10 

 

11.100.30 

Аналіз крові та сечі
* Охоплює також допінговий контроль 

 

11.100.99 

Інші стандарти стосовно лабораторної медицини 

 

11.120

Фармацевтика

 

11.120.01 

Фармацевтика взагалі 

 

11.120.10 

Медикаменти
* Охоплює також медичні рецепти та медичні трави 

 

11.120.20 

Перев'язувальний і компресний матеріал 

 

11.120.99 

Інші стандарти стосовно фармацевтики
* Охоплює також устатковання для фармацевтичної промисловості 

 

11.140

Лікарняне устатковання
* Охоплює також лікарняні ліжка, операційні столи, медичний одяг, медичні рукавиці та пальчатки, контейнери для вилучення відходів тощо 

 

11.160

Перша допомога
* Охоплює також аптечки, устатковання, приміщення та медичний транспорт для надавання першої допомоги 

 

11.180

Засоби допомоги для осіб з обмеженими функційними можливостями
* Охоплює також засоби допомоги для людей літнього віку 

 

11.180.01 

Засоби допомоги для осіб з обмеженими функційними можливостями взагалі 

 

11.180.10 

Засоби допомоги та пристосовання для пересування
* Охоплює інвалідні візки, ковіньки та підіймальні платформи 

 

11.180.15 

Засоби допомоги для глухих і осіб з погіршеним слухом 

 

11.180.20 

Засоби допомоги для осіб з вадами нетримання та стоми 

 

11.180.30 

Засоби допомоги для сліпих і осіб, які частково втратили зір
* Охоплює також шрифт Брайля
* Окуляри й контактні лінзи та їхні окремі складники, див. 11.040.70 

 

11.180.40 

Засоби допомоги для пиття та споживання їжі 

 

11.180.99 

Інші стандарти стосовно засобів допомоги для осіб з обмеженими функційними можливостями 

 

11.200

Регулювання народжуваності. Механічні протизаплідні засоби

 

11.220

Ветеринарія
* Охоплює також ветеринарне устатковання 

 

13

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ'Я. БЕЗПЕКА

 

13.020

Захист довкілля

 

13.020.01 

Довкілля та захист довкілля взагалі 

 

13.020.10 

Екологічне керування/управління
* Охоплює також сертифікацію та аудит систем екологічного керування/управління (EMS) 

 

13.020.20 

Економіка довкілля
* Охоплює також підтримуваний розвиток 

 

13.020.30 

Оцінювання впливу на довкілля
* Охоплює також екологічне керування/управління в разі ризику 

 

13.020.40 

Забруднювання, контроль забруднювання та охорона природи
* Охоплює також екологічну токсикологію 

 

13.020.50 

Екологічне маркування 

 

13.020.60 

Життєвий цикл продукції 

 

13.020.70 

Проекти у сфері захисту довкілля 

 

13.020.99 

Інші стандарти стосовно захисту довкілля 

 

13.030

Відходи
* Стандарти на промислові та сільськогосподарські відходи треба відносити до підгруп згідно з видами відходів 

 

13.030.01 

Відходи взагалі 

 

13.030.10 

Тверді відходи 

 

13.030.20 

Рідинні відходи. Осади
* Відведення та очищання стічних вод, див. 13.060.30 

 

13.030.30 

Особливі відходи
* Охоплює також радіоактивні відходи, лікарняні відходи, трупи тварин та інші небезпечні відходи 

 

13.030.40 

Агрегати та устатковання для вилучання й оброблення відходів
* Охоплює також устатковання для прибирання вулиць, контейнери на відходи, устатковання для спалювання сміття та спресовування, устатковання для сміттєзвалищ, вивантажування сміття тощо
* Транспорт для збирання відходів, див. 43.160
* Сміттєпроводи, див. 91.140.70
* Пристрої для вилучення харчових відходів, див. 97.040.50 

 

13.030.50 

Повторне використання
* Охоплює також відповідне устатковання
* Повторне використання дорожньо-транспортних засобів, див. 43.020 

 

13.030.99 

Інші стандарти стосовно відходів
* Охоплює також запобігання виникненню відходів 

 

13.040

Якість повітря

 

13.040.01 

Якість повітря взагалі 

 

13.040.20 

Атмосфера довкілля
* Охоплює також повітря всередині приміщення 

 

13.040.30 

Атмосфера робочої зони
* Якість повітря в операційнях, див.11.080.01 

 

13.040.35 

Чисті приміщення та пов'язані з ними контрольовані умови довкілля 

 

13.040.40 

Викиди стаціонарних джерел 

 

13.040.50 

Викиди двигунів транспортних засобів 

 

13.040.99 

Інші стандарти стосовно якості повітря 

 

13.060

Якість води
* Охоплює також токсичність, біорозкладність, захист від забруднювання, відповідні прилади та устатковання
* Стандарти стосовно аналізу води треба відносити до підгруп відповідно до типів води 

 

13.060.01 

Якість води взагалі 

 

13.060.10 

Вода природних джерел 

 

13.060.20 

Питна вода
* Мінеральна вода, див. 67.160.20
* Хімікати для очищання води, див. 71.100.80
* Системи постачання питної води, див. 91.140.60 

 

13.060.25 

Вода на промислові потреби
* Охоплює також воду для комерційного користування: для плавальних басейнів, розведення риби тощо 

 

13.060.30 

Стічні води
* Охоплює також відведення та очищання стічних вод
* Рідинні відходи, див. 13.030.20
* Дренажні системи, див. 91.140.80
* Каналізаційні системи, див. 93.030 

 

13.060.45 

Досліджування води взагалі
* Охоплює також відбирання проб 

 

13.060.50 

Досліджування води для визначання вмісту хімічних речовин 

 

13.060.60 

Досліджування фізичних властивостей води 

 

13.060.70 

Досліджування біологічних властивостей води
* Мікробіологія води, див. 07.100.20 

 

13.060.99 

Інші стандарти стосовно якості води 

 

13.080

Якість ґрунту. Ґрунтознавство
* Властивості ґрунту стосовно геотехніки, див. 93.020 

 

13.080.01 

Якість ґрунту та ґрунтознавство взагалі
* Охоплює також забрудненість, ерозію, виродженість тощо 

 

13.080.05 

Досліджування ґрунтів узагалі
* Охоплює також відбирання проб 

 

13.080.10 

Хімічні характеристики ґрунтів 

 

13.080.20 

Фізичні властивості ґрунтів 

 

13.080.30 

Біологічні властивості ґрунтів 

 

13.080.40 

Гідрологічні властивості ґрунтів 

 

13.080.99 

Інші стандарти стосовно якості ґрунту
* Охоплює також сільськогосподарські аспекти стосовно ґрунтів і повторне використання ґрунтів 

 

13.100

Професійна безпека. Промислова гігієна
* Захисні одяг і засоби, див. 13.340
* Освітлювання робочого місця, див. 91.160.10 

 

13.110

Безпечність машин і механізмів
* До цієї групи належать стандарти загальної призначеності 

 

13.120

Побутова безпека
* Безпека дітей, див. 97.190
* Безпечність іграшок, див. 97.200.50 

 

13.140

Шум і його вплив на людину
* Охоплює також аудіометрію
* Захисні засоби для органів слуху, див. 13.340.20
* Акустика та акустичне вимірювання, див. 17.140 

 

13.160

Вібрація та удар і їх вплив на людину
* Вібрація, вимірювання удару та вібрації, див. 17.160 

 

13.180

Ергономіка

 

13.200

Запобігання аваріям і катастрофам
* Охоплює також аварійну евакуацію та системи аварійної сигналізації
* Сейсмічний і вібраційний захист будівель, див. 91.120.25 

 

13.220

Захист від пожеж

 

13.220.01 

Загальні стандарти стосовно захисту від пожеж
* Охоплює також пожежну безпеку 

 

13.220.10 

Пожежогасіння
* Охоплює також устатковання і транспортні засоби
* Вогнетривкий одяг, див. 13.340.10 

 

13.220.20 

Протипожежні засоби
* Охоплює також устатковання 

 

13.220.40 

Займистість і поведінка матеріалів та виробів під час горіння 

 

13.220.50 

Вогнетривкість будівельних матеріалів і елементів 

 

13.220.99 

Інші стандарти стосовно захисту від пожеж 

 

13.230

Захист від вибухів
* Електричні апарати для вибухонебезпечного середовища, див. 29.260.20
* Вибухові речовини та піротехніка, див. 71.100.30 

 

13.240

Захист від надмірного тиску
* Охоплює також запобіжні клапани, пристрої з розривною мембраною тощо 

 

13.260

Захист від ураження електричним струмом. Роботи під напругою
* Охоплює також інструменти для роботи під напругою 

 

13.280

Захист від опромінення
* Охоплює також захист від радіочастотного проміння
* Радіаційне вимірювання, див. 17.240 

 

13.300

Захист від небезпечних вантажів
* Охоплює також вимоги до робочих характеристик небезпечних вантажів, їх оброблення, зберігання, транспортування, маркування, етикеткування тощо
* Радіоактивні речовини, див. 27.120.30
* Вибухові речовини, див. 71.100.30 

 

13.310

Захист від злочинів
* Охоплює також послуги стосовно організування безпеки, процедури убезпечування, пристрої аварійного сигналізування проти злому, матеріали та прилади проти злому, куленепробивні матеріали та засоби, пристрої проти викрадення транспортних засобів, сейфи, кімнати-сейфи тощо 

 

13.320

Системи аварійного сигналізування й оповіщування
* Пристрої та системи аварійного сигналізування, див. 13.310
* Пристрої оповіщування для дорожньо-транспортних засобів, див. 43.040.20 

 

13.340

Захисні засоби
* Безпека професійної діяльності, див. 13.100 

 

13.340.01 

Захисні засоби взагалі 

 

13.340.10 

Захисний одяг
* Охоплює також вогнетривкий одяг 

 

13.340.20 

Захисні засоби для голови
* Охоплює також шоломи, захисні засоби для очей, захисні засоби для вух, органів слуху, навушники, захисні засоби для зубів 

 

13.340.30 

Респіраторні захисні засоби  

 

13.340.40 

Захисні засоби для рук
* Охоплює також захисні пальчатки, рукави та рукавиці
* Медичні рукавиці та пальчатки, див. 11.140 

 

13.340.50 

Захисні засоби для ніг
* Охоплює також захисні чоботи та черевики 

 

13.340.60 

Захисні засоби проти падіння та ковзання
* Охоплює також захисні мотузки, страхувальні паси та линви проти падіння та ковзання
* Альпіністське споряддя, див. 97.220.40 

 

13.340.70 

Рятувальні жилети, плавучі допоміжні засоби та плавучі пристрої 

 

13.340.99 

Інші захисні засоби 

 

17

МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАННЯ. ФІЗИЧНІ ЯВИЩА

 

17.020

Метрологія та вимірювання взагалі
* Охоплює також вимірювальні прилади взагалі, переважні числа, еталонні міри, загальні аспекти стандартних зразків тощо
* Величини та одиниці величин, див. 01.060
* Хімічні стандартні зразки, див. 71.040.30 

 

17.040

Лінійне та кутове вимірювання
* Охоплює також геометричні характеристики виробів (GPS) 

 

17.040.01 

Лінійне та кутове вимірювання взагалі 

 

17.040.10 

Допуски та посадки 

 

17.040.20 

Властивості поверхонь 

 

17.040.30 

Вимірювальні прилади 

 

17.040.99 

Інші стандарти стосовно лінійного та кутового вимірювання 

 

17.060

Вимірювання об'єму, маси, густини, в'язкості
Національна примітка. Охоплює також вимірювання вологості
* Охоплює також вимірювальні прилади
* Вимірювання об'ємів нафтопродуктів і природного газу, див. 75.180.30 

 

17.080

Вимірювання часу, швидкості, пришвидшеності, кутової швидкості
* Охоплює також вимірювальні прилади
* Прилади для вимірювання часу, див. 39.040 

 

17.100

Вимірювання сили, ваги та тиску
* Охоплює також вимірювальні та зважувальні прилади 

 

17.120

Вимірювання витрат рідин і газів
* Охоплює також вимірювальні прилади та устатковання 

 

17.120.01 

Вимірювання витрат рідин і газів узагалі 

 

17.120.10 

Потік у закритих каналах
* Газоміри в будівлях, див. 91.140.40
* Водоміри в будівлях, див. 91.140.60 

 

17.120.20 

Потік у відкритих каналах
* Охоплює також гідрометричне визначання 

 

17.140

Акустика й акустичне вимірювання
* Охоплює також вимірювальні прилади та випробувальне устатковання
* Шум і його вплив на людину, див. 13.140
* Акустика в будівлях, див. 91.120.20 

 

17.140.01 

Акустичне вимірювання та зменшування шуму взагалі
* Охоплює також звукоізоляцію 

 

17.140.20 

Шум, створюваний машинами та устаткованням
* Стандарти цієї групи треба також відносити до інших груп і/або підгруп залежно від їхніх об'єктів 

 

17.140.30 

Шум, створюваний транспортними засобами
* Охоплює також шум на шосейних дорогах і залізницях, у гаванях і аеропортах
* Стандарти цієї групи треба також відносити до інших груп і/або підгруп залежно від їхніх об'єктів 

 

17.140.50 

Електроакустика
* Охоплює також шумовимірювачі 

 

17.140.99 

Інші стандарти стосовно акустики 

 

17.160

Вібрація, вимірювання удару та вібрації
* Охоплює також вимірювальні прилади та устатковання
* Вплив вібрації та удару на людину, див. 13.160
* Балансування та балансувальні верстати, див. 21.120.40
* Захист від вібрації в будівлях, див. 91.120.25 

 

17.180

Оптика та вимірювання оптичних величин

 

17.180.01 

Оптика та вимірювання оптичних величин узагалі 

 

17.180.20 

Кольори та вимірювання світла 

 

17.180.30 

Оптичні вимірювальні прилади
* Охоплює також спектроскопи, геодезичні інструменти тощо
* Офтальмологічна оптика та інструменти, див. 11.040.70
* Лазерне устатковання, див. 31.260
* Волоконна оптика, див. 33.180
* Оптичне устатковання, матеріали та складники, див. 37.020
* Фотографічні лінзи, див. 37.040.10 

 

17.180.99 

Інші стандарти стосовно оптики та вимірювання оптичних величин 

 

17.200

Термодинаміка та вимірювання температури

 

17.200.01 

Термодинаміка взагалі 

 

17.200.10 

Теплота. Калориметрія 

 

17.200.20 

Прилади для вимірювання температури
* Охоплює також термостати
* Медичні термометри, див. 11.040.55 

 

17.200.99 

Інші стандарти стосовно термодинаміки 

 

17.220

Електрика. Магнетизм. Вимірювання електричних і магнітних величин

 

17.220.01 

Електрика. Магнетизм. Загальні аспекти
* Охоплює також електромагнетизм 

 

17.220.20 

Вимірювання електричних і магнітних величин
* Охоплює також вимірювальні прилади, вимірювальні трансформатори
* Лічильники електроенергії в будівлях, див. 91.140.50 

 

17.220.99 

Інші стандарти стосовно електрики та магнетизму 

 

17.240

Радіаційне вимірювання
* Охоплює також дозиметри
* Захист від радіації, див. 13.280 

 

19

ВИПРОБУВАННЯ
* До цього класу належать стандарти загальної призначеності
* Аналітична хімія, див. 71.040 

 

19.020

Методи та умови випробування взагалі

 

19.040

Кліматичне випробування
* Охоплює також випробувальне устатковання 

 

19.060

Механічне випробування
* Охоплює також випробувальне устатковання
* Механічне випробування металів, див. 77.040.10 

 

19.080

Електричне та електронне випробування
* Охоплює також випробувальне устатковання
* Устатковання для вимірювання електричних і магнітних величин, див. 17.220.20 

 

19.100

Неруйнівне випробування
* Охоплює також випробувальне устатковання: промислову апаратуру для рентгенівської та гамма-радіографії, проникальні дефектоскопи тощо
* Неруйнівне випробування зварних швів, див. 25.160.40
* Плівки для технічної радіографії, див. 37.040.25
* Неруйнівне випробування металів, див. 77.040.20 

 

19.120

Гранулометричний аналіз. Просіювання
* Охоплює також контрольні решета та вимірювання поруватості 

 

21

МЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА СКЛАДНИКИ ЗАГАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ

 

21.020

Характеристика та конструкція механізмів, приладів і устатковання
* Охоплює також надійність, безвідмовність, ремонтопридатність, довговічність тощо
* Безпечність механізмів, див. 13.110 

 

21.040

Ґвинтові нарізі
* Ґвинтові нарізі для авіаційно-космічних конструкцій, див. 49.030.10 

 

21.040.01 

Ґвинтові нарізі взагалі 

 

21.040.10 

Метричні ґвинтові нарізі 

 

21.040.20 

Дюймові нарізі
* Охоплює також нарізі Вітворта
* Трубні нарізі, див. 21.040.30 

 

21.040.30 

Спеціальні ґвинтові нарізі
* Охоплює також дрібні ґвинтові нарізі, трубні нарізі тощо 

 

21.060

Кріпильні вироби
* Кріпильні вироби для хірургії, протезування та ортопедичної оптики, див. 11.040.40
* Кріпильні вироби для авіаційно-космічних конструкцій, див. 49.030 

 

21.060.01 

Кріпильні вироби взагалі 

 

21.060.10 

Болти, ґвинти, шпильки 

 

21.060.20 

Гайки 

 

21.060.30 

Шайби, стопорні елементи 

 

21.060.40 

Заклепки 

 

21.060.50 

Штифти, цвяхи 

 

21.060.60 

Кільця, втулки, муфти, манжети 

 

21.060.70 

Затискачі та клямри/скоби 

 

21.060.99 

Інші кріпильні вироби 

 

21.080

Шарніри, вушка та інші шарнірні з'єднання

 

21.100

Вальниці

 

21.100.01 

Вальниці взагалі 

 

21.100.10 

Вальниці ковзання 

 

21.100.20 

Вальниці кочення 

 

21.120

Вали та муфти

 

21.120.01 

Вали та муфти взагалі 

 

21.120.10 

Вали 

 

21.120.20 

Муфти 

 

21.120.30 

Шпонки та шпонкові пази, шліци 

 

21.120.40 

Балансування та балансувальні верстати 

 

21.120.99 

Інші стандарти стосовно валів і муфт 

 

21.140

Ущільники, защільники/сальники
* Ущільники для труб і шлангові з'єднання, див. 23.040.80 

 

21.160

Пружини
* Сталь для пружин, див. 77.140.25 

 

21.180

Корпуси, кожухи та інші деталі машин

 

21.200

Зубчасті передачі

 

21.220

Гнучкі передачі та трансмісії

 

21.220.01 

Гнучкі передачі та трансмісії взагалі 

 

21.220.10 

Пасові передачі/рушійні паси та їхні складники 

 

21.220.20 

Тросові чи линвові передачі та їхні складники 

 

21.220.30 

Ланцюгові передачі та їхні складники 

 

21.220.99 

Інші гнучкі передачі та трансмісії 

 

21.240

Обертові та зворотно-поступальні механізми і їхні деталі
* Охоплює також поршні, поршневі кільця, корбові (колінчасті) вали тощо для загального машинобудування 

 

21.260

Змащувальні системи
* Мастила, див. 75.100 

 

23

ГІДРАВЛІЧНІ ТА ПНЕВМАТИЧНІ СИСТЕМИ І ПРИСТРОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ
* Вимірювання витрат рідин і газів, див. 17.120 

 

23.020

Засоби для зберігання рідин і газів
* Тара малої місткості для транспортування рідин, газів і сипких матеріалів, див. 55.140
* Сховища для зберігання нафтопродуктів і природного газу, див. 75.200 

 

23.020.01 

Засоби для зберігання рідин і і газів узагалі 

 

23.020.10 

Стаціонарні контейнери та баки 

 

23.020.20 

Посудини та контейнери, установлювані на транспортних засобах
* Автоцистерни, див. 43.080.10
* Вагони-цистерни, див. 45.060.20
* Танки, див. 47.020.85
* Контейнери малої місткості на рідини та гази, див. 55.140 

 

23.020.30 

Посудини, що працюють під тиском, газові балони 
* Посудини під паровим тиском, див. 27.060.30 
* Сталь для роботи під тиском, див. 77.140.30 

 
 
 

23.020.40 

Кріогенні посудини 

 

23.020.99 

Інші засоби для зберігання рідин і газів 

 

23.040

Трубопроводи та елементи трубопроводів
* Трубопроводи та елементи трубопроводів для нафтопродуктів і природного газу, див. 75.200 

 

23.040.01 

Трубопроводи та елементи трубопроводів узагалі 

 

23.040.10 

Труби чавунні та сталеві
* Сталеві труби та трубки спеціальної призначеності, див. 77.140.75 

 

23.040.15 

Труби з кольорових металів
* Труби та трубки спеціальної призначеності з кольорових металів, див. 77.150 

 

23.040.20 

Пластмасові труби 

 

23.040.40 

Металеві фітинги/обладунки 

 

23.040.45 

Пластмасові фітинги/обладунки 

 

23.040.50 

Труби та фітинги/обладунки з інших матеріалів 

 

23.040.60 

Фланці, муфти та з'єднувачі 

 

23.040.70 

Рукави взагалі та рукави складанні 

 

23.040.80 

Ущільники для трубопроводів і складанних рукавів 

 

23.040.99 

Інші елементи трубопроводів 

 

23.060

Клапани

 

23.060.01 

Клапани взагалі 

 

23.060.10 

Прохідні клапани 

 

23.060.20 

Кульові та затичні клапани 

 

23.060.30 

Запірні/перекривальні клапани 

 

23.060.40 

Регулятори тиску
* Охоплює також редуктори
* Захист від надмірного тиску, див. 13.240 

 

23.060.50 

Зворотні клапани 

 

23.060.99 

Інші клапани 

 

23.080

Помпи/насоси
* Помпи для гідравлічних і пневматичних систем, див. 23.100.10
* Вакуумні помпи, див. 23.160 

 

23.100

Гідравлічні та пневматичні системи

 

23.100.01 

Гідравлічні та пневматичні системи взагалі 

 

23.100.10 

Помпи/насоси та мотори 

 

23.100.20 

Циліндри 

 

23.100.40 

Системи труб і муфти 

 

23.100.50 

Елементи системи регулювання
* Охоплює також клапани 

 

23.100.60 

Фільтри, ущільники та забруднювання рідин і газів
* Гідравлічні рідини, див. 75.120 

 

23.100.99 

Інші елементи гідравлічних і пневматичних систем 

 

23.120

Вентилятори. Повітродуви. Кондиціонери
* Суднові системи вентилювання та кондиціювання повітря, див. 47.020.90
* Рудникові системи вентилювання та кондиціювання повітря, див. 73.100.20
* Вентиляція та кондиціювання повітря в будівлях, див. 91.140.30 

 

23.140

Компресори та пневматичні машини
* Стиснене повітря, див. 71.100.20 

 

23.160

Вакуумна технологія
* Охоплює також вакуумні помпи/насоси 

 

25

МАШИНОБУДУВАННЯ
* До цього класу належать стандарти загальної призначеності 

 

25.020

Виробничі складальні процеси

 

25.040

Системи автоматизації промислового виробництва
* Застосування інформаційних технологій у промисловості, див. 35.240.50 

 

25.040.01 

Системи автоматизації промислового виробництва взагалі 

 

25.040.10 

Оброблювальні центри 

 

25.040.20 

Верстати з цифровим програмним керуванням 

 

25.040.30 

Промислові роботи. Маніпулятори 

 

25.040.40 

Вимірювання та керування технологічними процесами 

 

25.040.99 

Інші системи автоматизації промислового виробництва 

 

25.060

Верстатні системи

 

