ДК 010-98 - Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД)

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держстандарту України
від 31 грудня 1998 р. N 1024 

 

ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ

 

Державний класифікатор управлінської документації ДК 010-98

Чинний від 1999-06-01

1. ВСТУП

Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД) є складовою частиною державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації. ДКУД розроблено у зв'язку із змінами у складі та змісті організаційно-розпорядчої, первинно-облікової, банківської та звітно-статистичної документації внаслідок реорганізації системи державного управління в Україні.

ДКУД є номенклатурним переліком назв уніфікованих форм документів (УФД) з унікальними кодовими позначеннями.

ДКУД використовується під час збирання та оброблення документів за відповідними уніфікованими формами усіма органами державного і господарського управління та підвідомчими підприємствами й організаціями в процесі виконання відповідних управлінських функцій згідно з чинним законодавством.

Класифікатор орієнтовано на однозначне визначення (ідентифікацію) УФД, їх облік та систематизацію, контроль складу та змісту УФД у кожному класі документації, організацію ведення відповідних класів документації, забезпечення автоматизованого пошуку потрібних УФД. Кожному класу документації відповідає певна уніфікована система документації (УСД).

Об'єктом класифікації є безпосередньо УФД, які використовуються під час виконання управлінських функцій згідно з чинним законодавством.

ДКУД орієнтовано на забезпечення оброблення інформації із застосуванням засобів комп'ютерної техніки та прогресивних інформаційних технологій.

ДКУД містить такі класи:

1) організаційно-розпорядча документація (код 02);

2) первинно-облікова документація (код 03);

3) банківська документація (код 04);

4) фінансова документація (код 05);

5) звітно-статистична документація (код 06);

6) планова документація (код 07);

7) ресурсна документація (код 08);

8) торговельна документація (код 09);

9) зовнішньоторговельна документація (код 10);

10) цінова документація (код 13);

11) документація з праці, соціальних питань і соціального захисту населення (код 15);

12) документація з побутового обслуговування населення (код 17);

13) бухгалтерсько-облікова документація (код 18);

14) документація з Пенсійного фонду (код 20);

15) словниково-довідкова документація (код 21).

Ідентифікація УФД здійснюється через ієрархічну класифікацію з трьома ступенями. Кодове позначення складається з семи цифрових десяткових знаків (рисунок 1).

 

Рисунок 1- Структура кодового позначення УФД

У кодовому позначенні УФД відображено: перший та другий знаки (клас) - належність УФД до відповідної УСД; третій та четвертий знаки (підклас) - належність УФД у межах класу до відповідного підкласу; п'ятий, шостий і сьомий знаки - реєстраційний номер УФД підкласу.

Ведення ДКУД здійснює Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки Національного агентства з питань інформатизації при Президентові України. Актуалізація ДКУД здійснюється один раз на рік.

Із введенням в дію державного класифікатора управлінської документації нової редакції припиняється чинність ДК 010-96.

2. ВИЗНАЧЕННЯ

2.1 Система документації

Сукупність взаємопов'язаних документів, що застосовуються у певній сфері діяльності. 

2.2 Уніфікована система документації (УСД)

Система документації, що створена за єдиними правилами та вимогами і містить інформацію, необхідну для управління у певній сфері діяльності.

2.3 Управлінська документація

Сукупність взаємопов'язаних документів, що застосовуються для вирішення завдань управління національним господарством і мають нормативно-правову силу.

2.4 Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації

Система документації, використовувана для вирішення організаційно-розпорядчих завдань управління.

2.5 Уніфікована система первинно-облікової документації

Система документації, використовувана для управління виробничо-господарською діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності, організацій, що не займаються підприємницькою діяльністю, всіх форм власності.

2.6 Уніфікована система банківської документації

Система документації, використовувана для здійснення розрахунково-грошових операцій через банки.

2.7 Уніфікована система фінансової документації

Система документації, використовувана для організації фінансових взаємовідносин суб'єктів економіки.

2.8 Уніфікована система звітно-статистичної документації

Система документації, використовувана для вирішення завдань державної статистики й одержання статистичної інформації.

2.9 Уніфікована система планової документації

Система документації, використовувана для вирішення завдань прогнозування і планування розвитку економіки.

2.10 Уніфікована система цінової документації

Система документації, використовувана для вирішення завдань аналізу цін і ціноутворення.

2.11 Уніфікована система ресурсної документації

Система документації, використовувана для вирішення завдань управління ресурсами.

2.12 Уніфікована система торговельної документації

Система документації, використовувана для вирішення завдань управління торгівлею.

2.13 Уніфікована система зовнішньоторговельної документації

Система документації, використовувана для вирішення завдань зовнішньоторговельної діяльності.

2.14 Уніфікована система документації з праці, соціальних питань і соціального захисту населення

Система документації, використовувана для вирішення завдань управління трудовими ресурсами і соціальним захистом.

2.15 Уніфікована система документації з бухгалтерського обліку

Система документації, використовувана для вирішення завдань бухгалтерського обліку бюджетних і госпрозрахункових установ і організацій.

2.16 Уніфікована система документації з Пенсійного фонду

Система документації, використовувана для вирішення завдань пенсійного забезпечення.

2.17 Уніфікована система словниково-довідкової документації

Система документації, використовувана для вирішення завдань керування інформаційною базою та її складовими елементами (бази даних, уніфіковані форми документів, інформаційні потоки, техніко-економічні показники тощо).

2.18 Уніфікована форма документа (УФД)

Сукупність реквізитів, установлених відповідно до завдань, що підлягають вирішенню у певній сфері діяльності і розташованих у визначеному порядку на носії інформації.

3. КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. УНІФІКОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Код 

Назва УФД 

Індекс 

02

ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ

  

0201

Документація з організації систем управління

  

0201001 

Акт про створення міністерства 

АСМ 

0201002 

Акт про створення корпорації, концерну, асоціації, компанії 

АСК 

0201003 

Наказ про створення промислового об'єднання 

НСПО 

0201004 

Наказ про створення виробничого об'єднання 

НСВ 

0201005 

Наказ про створення підприємства 

НСП 

0201006 

Наказ про реорганізацію міністерства 

НРМ 

0201007 

Наказ про реорганізацію корпорації, концерну, асоціації, компанії 

НРК 

0201008 

Наказ про реорганізацію промислового об'єднання 

НРПО 

0201009 

Наказ про реорганізацію виробничого об'єднання 

НРВ 

0201010 

Наказ про реорганізацію підприємства 

НРП 

0201011 

Акт про ліквідацію міністерства 

АЛМ 

0201012 

Акт про ліквідацію корпорації, концерну, асоціації, компанії 

АЛК 

0201013 

Акт про ліквідацію промислового об'єднання 

АЛПО 

0201014 

Акт про ліквідацію виробничого об'єднання 

АЛВ 

0201015 

Акт про ліквідацію підприємства 

АЛП 

0201016 

Акт про ліквідацію міністерства і створення ліквідаційної комісії 

АЛМСЛК 

0202

Документація з організації процесів управління

  

0202001 

Акт про ліквідацію корпорації, концерну, асоціації, компанії і створення ліквідаційної комісії 

АЛК 

0202002 

Наказ про ліквідацію об'єднання і створення ліквідаційної комісії 

НЛО 

0202003 

Наказ про ліквідацію виробничого об'єднання і створення ліквідаційної комісії 

НЛВО 

0202004 

Наказ про ліквідацію підприємства і створення ліквідаційної комісії 

НЛПСЛК 

0202005 

Посадова інструкція категорій службовців міністерства 

ПІКСМ 

0202006 

Посадова інструкція категорій службовців промислового об'єднання 

ПІКСПО 

0202007 

Посадова інструкція категорій службовців апарату управління підприємства 

ПІКСАУП 

0202008 

Положення про міністерство 

ПМ 

0202009 

Наказ про розподіл обов'язків між керівництвом міністерства 

НРОКМ 

0202010 

Наказ про розподіл обов'язків між керівництвом корпорації, концерну, асоціації, компанії 

НРОК 

0202011 

Наказ про розподіл обов'язків між керівництвом промислового об'єднання 

НРОКПО 

0202012 

Наказ про розподіл обов'язків між керівництвом підприємства 

НРОКП 

0202013 

Статут корпорації, концерну, асоціації, компанії 

СККАК 

0202014 

Статут виробничого об'єднання 

СВО 

0202015 

Статут підприємства 

СП 

0202016 

Структура і штатна чисельність міністерства 

СШЧМ 

0202017 

Структура і штатна чисельність корпорації, концерну, асоціації, компанії 

СШЧК 

0202018 

Структура і штатна чисельність апарату управління промислового об'єднання 

СШЧАУПО 

0202019 

Структура і штатна чисельність апарату управління підприємства 

СШЧАУП 

0202020 

Штатний розклад міністерства 

ШРМ 

0202021 

Штатний розклад апарату управління промислового об'єднання 

ШРАУПО 

0202022 

Штатний розклад апарату управління підприємства 

ШРАУП 

0202023 

Наказ про затвердження акта ліквідаційної комісії 

НЗАЛК 

0202024 

Наказ про внесення змін у Положення про міністерство 

НВЗПМ 

0202025 

Наказ про перерозподіл обов'язків між керівництвом міністерства 

ЗПОКМ 

0202026 

Наказ про внесення змін у структуру і штатну чисельність міністерства 

НВЗСШМ 

0202027 

Наказ про внесення змін у штатний розклад міністерства 

НВЗШРМ 

0202028 

Наказ про внесення змін у посадову(ві) інструкцію(ії) категорії службовців міністерства 

НВЗПІСМ 

0202029 

Наказ про внесення змін у Положення про промислове об'єднання 

НВЗППО 

0202030 

Наказ про внесення змін у перерозподіл обов'язків між керівництвом промислового об'єднання 

НВЗПКПО 

0202031 

Наказ про внесення змін у структуру і штатну чисельність апарату управління промислового об'єднання 

НВЗСАУПО 

0202032 

Наказ про внесення змін у штатний розклад апарату управління промислового об'єднання 

НВЗРАУПО 

0202033 

Наказ про внесення змін у посадову(ві) інструкцію(ії) категорій службовців промислового об'єднання 

НВЗПІСПО 

0202034 

Наказ про внесення змін у Статут корпорації, концерну, асоціації, компанії 

НВЗСКАОК 

0202035 

Наказ про внесення змін у Статут виробничого об'єднання 

НВЗСВО 

0202036 

Наказ про внесення змін у Статут підприємства 

НВЗСП 

0202037 

Наказ про внесення змін у перерозподіл обов'язків між керівництвом корпорації, концерну, асоціації, компанії 

НВЗПО-корпорація 

0202038 

Наказ про внесення змін у перерозподіл обов'язків між керівництвом підприємства 

НВЗПОКП 

0202039 

Наказ про внесення змін у структуру і штатну чисельність апарату управління корпорації, концерну, асоціації, компанії 

НВЗСАУК 

0202040 

Наказ про внесення змін у структуру і штатну чисельність апарату управління підприємства 

НВЗСАУП 

0202041 

Наказ про внесення змін у штатний розклад апарату управління корпорації, концерну, асоціації, компанії 

НВЗШАУК 

0202042 

Наказ про внесення змін у штатний розклад апарату управління підприємства 

НВЗШАУП 

0202043 

Наказ про внесення змін у посадову(ві) інструкцію(ії) категорії службовців та апарату управління підприємства 

НВЗПСАУП 

0202044 

Галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку міністерства 

ГПВТРМ 

0202045 

Правила внутрішнього трудового розпорядку міністерства 

ПВТРМ 

0202046 

Правила внутрішнього трудового розпорядку апарату управління корпорації, концерну, асоціації, компанії 

ПВТРАУК 

0202047 

Правила внутрішнього трудового розпорядку апарату управління промислового об'єднання 

ПВТРАУПО 

0202048 

Правила внутрішнього трудового розпорядку апарату управління підприємства 

ПВТРАУП 

0202049 

Наказ про перехід на новий режим роботи міністерства 

НПНРРМ 

0202050 

Наказ про перехід на новий режим роботи апарату управління корпорації, концерну, асоціації, компанії 