25.060.01 

Верстатні системи взагалі 

 

25.060.10 

Уніфіковані вузли та інші пристрої 

 

25.060.20 

Ділильні та затискальні пристрої для різального інструменту й оброблюваних деталей 

 

25.060.99 

Інші верстатні системи 

 

25.080

Металообробчі верстати
* Деревообробчі верстати, див. 79.120.10 

 

25.080.01 

Металообробчі верстати взагалі 

 

25.080.10 

Токарні верстати 

 

25.080.20 

Розточувальні та фрезерувальні верстати 

 

25.080.25 

Стругальні верстати 

 

25.080.30 

Протягувальні верстати 

 

25.080.40 

Свердлильні верстати 

 

25.080.50 

Шліфувальні та полірувальні верстати 

 

25.080.60 

Пиляльні верстати 

 

25.080.99 

Інші металообробчі верстати 

 

25.100

Різальні інструменти
* Охоплює також технічні алмази
* Деревообробчі інструменти, див. 79.120.20 

 

25.100.01 

Різальні інструменти взагалі 

 

25.100.10 

Токарні різці 

 

25.100.20 

Фрези 

 

25.100.25 

Різці для стругальних і протягувальних верстатів 

 

25.100.30 

Свердла, зенкери, розвертки 

 

25.100.40 

Пилки 

 

25.100.50 

Нутрорізи та нарізувальні плашки 

 

25.100.60 

Терпуги 

 

25.100.70 

Абразивні інструменти 

 

25.100.99 

Інші різальні інструменти 

 

25.120

Устатковання для безстружкового обробляння

 

25.120.01 

Устатковання для безстружкового обробляння взагалі 

 

25.120.10 

Ковальське устатковання. Преси. Ножиці 

 

25.120.20 

Устатковання для вальцювання, витискання та волочіння 

 

25.120.30 

Формувальне устатковання 

 

25.120.40 

Машини для електрохімічного обробляння 

 

25.120.99 

Інше устатковання для безстружкового обробляння 

 

25.140

Ручні інструменти
* Інструменти для роботи під напругою, див. 13.260 

 

25.140.01 

Ручні інструменти взагалі 

 

25.140.10 

Пневматичні інструменти 

 

25.140.20 

Електричні інструменти
* Ланцюгові та дротяні пилки, див. 65.060.80 

 

25.140.30 

Слюсарно-монтажні інструменти
* Охоплює також гайкові ключі, викрутки, кліщі, гострогубці, молотки тощо 

 

25.140.99 

Інші ручні інструменти 

 

25.160

Зварювання, високотемпературне та низькотемпературне лютування/паяння
* Охоплює також газове зварювання, електричне зварювання, плазмове зварювання, електронно-променеве зварювання, плазмове різання тощо 

 

25.160.01 

Зварювання, високотемпературне та низькотемпературне лютування/паяння взагалі
* Охоплює також атестування зварників 

 

25.160.10 

Процеси зварювання
* Охоплює також термічне різання та покривання 

 

25.160.20 

Зварювальні матеріали
* Охоплює також електроди, присадкові метали, гази тощо 

 

25.160.30 

Зварювальне устатковання
* Охоплює також устатковання для термічного різання 

 

25.160.40 

Зварні шви та з'єднання
* Охоплює також розташування та механічне й неруйнівне випробування зварних швів 

 

25.160.50 

Високотемпературне та низькотемпературне лютування/паяння
* Охоплює також тверді та м'які люти/припої устатковання 

 

25.180

Промислові печі

 

25.180.01 

Промислові печі взагалі 

 

25.180.10 

Електричні печі 

 

25.180.20 

Полуменеві печі 

 

25.200

Термічне оброблення

 

25.220

Оброблення та покривання поверхонь
* Охоплює також процеси та устатковання для обробляння й покривання поверхонь
* Термічне оброблення, див. 25.200
* Оброблення та покривання поверхонь в авіаційно-космічній промисловості, див. 49.040
* Корозія металів, див. 77.060
* Лакофарбові покриви, див. 87.020 

 

25.220.01 

Оброблення та покривання поверхонь узагалі 

 

25.220.10 

Підготовлювання/готування поверхонь
* Охоплює також підготовлювання поверхонь під фарбування, зачищання, шабрування, струминне очищання тощо 

 

25.220.20 

Оброблення поверхонь
* Охоплює також анодування, покривання, яке хімічно взаємодіє з основою, термонапилювання тощо 

 

25.220.40 

Металеві покриви
* Охоплює також електролітичне осаджування, катодне та автокаталітичне покривання тощо 

 

25.220.50 

Емалеві покриви 

 

25.220.60 

Органічні покриви 

 

25.220.99 

Інші види оброблення та покривання поверхонь 

 

27

ЕНЕРГЕТИКА Й ТЕПЛОТЕХНІКА

 

27.010

Енергетика й теплотехніка взагалі

 

27.020

Двигуни внутрішнього згоряння/згорання
* До цієї групи належать стандарти загальної призначеності
* Двигуни внутрішнього згоряння/згорання для струмових генераторів, див. 29.160.40
* Двигуни внутрішнього згоряння/згорання для дорожньо-транспортних засобів, див. 43.060
* Суднові двигуни, див. 47.020.20 

 

27.040

Газові та парові турбіни. Парові двигуни
* Гідравлічні турбіни, див. 27.140 

 

27.060

Пальники. Бойлери

 

27.060.01 

Пальники та бойлери взагалі
* Пальники та бойлери для систем центрального опалювання, див. 91.140.10 

 

27.060.10 

Пальники на рідинному та твердому паливі 

 

27.060.20 

Газові пальники 

 

27.060.30 

Котли та теплообмінники
* Охоплює також посудини під паровим тиском
* Теплообмінники для медичного використання, див. 11.040.10
теплообмінники для хімічної промисловості, див. 71.120.30
* Теплообмінники для нафтової та газової промисловості, див. 75.180.20
* Нагрівальні прилади для будинків, див. 97.100 

 

27.070

Паливні елементи

 

27.075

Водневі технології
* Гази промислової призначеності, див. 71.100.20 

 

27.080

Теплові помпи/насоси

 

27.100

Електростанції взагалі
* Охоплює також теплоелектростанції
* Атомні електростанції, див. 27.120.20
* Гідроелектростанції, див. 27.140
* Сонячні електростанції, див. 27.160
* Вітряні енергетичні установки, див. 27.180 

 

27.120

Атомна енергетика

 

27.120.01 

Атомна енергетика взагалі 

 

27.120.10 

Реакторна техніка 

 

27.120.20 

Ядерне енергетичне устатковання. Безпека
* Захист від опромінення, див. 13.280 

 

27.120.30 

Радіоактивні речовини та технологія ядерного палива
* Охоплює також сировину
* Радіоактивні відходи, див. 13.030.30 

 

27.120.99 

Інші стандарти стосовно атомної енергетики 

 

27.140

Гідроенергетика
* Охоплює також гідравлічні турбіни 

 

27.160

Геліоенергетика
* Охоплює також фотоелектричні системи 

 

27.180

Вітряні енергетичні системи/установки
* Охоплює також виробляння електроенергії 

 

27.190

Біологічні джерела й альтернативні джерела енергії

 

27.200

Холодильна техніка
* Кондиціонери, див. 23.120
* Холодоагенти, див. 71.100.45
* Побутові холодильні апарати, див. 97.040.30
* Холодильні апарати для торгівлі, див. 97.130.20 

 

27.220

Регенерація тепла. Теплоізоляція
* До цієї групи належать стандарти загальної призначеності
* Теплоізоляція будівель, див. 91.120.10 

 

29

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

 

29.020

Електротехніка взагалі
* Охоплює також напруги, загальну електротехнічну термінологію, електричні таблиці, безпеку, пожежну безпеку стосовно випробування тощо
* Електричні діаграми та схеми, див. 01.100.25
* Електростанції, див. 27.100
* Електромагнітна сумісність, див. 33.100 

 

29.030

Магнітні матеріали
* Сталі зі спеціальними магнітними властивостями, див. 77.140.40 

 

29.035

Ізоляційні матеріали

 

29.035.01 

Ізоляційні матеріали взагалі 

 

29.035.10 

Паперові та картонні ізоляційні матеріали 

 

29.035.20 

Пластмасові та ґумові ізоляційні матеріали
* Охоплює також клейкі стрічки 

 

29.035.30 

Скляні та керамічні ізоляційні матеріали 

 

29.035.50 

Матеріали на основі лищака/слюди 

 

29.035.60 

Лакотканини 

 

29.035.99 

Інші ізоляційні матеріали 

 

29.040

Ізоляційні рідини та гази

 

29.040.01 

Ізоляційні рідини та гази взагалі 

 

29.040.10 

Ізоляційні оливи 

 

29.040.20 

Ізоляційні гази 

 

29.040.99 

Інші ізоляційні рідини та гази 

 

29.045

Напівпровідники

 

29.050

Надпровідники та провідники

 

29.060

Електричні проводи та кабелі

 

29.060.01 

Електричні проводи та кабелі взагалі 

 

29.060.10 

Проводи
* Охоплює також електричні штанги, автобусні шинопроводи тощо 

 

29.060.20 

Кабелі 

 

29.080

Ізоляція
* Ізоляційні матеріали, див. 29.035
* Ізоляційні рідини та гази, див. 29.040 

 

29.080.01 

Електрична ізоляція взагалі 

 

29.080.10 

Ізолятори
* Охоплює також з'єднувачі та інші елементи для ізоляторів 

 

29.080.20 

Прохідні ізолятори 

 

29.080.30 

Ізоляційні системи 

 

29.080.99 

Інші стандарти стосовно ізоляції 

 

29.100

Складники електротехнічного устатковання
* Електронні складники, див. 31 

 

29.100.01 

Складники електротехнічного устатковання взагалі 

 

29.100.10 

Магнітні складники 

 

29.100.20 

Електричні та електромеханічні складники 

 

29.100.99 

Інші складники електротехнічного устатковання 

 

29.120

Електротехнічна арматура

 

29.120.01 

Електротехнічна арматура взагалі 

 

29.120.10 

Ізоляційні трубки 

 

29.120.20 

З'єднувальні пристрої 

 

29.120.30 

Вилки, розетки, з'єднувачі 

 

29.120.40 

Вимикачі 

 

29.120.50 

Плавкі запобіжники та інші пристрої захисту від струмових перевантаг 

 

29.120.70 

Реле 

 

29.120.99 

Інша електротехнічна арматура 

 

29.130

Комутаційна апаратура й апаратура керування

 

29.130.01 

Комутаційна апаратура й апаратура керування взагалі 

 

29.130.10 

Високовольтна комутаційна апаратура й апаратура керування
* Охоплює також закриту комутаційну апаратуру й апаратуру керування 

 

29.130.20 

Низьковольтна комутаційна апаратура й апаратура керування
* Охоплює також комутаційну апаратуру та комплектну апаратуру керування 

 

29.130.99 

Інша комутаційна апаратура й апаратура керування 

 

29.140

Лампи та відповідне устатковання

 

29.140.01 

Лампи взагалі 

 

29.140.10 

Цоколі та патрони для ламп 

 

29.140.20 

Лампи розжарювання 

 

29.140.30 

Флуоресцентні лампи. Розрядні лампи 

 

29.140.40 

Світильники 

 

29.140.50 

Системи освітлювального устатковання
* Охоплює також системи подавання живлення 

 

29.140.99 

Інші стандарти стосовно ламп 

 

29.160

Обертові електричні машини

 

29.160.01 

Обертові електричні машини взагалі 

 

29.160.10 

Складники обертових електричних машин 

 

29.160.20 

Генератори 

 

29.160.30 

Двигуни 

 

29.160.40 

Генераторне устатковання 

 

29.160.99 

Інші стандарти стосовно обертових електричних машин 

 

29.180

Трансформатори. Електричні реактори
* Вимірювальні трансформатори, див. 17.220.20 

 

29.200

Випрямлячі. Перетворювачі. Стабілізовані джерела електроживлення
* Охоплює також напівпровідникові перетворювачі 

 

29.220

Гальванічні елементи та батареї

 

29.220.01 

Гальванічні елементи та батареї взагалі 

 

29.220.10 

Первинні елементи та батареї 

 

29.220.20 

Кислотні акумулятори та акумуляторні батареї 

 

29.220.30 

Лужні акумулятори та акумуляторні батареї 

 

29.220.99 

Інші елементи та батареї 

 

29.240

Мережі електропостачання та розподільчі мережі
* Системи електропостачання в будівлях, див. 91.140.50 

 

29.240.01 

Мережі електропостачання та розподільчі мережі взагалі
* Лінії електропостачання телекомунікацій, див. 33.040.60 

 

29.240.10 

Підстанції. Захисні розрядники 

 

29.240.20 

Лінії електропересилання та розподільчі лінії 

 

29.240.30 

Апаратура керування для електроенергетичних систем
* Прилади для вимірювання електричних величин, див. 17.220.20 

 

29.240.99 

Інше устатковання стосовно мереж електропостачання та розподільчих мереж
* Охоплює також конденсатори для мереж електроживлення 

 

29.260

Електроустатковання для роботи в особливих умовах

 

29.260.01 

Електроустатковання для роботи в особливих умовах узагалі 

 

29.260.10 

Електроустатковання для роботи на відкритому просторі 

 

29.260.20 

Електричні апарати для вибухонебезпечного середовища 

 

29.260.99 

Інше електроустатковання для роботи в особливих умовах 

 

29.280

Тягове електроустатковання
* Охоплює також стаціонарне електроустатковання залізниць
* Електричні дорожньо-транспортні засоби, див. 43.120
* Неелектричний тяговий рухомий склад залізниць, див. 45.060.10 

 

31

ЕЛЕКТРОНІКА

 

31.020

Електронні складники взагалі
* Магнітні складники, див. 29.100.10 

 

31.040

Резистори

 

31.040.01 

Резистори взагалі 

 

31.040.10 

Резистори сталого опору 

 

31.040.20 

Потенціометри, резистори змінного опору 

 

31.040.30 

Терморезистори 

 

31.040.99 

Інші резистори 

 

31.060

Конденсатори

 

31.060.01 

Конденсатори взагалі 

 

31.060.10 

Конденсатори сталої ємності 

 

31.060.20 

Керамічні та лищакові/слюдяні конденсатори 

 

31.060.30 

Паперові та пластмасові конденсатори 

 

31.060.40 

Танталові електролітні конденсатори 

 

31.060.50 

Алюмінієві електролітні конденсатори 

 

31.060.60 

Конденсатори змінної ємності 

 

31.060.70 

Силові конденсатори
* Конденсатори для мереж електроживлення, див. 29.240.99 

 

31.060.99 

Інші конденсатори: 

 

31.080

Напівпровідникові прилади
* Напівпровідники, див. 29.045 

 

31.080.01 

Напівпровідникові прилади взагалі 

 

31.080.10 

Діоди 

 

31.080.20 

Тиристори 

 

31.080.30 

Транзистори 

 

31.080.99 

Інші напівпровідникові прилади 

 

31.100

Електровакуумні прилади

 

31.120

Електронні пристрої відображування інформації
* Охоплює також дисплеї на рідинних кристалах 

 

31.140

П'єзоелектричні прилади

 

31.160

Електричні фільтри

 

31.180

Друковані схеми та плати

 

31.190

Електронні складники складені
* Охоплює також попередньо складені модулі 

 

31.200

Інтегровані схеми. Мікроелектроніка
* Охоплює також електронні мікросхеми, логічні й аналогові мікроструктури
* Мікропроцесори, див. 35.160 

 

31.220

Електромеханічні складники електронного та телекомунікаційного устатковання

 

31.220.01 

Електромеханічні складники взагалі 

 

31.220.10 

Штепсельні та розеткові пристрої. З'єднувачі 

 

31.220.20 

Перемикачі 

 

31.220.99 

Інші електромеханічні складники 

 

31.240

Механічні конструкції електронного устатковання

 

31.260

Оптикоелектроніка. Лазерне устатковання
* Охоплює також фотоелектронні трубки та фотоелементи 

 

33

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ. АУДІО- ТА ВІДЕОТЕХНІКА

 

33.020

Телекомунікації взагалі
* Охоплює також інфраструктуру 

 

33.030

Телекомунікаційні послуги. Застосування
* Охоплює додаткові послуги, аспекти обслуговування та пов'язані з ними загальні юридичні аспекти 

 

33.040

Телекомунікаційні системи
* Охоплює також аспекти щодо мереж (систем) 

 

33.040.01 

Телекомунікаційні системи взагалі 

 

33.040.20 

Системи пересилання
* Охоплює також синхронізацію, кабельні системи, інтегровані кабельні системи, магістралі й ущільники каналів 

 

33.040.30 

Системи комутування та сигналізування
* Охоплює також аспекти нарахування платні та виписування рахунків за виклик у телекомунікаціях 

 

33.040.35 

Телефонні мережі
* Охоплює також комутаційну телефонну мережу загального користування (PSTN), приватну телекомунікаційну мережу (PTN) та мережу приватних комплексних послуг (PISN) 

 

33.040.40 

Мережі пересилання даних
* Охоплює також мережу пересилання даних загального користування з комутацією пакетів (PSPDN) та Етернет (Ethernet)
* ISDN, див. 33.080
* Локальні, глобальні та міські обчислювальні мережі, див. 35.110
* Модеми, див. 35.180 

 

33.040.50 

Лінії, з'єднання та кола
* Охоплює також мережі доступу та складники мереж 

 

33.040.60 

Лінії електропостачання телекомунікацій
* Електропостачання та розподілення, див. 29.240.01 

 

33.040.99 

Інше устатковання для телекомунікаційних систем 

 

33.050

Телекомунікаційне кінцеве устатковання

 

33.050.01 

Телекомунікаційне кінцеве устатковання взагалі 

 

33.050.10 

Телефонне устатковання 

 

33.050.20 

Пошуково-викличне (пейджингове) устатковання 

 

33.050.30 

Устатковання для телексу, телетексту, телефаксу
* Модеми, див. 35.180 

 

33.050.99 

Інше телекомунікаційне кінцеве устатковання 

 

33.060

Радіозв'язок

 

33.060.01 

Радіозв'язок узагалі 

 

33.060.20 

Приймальна та передавальна апаратура 

 

33.060.30 

Радіорелейні та стаціонарні супутникові системи зв'язку 

 

33.060.40 

Кабельні розподільчі системи 

 

33.060.99 

Інше устатковання для радіозв'язку 

 

33.070

Служби мобільного зв'язку

 

33.070.01 

Служби мобільного зв'язку взагалі 

 

33.070.10 

Наземний магістральний радіозв'язок (TETRA) 

 

33.070.20 

Пошуково-викличні (пейджингові) системи
* Охоплює також європейську систему пересилання повідомлень на радіочастотах (ERMES) 

 

33.070.30 

Цифровий покращений безпроводовий зв'язок (DECT) 

 

33.070.40 

Супутники зв'язку
* Охоплює також глобальну систему місцевизначення (GPS) 

 

33.070.50 

Глобальна система мобільного зв'язку (GSM) 

 

33.070.99 

Інші служби мобільного зв'язку 

 

33.080

Цифрова мережа з комплексними послугами (ISDN)

 

33.100

Електромагнітна сумісність (ЕМС)
* Охоплює також радіозавади 

 

33.100.01 

Електромагнітна сумісність узагалі 

 

33.100.10 

Емісія завад
Національна примітка. Охоплює також вимірювані та кондуктивні завади

 

33.100.20 

Несприйнятливість 

 

33.100.99 

Інші аспекти стосовно електромагнітної сумісності 

 

33.120

Складники та допоміжні пристрої для телекомунікаційного устатковання
* Штепсельні та розеткові пристрої. З'єднувачі, див. 31.220.10
* Перемикачі, див. 31.220.20 

 

33.120.01 

Складники та допоміжні пристрої взагалі 

 

33.120.10 

Коаксіальні кабелі. Хвилеводи 

 

33.120.20 

Проводи та симетричні кабелі 

 

33.120.30 

Радіочастотні з'єднувачі 

 

33.120.40 

Антени 

 

33.120.99 

Інші складники та допоміжні пристрої 

 

33.140

Спеціальне вимірювальне устатковання для телекомунікаційних систем

 

33.160

Аудіо-, відео- та аудіовідеотехніка

 

33.160.01 

Аудіо-, відео- та аудіовідеосистеми взагалі
* Сценічне та студійне устатковання, див. 97.200.10 

 

33.160.10 

Підсилювачі 

 

33.160.20 

Радіоприймачі 

 

33.160.25 

Телевізори 

 

33.160.30 

Аудіосистеми
* Охоплює також магнітофони, грамплатівки, магнітні стрічки, касети, компактні диски (CD) тощо 

 

33.160.40 

Відеосистеми
* Охоплює також відеомагнітофони, відеокамери, касети, лазерні диски тощо 

 

33.160.50 

Допоміжні пристрої
* Охоплює також навушники, гучномовці, мікрофони тощо 

 

33.160.60 

Системи колективної інформатики (мультимедіа) та устатковання для телеконференцзв'язку 

 

33.160.99 

Інша аудіо-, відео- та аудіовідеотехніка 

 

33.170

Теле- та радіомовлення
* Устатковання для теле- та радіомовлення, див. 33.160
* Сценічне та студійне устатковання, див. 97.200.10 

 

33.180

Волоконно-оптичний зв'язок

 

33.180.01 

Волоконно-оптичні системи взагалі 

 

33.180.10 

Волокна та кабелі 

 

33.180.20 

Волоконно-оптичні з'єднувальні пристрої 

 

33.180.30 

Оптичні підсилювачі 

 

33.180.99 

Інше волоконно-оптичне устатковання 

 

33.200

Телекерування. Телеметрія
* Охоплює також систему диспетчерського керування та збирання даних (SCADA) 

 

35

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. КОНТОРСЬКІ МАШИНИ

 

35.020

Інформаційні технології (IT) взагалі
* Охоплює також загальні аспекти обладнання інформаційних технологій (ОІТ) 

 

35.040

Набори знаків і кодування інформації
* Охоплює також кодування звукової (аудіо-), графічно-зображувальної, колективної (мультимедіа) та всезагальної (гіпермедіа) інформації, методи захищання IT, шифрування, штрихове кодування, цифровий підпис тощо 

 

35.060

Мови, використовні в інформаційних технологіях

 

35.080

Програмне забезпечення
* Охоплює також розроблення та використання програмного забезпечення, документації, додатків Інтернет (Internet) 

 

35.100

Взаємозв'язок відкритих систем (OSI)

 

35.100.01 

Взаємозв'язок відкритих систем узагалі 

 

35.100.05 

Багаторівневі прикладні системи
* Охоплює також міжнародні стандартизовані профілі 

 

35.100.10 

Фізичний рівень 

 

35.100.20 

Рівень ланки даних 

 

35.100.30 

Рівень мережі 

 

35.100.40 

Транспортний рівень 

 

35.100.50 

Сеансовий рівень 

 

35.100.60 

Рівень подання даних 

 

35.100.70 

Прикладний рівень 

 

35.110

Організування мереж
* Охоплює також локальні обчислювальні мережі (LAN), міські обчислювальні мережі (MAN), глобальні обчислювальні мережі (WAN) тощо
* Мережа приватних комплексних послуг (PISN), див. 33.040.35
* Цифрова мережа з комплексними послугами (ISDN), див. 33.080 

 

35.140

Комп'ютерна графіка

 

35.160

Мікропроцесорні системи
* Охоплює також персональні комп'ютери (PC), контролери, калькулятори тощо
* Інтегровані схеми, див. 31.200 

 

35.180

Інформаційно-технологічні термінали та інше периферійне устатковання
* Охоплює також модеми 

 

35.200

Інтерфейси та з'єднувальне устатковання

 

35.220

Запам'ятовувачі

 