НПНРАУК 

0202051 

Наказ про перехід на новий режим роботи апарату управління промислового об'єднання 

НПНРАУПО 

0202052 

Наказ про перехід на новий режим роботи апарату управління підприємства 

НПНРАУП 

0202053 

Реєстраційно-контрольна картка 

РКК 

0202054 

Реєстраційно-контрольна картка скарг громадян 

РККСГ 

0203

Документація з управління кадрами

  

0203001 

Анкета 

А 

0203002 

Доповнення до анкети 

ДА 

0203003 

Наказ про приймання на роботу 

НПР 

0203004 

Заява про переведення на іншу роботу 

ЗПІР 

0203005 

Подання про переведення на іншу роботу 

ППІР 

0203006 

Наказ про переведення на іншу роботу 

НПІР 

0203007 

Заява про звільнення 

ЗЗ 

0203008 

Наказ про звільнення 

НЗ 

0203009 

Графік відпусток 

ГВ 

0203010 

Заява про надання відпустки 

ЗНВ 

0203011 

Наказ про надання відпустки (зведений) 

ННВ(з) 

0204

Документація з оцінки трудової діяльності

  

0204001 

Подання про заохочення 

ППЗ 

0204002 

Подання про заохочення (зведене) 

НЗ(з) 

0204003 

Доповідна записка 

ДЗ 

0204004 

Пояснювальна записка 

ПЗ 

0204005 

Наказ про накладення дисциплінарного стягнення 

ННДС 

0204006 

Наказ про накладення дисциплінарного стягнення (зведений) 

ННДС(з) 

03

ПЕРВИННО-ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ

  

0301

Облік особового складу

  

0301001 

Наказ (розпорядження) про приймання на роботу 

П-1 

0301002 

Особова картка 

П-2 

0301003 

Алфавітна картка 

П-3 

0301004 

Особова картка (2) 

П-2ДС 

0301005 

Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу 

П-5 

0301006 

Наказ (розпорядження) про надання відпустки 

П-6 

0301007 

Список на надання відпустки 

П-7 

0301008 

Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору 

П-8 

0301009 

Книга обліку бланків трудових книжок і вкладок до них 

П-9 

0301010 

Книга обліку руху трудових книжок і вкладок до них 

П-10 

0301011 

Акт на списання бланків трудових книжок (і/або вкладок до них) 

П-11 

0301012 

Особова картка фахівця з вищою освітою, який виконує науково-дослідні, проектно-конструкторські і технологічні роботи 

П-4 

0302

Облік використання робочого часу

  

0302001 

Табель обліку використання робочого часу і розрахунку заробітної плати 

П-12 

0302002 

Табель обліку використання робочого часу (1) 

П-13 

0302003 

Табель обліку використання робочого часу (2) 

П-14 

0302004 

Список осіб, які працювали у надурочний час 

П-15 

0302005 

Листок обліку простоїв 

П-16 

0305

Облік розрахунків з робітниками і службовцями із заробітної плати

  

0305001 

Розрахунково-платіжна відомість 

П-49 

0305002 

Розрахункова відомість (1) 

П-50 

0305003 

Розрахункова відомість (2) 

П-51 

0305004 

Розрахунок заробітної плати 

П-52 

0305005 

Платіжна відомість 

П-53 

0305006 

Особовий рахунок (1) 

П-54 

0305007 

Особовий рахунок (2) 

П-54а 

0305008 

Накопичувальна картка обліку виробітку і зарплати 

П-55 

0305009 

Накопичувальна картка обліку зарплати 

П-56 

0306

Облік основних засобів

  

0306001 

Акт приймання-передавання (внутрішнього переміщення) основних засобів 

ОЗ-1 

0306002 

Акт приймання-здавання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів 

ОЗ-2 

0306003 

Акт на списання основних засобів 

ОЗ-3 

0306004 

Акт на списання автотранспортних засобів 

ОЗ-4 

0306005 

Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини 

ОЗ-5 

0306006 

Інвентарна картка обліку основних засобів 

ОЗ-6 

0306007 

Опис інвентарних карток з обліку основних засобів 

ОЗ-7 

0306008 

Картка обліку руху основних засобів 

ОЗ-8 

0306009 

Інвентарний список основних засобів (за місцем їх знаходження, експлуатації) 

ОЗ-9 

0306010 

Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств) 

ОЗ-14 

0306011 

Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій) 

ОЗ-15 

0306012 

Розрахунок амортизації з автотранспорту 

ОЗ-16 

0306013 

Акт приймання-передавання основних засобів 

ОЗ-1
(бюджет) 

0306014 

Акт приймання-передавання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів 

ОЗ-2 (бюджет) 

0306015 

Акт про списання основних засобів 

ОЗ-3
(бюджет) 

0306016 

Акт про списання автотранспортних засобів 

ОЗ-4
(бюджет) 

0306017 

Акт про списання з балансу бюджетних організацій і установ вилученої з бібліотеки літератури 

ОЗ-5
(бюджет) 

0306018 

Інвентарна картка обліку основних засобів у бюджетних установах 

ОЗ-6
(бюджет) 

0306019 

Інвентарна картка обліку основних засобів у бюджетних установах (для тварин і багаторічних рослин) 

ОЗ-7
(бюджет) 

0306020 

Інвентарна картка групового обліку основних засобів у бюджетних установах 

ОЗ-9
(бюджет) 

0306021 

Опис інвентарних карток з обліку основних засобів 

ОЗ-10
(бюджет) 

0306022 

Інвентарний список основних засобів 

ОЗ-11
(бюджет) 

0306023 

Відомість нарахування зносу на основні засоби 

ОЗ-12
(бюджет) 

0307

Облік сировини та матеріалів

  

0307001 

Журнал обліку вантажів, що надходять 

М-1 

0307002 

Доручення (1) 

М-2 

0307003 

Доручення (2) 

М-2б 

0307004 

Журнал реєстрації доручень 

М-3 

0307005 

Прибутковий ордер 

М-4 

0307006 

Акт про приймання матеріалів 

М-7 

0307007 

Лімітно-забірна карта (1) 

М-8 

0307008 

Лімітно-забірна карта (2) 

М-9 

0307009 

Акт-вимога на зміну (додатковий відпуск) матеріалів 

М-10 

0307010 

Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів 

М-11 

0307011 

Картка складського обліку матеріалів 

М-12 

0307012 

Реєстр приймання-здавання документів 

М-13 

0307013 

Відомість обліку залишків матеріалів на складі 

М-14 

0307014 

Акт приймання устаткування 

М-15 

0307015 

Акт приймання-передавання устаткування до монтажу 

М-15а 

0307016 

Матеріальний ярлик 

М-16 

0307017 

Акт про виявлені дефекти устаткування 

М-17 

0307018 

Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку матеріалів від установлених норм запасу 

М-18 

0307019 

Матеріальний звіт 

М-19 

0307021 

Інвентаризований опис 

М-21 

0307022 

Акт про витрати давальницьких матеріалів 

М-23 

0307023 

Картка обліку устаткування для встановлення 

М-26 

0307024 

Лімітно-забірна карта (1) 

М-28 

0307025 

Лімітно-забірна карта (2) 

М-28а 

0307029 

Акт на списання бланків доручень 

М-2а 

0308

Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів

  

0308001 

Відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв) 

МШ-1 

0308002 

Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів 

МШ-2 

0308003 

Замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристроїв) 

МШ-3 

0308004 

Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів 

МШ-4 

0308005 

Акт на списання інструментів (пристроїв) та обмін їх на придатні 

МШ-5 

0308006 

Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв 

МШ-6 

0308007 

Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв 

МШ-7 

0308008 

Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів 

МШ-8 

0309

Облік у капітальному будівництві

  

0309001 

Акт приймання виконаних підрядних робіт 

КБ-2в 

0309002 

Довідка про вартість виконаних підрядних робіт і витрат 

КБ-3 

0309003 

Довідка про вартість виконаних проектно-вишукувальних робіт 

КБ-4а 

0310

Облік автомобільного транспорту

  

0310001 

Товарно-транспортна накладна 

1-ТН 

0310002 

Товарно-транспортна накладна (на перевезення спирту) 

1-ТН спирт 

0310003 

Дорожній лист вантажного автомобіля 

0310004 

Дорожній лист вантажного автомобіля у міжнародному сполученні 

1
(міжнародна) 

0310019 

Талон замовника 

1-ТЗ 

0310020 

Контрольний лист на перевезення спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів 

1-АТ 

0314

Облік роботи будівельних машин і механізмів

  

0314001 

Рапорт N про роботу баштового крана 

ЕБМ-1 

0314002 

Дорожній лист N будівельної машини 

ЕБМ-2 

0314003 

Рапорт N про роботу будівельної машини (механізму) 

ЕБМ-3 

0314004 

Рапорт-наряд N про роботу будівельної машини (механізму) 

ЕБМ-4 

0314005 

Карта обліку роботи будівельної машини (механізму) 

ЕБМ-5 

0314006 

Журнал обліку роботи будівельної машини (механізму) 

ЕБМ-6 

0314007 

Довідка про виконані роботи (послуги) 

ЕБМ-7 

0316

Облік касових операцій

  

0316001 

Прибутковий касовий ордер 

КО-1 

0316002 

Видатковий касовий ордер 

КО-2 

0316003 

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (1) 

КО-3 

0316004 

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (2) 

КО-3а 

0316005 

Касова книга 

КО-4 

0316006 

Книга обліку прийнятих і виданих касиром грошей 

КО-5 

0316007 

Товарно-касова книга 

ТК-1 

0317

Облік об'єктів промислової власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків), раціоналізаторських пропозицій

  

0317001 

Заявка на раціоналізаторську пропозицію 

Р-1 

0317002 

Акт про використання раціоналізаторської пропозиції 

Р-3 

0317003 

Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій 

Р-2 

0317004 

Журнал реєстрації заявок на об'єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки) 

ПВ-1 

0317005 

Журнал реєстрації заявок на об'єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки), поданих до зарубіжних патентних відомств 

ПВ-2 

0317006 

Акт про використання об'єкта промислової власності (винаходу, корисної моделі, промислового зразка) 

ПВ-3 

0317007 

Журнал реєстрації використаних об'єктів промислової власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків) 

ПВ-4 

0319

Погосподарський облік для сільських Рад народних депутатів

  

0319001 

Погосподарська книга 

0319002 

Список осіб, що тимчасово проживають на території сільської Ради 

0319003 

Алфавітна книга 

0322

Облік з працевлаштування

  

0322005 

Відомості про прийнятих працівників 

ПН-1 

0322006 

Реєстраційна картка громадянина України, працевлаштованого за кордоном за наймом органом служби зайнятості або посередницькою комерційною організацією, що має відповідний дозвіл на здійснення такої діяльності 

1-ем 

0322007 

Реєстраційна картка громадянина України, який працює за кордоном у межах договору підряду між українським та закордонним підприємствами 

2-ем 

0322008 

Реєстраційна картка іноземця, який тимчасово працює в Україні 

1-ім 

0323

Облік бланків суворої звітності

  

0323001 

Прибутково-видаткова накладна на бланки суворої звітності 

СЗ-1 

0323002 

Прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітності 

СЗ-2 

0323003 

Акт на списання використаних бланків суворої звітності 

СЗ-3 

0323004 

Акт перевірки наявності бланків суворої звітності 

СЗ-4 

0323005 

Картка-довідка про видані та використані бланки суворої звітності 

СЗ-5 

0323006 

Квитанція форми N 000000 (під час розрахунків за зберігання транспортних засобів та інші супутні послуги на автостоянках) 

АС-1 

0323007 

Замовлення, квитанція, копія квитанції (на виконання послуг з індивідуального пошиття й оновлення швейних, хутряних, шкіряних, трикотажних виробів, головних уборів, взуття та виготовлення меблів) 

ПО-ВІ 

0323008 

Замовлення, квитанція (на виконання фотопослуг, дрібного ремонту виробів та інших послуг невиробничого характеру) 

ПО-ДІ 

0323009 

Квитанція, копія квитанції (на виконання послуг, що надаються в присутності замовника) 