35.220.01 

Запам'ятовувачі взагалі 

 

35.220.10 

Паперові картки та стрічки 

 

35.220.20 

Магнітні запам'ятовувачі взагалі 

 

35.220.21 

Магнітні диски
* Охоплює також гнучкі диски, дискети, пакети дисків, картриджі тощо 

 

35.220.22 

Магнітні стрічки 

 

35.220.23 

Касети та картриджі на магнітні стрічки 

 

35.220.30 

Оптичні запам'ятовувачі
* Охоплює також компактні диски (CD) і магнітооптичні пристрої (MO) 

 

35.220.99 

Інші запам'ятовувачі 

 

35.240

Застосування інформаційних технологій

 

35.240.01 

Застосування інформаційних технологій узагалі 

 

35.240.10 

Автоматизоване проектування (CAD) 

 

35.240.15 

Ідентифікаційні картки та відповідні пристрої
* Охоплює також застосування карток у банківській справі, торгівлі, телекомунікації, на транспорті тощо 

 

35.240.20 

Застосування інформаційних технологій у роботі установ
* Охоплює також системи обробляння, пересилання та подавання тексту, архітектуру службових документів (ODA) тощо 

 

35.240.30 

Застосування інформаційних технологій в інформаційній діяльності, документуванні та видавничій справі
* Охоплює також стандартну мову узагальненої розмітки (SGML), машинний переклад тощо 

 

35.240.40 

Застосування інформаційних технологій у банківській справі
* Охоплює також автоматизовані банківські послуги
* Ідентифікаційні картки для банківської справи, див. 35.240.15 

 

35.240.50 

Застосування інформаційних технологій у промисловості
* Охоплює також автоматизоване проектування 

 

35.240.60 

Застосування інформаційних технологій на транспорті та в торгівлі
* Охоплює також EDIFACT і електронну торгівлю 

 

35.240.70 

Застосування інформаційних технологій у науці
* Охоплює також цифрову географічну інформацію, автоматизацію експерименту 

 

35.240.80 

Застосування інформаційних технологій в охороні здоров'я
* Охоплює також комп'ютерну томографію 

 

35.240.99 

Застосування інформаційних технологій в інших сферах
* Охоплює також комп'ютерне навчання 

 

35.260

Конторські машини
* Охоплює також друкарські машини, диктофони, адресувальні машини, машини для знищування документів, машини для відкривання аркушів, машини для складання аркушів, поштові франкувальні машини, їхні стрічки та інші пристрої до них тощо
* Телефони, див. 33.050.10
* Телекси та телефакси, див. 33.050.30
* Копіювальні машини, див. 37.100.10
* Обгортальне та пакувальне устатковання, див. 55.200
* Паперове канцелярське приладдя, див. 85.080
* Конторські меблі, див. 97.140
* Непаперове канцелярське приладдя, див. 97.180 

 

37

ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ

 

37.020

Оптичне устатковання
* Охоплює також мікроскопи, телескопи, біноклі, оптичні матеріали, оптичні складники та оптичні системи
Національна примітка. Охоплює також оптико-механічні прилади
* Офтальмологічне устатковання, див. 11.040.70
* Оптичні вимірювальні прилади, див. 17.180.30
* Лінзи для фотоустатковання, див. 37.040.10 

 

37.040

Фотографія
* Фотостудії, див. 97.200.10 

 

37.040.01 

Фотографія взагалі 

 

37.040.10 

Фотоустатковання. Проектори 

 

37.040.20 

Фотопапір, фотоплівки та плати. Картриджі 

 

37.040.25 

Плівки для радіографії
* Охоплює також плівки для стоматологічної, медичної та технічної радіографії 

 

37.040.30 

Фотохімікати 

 

37.040.99 

Інші стандарти стосовно фотографії 

 

37.060

Кінематографія
* Кінематографічні студії, див. 97.200.10 

 

37.060.01 

Кінематографія взагалі 

 

37.060.10 

Кіноустатковання 

 

37.060.20 

Кіноплівки. Касети 

 

37.060.99 

Інші стандарти стосовно кінематографії 

 

37.080

Способи формування зображення документів
* Охоплює також мікрографію, електронне й оптичне зображення
* Оптичні запам'ятовувачі, див. 35.220.30 

 

37.100

Поліграфія

 

37.100.01 

Поліграфія взагалі
* Охоплює також вичитування коректи 

 

37.100.10 

Розмножувальне устатковання
* Охоплює також друкарську, копіювальну й тиражувальну техніку, палітурне устатковання тощо 

 

37.100.20 

Матеріали для поліграфії
* Чорнило, пасти, друкарські фарби, див. 87.080 

 

37.100.99 

Інші стандарти стосовно поліграфії 

 

39

ТОЧНА МЕХАНІКА. ЗОЛОТАРСТВО/ЮВЕЛІРНА СПРАВА

 

39.020

Точна механіка
* Охоплює також мікросистеми 

 

39.040

Годинникарство

 

39.040.01 

Годинникарство взагалі 

 

39.040.10 

Наручні та кишенькові годинники 

 

39.040.20 

Настінні та настільні годинники 

 

39.040.99 

Інші прилади для відліку часу 

 

39.060

Золотарство/ювелірна справа
* Охоплює також дорогоцінні метали, коштовне та напівкоштовне каміння
* Технічні алмази, див. 25.100 

 

43

ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНІКА

 

43.020

Дорожньо-транспортні засоби взагалі
* Охоплює також випробування дорожньо-транспортних засобів і утилізацію дорожньо-транспортних засобів
* Дорожній транспорт, див. 03.220.20
* Викиди двигунів транспортних засобів, див. 13.040.50 

 

43.040

Системи дорожньо-транспортних засобів
* Електричні системи дорожньо-транспортних засобів, див. 43.120
* Системи мотоциклів і мопедів, див. 43.140
* Системи велосипедів, див. 43.150 

 

43.040.01 

Системи дорожньо-транспортних засобів узагалі 

 

43.040.10 

Електричне та електронне устатковання 

 

43.040.15 

Автомобільне інформаційне устатковання. Убудовані комп'ютерні системи
* Охоплює також навігаційні системи, автомобільне радіо тощо 

 

43.040.20 

Освітлювальні, сигнальні та оповіщувальні пристрої 

 

43.040.30 

Пристрої регулювання та контрольні прилади 

 

43.040.40 

Гальмівні системи 

 

43.040.50 

Трансмісії, підвіски
* Охоплює також муфти зчіплювання, коробки передач, системи кермування з підсилювачем, карданні вали, диференціали, колеса, ободи тощо
Національна примітка. Охоплює також мости та редуктори
* Шини для дорожньо-транспортних засобів, див. 83.160.10 

 

43.040.60 

Кузови та деталі кузовів
* Охоплює також раму й каркас автомобіля, нагрівальні прилади, системи кондиціювання для пасажирського салону та кабіни водія, багажники на даху тощо
* Вантажні відділки, див. 43.080.10 

 

43.040.65 

Системи очищування віконного скла
* Охоплює також протиобмерзачі, протизапітнювачі, дзеркала тощо 

 

43.040.70 

Тягово-зчіпні пристрої
* Охоплює також тягові (буксирні) пристрої та пристрої зчеплення сідельного тягача 

 

43.040.80 

Захист від аварій та обмежувальні системи
* Охоплює також повітряні подушки, паски безпеки, аварійні виходи та питання підвищення безпеки 

 

43.040.99 

Інші системи дорожньо-транспортних засобів 

 

43.060

Двигуни внутрішнього згоряння/згорання для дорожньо-транспортних засобів
* Стандарти на двигуни внутрішнього згоряння/згорання загальної призначеності, див. 27.020 

 

43.060.01 

Двигуни внутрішнього згоряння/згорання для дорожньо-транспортних засобів узагалі 

 

43.060.10 

Блок циліндрів двигуна та внутрішні деталі 

 

43.060.20 

Системи нагнітання, живлення повітрям і випускання відпрацьованих газів 

 

43.060.30 

Системи охолоджування. Змащувальні системи
* Антифризи, див. 71.100.45
* Мастила, див. 75.100 

 

43.060.40 

Паливні системи 

 

43.060.50 

Електричне та електронне устатковання. Системи керування
* Охоплює також системи запалювання та пускові двигуни 

 

43.060.99 

Інші елементи та системи двигунів внутрішнього згоряння/згорання 

 

43.080

Вантажні транспортні засоби
* Системи дорожньо-транспортних засобів, див. 43.040
* Шини для дорожньо-транспортних засобів, див. 83.160.10 

 

43.080.01 

Вантажний транспорт узагалі 

 

43.080.10 

Вантажні автомобілі та причепи
* Охоплює також автоцистерни та вантажні відділки
* Внутрішньозаводський транспорт, див. 53.060 

 

43.080.20 

Автобуси 

 

43.080.99 

Інший вантажний транспорт 

 

43.100

Легкові автомобілі. Фургони та легкі причепи
* Системи дорожньо-транспортних засобів, див. 43.040
* Шини для дорожньо-транспортних засобів, див. 83.160.10
* Устатковання кемпінгів, див. 97.200.30 

 

43.120

Електричні дорожньо-транспортні засоби
* Охоплює також їхні складники та системи
* Шини для дорожньо-транспортних засобів, див. 83.160.10 

 

43.140

Мотоцикли та мопеди
* Охоплює також їхні складники та системи
* Шини для дорожньо-транспортних засобів, див. 83.160.10 

 

43.150

Велосипеди
* Охоплює також їхні складники та системи
* Шини для дорожньо-транспортних засобів, див. 83.160.10 

 

43.160

Транспорт спеціальної призначеності
* Охоплює також транспорт для збирання відходів, складники та системи для транспорту спеціальної призначеності
* Протипожежні машини, див. 13.220.10
* Вантажопідіймальні крани, див. 53.020.20
* Машини та механізми для земляних робіт, див. 53.100
* Сільськогосподарські трактори та причепи, див. 65.060.10 

 

43.180

Діагностичне, випробувальне устатковання та устатковання для технічного обслуговування
* Охоплює також ремонтні засоби
* Бензоколонки, див. 75.200 

 

45

ЗАЛІЗНИЧНА ТЕХНІКА

 

45.020

Залізнична техніка взагалі
* Залізничний транспорт, див. 03.220.30
* Будівництво залізниць, див. 93.100 

 

45.040

Матеріали та складники для залізничної техніки

 

45.060

Рухомий склад залізниць
* Охоплює також матеріали, складники та електричне й електронне устатковання для рухомого складу залізниць 

 

45.060.01 

Рухомий склад залізниць узагалі 

 

45.060.10 

Тяговий рухомий склад залізниць
* Електричне тягове устатковання, див. 29.280 

 

45.060.20 

Несамохідний рухомий склад
* Охоплює також вагони-цистерни 

 

45.080

Рейки та складники залізниць
* Охоплює також складники рейкової колії 

 

45.100

Устатковання для линвових/канатних доріг
* Охоплює також устатковання линвових/канатних транспортних систем 

 

45.120

Устатковання для будування та експлуатування залізниць і линвових/канатних доріг

 

47

СУДНОБУДУВАННЯ ТА МОРСЬКІ СПОРУДИ

 

47.020

Суднобудування та морські споруди взагалі
* Охоплює також споруди на континентальному шельфі, крім споруд для видобування нафти та природного газу, і видобування корисних копалин з морського дна
* Водний транспорт, див. 03.220.40
* Споруди на континентальному шельфі для видобування корисних копалин з морського дна, див. 73.100.30
* Споруди на континентальному шельфі для нафтової та газової промисловості, див. 75.180.10 

 

47.020.01 

Стандарти стосовно загальних питань суднобудування та морських споруд 

 

47.020.05 

Матеріали та складники для суднобудування 

 

47.020.10 

Корпуси суден та їхні складники 

 

47.020.20 

Суднові двигуни та рушійні системи
* Стандарти на двигуни внутрішнього згоряння/згорання загальної призначеності, див. 27.020 

 

47.020.30 

Системи трубопроводів 

 

47.020.40 

Підіймальне та вантажно-переміщувальне устатковання 

 

47.020.50 

Палубне устатковання та установки 

 

47.020.60 

Електроустатковання суден і морських споруд 

 

47.020.70 

Навігаційні прилади та устатковання для керування
* Телекомунікаційне устатковання, див. 33.060 

 

47.020.80 

Житлові приміщення 

 

47.020.85 

Вантажні вмістища
* Охоплює також цистерни й танки 

 

47.020.90 

Суднові системи вентилювання, кондиціювання повітря та опалювання 

 

47.020.99 

Інші стандарти стосовно суднобудування та морських споруд 

 

47.040

Морські судна
* Охоплює також їхні системи та складники 

 

47.060

Судна внутрішнього плавання
* Охоплює також їхні системи та складники 

 

47.080

Малі судна
* Охоплює також системи та складники малих суден і рятувальні засоби
* Індивідуальні плавзасоби (рятувальні жилети), див. 13.340.70 

 

49

АВІАЦІЙНА ТА КОСМІЧНА ТЕХНІКА

 

49.020

Повітряні космічні кораблі та літальні апарати взагалі
* Охоплює також експлуатацію літаків, динаміку польотів тощо
* Повітряний транспорт, див. 03.220.50 

 

49.025

Матеріали для авіаційно-космічних конструкцій

 

49.025.01 

Матеріали для авіаційно-космічних конструкцій узагалі 

 

49.025.05 

Сплави на основі заліза взагалі 

 

49.025.10 

Сталі 

 

49.025.15 

Сплави кольорових металів узагалі 

 

49.025.20 

Алюміній 

 

49.025.30 

Титан 

 

49.025.40 

Ґума та пластмаси 

 

49.025.50 

Клеї 

 

49.025.60 

Текстиль
* Охоплює також склотканини та тканини з покривом 

 

49.025.99 

Інші матеріали 

 

49.030 

Кріпильні вироби для авіаційно-космічних конструкцій
* Кріпильні вироби загальної призначеності, див. 21.060 

 

49.030.01 

Кріпильні вироби взагалі 

 

49.030.10 

Ґвинтові нарізі
* Гвинтові нарізі загальної призначеності, див. 21.040 

 

49.030.20 

Болти, ґвинти, шпильки 

 

49.030.30 

Гайки 

 

49.030.40 

Штифти, цвяхи 

 

49.030.50 

Шайби та інші кріпильні засоби 

 

49.030.60 

Заклепки 

 

49.030.99 

Інші кріпильні вироби 

 

49.035

Елементи авіаційно-космічних конструкцій
* Авіаційні шини, див. 83.160.20 

 

49.040

Покриви та пов'язані з ними процеси в авіаційно-космічній промисловості
* Покриви загальної призначеності, див. 25.220 

 

49.045

Конструкції та елементи конструкцій

 

49.050

Авіаційні та ракетні двигуни й силове устатковання
* Охоплює також паливні системи 

 

49.060

Авіаційно-космічне електроустатковання та системи
* Охоплює також авіаційне електронне устатковання 

 

49.080

Авіаційно-космічні гідравлічні й пневматичні системи та їхні складники

 

49.090

Бортове устатковання та прилади
* Охоплює також навігаційні прилади та телекомунікаційне устатковання 

 

49.095

Устатковання для пасажирів і кабін

 

49.100

Устатковання для технічного обслуговування та наземних служб

 

49.120

Вантажне устатковання
* Контейнери, піддони та сітки транспортні авіаційні, див. 55.180.30 

 

49.140

Космічні системи та процеси
* Охоплює також космічні системи пересилання даних та інформації й наземне допоміжне устатковання для виконання операцій на стартовій позиції 

 

53

ПІДІЙМАЛЬНО-ТРАНСПОРТНЕ УСТАТКОВАННЯ

 

53.020

Підіймальне устатковання
* Підіймальне устатковання, використовне в суднобудуванні, див. 47.020.40
* Ліфти та ескалатори, див. 91.140.90 

 

53.020.01 

Підіймальні пристрої взагалі
* Підіймальні платформи для осіб з обмеженими функційними можливостями, див. 11.180.10 

 

53.020.20 

Крани
* Охоплює також самохідні крани, баштові крани, поворотні крани, мостові крани тощо 

 

53.020.30 

Приладдя для підіймального устатковання
* Охоплює також підіймальні гаки, вантажопідіймальні серги, підіймальні ланцюги, линви тощо
* Линви/канати та підіймальні ланцюги загальної призначеності, див. 77.140.65 

 

53.020.99 

Інше підіймальне устатковання
* Охоплює також підіймальні робочі платформи 

 

53.040

Підіймально-транспортне устатковання безперервної дії

 

53.040.01 

Підіймально-транспортне устатковання безперервної дії взагалі 

 

53.040.10 

Конвеєри 

 

53.040.20 

Елементи для конвеєрів
* Охоплює також конвеєрні стрічки, ланцюги, зірочки тощо 

 

53.040.30 

Пневмотранспорт і його елементи 

 

53.040.99 

Інше підіймально-транспортне устатковання безперервної дії 

 

53.060

Внутрішньозаводський транспорт
* Охоплює також вилкові навантажувачі, рухомі платформи тощо
* Вантажні автомобілі та причепи, див. 43.080.10 

 

53.080

Складське устатковання
* Охоплює також завантажувальні пристрої, полиці тощо
* Зберігання та складування, див. 55.220
* Сховища для сільськогосподарської продукції, див. 65.040.20
* Стелажі для магазинів, див. 97.130.10 

 

53.100

Машини та механізми для земляних робіт
* Охоплює також трактори, екскаватори, навантажувачі, грейдери тощо
Національна примітка. Охоплює також бульдозери

 

53.120

Знаряддя для ручних робіт
* Охоплює також лопати, ломи, кайла тощо 

 

55

ПАКУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛЕННЯ ТОВАРІВ

 

55.020

Пакування та розподілення товарів узагалі

 

55.040

Пакувальні матеріали та приладдя
* Охоплює також обгортковий матеріал, папір, плівку, фольгу, мотузки, пристрої для запечатування, перекладки тощо
* Клейкі стрічки загальної призначеності, див. 83.180 

 

55.060

Котушки. Бобіни
* Охоплює також держаки, опори тощо для матеріалів, що їх закріплюють або намотують іззовні
* Ролики, осердя, котушки для фото- та кіноплівок тощо, див. 37.040.20
* Фотографічні ролики, осердя, котушки, кіноплівки, див. 37.060.20
* Конуси, трубки, стрижні тощо для текстильних матеріалів, див. 59.120.20 

 

55.080

Мішки. Сумки
* Охоплює також пакети, конверти тощо 

 

55.100

Пляшки. Горщики. Банки
* Дрібна тара для рідини та закупорювальні засоби 

 

55.120

Фляги. Бляшані консервні банки. Туби
* Легка металева та пластмасова тара 

 

55.130

Аерозольна тара

 

55.140

Діжки. Барабани. Каністри
* Тара, призначена для транспортування переважно рідин і газів, охоплюючи також барильця, відра, великі бляшані банки для вантаження матеріалів тощо
* Засоби для зберігання рідин і газів, див. 23.020 

 

55.160

Ящики, коробки, решітчаста тара
* Тара для твердих товарів або предметів і сипких матеріалів 

 

55.180

Розміщування товарів для перевезення

 

55.180.01 

Розміщування товарів для перевезення взагалі 

 

55.180.10 

Контейнери загальної призначеності 

 

55.180.20 

Піддони загальної призначеності 

 

55.180.30 

Контейнери, піддони та сітки транспортні авіаційні 

 

55.180.40 

Укомплектована, завантажена транспортна тара
* Охоплює також тару багаторазового користування та для одноразових вантажів 

 

55.180.99 

Інші стандарти стосовно розміщування товарів для перевезення
* Охоплює також середню місткість контейнерів 

 

55.200

Пакувальне устатковання
* Охоплює також машини для етикеткування, маркування, таврування, наповнювання, закупорювання тощо 

 

55.220

Зберігання. Складування
* Складське устатковання, див. 53.080 

 

55.230

Розміщення товарів і торгові автомати
* Охоплює також розміщення етикеток, продуктів харчування, напоїв, тютюнових виробів тощо 

 

59

ТЕХНОЛОГІЯ ТЕКСТИЛЬНОГО ТА ШКІРЯНОГО ВИРОБНИЦТВА

 

59.020

Технологічні процеси текстильної промисловості

 

59.040

Допоміжні матеріали для оздоблювання текстилю
* Охоплює також пір'я та пух
* Поверхнево-активні речовини, див. 71.100.40 

 

59.060

Текстильні волокна

 

59.060.01 

Текстильні волокна взагалі
* Охоплює також змішані волокна 

 

59.060.10 

Натуральні волокна 

 

59.060.20 

Хімічні волокна 

 

59.060.30 

Мінеральні та металеві волокна 

 

59.060.99 

Інші текстильні волокна 

 

59.080

Вироби текстильної промисловості
* Матеріали для зміцнювання композитів, див. 59.100
* Рибальські сіті, див. 65.150
* Оббивковий матеріал, див. 97.140
* Побутові швацькі вироби та білизна, див. 97.160 

 

59.080.01 

Текстиль узагалі
* Охоплює також тривкість барвників текстилю 

 

59.080.20 

Пряжа
* Охоплює також сукану та. текстуровану пряжу, нитки 

 

59.080.30 

Текстильні полотна
* Охоплює також неткані полотна, фетр, повсть, мереживо тощо 

 

59.080.40 

Тканини з покривом 

 

59.080.50 

Линви/канати та мотузи
* Охоплює також мотузки, паски, стрічки
* Линви для підіймання вантажу, див. 53.020.30
* Сталеві линви, див. 77.140.65 

 

59.080.60 

Текстильні покриви на підлогу
* Охоплює також килими, килимки, підстилки тощо
* Нетекстильні покриви на підлогу, див. 97.150 

 

59.080.70 

Геотекстильні матеріали
* Охоплює також геосинтетичні матеріали 

 

59.080.99 

Інші вироби текстильної промисловості 

 

59.100

Матеріали для зміцнювання композитів

 

59.100.01 

Матеріали для зміцнювання композитів узагалі 

 

59.100.10 

Текстильні скловолоконні матеріали 

 

59.100.20 

Вуглецеві матеріали 

 

59.100.30 

Арамідні матеріали 

 

59.100.99 

Інші матеріали для зміцнювання композитів 

 

59.120

Текстильне устатковання

 

59.120.01 

Текстильне устатковання взагалі 

 

59.120.10 

Прядильні, сукальні та текстурувальні машини
* Охоплює також машини та оснастку для виробництва хімічних елементарних ниток і волокон, готування волокон до прядіння 

 

59.120.20 

Мотальні машини та устатковання
* Охоплює також машини та устатковання для розмотування, намотування у клубки, снування, шліхтування, перевивання пряжі тощо 

 

59.120.30 

Ткацькі верстати та машини 

 

59.120.40 

Трикотажні машини
* Охоплює також побутові трикотажні машини 

 

59.120.50 

Фарбувально-опоряджувальне устатковання
* Устатковання для пралень, див. 97.060 

 

59.120.99 

Інше текстильне устатковання 

 

59.140

Технологія шкіряного виробництва
* Охоплює також хутро та штучну шкіру
* Взуття, див. 61.060
* Швацькі машини та машини для вироблення взуття, див. 61.080 

 

59.140.01 

Технологія шкіряного виробництва взагалі 

 

59.140.10 

Процеси та допоміжні матеріали 

 

59.140.20 

Шкури невичинені, напівфабрикати, сирець 

 

59.140.30 

Шкіри/ремінь та хутро 

 

59.140.35 

Вироби зі шкіри/ременю
* Охоплює також валізи, портфелі, сумки, гаманці, нашийники тощо, зроблені з нешкіряних (неремінних) матеріалів
* Вироби швацької промисловості, див. 61 

 

59.140.40 

Машини й устатковання для шкіряного та хутряного виробництва 

 