ПО-Д2 

0323010 

Замовлення, квитанція, копія квитанції (на виконання послуг з хімічної чистки і фарбування виробів та прання білизни) 

ПО-ОІ 

0323011 

Замовлення-зобов'язання, копія замовлення-зобов'язання (для оформлення надання у тимчасове користування предметів прокату) 

ПО-ПІ 

0323012 

Квитанція, копія квитанції (для приймання коштів за прокат, за продовження терміну прокату, неповернення речей прокату та інше) 

ПО-П2 

0323013 

Замовлення, квитанції, копія квитанції (на виконання послуг з ремонту побутових машин та приладів, радіоелектронної апаратури, транспортних засобів, меблів, взуття) 

ПО-РІ 

0323014 

Замовлення, квитанція, копія квитанції (на виконання послуг з ремонту і виготовлення ювелірних виробів) 

ПО-ЮІ 

0323015 

Талон квитанції N 000000 про оплату екологічних послуг 

Серія ПЕ 

0323016 

Талон квитанції АШ 00 N 000000 про сплату штрафу за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища 

Серія АШ 

0323017 

Квитанція АШ 00 N 000000 про сплату штрафу за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища 

АШ 

0323018 

Анкета для громадянина України, який прибув до готелю 

1-Г 

0323019 

Реєстраційна картка 

2-Г 

0323020 

Візитна картка гостя на проживання у готелі 

3-Г 

0323021 

Рахунок 

4-Г 

0323022 

Журнал обліку громадян, які проживають у готелі 

5-Г 

0323023 

Журнал обліку іноземців, які проживають у готелі 

6-Г 

0323024 

Журнал реєстрації заявок на бронювання номерів (місць) 

7-Г 

0323025 

Розрахунок оплати за бронювання номерів (місць) та проживання за безготівковим розрахунком 

8-Г 

0323026 

Касовий звіт 

9-Г 

0323027 

Квитанція за користування автостоянкою готелю 

10-Г 

0323028 

Відомості обліку руху номерів і місць у готелі 

11-Г 

0323029 

Журнал оперативного обліку осіб, які проживають на поверсі 

12-Г 

0323030 

Корінець квитанції на приймання речей до камери схову 

13-Г 

0323031 

Особова медична книжка здоров'я 

ОМК 

0328

Облік підприємств і організацій

  

0328001 

Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України. Облікова картка 

ЄДРПОУ 

04

БАНКІВСЬКА ДОКУМЕНТАЦІЯ

  

0401

Документація щодо здійснення касових операцій

  

0401001 

Об'ява на внесення готівки 

Дод. 1 

0401002 

Приходний ордер 

Дод. 2 

0401003 

Повідомлення 

Дод. 3 

0401004 

Приходний касовий ордер 

Дод. 4 

0401005 

Книга обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) 

Дод. 5 

0401006 

Довідка касира приходної каси про суму прийнятих грошей та кількості грошових документів, які надійшли до каси 

Дод. 6 

0401007 

Типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність 

Дод. 7 

0401008 

Супровідна відомість до сумки з грошовою виручкою 

Дод. 8 

0401009 

Контрольний журнал на осіб, які допускаються до відкриття, закриття й опечатування грошових сховищ 

Дод. 9 

0401010 

Книга обліку показів лічильників контрольного касового апарата і сум готівки, прийнятої вечірньою касою 

Дод. 10 

0401011 

Супровідна відомість до сумки з валютними та іншими цінностями 

Дод. 11 

0401012 

Явочна карта 

Дод. 12 

0401013 

Журнал обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок 

Дод. 13 

0401014 

Довідка про видачу інкасаторам сумок (мішків), явочних карт 

Дод. 14 

0401015 

Довідка про прийняті вечірньою касою сумки (мішки) з готівкою і порожні сумки 

Дод. 15 

0401016 

Дорожня відомість на збирання виручки касою залізничних станцій 

Дод. 16 

0401017 

Супровідна відомість до сумки з грошовою виручкою касою залізничних станцій 

Дод. 17 

0401018 

Реєстр сумок з готівкою підприємств зв'язку, що були здані установі банку 

Дод. 18 

0401019 

Контрольна відомість перерахування виручки 

Дод. 19 

0401020 

Зведена відомість обліку перерахування готівки сумок каси станцій залізниць 

Дод. 20 

0401021 

Контрольний лист касира-рахівника 

Дод. 21 

0401022 

Картка обліку прорахунків, виявлених у сумках з виручкою магазину 

Дод. 22 

0401023 

Картка обліку перерахунків, виявлених касиром банку в інкасаторських сумках 

Дод. 23 

0401024 

Довідка про виявлені неплатіжні або фальшиві білети і монети 

Дод. 24 

0401025 

Комплект позабалансових ордерів 

Дод. 25 

0401026 

Пересильна відомість з роздавання порожніх грошових сумок 

Дод. 26 

0401027 

Контрольний лист прийнятих і виданих цінностей 

Дод. 27 

0401028 

Типовий договір на організацію каси банку при підприємствах 

Дод. 28 

0401029 

Видатковий касовий ордер 

Дод. 29 

0401030 

Видатковий ордер 

Дод. 30 

0401031 

Книга обліку готівки оборотної (операційної) каси та інших цінностей банку 

Дод. 31 

0401032 

Акт про недостачі (надлишки) грошових білетів у пачках 

Дод. 32 

0401033 

Довідка касира видаткової каси про суму виданих грошей та суму, одержану під звіт 

Дод. 33 

0401034 

Зведена довідка про касові обороти 

Дод. 34 

0401035 

Загальні правила визначення ознак платіжних грошових білетів Національного банку України та грошових білетів в іноземній валюті і платіжних документів в іноземній валюті 

Дод. 35 

0401036 

Заява про прийняття грошей на експертизу 

Дод. 36 

0401037 

Опис грошових білетів, відправлених на експертизу 

Дод. 37 

0402

Документація щодо здійснення емісійних операцій

  

0402001 

Паспорт грошового сховища 

Дод. 38 

0402002 

Повідомлення про відправлення цінностей з резервних фондів 

Дод. 39 

0402003 

Повідомлення управлінню емісійно-касових операцій про одержання з резервних фондів грошових білетів та монети 