59.140.99 

Інші стандарти стосовно технології шкіряного виробництва 

 

61

ШВАЦЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

61.020

Одяг
* Охоплює також спідню, нічну трикотажну білизну, військовий одяг, панчішно-шкарпеткові вироби тощо та їх етикеткування й таблиці кодів розмірів
* Медичний одяг, див. 11.140
* Захисний одяг, див. 13.340.10 

 

61.040

Наголовні убори. Аксесуари одягу. Одягові застібки
* Охоплює також краватки, рукавиці та пальчатки, шарфи, хусточки, пояси, шлейки, ґудзики, застібки-змійки, пряжки, парасольки тощо
* Захисні наголовні убори, див. 13.340.20
* Захисні рукавиці та пальчатки, див. 13.340.40 

 

61.060

Взуття
* Охоплює також шнурки
Національна примітка. Охоплює також фурнітуру та інші допоміжні матеріали
* Захисне взуття, див. 13.340.50 

 

61.080

Швацькі машини та інше устатковання для швацької промисловості
* Охоплює також побутові швацькі машини
* Пральні машини, сушарки, праски та прасувальні преси, див. 97.060 

 

65

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 

65.020

Землеробство/рільництво та лісівництво
Національна примітка. Охоплює також лісохімічні продукти: каніфоль, живицю тощо
* Ґрунтознавство, аналіз ґрунтів, див. 13.080
* Лісозаготівельні роботи, див. 79.020 

 

65.020.01 

Землеробство/рільництво та лісівництво взагалі 

 

65.020.20 

Рослинництво
* Охоплює також садівництво, квітникарство, насіння та хвороби рослин 

 

65.020.30 

Тваринництво та селекція тварин
* Охоплює також санітарний нагляд
* Ветеринарія, див. 11.220 

 

65.020.40 

Озеленювання та лісорозведення 

 

65.020.99 

Інші стандарти стосовно землеробства/рільництва та лісівництва 

 

65.040

Сільськогосподарські будівлі, споруди та устатковання

 

65.040.01 

Сільськогосподарські будівлі та устатковання взагалі 

 

65.040.10 

Тваринницькі ферми, установки та устатковання
* Охоплює також доїльні апарати 

 

65.040.20 

Будівлі й устатковання для переробляння та зберігання сільськогосподарської продукції
* Охоплює також бойні й пов'язане з ними устатковання 

 

65.040.30 

Теплиці та інші будівлі 

 

65.040.99 

Інші стандарти стосовно сільськогосподарських будівель і устатковання 

 

65.060

Сільськогосподарські машини, інвентар і устатковання
* Шини для сільськогосподарських машин, див. 83.160.30 

 

65.060.01 

Сільськогосподарські машини та устатковання взагалі 

 

65.060.10 

Сільськогосподарські трактори та причепи
Національна примітка. Охоплює також напівпричепи

 

65.060.20 

Ґрунтообробне устатковання 

 

65.060.25 

Устатковання для зберігання, готування та внесення добрив 

 

65.060.30 

Устатковання для сівби та садіння рослин 

 

65.060.35 

Зрошувальне (іригаційне) та дренажне устатковання 

 

65.060.40 

Устатковання для догляду за рослинами
Національна примітка. Охоплює також машини та устатковання для захисту сільськогосподарських культур

 

65.060.50 

Збиральне устатковання 

 

65.060.60 

Устатковання для виноградарства та виноробства 

 

65.060.70 

Садово-парковий інвентар
* Охоплює також газонокосарки, інвентар для вирощування оливкових дерев і вироблення продукції з оливок 

 

65.060.80 

Усталювання для лісівництва
* Охоплює також ланцюгові та дротяні пилки 

 

65.060.99 

Інші сільськогосподарські машини та устатковання 

 

65.080

Добрива
* Охоплює також меліоранти ґрунту та поживне середовище 

 

65.100

Пестициди та інші агрохімікати

 

65.100.01 

Пестициди та інші агрохімікати взагалі 

 

65.100.10 

Інсектициди
* Хімікати для захисту деревини, див. 71.100.50 

 

65.100.20 

Гербіциди 

 

65.100.30 

Фунгіциди
* Хімікати для захисту деревини, див. 71.100.50 

 

65.100.99 

Інші пестициди й агрохімікати 

 

65.120

Корм для тварин
* Мікробіологія кормів для тварин, див. 07.100.30 

 

65.140

Бджільництво
* Охоплює також устатковання та споруди для бджільництва
* Мед, див. 67.180.10 

 

65.145

Мисливство
* Охоплює також устатковання та споруди для мисливства 

 

65.150

Рибальство та рибництво
* Охоплює також промисел морських ссавців і рептилій, збирання та розведення водних молюсків та інші продукти моря, устатковання та споруди для рибальства й рибництва тощо
* Вода для рибництва, див. 13.060.25
* Риба та рибні продукти, див. 67.120.30 

 

65.160

Тютюн, тютюнові вироби та відповідне устатковання

 

67

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

 

67.020

Технологічні процеси в харчовій промисловості
* Охоплює також гігієну та збереження харчових продуктів 

 

67.040

Харчові продукти взагалі

 

67.050

Загальні методи перевіряння та аналізування харчових продуктів
* Мікробіологія харчових продуктів, див. 07.100.30
* Органолептичне аналізування, див. 67.240 

 

67.060

Зернові, бобові культури та продукти їх переробляння
* Охоплює також хлібні злаки, кукурудзу, борошно, випечені чи висушені продукти тощо 

 

67.080

Фрукти. Овочі
* Охоплює також консерви, сухі та морожені фрукти, овочі
* Фруктові й овочеві соки та нектари, див. 67.160.20 

 

67.080.01 

Фрукти, овочі та продукти їх переробляння взагалі 

 

67.080.10 

Фрукти та продукти їх переробляння
* Охоплює також горіхи  

 

67.080.20 

Овочі та продукти їх переробляння
* Охоплює також томат-пасту, кетчуп тощо 

 

67.100

Молоко та молочні продукти

 

67.100.01 

Молоко та молочні продукти взагалі 

 

67.100.10 

Молоко та продукти з переробленого молока
* Охоплює також сухе молоко, згущене молоко з цукром і згущене стерилізоване молоко без цукру 

 

67.100.20 

Масло 

 

67.100.30 

Сир
* Охоплює також домашній сир і сироватково-альбумінний сир 

 

67.100.40 

Морозиво та заморожені кондитерські вироби
* Охоплює також шербети 

 

67.100.99 

Інші молочні продукти 

 

67.120

М'ясо, м'ясні продукти та інша тваринна продукція
* Охоплює також заморожену продукцію 

 

67.120.01 

Тваринна продукція взагалі 

 

67.120.10 

М'ясо та м'ясні продукти 

 

67.120.20 

Свійська птиця та яйця 

 

67.120.30 

Риба та рибні продукти
* Охоплює також водяні молюски та інші продукти моря 

 

67.120.99 

Інша тваринна продукція 

 

67.140

Чай. Кава. Какао

 

67.140.10 

Чай
* Охоплює також чай з трав і фруктів 

 

67.140.20 

Кава та кавозамінники 

 

67.140.30 

Какао 

 

67.160

Напої

 

67.160.01 

Напої взагалі 

 

67.160.10 

Алкогольні напої
* Охоплює пиво, вино, спиртовмісні напої тощо 

 

67.160.20 

Безалкогольні напої
* Охоплює соки, нектари, мінеральні води, лимонадні напої, зокрема ароматизовані, напої коли тощо
* Квас і квасові напої
* Чай, кава, какао, див. 67.140 

 

67.180

Цукор. Цукристі продукти. Крохмаль

 

67.180.10 

Цукор і цукристі продукти
* Охоплює також мелясу, солодощі, кондитерські вироби з цукру, мед тощо 

 

67.180.20 

Крохмаль і крохмалепродукти
* Охоплює також крохмальну патоку тощо 

 

67.190

Шоколад

 

67.200

Харчові олії та жири. Насіння олійних культур

 

67.200.10 

Тваринні та рослинні жири й олії
* Масло, див. 67.100.20 

 

67.200.20 

Насіння олійних культур 

 

67.220

Прянощі та приправи. Харчові добавки

 

67.220.10 

Прянощі та приправи 

 

67.220.20 

Харчові добавки
* Охоплює також сіль, оцет, консерванти тощо
Національна примітка. Охоплює також харчові барвники

 

67.230

Розфасовані харчові продукти та харчові продукти, кулінарне оброблені
* Охоплює також продукти дитячого харчування 

 

67.240

Сенсорний/органолептичний аналіз

 

67.250 

Матеріали та предмети в контакті з харчовими продуктами
* Охоплює також тару для постачання харчових продуктів й матеріали та предмети в контакті з питною водою 

 

67.260

Установки та устатковання для харчової промисловості
* Холодильне устатковання, див. 27.200
* Холодильні камери, див. 97.130.20 

 

71

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 

71.020

Технологічні процеси хімічної промисловості
* Охоплює також розміщення виробничого устатковання та його обслуговування, устатковання для монтування, експлуатування та контролювання; техніку безпеки тощо 

 

71.040

Аналітична хімія
* Ця група охоплює стандарти загальної призначеності 

 

71.040.01 

Аналітична хімія взагалі 

 

71.040.10 

Хімічні лабораторії. Лабораторне устатковання
* Охоплює також гідрометри, спиртометри тощо
* Прилади для вимірювання об'єму, маси, густини, в'язкості, див. 17.060
* Спектроскопи, див. 17.180.30
* Прилади для вимірювання температури, див. 17.200.20
* Лабораторний посуд, див. 71.040.20 

 

71.040.20 

Лабораторний посуд і супутні прилади 

 

71.040.30 

Хімічні реактиви
* Охоплює також стандартні зразки 

 

71.040.40 

Хімічний аналіз
* Охоплює також аналіз газів і хімічний аналіз поверхні 

 

71.040.50 

Фізико-хімічні методи аналізування
* Охоплює також спектрофотометричне та хроматографічне аналізування 

 

71.040.99 

Інші стандарти стосовно аналітичної хімії 

 

71.060

Неорганічні хімічні речовини

 

71.060.01 

Неорганічні хімічні речовини взагалі 

 

71.060.10 

Хімічні елементи 

 

71.060.20 

Оксиди
* Охоплює також діоксиди, пероксиди тощо 

 

71.060.30 

Кислоти 

 

71.060.40 

Основи 

 

71.060.50 

Солі 

 

71.060.99 

Інші неорганічні хімічні речовини 

 

71.080

Органічні хімічні речовини

 

71.080.01 

Органічні хімічні речовини взагалі 

 

71.080.10 

Аліфатичні вуглеводні 

 

71.080.15 

Ароматичні вуглеводні 

 

71.080.20 

Галогенозаміщені вуглеводні 

 

71.080.30 

Органічні азотні сполуки 

 

71.080.40 

Органічні кислоти 

 

71.080.50 

Ангідриди 

 

71.080.60 

Спирти. Прості ефіри/етери 

 

71.080.70 

Складні ефіри/естери 

 

71.080.80 

Альдегіди та кетони 

 

71.080.90 

Феноли 

 

71.080.99 

Інші органічні хімічні речовини 

 

71.100

Продукція хімічної промисловості
* Фотохімікати, див. 37.040.30
* Сировина для виготовлення ґуми та пластмас, див. 83.040
* Фарби та лаки, див. 87.040
* Чорнило, див. 87.080 

 

71.100.01 

Продукція хімічної промисловості взагалі 

 

71.100.10 

Матеріали для виробництва алюмінію 

 

71.100.20 

Гази промислової призначеності
* Охоплює також стиснене повітря та водень
* Водневі технології, див. 27.075
* Скраплені нафтові гази, див. 75.160.30 

 

71.100.30 

Вибухові речовини. Піротехніка та феєрверки 

 

71.100.35 

Хімікати для промислового та побутового дезінфікування
* Медичні дезінфікувальні засоби та антисептичні матеріали, див. 11.080.20 

 

71.100.40 

Поверхнево-активні речовини 

 

71.100.45 

Холодоагенти й антифризи 

 

71.100.50 

Хімічні речовини для захисту деревини 

 

71.100.55 

Силікони 

 

71.100.60 

Ефірні олії 

 

71.100.70 

Косметичні товари. Предмети особистої гігієни 

 

71.100.80 

Хімікати для очищання води 

 

71.100.99 

Інша продукція хімічної промисловості 

 

71.120

Устатковання для хімічної промисловості
* Транспортування небезпечних хімікатів, див. 13.300 

 

71.120.01 

Устатковання для хімічної промисловості взагалі 

 

71.120.10 

Реактори та їхні складники 

 

71.120.20 

Апарати колонного типу 

 

71.120.30 

Теплообмінники 

 

71.120.99 

Інше устатковання для хімічної промисловості 

 

73

ГІРНИЦТВО ТА КОРИСНІ КОПАЛИНИ

 

73.020

Гірництво та відкриті гірничі роботи
* Охоплює також розвідування, розробляння, розкривання родовищ, свердлування/буріння, будування та експлуатування шахт, переробляння корисних копалин тощо 

 

73.040

Вугілля
* Охоплює також лігніти/буре вугілля
* Вугільні продукти, див. 75.160.10 

 

73.060

Руди/металомісткі мінерали та збагачені руди
* Ураномісткі мінерали, див. 27.120.30 

 

73.060.01 

Руди/металомісткі мінерали та збагачені руди взагалі 

 

73.060.10 

Залізні руди 

 

73.060.20 

Марганцеві руди 

 

73.060.30 

Хромові руди 

 

73.060.40 

Алюмінієві руди 

 

73.060.99 

Інші руди/металомісткі мінерали 

 

73.080

Неметаломісткі мінерали
* Охоплює також лищак/слюду, плавиковий шпат тощо
* Технічні алмази, див. 25.100
* Коштовне та напівкоштовне каміння, див. 39.060 

 

73.100

Гірниче устатковання
* Електричні апарати для вибухонебезпечної атмосфери, див. 29.260.20 

 

73.100.01 

Гірниче устатковання взагалі 

 

73.100.10 

Устатковання для проходження тунелів і встановлення тюбінгового кріплення 

 

73.100.20 

Устатковання для вентилювання, кондиціювання повітря та освітлювання 

 

73.100.30 

Устатковання для свердлування/буріння та виймання ґрунту
* Охоплює також устатковання для розроблення родовищ морського дна
* Свердлувальне/бурильне устатковання для нафтової промисловості, див. 75.180.10 

 

73.100.40 

Відкочувальне та підіймальне устатковання 

 

73.100.99 

Інше гірниче устатковання 

 

73.120

Устатковання для збагачування корисних копалин
* Охоплює також устатковання для подрібнювання, просіювання, сепарування, флотації, збагачування тощо 

 

75

НАФТА Й СУМІЖНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 

75.020

Видобування й переробляння нафти та природного газу

 

75.040

Сира нафта

 

75.060

Природний газ

 

75.080

Нафтопродукти взагалі

 

75.100 

Мастила, технічні оливи та суміжна з ними продукція
* Охоплює також мінеральні оливи, рідини для обробляння металів і тимчасового захисту від корозії
* Змащувальні системи, див. 21.260
* Ізоляційні оливи, див. 29.040.10
Національна примітка. У посиланні до МС щодо ізоляційних олив припущено помилку (зазначено 29.035.40)

 

75.120

Гідравлічні рідини
Гідравлічні та пневматичні системи, див. 23.100 

 

75.140

Парафіни, бітумінозні матеріали та інші нафтові продукти
* Асфальти для будування будівель, див. 91.100.50
* Асфальти для будування доріг, див. 93.080.20 

 

75.160

Паливо

 

75.160.01 

Паливо взагалі 

 

75.160.10 

Тверде паливо
* Охоплює також вугільні продукти, кокс, торф, деревину, похідні вугільних піролізів тощо
* Вугілля, див. 73.040 

 

75.160.20 

Рідинне паливо
* Охоплює бензин, дизельне паливо, гас тощо 

 

75.160.30 

Газоподібне паливо
* Охоплює також скраплені нафтові гази
* Водень, див. 71.100.20
* Природний газ, див. 75.060 

 

75.180

Устатковання для нафтової та газової промисловості

 

75.180.01 

Устатковання для нафтової та газової промисловості взагалі 

 

75.180.10 

Устатковання для розвідування, свердлування/буріння та видобування
* Охоплює також споруди на континентальному шельфі 

 

75.180.20 

Устатковання для процесів виробництва 

 

75.180.30 

Вимірювання об'ємів і відповідні вимірювальні засоби 

 

75.180.99 

Інше устатковання для нафтової та газової промисловості 

 

75.200

Устатковання для переробляння нафти, нафтопродуктів і природного газу
* Охоплює також нафто- і газосховища, розподільчі системи, трубопроводи, бензоколонки, розподільчі пристрої тощо 

 

77

МЕТАЛУРГІЯ

 

77.020

Виробництво металів

 

77.040

Випробування металів

 

77.040.01 

Випробування металів узагалі 

 

77.040.10 

Механічне випробування металів
* Механічне випробування узагалі, див. 19.060
* Механічне випробування зварних швів, див. 25.160.40 

 

77.040.20 

Неруйнівне випробування металів
* Неруйнівне випробування взагалі, див. 19.100
* Неруйнівне випробування зварних швів, див. 25.160.40 

 

77.040.30 

Хімічний аналіз металів
* Хімічний аналіз узагалі, див. 71.040.40
* Хімічний аналіз чорних металів, див. 77.080
* Хімічний аналіз феросплавів, див. 77.100
* Хімічний аналіз кольорових металів, див. 77.120
* Хімічний аналіз агломератів і важких металів, див. 77.160 

 

77.040.99 

Інші методи випробування металів 

 

77.060

Корозія металів
* Оброблення та покривання поверхонь, див. 25.220 

 

77.080

Чорні метали
* Охоплює також класифікацію, позначання, відбирання зразків, хімічний аналіз тощо
* Розміри та класи якості виробів з чавуну і сталі, див. 77.140 

 

77.080.01 

Чорні метали взагалі 

 

77.080.10 

Чавуни 

 

77.080.20 

Сталі 

 

77.100

Феросплави
* Охоплює також класифікацію, позначання, відбирання зразків, хімічний аналіз тощо 

 

77.120

Кольорові метали
* Охоплює також класифікацію, позначання, відбирання зразків, хімічний аналіз тощо
* Дорогоцінні метали для стоматології, див. 11.060.10
* Дорогоцінні метали для золотарства/ювелірної справи, див. 39.060
* Розміри та класи якості виробів з кольорових металів, див. 77.150 

 

77.120.01 

Кольорові метали взагалі 

 

77.120.10 

Алюміній та його сплави 

 

77.120.20 

Магній та його сплави 

 

77.120.30 

Мідь та її сплави 

 

77.120.40 

Нікель, хром та їх сплави 

 

77.120.50 

Титан та його сплави 

 

77.120.60 

Свинець/оливо, цинк, олово/цина та їх сплави 

 

77.120.70 

Кадмій, кобальт та їх сплави 

 

77.120.99 

Інші кольорові метали та їх сплави 

 

77.140

Продукція з чавуну та сталі
* Стандарти стосовно класів якості та форми виробів треба класифікувати у відповідних підгрупах
* Сталеві вироби для авіаційно-космічних конструкцій, див. 49.025.10 

 

77.140.01 

Продукція з чавуну та сталі взагалі 

 

77.140.10 

Термічно оброблені сталі 

 

77.140.15 

Сталі для армування бетону 

 

77.140.20 

Високоякісні сталі
* Охоплює леговані сталі, нержавкі сталі, корозієтривкі сталі, термотривкі сталі тощо 

 

77.140.25 

Пружинні сталі 

 

77.140.30 

Сталі для виробів, що працюють під тиском
* Сталі для напірних труб і трубок спеціальної призначеності, див. 77.140.75 

 

77.140.35 

Інструментальні сталі 

 

77.140.40 

Сталі зі спеціальними магнітними властивостями 

 

77.140.45 

Нелеговані сталі 

 

77.140.50 

Плоске сталеве вальцьовання/прокат і напівфабрикати
* Охоплює також плити, листи та стрічки
* Сталеві стрічки для пружин, див. 77.140.25 

 

77.140.60 

Сортове сталеве вальцьовання/прокат і вальцьованка/катанка 

 

77.140.65 

Сталевий дріт, линви/канати та ланцюги
* Підіймальні ланцюги та линви/канати, див. 53.020.30
* Сталевий дріт для пружин, див. 77.140.25 

 

77.140.70 

Сталеві профілі
* Охоплює також секції 

 

77.140.75 

Сталеві труби та трубки спеціальної призначеності
* Охоплює також порожнисті сталеві циліндричні заготованки та профілі для конструкцій
* Сталеві труби для проведення рідин і газів, див. 23.040.10 

 

77.140.80 

Сталеве та чавунне литво 

 

77.140.85 

Чавунні та сталеві кованки/поковки 

 

77.140.99 

Інша продукція з чавуну та сталі 

 

77.150

Продукція з кольорових металів
* Охоплює також продукцію із сплавів кольорових металів
* Продукція з кольорових металів для авіаційно-космічних конструкцій, див. 49.025 

 

77.150.01 

Продукція з кольорових металів узагалі 

 

77.150.10 

Продукція з алюмінію 

 

77.150.20 

Продукція з магнію 

 

77.150.30 

Продукція з міді 

 

77.150.40 

Продукція з нікелю та хрому 

 

77.150.50 

Продукція з титану 

 

77.150.60 

Продукція зі свинцю/олива, цинку та олова/цини 

 

77.150.70 

Продукція з кадмію та кобальту 

 

77.150.99 

Інша продукція з кольорових металів 

 

77.160

Порошкова металургія
* Охоплює також агломерати металевих матеріалів і тверді метали 

 

77.180

Устатковання для металургійної промисловості

 

79

ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

79.020

Технологічні процеси деревообробляння
* Охоплює також лісозаготівельні роботи та обробляння деревини
* Хімічні речовини для захисту деревини, див. 71.100.50 

 

79.040

Деревина, круглі лісоматеріали й пиломатеріали

 

79.060

Деревинні плити

 

79.060.01 

Деревинні плити взагалі 

 

79.060.10 

Фанера 

 

79.060.20 

Деревинноволокнисті, деревинностружкові та тирсові плити 

 

79.060.99 

Інші деревинні плити 

 

79.080

Напівфабрикати з лісоматеріалів
* Охоплює також паркет, дерев'яні настили, держаки, ручки тощо 

 

79.100

Корок і вироби з корку

 

79.120

Деревообробче устатковання

 

79.120.01 

Деревообробче устатковання взагалі 

 

79.120.10 

Деревообробчі верстати
* Ланцюгові та дротяні пилки, див. 65.060.80 

 

79.120.20 

Деревообробчі інструменти 

 

79.120.99 

Інше деревообробче устатковання 

 

81

СКЛЯНА ТА КЕРАМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

81.020

Технологічні процеси скляної та керамічної промисловості

 

81.040

Скло

 

81.040.01 

Скло взагалі 

 

81.040.10 

Сировина та необроблене скло 

 

81.040.20 

Скло для будівництва 

 

81.040.30 

Вироби зі скла
* Пляшки, горщики, банки, див. 55.100
* Лабораторний посуд, див. 71.040.20 

 

81.060

Кераміка
* Охоплює також склокераміку
Національна примітка. Охоплює також оптичну кераміку

 

81.060.01 

Кераміка взагалі 

 

81.060.10 

Сировина 

 

81.060.20 

Керамічна продукція 
* Керамічна плитка, див. 91.100.23 
* Керамічні вироби для будівництва, див. 91.100.25 
* Санітарно-технічні керамічні вироби, див. 91.140.70 

 
 
 
 

81.060.30 

Високоякісна кераміка 

 