Дод. 40 

0402004 

Приходний позабалансовий ордер 

Дод. 41 

0402005 

Комплект ордерів (позабалансовий та касовий приходно-видатковий) 

Дод. 42 

0402006 

Постійні індекси емісійних дозволів, закріплених Правлінням Національного банку України за установами Національного банку України 

Дод. 43 

0402007 

Реєстраційний журнал емісійних дозволів на перерахування із фондів в оборотну касу грошових білетів 

Дод. 44 

0402008 

Видатковий позабалансовий ордер 

Дод. 45 

0402009 

Текст відбитка штампа для папки касових документів 

Дод. 46 

0402010 

Опис цінностей, що обліковуються на рахунку N  

Дод. 47 

0403

Документація із схоронності цінностей і додержання емісійно-касової дисципліни

  

0403001 

Книга обліку залишків бланків суворої звітності 

Дод. 48 

0403002 

Книга обліку видавання із комори та інших грошових сховищ грошових білетів та інших цінностей для оброблення, контрольного перерахування, ревізії та повернення у сховище 

Дод. 49 

0403003 

Книга обліку грошей у фондах 

Дод. 50 

0403004 

Книга обліку наявності іноземної валюти і платіжних документів в іноземній валюті, що знаходяться у сховищі 

Дод. 51 

0403005 

Звітна довідка про касові обороти за день і залишки цінностей 

Дод. 52 

0404

Документація про порядок індексації грошової виручки, перевезення і пересилання цінностей

  

0404001 

Типовий договір на збирання грошової виручки 

Дод. 53 

0404002 

Список підприємств, організацій і установ, грошова виручка яких збирається інкасаторами 

Дод. 54 

0404003 

Журнал для обліку явочних карток, сумок, печаток і доручень на інкасацію грошей 

Дод. 55 

0404004 

Доручення на інкасацію грошей 

Дод. 56 

0404005 

Журнал реєстрації видавання та приймання зброї і боєприпасів 

Дод. 57 

0404006 

Довідка про загальну суму проінкасованої виручки 

Дод. 58 

0404007 

Маршрутний лист 

Дод. 59 

0404008 

Супровідна відомість на цінності, що підлягають доставленню ранком наступного дня 

Дод. 60 

0404009 

Вимога на підкріплення готівкою філій, агентств, кас банку 

Дод. 61 

0404010 

Книга обліку готівки, відправленої філіями, агентствами, касами через інкасаторів банку 

Дод. 62 

0404011 

Доручення на перевезення цінностей 

Дод. 63 

0404012 

Типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність 

Дод. 64 

0404013 

Опис цінностей, що пересилаються 

Дод. 65 

0404014 

Опис бланків суворої звітності 

Дод. 66 

0404015 

Акт здавання-приймання посилок з цінностями інкасаторами установ банків 

Дод. 67 

0404016 

Опис валютних та інших цінностей 

Дод. 68 

0405

Документація про порядок виконання операцій з дорогоцінними металами та коштовним камінням

  

0405001 

Квитанція на скуплені цінності 

Дод. 69 

0405002 

Відомість скупки цінностей 

Дод. 70 

0405003 

Реєстр-квитанція на скуплені цінності 

Дод. 71 

0405004 

Зведена відомість скупки цінностей 

Дод. 72 

0405005 

Звіт про рух скуплених цінностей 

Дод. 73 

0405006 

Акт вкладених скуплених цінностей 

Дод. 74 

0405007 

Акт на цінності, прийняті для оцінки 

Дод. 75 

0405008 

Книга реєстрації реєстрів і відправлених посилок 

Дод. 76 

0405009 

Рекламація про розбіжності 

Дод. 77 

0405010 

Книга обліку прийнятих і виданих цінностей 

Дод. 78 

0406

Документація про роботу з іноземною валютою і платіжними документами в іноземній валюті

  

0406001 

Прибутковий валютний ордер 

Дод. 79 

0406002 

Видатковий валютний ордер 

Дод. 80 

0406003 

Зведена довідка про касові обороти 

Дод. 81 

0406004 

Авансова заявка на видавання валютних та інших цінностей касовим працівникам 

Дод. 82 

0406005 

Положення про пункти обміну іноземної валюти 

Дод. 83 

0406006 

Типовий договір про купівлю іноземної розмінної монети у вільно конвертованій валюті від організацій, що ведуть торгівлю та надають послуги (1) 

Дод. 84 

0406007 

Типовий договір про купівлю іноземної розмінної монети у вільно конвертованій валюті для організацій, що ведуть торгівлю та надають послуги (2) 

Дод. 85 

0406008 

Акт передавання валютних та інших цінностей 

Дод. 86 

0406009 

Акт ревізії цінностей (частина 1) 

Дод. 87 

0406010 

Опис валютних та інших цінностей 

Дод. 88 

0406011 

Довідка про приймання на експертизу грошового знака (платіжного документа), що викликає сумнів щодо його справжності 

Дод. 89 

0406012 

Акт про знищення анульованих валютних та інших цінностей 

Дод. 90 

0406013 

Акт ревізії цінностей (частина 2) (установи банку) 

Дод. 91 

0406014 

Реєстр проданої іноземної валюти 

Дод. 92 

0406015 

Реєстр купленої іноземної валюти 

Дод. 93 

0407

Вихідна документація банку

  

0407001 

Особовий рахунок 

ОР 

0408

Документація з валютних операцій

  

0408001 

Заява на відкриття валютного рахунку 

ЗВВР 

0408002 

Перелік необхідних документів 

ПНД 

0408003 

Повідомлення 

ПОВІД 

0408004 

Заява на переказ 

ЗП 

0408005 

Заява на продаж іноземної валюти 

ЗПІВ 

0408006 

Заява на купівлю валюти 

ЗКВ 

0408007 

Заява-Application 

ЗАП 

0408008 

Заява на акредитив 

ЗнаА 

0408009 

Меморіальний ордер документів 

МО 

0408010 

Заява на інкасо 

ЗІ 

0408011 

Квитанція з приймання інвалютних цінностей 

КПІЦ 

0408012 

Дозвіл (форма 01) 