81.060.99 

Інші стандарти стосовно кераміки 

 

81.080

Вогнетриви
* Охоплює також керамічні вогнетриви 

 

81.100

Устатковання для скляної та керамічної промисловості

 

83

ВИРОБНИЦТВО ҐУМИ ТА ПЛАСТМАС

 

83.020

Технологічні процеси виробництва ґуми та пластмас

 

83.040

Сировина для виробництва ґуми та пластмас

 

83.040.01 

Сировина для виробництва ґумита пластмас узагалі 

 

83.040.10 

Латекс і сирий каучук 

 

83.040.20 

Інгредієнти ґумових сумішей
* Охоплює також вуглецеву сажу, каолін тощо 

 

83.040.30 

Допоміжні матеріали та інгредієнти пластмас
* Охоплює наповнювачі, розріджувачі, загусники, пігменти, пластифікатори тощо 

 

83.060

Ґума
* Сирий каучук, див. 83.040.10 

 

83.080

Пластмаси

 

83.080.01 

Пластмаси взагалі 

 

83.080.10 

Термореактивні матеріали
* Охоплює також ебоніт
* Силікони, див. 71.100.55 

 

83.080.20 

Термопластичні матеріали 

 

83.100

Поруваті (пористі) матеріали

 

83.120

Армовані пластмаси
* Матеріали для зміцнювання пластмас, див. 59.100 

 

83.140

Ґумові та пластмасові вироби
* Вилиті чи екструдовані вироби треба класифікувати відповідно до конкретного виду продукції
* Рушійні паси, див. 21.220.10
* Конвеєрні стрічки, див. 53.040.20
* Тканини з ґумовим і пластмасовим покривом, див. 59.080.40
* Взуття, див. 61.060
* Шини,див.83.160 

 

83.140.01 

Ґумові та пластмасові вироби взагалі 

 

83.140.10 

Плівки та листи
* Охоплює також плати 

 

83.140.20 

Ламіновані листи 

 

83.140.30 

Пластмасові труби та фітинги для нерідинних речовин
* Пластмасові труби, фітинги та клапани загальної призначеності, див. 23.040.20; 23.040.45 та 23.060 

 

83.140.40 

Рукави
* Рукави загальної призначеності, див. 23.040.70 

 

83.140.50 

Ущільники
* Ущільники загальної призначеності, див. 21.140 та 23.040.80 

 

83.140.99 

Інші ґумові та пластмасові вироби 

 

83.160

Шини
* Охоплює також камери та вентилі 

 

83.160.01 

Шини взагалі 

 

83.160.10 

Шини для дорожньо-транспортних засобів
* Охоплює також велосипедні шини та процеси відновлювання протектора й ремонту шин 

 

83.160.20 

Авіаційні шини 

 

83.160.30 

Шини для сільськогосподарських машин 

 

83.160.99 

Інші шини 

 

83.180

Клеї
* Охоплює також клейкі стрічки
* Клейкі стрічки для електроізоляції, див. 29.035.20 

 

83.200

Устатковання для виробництва ґуми та пластмас

 

85

ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

85.020

Технологічні процеси паперового виробництва
* Охоплює також переробляння макулатури 

 

85.040

Целюлоза, деревна маса та макулатура

 

85.060

Папір і картон

 

85.080

Вироби з паперу
* Охоплює також паперові канцелярські вироби
* Загальні види канцелярського приладдя (непаперового), див. 35.260 та 97.180 

 

85.080.01 

Вироби з паперу взагалі 

 

85.080.10 

Канцелярський папір 

 

85.080.20 

Тонкий папір 

 

85.080.30 

Картон
* Папір для пакування, див. 55.040 

 

85.080.99 

Інші стандарти стосовно виробів з паперу 

 

85.100

Устатковання для паперової промисловості

 

87

ВИРОБНИЦТВО ФАРБ І БАРВНИКІВ

 

87.020

Технологічні процеси фарбування 
* Підготовлювання поверхонь під фарбування, див. 25.220.10 

 
 

87.040

Фарби та лаки
* Охоплює також порошкові покриви, технології фарбування та системи захисного фарбування 

 

87.060

Інгредієнти фарб

 

87.060.01 

Інгредієнти фарб узагалі 

 

87.060.10 

Пігменти й розрідники 

 

87.060.20 

Зв'язувальні речовини 

 

87.060.30 

Розчинники 

 

87.060.99 

Інші інгредієнти фарб 

 

87.080

Чорнило. Пасти. Друкарські фарби
* Матеріали для поліграфії, див. 37.100.20 

 

87.100

Устатковання для фарбування

 

91

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА БУДІВНИЦТВО

 

91.010

Будівельна промисловість

 

91.010.01 

Будівельна промисловість узагалі 

 

91.010.10 

Правові аспекти 

 

91.010.20 

Контрактні аспекти 

 

91.010.30 

Технічні аспекти
* Охоплює також допуски, координацію модулів тощо
* Будівельні кресленики, див. 01.100.30 

 

91.010.99 

Інші стандарти стосовно будівельної промисловості 

 

91.020

Планування фізичних об'єктів. Планування міст

 

91.040

Будівництво

 

91.040.01 

Будівництво взагалі
* Охоплює також плани забудівлі довкілля
* Будівельні матеріали, див. 91.100 

 

91.040.10 

Громадські будівлі
* Охоплює також культові будівлі та лікарні 

 

91.040.20 

Торговельні та промислові будівлі 

 

91.040.30 

Житлові будинки 

 

91.040.99 

Інші будівлі 

 

91.060

Елементи будівель
* Фундаменти, див. 93.020 

 

91.060.01 

Елементи будівель узагалі 

 

91.060.10 

Стіни. Переділки. Фасади 

 

91.060.20 

Покрівлі
* Охоплює також пов'язані з ними елементи (ринви, риштаки тощо) 

 

91.060.30 

Стелі. Підлоги. Сходи
* Охоплює також маяки, пандуси тощо 

 

91.060.40 

Димарі, шахти ліфтів, повітроводи
* Охоплює також димарі та витягові труби 

 

91.060.50 

Двері та вікна
* Охоплює також дверні блоки, їхні складники, жалюзі, віконниці
* Дверна та віконна фурнітура, див. 91.190 

 

91.060.99 

Інші елементи будівель 

 

91.080

Будівельні конструкції
* Охоплює також проектування та обчислення навантаг на конструкції 

 

91.080.01 

Будівельні конструкції взагалі 

 

91.080.10 

Металеві конструкції 

 

91.080.20 

Дерев'яні конструкції 

 

91.080.30 

Мурування 

 

91.080.40 

Бетонні та залізобетонні конструкції
* Охоплює також ремонт і захист бетонних та залізобетонних виробів і конструкцій 

 

91.080.99 

Інші будівельні конструкції 

 

91.090

Зовнішні конструкції
* Охоплює огорожі, ворота, арки, навіси, гаражі тощо 

 

91.100

Будівельні матеріали
* Продукція з чавуну та сталі, див. 77.140
* Продукція з кольорових металів, див. 77.150
* Пиломатеріали, див. 79.040
* Деревні плити, див. 79.060
* Скло, див. 81.040.20
* Пластмасові вироби, див. 83.140 

 

91.100.01 

Будівельні матеріали взагалі 

 

91.100.10 

Цемент. Гіпс. Вапно. Будівельні розчини 

 

91.100.15 

Мінеральні матеріали та вироби
* Охоплює ґрунт, пісок, глину, сланець, камінь тощо 

 

91.100.23 

Керамічна плитка 

 

91.100.25 

Теракотові вироби для будівництва
* Охоплює покрівельну черепицю, цеглу тощо 

 

91.100.30 

Бетон і вироби з бетону
* Охоплює також домішки 

 

91.100.40 

Вироби з цементу, армованого волокном 

 

91.100.50 

Сполучальні речовини. Ущільнювальні матеріали
* Охоплює також геомембрани, будівельний асфальт тощо 

 

91.100.60 

Тепло- та звукоізоляційні матеріали 

 

91.100.99 

Інші будівельні матеріали 

 

91.120

Зовнішній і внутрішній захист будівель
* Аварійні ситуації в будівлях, див. 13.200
* Протипожежні засоби, див. 13.220.20
* Вогнетривкі будівельні матеріали та елементи, див. 13.220.50
* Системи аварійного сигналізування й оповіщення, див. 13.320 

 

91.120.01 

Зовнішній і внутрішній захист будівель узагалі 

 

91.120.10 

Теплоізоляція будівель
* Теплоізоляція взагалі, див. 27.220
* Теплоізоляційні матеріали, 91.100.60 

 

91.120.20 

Акустика в будівлях. Звукоізоляція
* Акустичне вимірювання та зменшування шуму взагалі, див. 17.140.01
* Звукоізоляційні матеріали, див. 91.100.60 

 

91.120.25 

Сейсмічний захист і захист від вібрації
* Вібрація та вимірювання вібрації, див. 17.160 

 

91.120.30 

Водонепроникність
* Ущільнювальні матеріали, див. 91.100.50 

 

91.120.40 

Захист від блискавок 

 

91.120.99 

Інші стандарти стосовно зовнішнього та внутрішнього захисту будівель 

 

91.140

Устатковання будівель
* Промислові пальники та бойлери, див. 27.060
* Теплові помпи, див. 27.080 

 

91.140.01 

Устатковання будівель узагалі 

 

91.140.10 

Системи центрального опалювання
* Охоплює також пальники та бойлери для систем центрального опалювання
* Нагрівальні електроприлади, див. 97.100 

 

91.140.30 

Системи вентилювання та кондиціювання повітря
* Охоплює також повітроводи
* Вентиляційні отвори та кондиціонери повітря, див. 23.120 

 

91.140.40 

Системи газопостачання
* Охоплює також газові лічильники в будівлях 

 

91.140.50 

Системи електропостачання
* Охоплює також лічильники електроенергії в будівлях, аварійне електропостачання тощо 

 

91.140.60 

Системи водопостачання
* Охоплює також лічильники води в будівлях
* Зовнішні системи водопостачання, див. 93.025 

 

91.140.65 

Водонагрівальне устатковання 

 

91.140.70 

Санітарно-технічне устатковання
* Охоплює також біде, кухонні мийниці, ванни, сміттєпроводи тощо 

 

91.140.80 

Дренажні системи
* Відведення та очищання стічних вод, див. 13.060.30
* Дренажні системи для дощової води, див. 91.060.20
* Зовнішні каналізаційні системи, див. 93.030 

 

91.140.90 

Ліфти. Ескалатори 

 

91.140.99 

Інше устатковання будівель 

 

91.160

Освітлювання
* Охоплює також оливові та газові лампи
* Театральне, сценічне та студійне освітлювальне устатковання, див. 97.200.10 

 

91.160.01 

Освітлювання взагалі 

 

91.160.10 

Внутрішнє освітлювання
* Охоплює також освітлювання робочого місця, аварійне та безпечне освітлювання 

 

91.160.20 

Зовнішнє освітлювання будівель
* Охоплює також прожекторне освітлювання
* Освітлювання вулиць і відповідне устатковання, див. 93.080.40 

 

91.180

Внутрішні опоряджувальні роботи
* Технологічні процеси фарбування, див. 87.020 

 

91.190

Будівельні арматура та устатковання
* Охоплює також замки, зумери, дзвінки, прогоничі/болти, дверну та віконну фурнітуру тощо 

 

91.200

Технологія будівництва
* Охоплює також методи контролювання, будівельні майданчики, розбирання споруд тощо 

 

91.220

Будівельне устатковання
* Охоплює також будівельне риштовання, змішувачі для бетону та будівельних розчинів тощо
* Підіймальне устатковання, див. 53.020
* Машини та механізми для земляних робіт, див. 53.100 

 

93

ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

 

93.010

Цивільне будівництво взагалі
* Будівельні кресленики, див. 01.100.30 

 

93.020

Земляні роботи. Виймання ґрунту. Будування фундаментів. Підземні роботи
* Охоплює також геотехніку
* Машини та механізми для земляних робіт, див. 53.100 

 

93.025

Зовнішні системи водопостачання
* Охоплює також підземні та наземні установки
* Системи внутрішнього водопостачання, див. 91.140.60 

 

93.030

Зовнішні каналізаційні системи
* Відведення та очищання стічних вод, див. 13.060.30
* Внутрішні дренажні системи, див. 91.140.80 

 

93.040

Будування мостів

 

93.060

Будування тунелів

 

93.080

Технологія дорожнього будівництва

 

93.080.01 

Технологія дорожнього будівництва взагалі 

 

93.080.10 

Будування доріг
* Охоплює також устатковання для технічного обслуговування доріг та устатковання для дорожнього будівництва 

 

93.080.20 

Дорожньо-будівельні матеріали
* Охоплює також асфальт, дорожні покриви тощо 

 

93.080.30 

Дорожнє устатковання та установки
* Охоплює також системи попередження та регулювання дорожнього руху, технічні засоби та установки (обмежувачі швидкості, сигнальні установки для регулювання руху, указівники об'їздів, елементи розмітки проїзної частини автодоріг, оглядові колодязі тощо) 

 

93.080.40 

Освітлювання вулиць і відповідне устатковання 

 

93.080.99 

Інші стандарти стосовно технології дорожнього будівництва 

 

93.100

Будування рейкових доріг
* Охоплює також будування трамвайних доріг, фунікулерів, линвових/канатних доріг, устатковання та установки для регулювання рейкового руху тощо
* Рейки та складники залізниць, охоплюючи також рейкові колії, див. 45.080
* Устатковання для будування залізниць і линвових доріг та технічного обслуговування, див. 45.120 

 

93.110

Споруджування линвових/канатних транспортних систем
* Устатковання линвових/канатних транспортних систем, див. 45.100
* Устатковання для споруджування та технічного обслуговування линвових/канатних транспортних систем, див. 45.120 

 

93.120

Будування аеропортів
* Охоплює також устатковання для регулювання повітряного руху 

 

93.140

Будування водних шляхів, портів і доків
* Охоплює також річкові дамби, устатковання і споруди для регулювання водного руху тощо 

 

93.160

Будування гідроспоруд
* Гідроенергетичне устатковання, див. 27.140 

 

95

ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА

 

95.020

Військова техніка. Військові питання. Озброєння
* Військовий одяг, див. 61.020 

 

97

ПОБУТОВА ТЕХНІКА ТА ТОРГОВЕЛЬНЕ УСТАТКОВАННЯ. ВІДПОЧИНОК. СПОРТ

 

97.020

Домашнє господарство взагалі
* Охоплює також інформацію для споживача
* Прання, чищення та послуги перевезення, див. 03.080.30
* Вентилятори та кондиціонери, див. 23.120
* Ручні електроінструменти, див. 25.140.20
* Побутові електронні прилади, див. 33.160
* Настінні та наручні годинники, див. 39.040
Побутові швацькі машини, див. 61.080 

 

97.030

Побутові електричні прилади взагалі
* Охоплює також нагрівачі водяних ліжок та електроковдр 

 

97.040

Кухонне начиння

 

97.040.01 

Кухонне начиння взагалі 

 

97.040.10 

Кухонні меблі
* Кухонні мийниці, див. 91.140.70 

 

97.040.20 

Кухонні плити, робочі столи, печі та подібні пристрої
* Охоплює також мікрохвильові печі, надплитні повітроочищувачі 

 

97.040.30 

Побутові охолоджувальні прилади
* Холодильна техніка, див. 27.200
* Вітрини-холодильники та холодильні камери, див. 97.130.20 

 

97.040.40 

Посудомийні машини 

 

97.040.50 

Дрібні кухонні прилади
* Охоплює також пристрої для переробляння харчових відходів 

 

97.040.60 

Кухонний посуд, ножові вироби та столове приладдя
* Охоплює також столові прибори та столовий посуд 

 

97.040.99 

Інше кухонне начиння 

 

97.060

Устатковання для пралень
* Охоплює також пральні машини, машини для хімічного чищення, сушарки, прасувальні котки та машини тощо 

 

97.080

Прилади для чищення
* Охоплює також вакуумні пилососи, машини для чищення підлоги, натирачі підлоги, парові пилососи/порохотяги; пилососи/порохотяги, що працюють під тиском; ручні пилососи/порохотяги тощо 

 

97.100

Побутові, торговельні та промислові нагрівальні прилади
* Охоплює також кімнатні нагрівальні прилади
* Пальники та бойлери, див. 27.060
* Системи центрального опалювання, див. 91.140.10 

 

97.100.01 

Нагрівальні прилади взагалі 

 

97.100.10 

Електронагрівальні прилади 

 

97.100.20 

Газові нагрівальні прилади 

 

97.100.30 

Нагрівальні прилади на твердому паливі 

 

97.100.40 

Нагрівальні прилади на рідинному паливі 

 

97.100.99 

Нагрівальні прилади на інших джерелах енергії 

 

97.120

Пристрої автоматичного керування побутової призначеності

 

97.130

Устатковання для магазинів

 

97.130.01 

Устатковання для магазинів узагалі 

 

97.130.10 

Стелажі
* Стелажі для зберігання, див. 53.080 

 

97.130.20 

Холодильні апарати для торгівлі
* Охоплює також вітрини-холодильники, холодильні камери тощо 

 

97.130.30 

Візки для універсальних магазинів
* Охоплює також кошики 

 

97.130.99 

Інше устатковання для магазинів 

 

97.140

Меблі
* Охоплює також оббивковий матеріал, матраци, конторські меблі, шкільні меблі тощо 

 

97.145

Драбини

 

97.150

Нетекстильні покриви на підлогу
* Текстильні покриви на підлогу, див. 59.080.60 

 

97.160

Домашній текстиль. Білизна
* Охоплює також перини, ковдри, спальну білизну
* Електроковдри, див. 97.030 

 

97.170

Побутове приладдя для догляду за тілом
* Охоплює також фени, леза для гоління, бритви, зубні щітки, масажери, прилади променевої терапії для шкіри 

 

97.180

Різноманітна побутова техніка та торговельне устатковання
* Охоплює також ножиці, акваріумне устатковання, предмети догляду за домашніми тваринами, заряджальні пристрої, швабри, електроглушники комах, запальнички, сірники, паперові затискачі, ручки, олівці тощо 

 

97.190

Техніка для дітей
* Охоплює також вимоги до інших побутових приладів щодо безпеки дітей
* Дитячі меблі, див. 97.140
* Майданчики для ігор, див. 97.200.40
* Іграшки, див. 97.200.50 

 

97.195

Художні вироби та вироби народних промислів
* Охоплює також інструменти та матеріали для створювання мистецьких і ремісницьких виробів 

 

97.200

Устатковання для дозвілля
* Аудіо- та відеосистеми, див. 33.160
* Фотографія, див. 37.040
* Кінематографія, див. 37.060 

 

97.200.01 

Устатковання для дозвілля взагалі 

 

97.200.10 

Театральне, сценічне та студійне устатковання
* Охоплює також освітлювальне устатковання 

 

97.200.20 

Музичні інструменти  

 

97.200.30 

Устатковання кемпінгів і майданчиків
* Житлові автопричепи, див. 43.100 

 

97.200.40 

Ігрові майданчики
* Охоплює також розважальні атракціони для катання та пристрої 

 

97.200.50 

Іграшки
* Охоплює також безпечність іграшок 

 

97.200.99 

Інше устатковання для дозвілля 

 

97.220

Спортивне устатковання, інвентар і споруди
* Мотоцикли, див. 43.140
* Велосипеди, див. 43.150 

 

97.220.01 

Спортивний інвентар і споруди взагалі 

 

97.220.10 

Спортивні споруди
* Охоплює також плавальні басейни, мінеральні джерела, солярії, спортивні майданчики, бігові доріжки, засоби послуг спортивним глядачам тощо 

 

97.220.20 

Устатковання та інвентар для зимових видів спорту
* Охоплює також інвентар для хокею на льоду, сноуборду та лижне споряддя 

 

97.220.30 

Устатковання та інвентар для спортивних залів
* Охоплює також інвентар для гімнастики, волейболу, баскетболу, гандболу, домашні тренажери тощо 

 

97.220.40 

Устатковання та інвентар для відкритих спортивних майданчиків і водного спорту
* Охоплює також інвентар для альпінізму, футболу, тенісу, плавання, стрибання у воду тощо
* Індивідуальні плавзасоби (рятувальні жилети), див. 13.340.70
* Малі судна, див. 47.080 

 

97.220.99 

Інше спортивне устатковання, інвентар і споруди 

 

99

БЕЗ НАЗВИ
* Цей розділ зарезервовано для різної іншої призначеності 

 

 

 

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ НАЗВ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ УГРУПОВАНЬ

Абразивні інструменти 

25.100.70 

АВІАЦІЙНА ТА КОСМІЧНА ТЕХНІКА

49

Авіаційна та космічна техніка (Словники термінів) 

01.040.49 

Авіаційні та ракетні двигуни й силове устатковання

49.050

Авіаційні шини 

83.160.20 

Авіаційно-космічне електроустатковання та системи

49.060

Авіаційно-космічні гідравлічні й пневматичні системи та їхні складники

49.080

Автобуси 

43.080.20 

Автоматизоване проектування 

35.240.10 

Автомобільне інформаційне устаткування. Убудовані комп'ютерні системи 

43.040.15 

Агрегати та устатковання для вилучання й оброблення відходів 

13.030.40 

Адміністрування

03.160

Аерозольна тара

55.130

Аксесуари одягу

61.040

Акустика в будівлях. Звукоізоляція 

91.120.20 

Акустика й акустичне вимірювання

17.140

Акустичне вимірювання та зменшування шуму взагалі 

17.140.01 

Аліфатичні вуглеводні 

71.080.10 

Алкогольні напої 

67.160.10 

Альдегіди та кетони 

71.080.80 

Алюмінієві електролітні конденсатори 

31.060.50 

Алюмінієві руди 

73.060.40 

Алюміній 

49.025.20 

Алюміній та його сплави 

77.120.10 

Аналіз крові та сечі 

11.100.30 

Аналітична хімія

71.040

Аналітична хімія взагалі 

71.040.01 

Ангідриди 

71.080.50 

Антени 

33.120.40 

Апарати колонного типу 

71.120.20 

Апаратура керування для електроенергетичних систем 

29.240.30 

Арамідні матеріали 

59.100.30 

Армовані пластмаси

83.120

Ароматичні вуглеводні 

71.080.15 

Астрономія. Геодезія. Географія

07.040

Атмосфера довкілля 

13.040.20 

Атмосфера робочої зони 

13.040.30 

Атомна енергетика

27.120

Атомна енергетика взагалі 

27.120.01 

Аудіо-, відео- та аудіовідеосистеми взагалі 

33.160.01 

Аудіо-, відео- та аудіовідеотехніка

33.160

Аудіосистеми 

33.160.30 

Багаторівневі прикладні системи 

35.100.05 

Балансування та балансувальні верстати 

21.120.40 

Банківська справа

03.060

Бджільництво

65.140

БЕЗ НАЗВИ

99

Безалкагольні напої 

67.160.20 

БЕЗПЕКА

13

Безпечність машин і механізмів

13.110

Бетон і вироби з бетону 

91.100.30 

Бетонні та залізобетонні конструкції 

91.080.40 

Біологічне оцінювання медичних приладів 

11.100.20 

Біологічні властивості ґрунтів 

13.080.30 

Біологічні джерела і альтернативні джерела енергії

27.190

Біологія. Ботаніка. Зоологія

07.080

Блок циліндрів двигуна та внутрішні деталі 

43.060.10 

Болти, ґвинти, шпильки 

21.060.10 

Болти, ґвинти, шпильки 

49.030.20 

Бортове устатковання та прилади

49.090

Будівельна промисловість

91.010

Будівельна промисловість узагалі 

91.010.01 

Будівельне устатковання

91.220

Будівельні арматура та устатковання

91.190

Будівельні конструкції

91.080

Будівельні конструкції взагалі 

91.080.01 

Будівельні кресленики 

01.100.30 

Будівельні матеріали

91.100

Будівельні матеріали взагалі 

91.100.01 

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА БУДІВНИЦТВО

91

Будівельні матеріали та будівництво (Словники термінів) 

01.040.91 

Будівлі й устатковання для переробляння та зберігання сільськогосподарської продукції 

65.040.20 

Будівництво

91.040

Будівництво взагалі 

91.040.01 

Будування аеропортів

93.120

Будування водних шляхів, портів і доків

93.140

Будування гідроспоруд

93.160

Будування доріг 

93.080.10 

Будування мостів

93.040

Будування рейкових доріг

93.100

Будування тунелів

93.060

Бухгалтерський облік 

03.100.60 

Вакуумна технологія

23.160

Вали 

21.120.10 

Вали та муфти

21.120

Вали та муфти взагалі 

21.120.01 

Вальниці

21.100

Вальниці взагалі 

21.100.01 

Вальниці ковзання 

21.100.10 

Вальниці кочення 

21.100.20 

Вальцьовання 

77.140.50 

Вантажне устатковання

49.120

Вантажний транспорт взагалі 

43.080.01 

Вантажні автомобілі та причепи 

43.080.10 

Вантажні вмістища 

47.020.85 

Вантажні транспортні засоби

43.080

Величини та одиниці величин

01.060

Велосипеди

43.150

Вентилятори. Повітродуви. Кондиціонери

23.120

Верстати з цифровим програмним керуванням 

25.040.20 

Верстатні системи

25.060

Верстатні системи взагалі 

25.060.01 

Ветеринарія

11.220

Взаємозв'язок відкритих систем

35.100

Взаємозв'язок відкритих систем узагалі 

35.100.01 

Взуття

61.060

Вибухові речовини. Піротехніка та феєрверки 

71.100.30 

Видавнича справа 

01.140.40 

Видобування й переробляння нафти та природного газу

75.020

Викиди двигунів транспортних засобів 

13.040.50 

Викиди стаціонарних джерел 

13.040.40 

Вилки, розетки, з'єднувачі 

29.120.30 

Вимикачі 

29.120.40 

Вимірювальні прилади 

17.040.30 

Вимірювання витрат рідин і газів

17.120

Вимірювання витрат рідин і газів узагалі 

17.120.01 

Вимірювання електричних і магнітних величин 

17.220.20 

Вимірювання об'ємів і відповідні вимірювальні засоби 

75.180.30 

Вимірювання об'єму, маси, густини, в'язкості

17.060

Вимірювання сили, ваги та тиску 

17.100 

Вимірювання та керування технологічними процесами 

25.040.40 

Вимірювання часу, швидкості, пришвидшеності, кутової швидкості

17.080

ВИПРОБУВАННЯ

19

Випробування (Словники термінів) 

01.040.19 

Випробування металів

77.040

Випробування металів узагалі 

77.040.01 

Випрямлячі. Перетворювачі. Стабілізовані джерела електроживлення

29.200

Вироби з паперу

85.080

Вироби з паперу взагалі 

85.080.01 

Вироби з ременю 

59.140.35 

Вироби з цементу, армованого волокном 

91.100.40 

Вироби зі скла 

81.040.30 

Вироби зі шкіри 

59.140.35 

Вироби текстильної промисловості

59.080

ВИРОБНИЦТВО ҐУМИ ТА ПЛАСТМАС

83

Виробництво ґуми та пластмас (Словники термінів) 

01.040.83 

Виробництво металів

77.020

ВИРОБНИЦТВО ФАРБ І БАРВНИКІВ

87

Виробництво фарб і барвників (Словники термінів) 

01.040.87 

Виробництво. Керування виробництвом 

03.100.50 

Виробничі послуги 

03.080.10 

Виробничі складальні процеси

25.020

Високовольтна комутаційна апаратура й апаратура керування 

29.130.10 

Високотемпературне та низькотемпературне лютування 

25.160.50 

Високотемпературне та низькотемпературне паяння 

25.160.50 

Високоякісна кераміка 

81.060.30 

Високоякісні сталі 

77.140.20 

Вібрація та удар і їх вплив на людину

13.160

Вібрація, вимірювання удару та вібрації

17.160

Відеосистеми 

33.160.40 

Відкочувальне та підіймальне устатковання 

73.100.40 

Відходи

13.030

Відходи взагалі 

13.030.01 

Візки для універсальних магазинів 

97.130.30 

ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА

95

Військова техніка (Словники термінів) 

01.040.95 

Військова техніка. Військові питання. Озброєння

95.020

Вітряні енергетичні системи

27.180

Вітряні енергетичні установки

27.180

Властивості поверхонь 

17.040.20 

Внутрішнє освітлювання 

91.160.10 

Внутрішні опоряджувальні роботи

91.180

Внутрішньозаводський транспорт

53.060

Вогнетриви

81.080

Вогнетривкість будівельних матеріалів і елементів 

13.220.50 

Вода на промислові потреби 

13.060.25 

Вода природних джерел 

13.060.10 

Водневі технології

27.075

Водний транспорт 

03.220.40 

Водонагрівальне устатковання 

91.140.65 

Водонепроникність 

91.120.30 

Волокна та кабелі 

33.180.10 

Волоконно-оптичний зв'язок

33.180

Волоконно-оптичні з'єднувальні пристрої 

33.180.20 

Волоконно-оптичні системи взагалі 

33.180.01 

Вугілля

73.040

Вуглецеві матеріали 

59.100.20 

Гази промислової призначеності 

71.100.20 

Газові нагрівальні прилади 

97.100.20 

Газові пальники 

27.060.20 

Газові та парові турбіни. Парові двигуни

27.040

Газоподібне паливо 

75.160.30 

Гайки 

21.060.20 

Гайки 

49.030.3.0 

Галогенозаміщені вуглеводні 

71.080.20 

Гальванічні елементи та батареї

29.220

Гальванічні елементи та батареї взагалі 

29.220.01 

Гальмівні системи 

43.040.40 

Геліоенергетика

27.160

Генератори 

29.160.20 

Генераторне устатковання 

29.160.40 

Географія

07.040

Геодезія

07.040

Геологія. Метеорологія. Гідрологія

07.060

Геотекстильні матеріали 

59.080.70 

Гербіциди 

65.100.20 

Гідравлічні рідини

75.120

Гідравлічні та пневматичні системи

23.100

Гідравлічні та пневматичні системи взагалі 

23.100.01 

ГІДРАВЛІЧНІ ТА ПНЕВМАТИЧНІ СИСТЕМИ І ПРИСТРОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ

23

Гідравлічні та пневматичні системи і пристрої загальної призначеності (Словники термінів) 

01.040.23 

Гідроенергетика

27.140

Гідрологічні властивості ґрунтів 

13.080.40 

Гідрологія

07.60

Гірництво та відкриті гірничі роботи

73.020

ГІРНИЦТВО ТА КОРИСНІ КОПАЛИНИ

73

Гірництво та корисні копалини (Словники термінів) 

01.040.73 

Гірниче устатковання

73.100

Гірничеустатковання взагалі 

73.100.01 

Глобальна система мобільного зв'язку 

33.070.50 

Гнучкі передачі та трансмісії

21.220

Гнучкі передачі та трансмісії взагалі 

21.220.01 

Годинникарство

39.040

Годинникарство взагалі 

39.040.01 

Готування поверхонь 

25.220.10 

Гранулометричний аналіз. Просіювання

19.120

Графічні познаки

01.080

Графічні познаки взагалі 

01.080.01 

Графічні познаки для спеціального устатковання 

01.080.20 

Графічні познаки, використовні для машинобудівних і будівельних креслеників, діаграм, планів, карт і в іншій технічній документації на продукцію 

01.080.30 

Графічні познаки, використовні для технічних креслеників і відповідної технічної документації у сфері інформаційних технологій і телекомунікацій 

01.080.50 

Графічні познаки, використовні для технічних креслеників, діаграм, схем і відповідної технічної документації у сфері електротехніки та електроніки 

01.080.40 

Ґвинтові нарізі

21.040

Ґвинтові нарізі 

49.030.10 

Ґвинтові нарізі взагалі 

21.040.01 

Громадські будівлі 

91.040.10 

Ґрунтообробче устатковання 

65.060.20 

Ґума

83.060

Ґума та пластмаси 

49.025.40 

Ґумові та пластмасові вироби

83.140

Ґумові та пластмасові вироби взагалі 

83.140.01 

Двері та вікна 

91.060.50 

Двигуни 

29.160.30 

Двигуни внутрішнього згоряння/згорання

27.020

Двигуни внутрішнього згоряння/згорання для дорожньо-транспортних засобів

43.060

Двигуни внутрішнього згоряння/згорання для дорожньо-транспортних засобів узагалі 

43.060.01 

Дезінфікувальні та антисептичні засоби 

11.080.20 

Демографія

03.020

Дерев'яні конструкції 

91.080.20 

Деревина, круглі лісоматеріали й пиломатеріали

79.040

Деревинні плити

79.060

Деревинні плити взагалі 

79.060.01 

Деревинноволокнисті, деревинностружкові та тирсові плити 

79.060.20 

ДЕРЕВООБРОБЧА ПРОМИСЛОВІСТЬ

79

Деревообробча промисловість (Словники термінів) 

01.040.79 

Деревообробче устатковання

79.120

Деревообробче устатковання взагалі 

79.120.01 

Деревообробчі верстати 

79.120.10 

Деревообробчі інструменти 

79.120.20 

Димарі, шахти ліфтів, повітроводи 

91.060.40 

Діагностичне устатковання 

11.040.55 

Діагностичне, випробувальне устатковання та устатковання для технічного обслуговування

43.180

Діагностичні випробувальні системи in vitro

11.100.10 

Діжки. Барабани. Каністри

55.140

Ділильні та затискальні пристрої для різального інструменту й оброблюваних деталей 

25.060.20 

Діоди 

31.080.10 

Добрива

65.080

Довкілля та захист довкілля взагалі 

13.020.01 

Дозвілля. Туризм

03.200

Документація

0.1

Домашнє господарство взагалі

97.020

Домашній текстиль. Білизна

97.160

Допоміжні матеріали для оздоблювання текстилю

59.040

Допоміжні матеріали та інгредієнти пластмас 

83.040.30 

Допоміжні пристрої 

33.160.50 

Допуски та посадки 

17.040.10 

Дорожнє устаткування та установки 

93.080.30 

Дорожній транспорт 

03.220.20 

Дорожньо-будівельні матеріали 

93.080.20 

ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНІКА

43

Дорожньо-транспортна техніка (Словники термінів) 

01.040.43 

Дорожньо-транспортні засоби взагалі

43.020

Досліджування біологічних властивостей води 

13.060.70 

Досліджування води взагалі 

13.060.45 

Досліджування води для визначання вмісту хімічних речовин 

13.060.50 

Досліджування ґрунтів узагалі 

13.080.05 

Досліджування фізичних властивостей води 

13.060.60 

Драбини

97.145

Дренажні системи 

91.140.80 

Дрібні кухонні прилади 

97.040.50 

Друковані схеми та плати

31.180

Дюймові нарізі 

21.040.20 

Екологічне керування 

13.020.10 

Екологічне маркування 

13.020.50 

Екологічне управління 

13.020.10 

Економіка довкілля 

13.020.20 

Електрика. Магнетизм. Вимірювання електричних і магнітних величин

17.220

Електрика. Магнетизм. Загальні аспекти 

17.220.01 

Електрична ізоляція взагалі 

29.080.01 

Електричне та електронне випробування

19.080

Електричне та електронне устатковання 

43.040.10 

Електричне та електронне устатковання. Системи керування 

43.060.50 

Електричні апарати для вибухонебезпечного середовища 

29.260.20 

Електричні дорожньо-транспортні засоби

43.120

Електричні інструменти 

25.140.20 

Електричні печі 

25.180.10 

Електричні проводи та кабелі

29.060

Електричні проводи та кабелі взагалі 

29.060.01 

Електричні та електромеханічні складники 

29.100.20 

Електричні фільтри

31.160

Електроакустика 

17.140.50 

Електровакуумні прилади

31.100

Електромагнітна сумісність

33.100

Електромагнітна сумісність узагалі 

33.100.01 

Електромеханічні складники взагалі 

31.220.01 

Електромеханічні складники електронного та телекомунікаційного устатковання

31.220

Електронагрівальні прилади 

97.100.10 

ЕЛЕКТРОНІКА

31

Електроніка (Словники термінів) 

01.040.31 

Електронні пристрої відображування інформації

31.120

Електронні складники взагалі

31.020

Електронні складники складені

31.190

Електростанції взагалі

27.100

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

29

Електротехніка (Словники термінів) 

01.040.29 

Електротехніка взагалі

29.020

Електротехнічна арматура

29.120

Електротехнічна арматура взагалі 

29.120.01 

Електроустатковання для роботи в особливих умовах

29.260

Електроустатковання для роботи в особливих умовах узагалі 

29.260.01 

Електроустатковання для роботи на відкритому просторі 

29.260.10 

Електроустатковання суден і морських споруд 

47.020.60 

Елементи авіаційно-космічних конструкцій

49.035

Елементи будівель

91.060

Елементи будівель узагалі 

91.060.01 

Елементи для конвеєрів 

53.040.20 

Елементи системи регулювання 

23.100.50 

Емалеві покриви 

25.220.50 

Емісія завад 

33.100.10 

ЕМС

33.100

ЕНЕРГЕТИКА Й ТЕПЛОТЕХНІКА

27

Енергетика й теплотехніка взагалі

27.010

Енергетика й теплотехніка (Словники термінів) 

01.040.27 

Ергономіка

13.180

Ефірні олії 

71.100.60 

Житлові будинки 

91.040.30 

Житлові приміщення 

47.020.80 

Життєвий цикл продукції 

13.020.60 

З'єднувальні пристрої 

29.120.20 

Забруднювання, контроль забруднювання та охорона природи 

13.020.40 

Загальні методи перевіряння та аналізування харчових продуктів

67.050

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ТЕРМІНОЛОГІЯ. СТАНДАРТИЗАЦІЯ. ДОКУМЕНТАЦІЯ

01

Загальні положення. Термінологія. Стандартизація. Документація (Словники термінів) 

01.040.01 

Загальні стандарти стосовно захисту від пожеж 

13.220.01 

Займистість і поведінка матеріалів та виробів під час горіння 

13.220.40 

Заклепки 

21.060.40 

Заклепки 

49.030.60 

Законодавство. Адміністрування

03.160

Закупівля. Постачання. Логістика 

03.100.10 

ЗАЛІЗНИЧНА ТЕХНІКА

45

Залізнична техніка (Словники термінів) 

01.040.45 

Залізнична техніка взагалі

45.020

Залізні руди 

73.060.10 

Запам'ятовувачі

35.220

Запам'ятовувачі взагалі 

35.220.01 

Запірні клапани 

23.060.30 

Запобігання аваріям і катастрофам

13.200

Засоби для зберігання рідин і газів

23.020

Засоби для зберігання рідин і газів узагалі 

23.020.01 

Засоби допомоги для глухих і осіб з погіршеним слухом 

11.180.15 

Засоби допомоги для осіб з вадами нетримання та стоми 

11.180.20 

Засоби допомоги для осіб з обмеженими функційними можливостями

11.180

Засоби допомоги для осіб з обмеженими функційними можливостями взагалі 

11.180.01 

Засоби допомоги для пиття та споживання їжі 

11.180.40 

Засоби допомоги для сліпих і осіб, які частково втратили зір 

11.180.30 

Засоби допомоги та пристосованця для пересування 

11.180.10 

Застосування інформаційних технологій

35.240

Застосування інформаційних технологій узагалі 

35.240.01 

Застосування інформаційних технологій в інформаційній діяльності, документуванні та видавничій справі 

35.240.30 

Застосування інформаційних технологій в інших сферах 

35.240.99 

Застосування інформаційних технологій в охороні здоров'я 

35.240.80 

Застосування інформаційних технологій на транспорті та в торгівлі 

35.240.60 

Застосування інформаційних технологій у банківській справі 

35.240.40 

Застосування інформаційних технологій у науці 

35.240.70 

Застосування інформаційних технологій у промисловості 

35.240.50 

Застосування інформаційних технологій у роботі установ 

35.240.20 

Застосування статистичних методів 

03.120.30 

Затискачі та клямри/скоби 

21.060.70 

Захисний одяг 

13.340.10 

Застосування статистичного контролю 

03.120.30 

Захисні засоби

13.340

Захисні засоби взагалі 

13.340.01 

Захисні засоби для голови 

13.340.20 

Захисні засоби для ніг 

13.340.50 

Захисні засоби для рук 

13.340.40 

Захисні засоби проти падіння та ковзання 

13.340.60 

Захист від аварій та обмежувальні системи 

43.040.80 

Захист від блискавок 

91.120.40 

Захист від вибухів

13.230

Захист від злочинів

13.310

Захист від надмірного тиску

13.240

Захист від небезпечних вантажів

13.300

Захист від опромінення

13.280

Захист від пожеж

13.220

Захист від ураження електричним струмом. Роботи під напругою

13.260

Захист довкілля

13.020

Захист довкілля та здоров'я. Безпека (Словники термінів) 

01.040.13 

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ'Я. БЕЗПЕКА

13

Зберігання. Складування

55.220

Збиральне устатковання 

65.060.50 

Зв'язувальні речовини 

87.060.20 

Зварні шви та з'єднання 

25.160.40 

Зварювальне устатковання 

25.160.30 

Зварювальні матеріали 

25.160.20 

Зварювання, високотемпературне та низькотемпературне лютування/паяння

25.160

Зварювання, високотемпературне та низькотемпературне лютування/паяння взагалі 

25.160.01 

Зворотні клапани 

23.060.50 

Землеробство та лісівництво

65.020

Землеробство та лісівництво взагалі 

65.020.01 

Земляні роботи. Виймання ґрунту. Будування фундаментів. Підземні роботи

93.020

Зернові, бобові культури та продукти їх переробляння

67.060

Змащувальні системи

21.260

Знаряддя для ручних робіт

53.120

Знеболювальне/анестезійне, респіраторне та реанімаційне устатковання 

11.040.10 

Зовнішнє освітлювання будівель 

91.160.20 

Зовнішні каналізаційні системи

93.030

Зовнішні конструкції

91.090

Зовнішні системи водопостачання

93.025

Зовнішній і внутрішній захист будівель

91.120

Зовнішній і внутрішній захист будівель узагалі 

91.120.01 

Золотарство

39.060

Зоологія

07.080

Зрошувальне/іригаційне та дренажне устатковання 

65.060.35 

Зубчасті передачі

21.200

Іграшки 

97.200.50 

Ігрові майданчики 

97.200.40 

Ідентифікаційні картки та відповідні пристрої 

35.240.15 

Ізолятори 

29.080.10 

Ізоляційні гази 

29.040.20 

Ізоляційні матеріали

29.035

Ізоляційні матеріали взагалі 

29.035.01 

Ізоляційні оливи 

29.040.10 

Ізоляційні рідини та гази

29.040

Ізоляційні рідини та гази взагалі 

29.040.01 

Ізоляційні системи 

29.080.30 

Ізоляційні трубки 

29.120.10 

Ізоляція

29.080

Імплантати для хірургії, протезування та ортопедичної оптики 

11.040.40 

Інгредієнти ґумових сумішей 

83.040.20 

Інгредієнти фарб

87.060

Інгредієнти фарб узагалі 

87.060.01 

Інсектициди 

65.100.10 

Інструментальні сталі 

77.140.35 

Інтегровані схеми. Мікроелектроніка

31.200

Інтелектуальна власність

03.140

Інтерфейси та з'єднувальне устатковання

35.200

Інформатика 

01.140.20 

Інформатика. Видавнича справа

01.140

Інформаційні технології взагалі

35.020

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. КОНТОРСЬКІ МАШИНИ

35

Інформаційні технології. Конторські машини (Словники термінів) 

01.040.35 

Інформаційно-технологічні термінали та інше периферійне устатковання

35.180

Інша аудіо-, відео- та аудіовідеотехніка 

33.160.99 

Інша електротехнічна арматура 

29.120.99 

Інша комутаційна апаратура й апаратура керування 

29.130.99 

Інша продукція з кольорових металів 

77.150.99 

Інша продукція з чавуну та сталі 

77.140.99 

Інша продукція хімічної промисловості 

71.100.99 

Інша тваринна продукція 

67.120.99 

Інше волоконно-оптичне устатковання 

33.180.99 

Інше гірниче устатковання 

73.100.99 

Інше деревообробче устатковання 

79.120.99 

Інше електроустатковання для роботи в особливих умовах 

29.260.99 

Інше кухонне начиння 

97.040.99 

Інше медичне устатковання 

11.040.99 

Інше підіймальне устатковання 

53.020.99 

Інше підіймально-транспортне устатковання безперервної дії 

53.040.99 

Інше спортивне устатковання, інвентар і споруди 

97.220.99 

Інше текстильне устатковання 

59.120.99 

Інше телекомунікаційне кінцеве устатковання 

33.050.99 

Інше устатковання будівель 

91.140.99 

Інше устатковання для безстружкового обробляння 

25.120.99 

Інше устатковання для дозвілля 

97.200.99 

Інше устатковання для магазинів 

97.130.99 

Інше устатковання для нафтової та газової промисловості 

75.180.99 

Інше устатковання для радіозв'язку 

33.060.99 

Інше устатковання для телекомунікаційних систем 

33.040.99 

Інше устатковання для хімічної промисловості 

71.120.99 

Інше устатковання стосовно мереж електропостачання та розподільчих мереж 

29.240.99 

Інший вантажний транспорт 

43.080.99 

Інші аспекти стосовно електромагнітної сумісності 

33.100.99 

Інші будівельні конструкції 

91.080.99 

Інші будівельні матеріали 

91.100.99 

Інші будівлі 

91.040.99 

Інші верстатні системи 

25.060.99 

Інші види оброблення та покривання поверхонь 

25.220.99 

Інші види транспорту 

03.220.99 

Інші вироби текстильної промисловості 

59.080.99 

Інші гнучкі передачі та трансмісії 

21.220.99 

Інші графічні познаки 

01.080.99 

Інші ґумові та пластмасові вироби 

83.140.99 

Інші деревинні плити 

79.060.99 

Інші електромеханічні складники 

31.220.99 

Інші елементи будівель 

91.060.99 

Інші елементи гідравлічних і пневматичних систем 

23.100.99 

Інші елементи та системи двигунів внутрішнього згоряння/згорання 

43.060.99 

Інші елементи та батареї 

29.220.99 

Інші елементи трубопроводів 

23.040.99 

Інші запам'ятовувачі 

35.220.99 

Інші засоби для зберігання рідин і газів 

23.020.99 

Інші захисні засоби 

13.340.99 

Інші ізоляційні матеріали 

29.035.99 

Інші ізоляційні рідини та гази 

29.040.99 

Інші інгредієнти фарб 

87.060.99 

Інші клапани 

23.060.99 

Інші кольорові метали та їх сплави 

77.120.99 

Інші конденсатори 

31.060.99 

Інші кріпильні вироби 

21.060.99 

Інші кріпильні вироби 

49.030.99 

Інші матеріали 

49.025.99 

Інші матеріали для зміцнювання композитів 

59.100.99 

Інші металообробчі верстати 

25.080.99 

Інші методи випробування металів 

77.040.99 

Інші молочні продукти 

67.100.99 

Інші напівпровідникові прилади 

31.080.99 

Інші неорганічні хімічні речовини 

71.060.99 

Інші органічні хімічні речовини 

71.080.99 

Інші пестициди й агрохімікати 

65.100.99 

Інші послуги 

03.080.99 

Інші прилади для відліку часу 

39.040.99 

Інші резистори 

31.040.99 

Інші різальні інструменти 

25.100.99 

Інші руди/металомісткі мінерали 

73.060.99 

Інші ручні інструменти 

25.140.99 

Інші системи автоматизації промислового виробництва 

25.040.99 

Інші системи дорожньо-транспортних засобів 

43.040.99 

Інші сільськогосподарські машини та устатковання 

65.060.99 

Інші складники електротехнічного устатковання 

29.100.99 

Інші складники та допоміжні пристрої 

33.120.99 

Інші служби мобільного зв'язку 

33.070.99 

Інші стандарти стосовно акустики 

17.140.99 

Інші стандарти стосовно аналітичної хімії 

71.040.99 

Інші стандарти стосовно атомної енергетики 

27.120.99 

Інші стандарти стосовно будівельної промисловості 

91.010.99 

Інші стандарти стосовно валів і муфт 

21.120.99 

Інші стандарти стосовно виробів з паперу 

85.080.99 

Інші стандарти стосовно відходів 

13.030.99 

Інші стандарти стосовно електрики та магнетизму 

17.220.99 

Інші стандарти стосовно засобів допомоги для осіб з обмеженими функційними можливостями 