Д-1 

0408013 

Дозвіл (форма 02) 

Д-2 

0408014 

Квитанція 

Кв 

0408015 

Картка із зразками підписів та відбитку печатки 

КЗПП 

0408016 

Звітна довідка 

ЗД 

0408017 

Авансова заявка 

АЗ 

0408018 

Доручення у касу 

ДУ 

0408019 

Видатковий валютний ордер 

ВВО 

0408020 

Авансовий звіт в інвалюті 

АЗІ 

0408021 

Інформаційне повідомлення про відсутність за межами України валютних цінностей 

ВВУ 

0408022 

Прибутковий валютний ордер 

ПВО 

0408023 

Розподіл зобов'язань і вимог банку щодо валют 

ЗВБВ 

0408024 

Українська міжбанківська валютна біржа (УМВБ), попередня заявка 

ПЗ 

0408025 

Реєстр покупців 

РП 

0408026 

УМВБ операційний лист 

ОЛ 

0408027 

УМВБ біржове свідоцтво 

БС 

0408028 

Інформація про участь клієнтів у валютних торгах 

УКВТ 

0408029 

Касовий журнал 

КЖ 

0408030 

Довідка про стан ресурсів 

ДСР 

0408031 

Розподіл зобов'язань та вимог банку в іноземній валюті за видами 

ЗВБІВВ 

0408032 

Аукціон готівкової валюти (аукціонне свідоцтво) 

ГВААС 

0408033 

Аукціон готівкової валюти (операційний лист) 

ГВАОЛ 

0408034 

Аукціон готівкової валюти (попередня заявка) 

ГВАПЗ 

0409

Внутрішньобанківська документація

  

0409001 

Прибутковий позабалансовий ордер 

ППО 

0409002 

Видатковий позабалансовий ордер 

ВПО 

0409003 

Меморіальний ордер 

МО 

0409004 

Авансовий звіт 

АЗ 

0409005 

Вимога на видавання зі складу матеріалів 

ВВСМ 

0410

Платіжна документація з безготівкових розрахунків

  

0410001 

Платіжне доручення 

ПД 

0410002 

Платіжна вимога-доручення 

ПВД 

0410003 

Заява на акредитив 

ЗА 

0410004 

Розрахунковий чек 

РЧ 

0410005 

Реєстр чеків 

РеЧ 

0410006 

Вексель 

Век. 

0410007 

Платіжна вимога 

ПВ 

0410008 

Інкасове доручення (розпорядження) 

ІД 

0410009 

Меморіальний ордер 

МО 

0410010 

Заява про відмову від акцепту 

ЗВА 

0410011 

Реєстр документів за акредитивом 

РДА 

0410012 

Реєстр платіжних доручень 

РПД 

05

ФІНАНСОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ

  

0501

Бухгалтерська документація бюджетних установ та організацій

  

0501001 

Баланс виконання кошторису видатків 

Форма 1 

0501002 

Звіт про виконання кошторису видатків установи 

2 ЗВКВ установа 

0501003 

Звіт про виконання плану за штатами і контингентами органів державного управління, судів, прокуратури та науково-дослідних установ 

3-1 

0501004 

Звіт про виконання плану за штатами і контингентами закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів 

3-2 

0501005 

Звіт про виконання плану за штатами і контингентами закладів охорони здоров'я та соціального забезпечення 

3-4 

0501006 

Звіт про виконання плану за штатами і контингентами початкових, неповних середніх (дев'ятирічних) і середніх, вечірніх (змінних) заочних середніх загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, спеціальних шкіл, шкіл - дитячих садків, інтернатів при школах 

3-5 

0501007 

Звіт про виконання плану за штатами і контингентами інших закладів і заходів (річний) 

3-19 (рік) 

0501008 

Звіт про виконання плану за штатами і контингентами інших закладів і заходів (квартальний) 

3-19 (квартал) 

0501009 

Звіт про утримання дитячих дошкільних закладів 

3-ДС 

0501010 

Звіт про виконання кошторису видатків з бюджету (1) 

1-ММ 

0501011 

Звіт про виконання кошторису видатків з бюджету (2) 

2-МДБ 

0501012 

Звіт про виконання кошторису з спеціальних коштів (зведений) 

4-ЗВКСК 

0501013 

Довідка про надходження та використання коштів фонду всеобучу 

4-Б 

0501014 

Річний звіт про рух основних засобів 

5-РЗРОЗ 

0501015 

Річний звіт про рух матеріальних цінностей 

6-РЗРМЦ 

0501016 

Звіт про недостачі і крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей у бюджетних установах 

15-ЗНКБУ 

0502

Первинна бухгалтерська документація бюджетних установ і організацій

  

0502001 

Інвентарна картка обліку основних засобів (будинків і споруд, машин, обладнання, інструменту, виробничого і господарського інвентаря) 

ОС-6 

0502002 

Інвентарна картка обліку основних засобів (для тварин і багаторічних насаджень) 

ОС-8 

0502003 

Інвентарна картка групового обліку основних засобів 

ОС-9 

0502004 

Авансовий звіт 

286-АЗ 

0502005 

Меню-вимога на видавання продуктів харчування в бюджетних установах і організаціях 

298-МВ 

0502006 

Табель обліку відвідування дітей у дитячих дошкільних установах 

305-ТО 

0502007 

Відомість на видавання грошей з каси підзвітним особам 

317-ВГО 

0502008 

Платіжна відомість на видавання планового авансу 

389-ПВА 

0502009 

Розрахунково-платіжна відомість 

390-РПВ 

0502010 

Інвентаризаційний опис (звіряльна відомість) 

39-ІО 

0502011 

Картка-довідка з заробітної плати 

417-КДЗ 

0502012 

Акт ліквідації основних засобів 

ОС-4 

0502013 

Накладна-вимога 

НВ 

0502014 

Книга обліку депонованої заробітної плати 

450-КОДЗ 

0502015 

Відомість видавання матеріалів на потреби установи 

410-ВМПУ 

0502016 

Касова книга 

КО-4 440 

0502017 

Прибутково-видаткова книга обліку бланків трудових книжок і вкладок 

449-ПВКО 

0502018 

Опис інвентарних карток з обліку основних засобів 

ОС-10 

0502019 

Книга складського обліку матеріалів 

М-17 

0502020 

Інвентарний список з обліку основних засобів 

ОС-13 

0502021 

Акти про ліквідацію транспортних засобів 

ОС-4а 

0502022 

Акти на списання білизни, постільних речей, інструментів, виробничого і господарського інвентаря 