11.180.99 

Інші стандарти стосовно захисту від пожеж 

13.220.99 

Інші стандарти стосовно захисту довкілля 

13.020.99 

Інші стандарти стосовно землеробства та лісівництва 

65.020.99 

Інші стандарти стосовно рільництва та лісівництва 

65.020.99 

Інші стандарти стосовно зовнішнього та внутрішнього захисту будівель 

91.120.99 

Інші стандарти стосовно ізоляції 

29.080.99 

Інші стандарти стосовно кераміки 

81.060.99 

Інші стандарти стосовно кінематографії 

37.060.99 

Інші стандарти стосовно лабораторної медицини 

11.100.99 

Інші стандарти стосовно ламп 

29.140.99 

Інші стандарти стосовно лінійного та кутового вимірювання 

17.040.99 

Інші стандарти стосовно мікробіології 

07.100.99 

Інші стандарти стосовно обертових електричних машин 

29.160.99 

Інші стандарти стосовно оптики та вимірювання оптичних величин 

17.180.99 

Інші стандарти стосовно організування та керування підприємствами 

03.100.99 

Інші стандарти стосовно поліграфії 

37.100.99 

Інші стандарти стосовно розміщення товарів для перевезення 

55.180.99 

Інші стандарти стосовно сільськогосподарських будівель і устатковання 

65.040.99 

Інші стандарти стосовно стерилізації та дезінфекції 

11.080.99 

Інші стандарти стосовно суднобудування та морських споруд 

47.020.99 

Інші стандарти стосовно термодинаміки 

17.200.99 

Інші стандарти стосовно технічних креслеників 

01.100.99 

Інші стандарти стосовно технології дорожнього будівництва 

93.080.99 

Інші стандарти стосовно технології шкіряного виробництва 

59.140.99 

Інші стандарти стосовно фармацевтики 

11.120.99 

Інші стандарти стосовно фотографії 

37.040.99 

Інші стандарти стосовно якості 

03.120.99 

Інші стандарти стосовно якості води 

13.060.99 

Інші стандарти стосовно якості ґрунту 

13.080.99 

Інші стандарти стосовно якості повітря 

13.040.99 

Інші текстильні волокна 

59.060.99 

Інші шини 

83.160.99 

Кабелі 

29.060.20 

Кабельні розподільчі системи 

33.060.40 

Кава та кавозамінники 

67.140.20 

Кадмій, кобальт та їх сплави 

77.120.70 

Какао 

67.140.30 

Канцелярський папір 

85.080.10 

Картон 

85.080.30 

Касети та картриджі на магнітні стрічки 

35.220.23 

Кераміка

81.060

Кераміка взагалі 

81.060.01 

Керамічна плитка 

91.100.23 

Керамічна продукція 

81.060.20 

Керамічні та лищакові/слюдяні конденсатори 

31.060.20 

Керування трудовими ресурсами 

03.100.30 

Кислоти 

71.060.30 

Кислотні акумулятори та акумуляторні батареї 

29.220.20 

Кільця, втулки, муфти, манжети 

21.060.60 

Кінематографія

37.060

Кінематографія взагалі 

37.060.01 

Кіноплівки. Касети 

37.060.20 

Кіноустатковання 

37.060.10 

Клапани

23.060

Клапани взагалі 

23.060.01 

Клеї 

49.025.50 

Клеї

83.180

Кліматичне випробування

19.040

Коаксіальні кабелі. Хвилеводи 

33.120.10 

Ковальське устатковання. Преси. Ножиці 

25.120.10 

Кодування кольором

01.070

Кольори та вимірювання світла 

17.180.20 

Кольорові метали

77.120

Кольорові метали взагалі 

77.120.01 

Комп'ютерна графіка

35.140

Компресори та пневматичні машини

23.140

Комутаційна апаратура й апаратура керування

29.130

Комутаційна апаратура й апаратура керування взагалі 

29.130.01 

Конвеєри 

53.040.10 

Конденсатори

31.060

Конденсатори взагалі 

31.060.01 

Конденсатори змінної ємності 

31.060.60 

Конденсатори сталої ємності 

31.060.10 

Конструкції та елементи конструкцій

49.045

Контейнери загальної призначеності 

55.180.10 

Контейнери, піддони та сітки транспортні авіаційні 

55.180.30 

Конторські машини

35.260

Контрактні аспекти 

91.010.20 

Корм для тварин

65.120

Корозія металів

77.060

Корок і вироби з корку

79.100

Корпуси суден та їхні складники 

47.020.10 

Корпуси, кожухи та інші деталі машин

21.180

Косметичні товари. Предмети особистої гігієни 

71.100.70 

Космічні системи та процеси

49.140

Котли та теплообмінники 

27.060.30 

Котушки. Бобіни

55.060

Крани 

53.020.20 

Креслярські інструменти та устатковання 

01.100.40 

Кріогенні посудини 

23.020.40 

Кріпильні вироби

21.060

Кріпильні вироби взагалі 

21.060.01 

Кріпильні вироби взагалі 

49.030.01 

Кріпильні вироби для авіаційно-космічних конструкцій

49.030

Крохмаль і крохмалепродукти 

67.180.20 

Кузови та деталі кузовів 

43.040.60 

Кульові та затичні клапани 

23.060.20 

Кухонне начиння

97.040

Кухонне начиння взагалі 

97.040.01 

Кухонний посуд, ножові вироби та столове приладдя 

97.040.60 

Кухонні меблі 

97.040.10 

Кухонні плити, робочі столи, печі та подібні пристрої 

97.040.20 

Лабораторна медицина

11.100

Лабораторна медицина взагалі 

11.100.01 

Лабораторний посуд і супутні прилади 

71.040.20 

Лакотканини 

29.035.60 

Ламіновані листи 

83.140.20 

Лампи взагалі 

29.140.01 

Лампи та відповідне устатковання

29.140

Лампи розжарювання 

29.140.20 

Ланцюгові передачі та їхні складники 

21.220.30 

Латекс і сирий каучук 

83.040.10 

Легкові автомобілі. Фургони та легкі причепи

43.100

Линви/канати та мотузи 

59.080.50 

Лікарняне устатковання

11.140

Лінії електропересилання та розподільчі лінії 

29.240.20 

Лінії електропостачання телекомунікацій 

33.040.60 

Лінії, з'єднання та кола 

33.040.50 

Лінійне та кутове вимірювання

17.040

Лінійне та кутове вимірювання взагалі 

17.040.01 

Лісівництво

65.020

Літерні познаки

01.075

Ліфти. Ескалатори 

91.140.90 

Лужні акумулятори та акумуляторні батареї 

29.220.30 

Магній та його сплави 

77.120.20 

Магнітні диски 

35.220.21 

Магнітні запам'ятовувані взагалі 

35.220.20 

Магнітні матеріали

29.030

Магнітні складники 

29.100.10 

Магнітні стрічки 

35.220.22 

Малі судна

47.080

Марганцеві руди 

73.060.20 

Масло 

67.100.20 

Мастила, технічні оливи та суміжна з ними продукція

75.100

Математика

07.020

МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

07

Математика. Природничі науки (Словники термінів) 

01.040.07 

Матеріали для авіаційно-космічних конструкцій

49.025

Матеріали для авіаційно-космічних конструкцій узагалі 

49.025.01 

Матеріали для виробництва алюмінію 

71.100.10 

Матеріали для зміцнювання композитів

59.100

Матеріали для зміцнювання композитів узагалі 

59.100.01 

Матеріали для поліграфії 

37.100.20 

Матеріали на основі лищака/слюди 

29.035.50 

Матеріали та предмети в контакті з харчовими продуктами

67.250

Матеріали та складники для залізничної техніки

45.040

Матеріали та складники для суднобудування 

47.020.05 

Машини для електрохімічного обробляння 

25.120.40 

Машини й устатковання для шкіряного та хутряного виробництва 

59.140.40 

Машини та механізми для земляних робіт

53.100

Машинобудівні кресленики  

01.100.20 

МАШИНОБУДУВАННЯ

25

Машинобудування (Словники термінів) 

01.040.25 

Меблі

97.140

Медикаменти 

11.120.10 

Медична мікробіологія 

07.100.10 

Медичне устатковання

11.040

Медичне устатковання взагалі 

11.040.01 

Медичні науки та умови забезпечення охорони здоров'я взагалі

11.020

Мережі електропостачання та розподільчі мережі

29.240

Мережі електропостачання та розподільчі мережі взагалі 

29.240.01 

Мережі пересилання даних 

33.040.40 

Металеві конструкції 

91.080.10 

Металеві покриви 

25.220.40 

Металеві фітинги/обладунки 

23.040.40 

Металомісткі мінерали та збагачені руди

73.060

Металомісткі мінерали та збагачені руди взагалі 

73.060.01 

Металообробчі верстати

25.080

Металообробчі верстати взагалі 

25.080.01 

МЕТАЛУРГІЯ

77

Металургія (Словники термінів) 

01.040.77 

Метеорологія

07.060

Методи та умови випробування взагалі

19.020

Метричні ґвинтові нарізі 

21.040.10 

Метрологія та вимірювання взагалі

17.020

МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАННЯ. ФІЗИЧНІ ЯВИЩА

17

Метрологія та вимірювання. Фізичні явища (Словники термінів) 

01.040.17 

Механічне випробування

19.060

Механічне випробування металів 

77.040.10 

Механічні конструкції електронного устатковання

31.240

МЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА СКЛАДНИКИ ЗАГАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ

21

Механічні системи та складники загальної призначеності (Словники термінів) 

01.040.21 

Мисливство

65.145

Мідь та її сплави 

77.120.30 

Мікробіологія

07.100

Мікробіологія взагалі 

07.100.01 

Мікробіологія води 

07.100.20 

Мікроелектроніка

31.200

Мікропроцесорні системи

35.160

Мінеральні матеріали та вироби 

91.100.15 

Мінеральні та металеві волокна 

59.060.30 

Мішки. Сумки

55.080

Мови, використовні в інформаційних технологіях

35.060

Молоко та молочні продукти

67.100

Молоко та молочні продукти взагалі 

67.100.01 

Молоко та продукти з переробленого молока 

67.100.10 

Морозиво та заморожені кондитерські вироби 

67.100.40 

Морські судна

47.040

Мотальні машини та устатковання 

59.120.20 

Мотоцикли та мопеди

43.140

Музичні інструменти 

97.200.20 

Мурування 

91.080.30 

Муфти 

21.120.20 

М'ясо та м'ясні продукти 

67.120.10 

М'ясо, м'ясні продукти та інша тваринна продукція

67.120

Набори знаків і кодування інформації

35.040

Навігаційні прилади та устатковання для керування 

47.020.70 

Наголовні убори. Аксесуари одягу. Одягові застібки

61.040

Нагрівальні прилади взагалі 

97.100.01 

Нагрівальні прилади на інших джерелах енергії 

97.100.99 

Нагрівальні прилади на рідинному паливі 

97.100.40 

Нагрівальні прилади на твердому паливі 

97.100.30 

Надпровідники та провідники

29.050

Наземний магістральний радіозв'язок 

33.070.10 

Напівпровідники

29.045

Напівпровідникові прилади

31.080

Напівпровідникові прилади взагалі 

31.080.01 

Напівфабрикати з лісоматеріалів

79.080

Напої

67.160

Напої взагалі 

67.160.01 

Наручні та кишенькові годинники 

39.040.10 

Насіння олійних культур 

67.200.20 

Настінні та настільні годинники 

39.040.20 

Насоси

23.080

Насоси та мотори 

23.100.10 

Натуральні волокна 

59.060.10 

Науково-дослідні роботи 

03.100.40 

НАФТА Й СУМІЖНІ ТЕХНОЛОГІЇ

75

Нафта й суміжні технології (Словники термінів) 

01.040.75 

Нафтопродукти взагалі

75.080

Нелеговані сталі 

77.140.45 

Неметаломісткі мінерали

73.080

Неорганічні хімічні речовини

71.060

Неорганічні хімічні речовини взагалі 

71.060.01 

Неруйнівне випробування

19.100

Неруйнівне випробування металів 

77.040.20 

Несамохідний рухомий склад 

45.060.20 

Несприйнятливість 

33.100.20 

Нетекстильні покриви на підлогу

97.150

Низьковольтна комутаційна апаратура й апаратура керування 

29.130.20 

Нікель, хром та їх сплави 

77.120.40 

Нутрорізи та нарізувальні плашки 

25.100.50 

Обертові електричні машини

29.160

Обертові електричні машини взагалі 

29.160.01 

Обертові та зворотно-поступальні механізми і їхні деталі

21.240

Оброблення поверхонь 

25.220.20 

Оброблення та покривання поверхонь

25.220

Оброблення та покривання поверхонь узагалі 

25.220.01 

Оброблювальні центри 

25.040.10 

Овочі та продукти їх переробляння 

67.080.20 

Одяг

61.020

Озеленювання та лісорозведення 

65.020.40 

Оксиди 

71.060.20 

Олово/цина, цинк, свинець/оливо та їх сплави 

77.120.60 

Оптика та вимірювання оптичних величин

17.180

Оптика та вимірювання оптичних величин узагалі 

17.180.01 

Оптикоелектроніка. Лазерне устатковання

31.260

Оптичне устатковання

37.020

Оптичні вимірювальні прилади 

17.180.30 

Оптичні запам'ятовувачі 

35.220.30 

Оптичні підсилювачі 

33.180.30 

Організаційно-розпорядча, торговельна та виробнича документація 

01.140.30 

Організування мереж

35.110

Організування та керування підприємствами

03.100

Організування та керування підприємствами взагалі 

03.100.01 

Органічні азотні сполуки 

71.080.30 

Органічні кислоти 

71.080.40 

Органічні покриви 

25.220.60 

Органічні хімічні речовини

71.080

Органічні хімічні речовини взагалі 

71.080.01 

Органолептичний аналіз

67.240

Освіта

03.180

Освітлювальні, сигнальні та оповіщувальні пристрої 

43.040.20 

Освітлювання

91.160

Освітлювання взагалі 

91.160.01 

Освітлювання вулиць і відповідне устатковання 

93.080.40 

Основи 

71.060.40 

Особливі відходи 

13.030.30 

Офтальмологічне устатковання 

11.040.70 

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

11

Охорона здоров'я (Словники термінів) 

01.040.11 

Оцінювання впливу на довкілля 

13.020.30 

Пакувальне устатковання

55.200

Пакувальні матеріали та приладдя

55.040

ПАКУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛЕННЯ ТОВАРІВ

55

Пакування та розподілення товарів (Словники термінів) 

01.040.55 

Пакування та розподілення товарів узагалі

55.020

Паливні елементи

27.070

Паливні системи 

43.060.40 

Паливо

75.160

Паливо взагалі 

75.160.01 

Палубне устатковання та установки 

47.020.50 

Пальники та бойлери взагалі 

27.060.01 

Пальники на рідинному та твердому паливі 

27.060.10 

Пальники. Бойлери

27.060

ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

85

Паперова промисловість (Словники термінів) 

01.040.85 

Паперові картки та стрічки 

35.220.10 

Паперові та картонні ізоляційні матеріали 

29.035.10 

Паперові та пластмасові конденсатори 

31.060.30 

Папір і картон

85.060

Парафіни, бітумінозні матеріали та інші нафтові продукти

75.140

Пасові передачі та їхні складники 

21.220.10 

Патенти. Інтелектуальна власність

03.140

Первинні елементи та батареї 

29.220.10 

Перев'язувальний і компресний матеріал 

11.120.20 

Перекривальні клапани 

23.060.30 

Перемикачі 

31.220.20 

Перетворювачі

29.180

Перша допомога

11.160

Пестициди та інші агрохімікати

65.100

Пестициди та інші агрохімікати взагалі 

65.100.01 

П'єзоелектричні та діелектричні прилади

31.140

Пилки 

25.100.40 

Пилососи 

97.080 

Пиляльні верстати 

25.080.60 

Письмо та транслітерування 

01.140.10 

Питна вода 

13.060.20 

Пігменти й розрідники 

87.060.10 

Підготовлювання поверхонь 

25.220.10 

Піддони загальної призначеності 

55.180.20 

Підіймальне та вантажно-переміщувальне устатковання 

47.020.40 

Підіймальне устатковання

53.020

Підіймальні пристрої взагалі 

53.020.01 

ПІДІЙМАЛЬНО-ТРАНСПОРТНЕ УСТАТКОВАННЯ

53

Підіймально-транспортне устатковання (Словники термінів) 

01.040.53 

Підіймально-транспортне устатковання безперервної дії

53.040

Підіймально-транспортне устатковання безперервної дії взагалі 

53.040.01 

Підсилювачі 

33.160.10 

Підстанції. Захисні розрядники 

29.240.10 

Плавкі запобіжники та інші пристрої захисту від струмових перевантаг 

29.120.50 

Планування фізичних об'єктів. Планування міст

91.020

Пластмаси

83.080

Пластмаси взагалі 

83.080.01 

Пластмасові та ґумові ізоляційні матеріали 

29.035.20 

Пластмасові труби 

23.040.20 

Пластмасові труби та фітинги для нерідинних речовин 

83.140.30 

Пластмасові фітинги/обладунки 

23.040.45 

Плівки для радіографії 

37.040.25 

Плівки та листи 

83.140.10 

Плоске сталеве вальцьовання/прокат та напівфабрикати 

77.140.50 

Пляшки. Горщики. Банки

55.100

Пневматичні інструменти 

25.140.10 

Пневмотранспорт і його елементи 

53.040.30 

Побутова безпека

13.120

ПОБУТОВА ТЕХНІКА ТА ТОРГОВЕЛЬНЕ УСТАТКОВАННЯ. ВІДПОЧИНОК. СПОРТ

97

Побутова техніка та торговельне устатковання. Відпочинок. Спорт (Словники термінів) 

01.040.97 

Побутове приладдя для догляду за тілом

97.170

Побутові електричні прилади взагалі

97.030

Побутові охолоджувальні прилади 

97.040.30 

Побутові торговельні та промислові нагрівальні прилади

97.100

Поверхнево-активні речовини 

71.100.40 

Повітряний транспорт 

03.220.50 

Повітряні космічні кораблі та літальні апарати взагалі

49.020

Повторне використання 

13.030.50 

Пожежогасіння 

13.220.10 

Познаки загальнодоступної інформації 

01.080.10 

Поковки 

77.140.85 

Покриви та пов'язані з ними процеси в авіаційно-космічній промисловості

49.040

Покрівлі 

91.060.20 

Поліграфія

37.100

Поліграфія взагалі 

37.100.01 

Полуменеві печі 

25.180.20 

Помпи

23.080

Помпи та мотори 

23.100.10 

Поруваті (пористі) матеріали

83.100

Порохотяги

97.080

Порошкова металургія

77.160

Послуги

03.080

Послуги взагалі 

03.080.01 

Послуги підприємствам 

03.080.20 

Послуги споживачам 

03.080.30 

Послуги. Організування підприємств, керування та якість. Адміністрування. Транспорт. Соціологія (Словники термінів) 

01.040.03 

ПОСЛУГИ. ОРГАНІЗУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ, КЕРУВАННЯ ТА ЯКІСТЬ. АДМІНІСТРУВАННЯ. ТРАНСПОРТ. СОЦІОЛОГІЯ

03

Посудини та контейнери, установлювані на транспортних засобах 

23.020.20 

Посудини, що працюють під тиском, газові балони 

23.020.30 

Посудомийні машини 

97.040.40 

Потенціометри, резистори змінного опору 

31.040.20 

Потік у відкритих каналах 

17.120.20 

Потік у закритих каналах 

17.120.10 

Поштові послуги

03.240

Пошуково-викличне/пейджингове устатковання 

33.050.20 

Пошуково-викличні/пейджингові системи 

33.070.20 

Правові аспекти 

91.010.10 

Праця. Зайнятість

03.040

Приймальна та передавальна апаратура 

33.060.20 

Прикладний рівень 

35.100.70 

Приладдя для підіймального устатковання 

53.020.30 

Прилади для вимірювання температури 

17.200.20 

Прилади для чищення

97.080

Природний газ

75.060

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

07

Пристрої автоматичного керування побутової призначеності

97.120

Пристрої регулювання та контрольні прилади 

43.040.30 

Проводи 

29.060.10 

Проводи та симетричні кабелі 

33.120.20 

Програмне забезпечення

35.080

Продукція з алюмінію 

77.150.10 

Продукція з кадмію та кобальту 

77.150.70 

Продукція з кольорових металів

77.150

Продукція з кольорових металів узагалі 

77.150.01 

Продукція з магнію 

77.150.20 

Продукція з міді 

77.150.30 

Продукція з нікелю та хрому 

77.150.40 

Продукція зі свинцю/олива, цинку та олова/цини 

77.150.60 

Продукція з титану 

77.150.50 

Продукція з чавуну та сталі

77.140

Продукція з чавуну та сталі взагалі 

77.140.01 

Продукція хімічної промисловості

71.100

Продукція хімічної промисловості взагалі 

71.100.01 

Проекти у сфері захисту довкілля 

13.020.70 

Прокат 

77.140.60 

Промислова гігієна

13.100

Промислові печі

25.180

Промислові печі взагалі 

25.180.01 

Промислові роботи. Маніпулятори 

25.040.30 

Протипожежні засоби 

13.220.20 

Протягувальні верстати 

25.080.30 

Професійна безпека. Промислова гігієна

13.100

Прохідні ізолятори 

29.080.20 

Прохідні клапани 

23.060.10 

Процеси зварювання 

25.160.10 

Процеси та допоміжні матеріали 

59.140.10 

Пружини

21.160

Пружинні сталі 

77.140.25 

Прядильні, сукальні та текстурувальні машини 

59.120.10 

Пряжа 

59.080.20 

Прянощі та приправи 

67.220.10 

Прянощі та приправи. Харчові добавки

67.220

Радіаційне вимірювання

17.240

Радіоактивні речовини та технологія ядерного палива 

27.120.30 

Радіографічне устатковання 

11.040.50 

Радіозв'язок

33.060

Радіозв'язок узагалі 

33.060.01 

Радіоприймачі 

33.160.20 

Радіорелейні та стаціонарні супутникові системи зв'язку 

33.060.30 

Радіочастотні з'єднувачі 

33.120.30 

Реактори та їхні складники 

71.120.10 

Реакторна техніка 

27.120.10 

Регенерація тепла. Теплоізоляція

27.220

Регулювання народжуваності. Механічні протизаплідні засоби

11.200

Регулятори тиску 

23.060.40 

Резистори

31.040

Резистори взагалі 

31.040.01 

Резистори сталого опору 

31.040.10 

Рейки та складники залізниць

45.080

Рейковий транспорт 

03.220.30 

Реле 

29.120.70 

Респіраторні захисні засоби 

13.340.30 

Риба та рибні продукти 

67.120.30 

Рибальство та рибництво

65.150

Рівень ланки даних 

35.100.20 

Рівень мережі 

35.100.30 

Рівень подання даних 

35.100.60 

Рідинне паливо 

75.160.20 

Рідинні відходи. Осади 

13.030.20 

Різальні інструменти

25.100

Різальні інструменти взагалі 

25.100.01 

Різноманітна побутова техніка та торговельне устатковання

97.180

Різці для стругальних і протягувальних верстатів 

25.100.25 

Рільництво та лісівництво

65.020

Рільництво та лісівництво взагалі 

65.020.01 

Роботи під напругою

13.260

Розміщення товарів для перевезення

55.180

Розміщування товарів для перевезення взагалі 

55.180.01 

Розміщення товарів і торгові автомати

55.230

Розмножувальне устатковання 

37.100.10 

РОЗПОДІЛЕННЯ ТОВАРІВ

55

Розточувальні та фрезерувальні верстати 

25.080.20 

Розфасовані харчові продукти та харчові продукти, кулінарне оброблені

67.230

Розчинники 

87.060.30 

Рослинництво 

65.020.20 

Руди та збагачені руди

73.060

Руди та збагачені руди взагалі 

73.060.01 

Рукави 

83.140.40 

Рукави взагалі та рукави складанні 

23.040.70 

Рухомий склад залізниць

45.060

Рухомий склад залізниць узагалі 

45.060.01 

Ручні інструменти

25.140

Ручні інструменти взагалі 

25.140.01 

Рушійні паси та їхні складники 

21.220.10 

Рятувальні жилети, плавучі допоміжні засоби та плавучі пристрої 

13.340.70 

Садово-парковий інвентар 

65.060.70 

Санітарно-технічне устатковання 

91.140.70 

Свердла, зенкери, розвертки 

25.100.30 

Свердлильні верстати 

25.080.40 

Свинець/оливо, цинк, олово/цина та їх сплави 

77.120.60 

Свійська птиця та яйця 

67.120.20 

Світильники 

29.140.40 

Сеансовий рівень 

35.100.50 

Сейсмічним захист і захист від вібрації 

91.120.25 

Сенсорний аналіз

67.240

Сертифікація продукції та підприємств. Оцінювання відповідності 

03.120.20 

Силікони 

71.100.55 

Силові конденсатори 

31.060.70 

Сир 

67.100.30 

Сира нафта

75.040

Сировина 

81.060.10 

Сировина для виробництва ґуми та пластмас

83.040

Сировина для виробництва ґуми та пластмас узагалі 

83.040.01 

Сировина та необроблене скло 

81.040.10 

Системи аварійного сигналізування й оповіщування

13.320

Системи автоматизації промислового виробництва

25.040

Системи автоматизації промислового виробництва взагалі 

25.040.01 

Системи вентилювання та кондиціювання повітря 

91.140.30 

Системи водопостачання 

91.140.60 

Системи газопостачання 

91.140.40 

Системи дорожньо-транспортних засобів

43.040

Системи дорожньо-транспортних засобів узагалі 

43.040.01 

Системи електропостачання 

91.140.50 

Системи колективної інформатики/мультимедіа та устатковання для телеконференцзв'язку 

33.160.60 

Системи комутування та сигналізування 

33.040.30 

Системи нагнітання, живлення повітрям і випускання відпрацьованих газів 

43.060.20 

Системи освітлювального устатковання 

29.140.50 

Системи охолоджування. Змащувальні системи 

43.060.30 

Системи очищування віконного скла 

43.040.65 

Системи пересилання 

33.040.20 

Системи труб і муфти 

23.100.40 

Системи трубопроводів 

47.020.30 

Системи центрального опалювання 

91.140.10 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

65

Сільське господарство (Словники термінів) 

01.040.65 

Сільськогосподарські будівлі та устатковання взагалі 

65.040.01 

Сільськогосподарські будівлі, споруди та устатковання

65.040

Сільськогосподарські машини та устатковання взагалі 

65.060.01 

Сільськогосподарські машини, інвентар і устатковання

65.060

Сільськогосподарські трактори та причепи 

65.060.10 

Складники електротехнічного устатковання

29.100

Складники електротехнічного устатковання взагалі 

29.100.01 

Складники обертових електричних машин 

29.160.10 

Складники та допоміжні пристрої взагалі 

33.120.01 

Складники та допоміжні пристрої для телекомунікаційного устатковання

33.120

Складні ефіри/естери 

71.080.70 

Складське устатковання

53.080

Скло

81.040

Скло взагалі 

81.040.01 

Скло для будівництва 

81.040.20 

СКЛЯНА ТА КЕРАМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

81

Скляна та керамічна промисловість (Словники термінів) 

01.040.81 

Скляні та керамічні ізоляційні матеріали 

29.035.30 

Словники термінів

01.040

Служби мобільного зв'язку

33.070

Служби мобільного зв'язку взагалі 

33.070.01 

Слюсарно-монтажні інструменти 

25.140.30 

Солі 

71.060.50 

Сортове сталеве вальцьовання/прокат і вальцьованка/катанка 

77.140.60 

Соціологія. Демографія

03.020

Спеціальне вимірювальне устатковання для телекомунікаційних систем

33.140

Спеціальні ґвинтові нарізі 

21.040.30 

Спирти. Прості ефіри/етери 

71.080.60 

Сплави кольорових металів узагалі 

49.025.15 

Сплави на основі заліза взагалі 

49.025.05 

Сполучальні речовини. Ущільнювальні матеріали 

91.100.50 

Спортивне устатковання, інвентар і споруди

97.220

Спортивний інвентар і споруди взагалі 

97.220.01 

Спортивні споруди 

97.220.10 

Споруджування линвових/канатних транспортних систем

93.110

Способи формування зображення документів

37.080

Сталеве та чавунне литво 

77.140.80 

Сталевий дріт, линви/канати та ланцюги 

77.140.65 

Сталеві профілі 

77.140.70 

Сталеві труби та трубки спеціальної призначеності 

77.140.75 

Сталі 

49.025.10 

Сталі 

77.080.20 

Сталі для армування бетону 

77.140.15 

Сталі для виробів, що працюють під тиском 

77.140.30 

Сталі зі спеціальними магнітними властивостями 

77.140.40 

Стандарти стосовно загальних питань суднобудування та морських споруд 

47.020.01 

Стандартизація. Загальні правила

01.120

Стаціонарні контейнери та баки 

23.020.10 

Стелажі 

97.130.10 

Стелі. Підлоги. Сходи 

91.060.30 

Стерилізація та дезінфекція

11.080

Стерилізація та дезінфекція взагалі 

11.080.01 

Стерильне паковання 

11.080.30 

Стіни. Переділки. Фасади 

91.060.10 

Стічні води 

13.060.30 

Стоматологічне устатковання 

11.060.20 

Стоматологічні імплантати 

11.060.15 

Стоматологічні інструменти 

11.060.25 

Стоматологічні матеріали 

11.060.10 

Стоматологія

11.060

Стоматологія взагалі 

11.060.01 

Стругальні верстати 

25.080.25 

Судна внутрішнього плавання

47.060

СУДНОБУДУВАННЯ ТА МОРСЬКІ СПОРУДИ

47

Суднобудування та морські споруди (Словники термінів) 

01.040.47 

Суднобудування та морські споруди взагалі

47.020

Суднові двигуни та рушійні системи 

47.020.20 

Суднові системи вентилювання, кондиціювання повітря та опалювання 

47.020.90 

Супутники зв'язку 

33.070.40 

Танталові електролітні конденсатори 

31.060.40 

Тваринна продукція взагалі 

67.120.01 

Тваринництво та селекція тварин 

65.020.30 

Тваринницькі ферми, установки та устатковання 

65.040.10 

Тваринні та рослинні жири й олії 

67.200.10 

Тверде паливо 

75.160.10 

Тверді відходи 

13.030.10 

Театральне, сценічне та студійне устатковання 

97.200.10 

Текстиль 

49.025.60 

Текстиль узагалі 

59.080.01 

Текстильне устатковання

59.120

Текстильне устатковання взагалі 

59.120.01 

Текстильні волокна

59.060

Текстильні волокна взагалі 

59.060.01 

Текстильні покриви на підлогу 

59.080.60 

Текстильні полотна 

59.080.30 

Текстильні скловолоконні матеріали 

59.100.10 

Теле- та радіомовлення

33.170

Телевізори 

33.160.25 

Телекерування. Телеметрія

33.200

Телекомунікації взагалі

33.020

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ. АУДІО- ТА ВІДЕОТЕХНІКА

33

Телекомунікації. Аудіо- та відеотехніка (Словники термінів) 

01.040.33 

Телекомунікаційне кінцеве устатковання

33.050

Телекомунікаційне кінцеве устатковання взагалі 

33.050.01 

Телекомунікаційні послуги. Застосування

33.030

Телекомунікаційні системи

33.040

Телекомунікаційні системи взагалі 

33.040.01 

Телефонне устатковання 

33.050.10 

Телефонні мережі 

33.040.35 

Теплиці та інші будівлі 

65.040.30 

Тепло- та звукоізоляційні матеріали 

91.100.60 

Теплові насоси

27.080

Теплові помпи

27.080

Теплоізоляція будівель 

91.120.10 

Теплообмінники 

71.120.30 

Теплота. Калориметрія 

17.200.10 

ТЕПЛОТЕХНІКА

27

Терапевтичне устатковання 

11.040.60 

Теракотові вироби для будівництва 

91.100.25 

Термінологія (засади та координація)

01.020

Термічне оброблення

25.200

Термічно оброблені сталі 

77.140.10 

Термодинаміка взагалі 

17.200.01 

Термодинаміка та вимірювання температури

17.200

Теплоізоляція будівель 

91.120.10 

Термопластичні матеріали 

83.080.20 

Термореактивні матеріали 

83.080.10 

Терморезистори 

31.040.30 

Терпуги 

25.100.60 

Техніка для дітей

97.190

Технічна документація на продукцію

01.110

Технічні аспекти 

91.010.30 

Технічні кресленики

01.100

Технічні кресленики взагалі 

01.100.01 

Технічні кресленики у сфері електротехніки та електроніки 

01.100.25 

Технічні кресленики у сфері телекомунікацій та інформаційних технологій 

01.100.27 

Технологічні процеси в харчовій промисловості

67.020

Технологічні процеси виробництва ґуми та пластмас

83.020

Технологічні процеси деревообробляння

79.020

Технологічні процеси фарбування

87.020

Технологічні процеси паперового виробництва

85.020

Технологічні процеси скляної та керамічної промисловості

81.020

Технологічні процеси текстильної промисловості

59.020

Технологічні процеси хімічної промисловості

71.020

Технологія будівництва

91.200

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

67

Технологія виробництва харчових продуктів (Словники термінів) 

01.040.67 

Технологія дорожнього будівництва

93.080

Технологія дорожнього будівництва взагалі 

93.080.01 

ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ

37

Технологія отримування зображень (Словники термінів) 

01.040.37 

ТЕХНОЛОГІЯ ТЕКСТИЛЬНОГО ТА ШКІРЯНОГО ВИРОБНИЦТВА

59

Технологія текстильного та шкіряного виробництва (Словники термінів) 

01.040.59 

Технологія шкіряного виробництва

59.140

Технологія шкіряного виробництва взагалі 

59.140.01 

Тиристори 

31.080.20 

Титан 

49.025.30 

Титан та його сплави 

77.120.50 

Тканини з покривом 

59.080.40 

Ткацькі верстати та машини 

59.120.30 

Токарні верстати 

25.080.10 

Токарні різці 

25.100.10 

Тонкий папір 

85.080.20 

Торгівля. Комерційна діяльність. Організування торгівлі 

03.100.20 

Торговельні та промислові будівлі 

91.040.20 

Точна механіка

39.020

ТОЧНА МЕХАНІКА. ЗОЛОТАРСТВО/ЮВЕЛІРНА СПРАВА

39

Точна механіка. Золотарство/ювелірна справа (Словники термінів) 

01.040.39 

Транзистори 

31.080.30 

Трансмісії, підвіски 

43.040.50 

Транспорт

03.220

Транспорт узагалі 

03.220.01 

Транспорт спеціальної призначеності

43.160

Транспортний рівень 

35.100.40 

Трансформатори. Електричні реактори

29.180

Трикотажні машини 

59.120.40 

Тросові чи линвові передачі та їхні складники 

21.220.20 

Труби з кольорових металів 

23.040.15 

Труби та фітинги/обладунки з інших матеріалів 

23.040.50 

Труби чавунні та сталеві 

23.040.10 

Трубопроводи та елементи трубопроводів

23.040

Трубопроводи та елементи трубопроводів узагалі 

23.040.01 

Туризм

03.200

Тютюн, тютюнові вироби та відповідне устатковання

65.160

Тягове електроустатковання

29.280

Тяговий рухомий склад залізниць 

45.060.10 

Тягово-зчіпні пристрої 

43.040.70 

Укомплектована, завантажена транспортна тара 

55.180.40 

Уніфіковані вузли та інші пристрої 

25.060.10 

Управління якістю та забезпечення якості 

03.120.10 

Установки та устатковання для харчової промисловості

67.260

Устатковання будівель

91.140

Устатковання будівель узагалі 

91.140.01 

Устатковання для безстружкового обробляння

25.120

Устатковання для безстружкового обробляння взагалі 

25.120.01 

Устатковання для будування та експлуатування залізниць і линвових/канатних доріг

45.120

Устатковання для вальцювання, витискання та волочіння 

25.120.20 

Устатковання для вентилювання, кондиціювання повітря та освітлювання 

73.100.20 

Устатковання для виноградарства та виноробства 

65.060.60 

Устатковання для виробництва ґуми та пластмас

83.200

Устатковання для догляду за рослинами 

65.060.40 

Устатковання для дозвілля

97.200

Устатковання для дозвілля взагалі 

97.200.01 

Устатковання для збагачування корисних копалин

73.120

Устатковання для зберігання, готування та внесення добрив 

65.060.25 

Устатковання для линвових/канатних доріг

45.100

Устатковання для лісівництва 

65.060.80 

Устатковання для магазинів

97.130

Устатковання для магазинів узагалі 

97.130.01 

Устатковання для металургійної промисловості

77.180

Устатковання для нафтової та газової промисловості

75.180

Устатковання для нафтової та газової промисловості взагалі 

75.180.01 

Устатковання для паперової промисловості

85.100

Устатковання для пасажирів і кабін

49.095

Устатковання для переливання крові, вливання та ін'єкцій 

11.040.20 

Устатковання для переробляння нафти, нафтопродуктів і природного газу

75.200

Устатковання для пралень

97.060

Устатковання для проходження тунелів і встановлення тюбінгового кріплення 

73.100.10 

Устатковання для процесів виробництва 

75.180.20 

Устатковання для розвідування, свердлування/буріння та видобування 

75.180.10 

Устатковання для свердлування/буріння та виймання ґрунту 

73.100.30 

Устатковання для сівби та садіння рослин 

65.060.30 

Устатковання для скляної та керамічної промисловості

81.100

Устатковання для стерилізування 

11.080.10 

Устатковання для телексу телетексту, телефаксу 

33.050.30 

Устатковання для технічного обслуговування та наземних служб

49.100

Устатковання для фарбування

87.100

Устатковання для хімічної промисловості

71.120

Устатковання для хімічної промисловості взагалі 

71.120.01 

Устатковання кемпінгів і майданчиків 

97.200.30 

Устатковання та інвентар для відкритих спортивних майданчиків і водного спорту 

97.220.40 

Устатковання та інвентар для зимових видів спорту 

97.220.20 

Устатковання та інвентар для спортивних залів 

97.220.30 

Ущільники 

83.140.50 

Ущільники для трубопроводів і складанних рукавів 

23.040.80 

Ущільники, защільники/сальники

21.140

Фанера 

79.060.10 

Фарби та лаки

87.040

Фарбувально-опоряджувальне устатковання 

59.120.50 

Фармацевтика

11.120

Фармацевтика взагалі 

11.120.01 

Феноли 

71.080.90 

Феросплави

77.100

Фізика. Хімія

07.030

Фізико-хімічні методи аналізування 

71.040.50 

Фізичний рівень 

35.100.10 

Фізичні властивості ґрунтів 

13.080.20 

Фільтри, ущільники та забруднення рідин і газів 

23.100.60 

Фінанси. Банківська справа. Грошові системи. Страхування

03.060

Фланці, муфти та з'єднувачі 

23.040.60 

Флуоресцентні лампи. Розрядні лампи 

29.140.30 

Фляги. Бляшані консервні банки. Туби

55.120

Формувальне устатковання 

25.120.30 

Фотографія

37.040

Фотографія взагалі 

37.040.01 

Фотопапір, фотоплівки та плати. Картриджі 

37.040.20 

Фотоустатковання. Проектори 

37.040.10 

Фотохімікати 

37.040.30 

Фрези 

25.100.20 

Фрукти та продукти їх переробляння 

67.080.10 

Фрукти. Овочі

67.080

Фрукти, овочі та продукти їх переробляння взагалі 

67.080.01 

Фунгіциди 

65.100.30 

Характеристика та конструкція механізмів, приладів і устатковання

21.020

Харчова мікробіологія 

07.100.30 

Харчові добавки 

67.220.20 

Харчові олії та жири. Насіння олійних культур

67.200

Харчові продукти взагалі

67.040

Хімікати для очищання води 

71.100.80 

Хімікати для промислового та побутового дезінфікування 

71.100.35 

Хімічний аналіз 

71.040.40 

Хімічний аналіз металів 

77.040.30 

Хімічні волокна 

59.060.20 

Хімічні елементи 

71.060.10 

Хімічні лабораторії. Лабораторне устатковання 

71.040.10 

Хімічні реактиви 

71.040.30 

Хімічні речовини для захисту деревини 

71.100.50 

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

71

Хімічні технології (Словники термінів) 

01.040.71 

Хімічні характеристики ґрунтів 

13.080.10 

Хірургічні інструменти та матеріали 

11.040.30 

Холодильна техніка

27.200

Холодильні апарати для торгівлі 

97.130.20 

Холодоагенти й антифризи 

71.100.45 

Хромові руди 

73.060.30 

Художні вироби та вироби народних промислів

97.195

Целюлоза, деревна маса та макулатура

85.040

Цемент. Гіпс. Вапно. Будівельні розчини 

91.100.10 

ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

93

Цивільне будівництво (Словники термінів) 

01.040.93 

Цивільне будівництво взагалі

93.010

Циліндри 

23.100.20 

Цифрова мережа з комплексними послугами

33.080

Цифровий покращений безпроводовий зв'язок 

33.070.30 

Цоколі та патрони для ламп 

29.140.10 

Цукор і цукристі продукти 

67.180.10 

Цукор. Цукристі продукти. Крохмаль

67.180

Чавуни 

77.080.10 

Чавунні та сталеві кованки/поковки 

77.140.85 

Чай 

67.140.10 

Чай. Кава. Какао

67.140

Чисті приміщення та пов'язані з ними контрольовані умови довкілля 

13.040.35 

Чорнило. Пасти. Друкарські фарби

87.080

Чорні метали

77.080

Чорні метали взагалі 

77.080.01 

Шайби та інші кріпильні засоби 

49.030.50 

Шайби, стопорні елементи 

21.060.30 

Шарніри, вушка та інші шарнірні з'єднання

21.080

ШВАЦЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

61

Швацька промисловість (Словники термінів) 

01.040.61 

Швацькі машини та інше устатковання для швацької промисловості

61.080

Шини

83.160

Шини взагалі 

83.160.01 

Шини для дорожньо-транспортних засобів 

83.160.10 

Шини для сільськогосподарських машин 

83.160.30 

Шкіри/ремінь та хутро 

59.140.30 

Шкури невичинені, напівфабрикати, сирець 

59.140.20 

Шліфувальні та полірувальні верстати 

25.080.50 

Шоколад

57.190

Шпонки та шпонкові пази, шліци 

21.120.30 

Шприци, голки та катетери 

11.040.25 

Штепсельні та розеткові пристрої. З'єднувачі 

31.220.10 

Штифти, цвяхи 

21.060.50 

Штифти, цвяхи 

49.030.40 

Шум, створюваний машинами та устаткованням 

17.140.20 

Шум і його вплив на людину

13.140

Шум, створюваний транспортними засобами 

17.140.30 

Ювелірна справа

39.060

Ядерне енергетичне устатковання. Безпека 

27.120.20 

Якість

03.120

Якість води

13.060

Якість води взагалі 

13.060.01 

Якість ґрунту. Ґрунтознавство

13.080

Якість ґрунту та ґрунтознавство взагалі 

13.080.01 

Якість повітря

13.040

Якість повітря взагалі 

13.040.01 

Якість узагалі 

03.120.01 

Ящики, коробки, решітчаста тара

55.160

CAD 

35.240.10 

DECT 

33.070.30 

GSM 

33.070.50 

ISDN

33.080

IT

35.020

OSI

35.100

TETRA 

33.070.10 

 

 

ДОДАТОК НБ
(довідковий) 

 

 

 

КОДИ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ УГРУПОВАНЬ ДК 004, ЯКИХ СТОСУЄТЬСЯ ЗМІНА ШОСТОГО ВИДАННЯ ICS

1. Уведено нові класифікаційні угруповання з такими кодами:

11.040.25; 11.100.01; 11.100.10; 11.100.20; 11.100.30; 11.100.99; 11.180.15;

13.340.60; 13.340.70;

27.075; 27.190;

33.040.60;

85.080.01; 85.080.10; 85.080.20; 85.080.30; 85.080.99;

91.100.23.

2. Змінено назви класифікаційних угруповань з такими кодами:

01.040.03;

03;

11.120.20; 11.180.20; 11.180.30;

13.260; 13.340,40; 13.340.50;

27.120.30; 27.180;

29.050;

31.140,

35.080; 35.240.99;

43.040.80;

71.100.30;

73.060;

83.140.30;

91.100.25;

97.080.

3. Внесено змінення в примітки класифікаційних угруповань з такими кодами:

введено примітку(-и):

01.120;

03.060; 03.100.20; 03.180;

11.020; 11.040.20; 11.040.40; 11.060.15; 11.060.20; 11.180.10;

13.030.50; 13.340.40; 13.340.50; 13.340.60;

17.120.20; 17.140.01; 17.240;

27.020; 27.060.30;

29.240.01;

33.030;

35.080; 35.240.40; 35.240.99;

39.020;

49.060;

53.020.01; 53.020.99;

55.060; 55.180.99;

59.080.70;

67.120; 67.160.10;

71.100.20;

73.040; 73.060;

75.160.20;

77.040.30; 77.160;

81.060.20;

83.060; 83.080.10;

91.040.01; 91.080.40; 91.100.30; 91.160;

виправлено текст примітки(-ток):

01.100.25;

03.080.30; 03.100.30;

11.040.20; 11.040.70; 11.120.10; 11.180.10; 11.180.30;

13.340.10; 13.340.20;

17.100; 17.140.50; 17.180.30;

19.120;

33.030;

35.040; 35.240.60;

37.020;

43.020; 43.040.80;

47.080;

55.060; 55.180.40;

67.020;

71.040.40;

75.160.10;

77.140.75;

87.040;

91.100.25;

97.080; 97.220.20;

виправлено посилання примітки:

47.080;

97.220.40;

вилучено примітку(-ки):

11.100; 11.120.20; 11.180;

85.080.

Ключові слова:класифікатор, класифікаційне угруповання, класифікування нормативних документів, національний класифікатор, нормативний документ, стандарт.

____________