443-АСБ 

0502023 

Акти на списання вилученої з бібліотеки літератури 

444-АСЛ 

0502024 

Книга обліку виданих роздавачами грошей на виплату заробітної плати 

320-КОВЗ 

06

ЗВІТНО-СТАТИСТИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

  

0601

Статистика фінансів

  

0601001 

Звіт про формування інноваційного фонду та використання коштів на інноваційну діяльність 

1-ІФ 

0601002 

Звіт про формування та використання коштів державного, галузевих та регіональних фондів охорони праці 

1-ФОП 

0601003 

Звіт про витрати на виробництво продукції, робіт, послуг (1) 

5-1С 

0601004 

Звіт про витрати на виробництво продукції, робіт, послуг (2) 

5-2С 

0601005 

Звіт про дебіторську і кредиторську заборгованість 

1-Б 

0601006 

Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів 

2-Б 

0601007 

Звіт про фінансову діяльність страхової організації 

1-СТ 

0601008 

Звіт про фінансову діяльність позабюджетного фонду 

1-ПФ 

0601009 

Звіт про страхування 

2-СТ 

0601010 

Звіт про нарахування коштів на дорожні роботи 

10-Д 

0601011 

Звіт про фінансові результати 

5-Ф 

0601012 

Звіт про фінансову діяльність довірчого товариства 

1-ДТ 

0601013 

Звіт про суми отриманих пільг з оподаткування в розрізі окремих видів податків і пільг щодо кожного виду податку 

1-ПП 

0602

Статистика житлових умов населення

  

0602001 

Звіт про житловий фонд 

1-житлофонд 

0602002 

Звіт про доходи та витрати з експлуатації житлового фонду 

3-житлофонд 

0602003 

Звіт про квартирну чергу та надання житлових приміщень у будинках державного, колективного житлового фонду і фонду житлово-будівельних кооперативів 

4-житлофонд 

0602004 

Звіт про хід приватизації державного житлового фонду 

1-приватизація (житло) 

0602005 

Звіт про квартирний облік та забезпечення житлом сімей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

2-Чорнобиль (житло) 

0602006 

Звіт про обладнання житлового фонду приладами обліку та регулювання споживання теплової енергії і води (короткий) 

1-прилади (коротка) 

0602007 

Звіт про обладнання житлового фонду приладами обліку та регулювання споживання теплової енергії і води 

1-прилади 

0602008 

Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії 

1-заборгованість (ЖКГ) 

0602009 

Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг 

1-субсидії (ЖКГ) 

0602010 

Звіт про витрати на виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг і фінансові результати діяльності 

1-С (житлове господарство) 

0603

Моральна, правова і політична статистика

  

0603001 

Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності 

1-АП 

0603002 

Звіт про роботу прокурора 

П 

0603003 

Додаток до звіту про роботу прокурора 

Дод. до ф. П 

0603004 

Звіт про роботу органів слідства та дізнання 

1-СЛ 

0603005 

Звіт про роботу державних нотаріальних контор 

1-нотаріат 

0603006 

Звіт про професійно-технічне навчання засуджених осіб, які утримуються в лікувально-трудових профілакторіях (ЛТП) 

УВП (профтехосвіта)

0603007 

Звіт про роботу адвокатських об'єднань 

1-АДВ 

0603008 

Звіт про міжнародні об'єднання громадян і філіали іноземних громадських організацій 

1-МГО 

0603009 

Звіт про політичні партії та громадські організації 

1-ПГО 

0603010 

Звіт про трудове використання засуджених і осіб, які утримуються в ЛТП 

11-УВП 

0603011 

Звіт про кількість, склад і переміщення осіб, взятих під варту і засуджених, які утримуються в слідчому ізоляторі (тюрмі) 

17-УВП 

0603012 

Звіт про пожежі 

1-ППО 

0603013 

Звіт про роботу військового прокурора 

ВП 

0603014 

Звіт про зареєстровані, розкриті та нерозкриті злочини і події 

1-В 

0603015 

Звіт про роботу судів з розгляду справ на виконання Закону України "Про боротьбу з корупцією" 

1-К 

0603016 

Звіт про роботу судів першої інстанції з розгляду кримінальних справ 

1-РСКС 

0603017 

Звіт про роботу судів першої інстанції з розгляду цивільних справ 

2-РСЦС 

0603018 

Звіт про роботу судів з виконання рішень і вироків 

4-РСВРВ 

0603019 

Звіт про роботу судів касаційної інстанції з розгляду кримінальних справ 

6-РСКІКС 

0603020 

Звіт про роботу судів касаційної інстанції з розгляду цивільних справ 

7-РСКІЦС 

0603021 

Звіт про роботу судів наглядової інстанції з розгляду кримінальних справ 

8-РСНІКС 

0603022 

Звіт про роботу судів наглядової інстанції з розгляду цивільних справ 

9-РСНІЦС 

0603023 

Звіт про кількість засуджених та міри кримінального покарання 

10-покарання 

0603024 

Звіт про кількість засуджених за видами злочинів 

10-а-види злочинів 

0603025 

Звіт про склад засуджених, місце і час скоєння злочину 

11-ЗСЗ 

0603026 

Звіт про кількість засуджених в окремих галузях господарства 

11-ЗЧЗГ 

0603027 

Звіт про кількість засуджених неповнолітніх 

12-ЗЗН 

0603028 

Звіт про роботу дільничних інспекторів міліції 

1-ДІМ 

0603029 

Звіт про судимість за порушення антиалкогольного законодавства 

16-АЗ 

0603030 

Звіт про порушені кримінальні справи та злочини щодо незаконного перетинання державного кордону 

1-НПК 

0603031 

Звіт про результати боротьби з організованими злочинними групами 

1-03 

0603032 

Звіт про розгляд заяв і повідомлень про злочини 

2-В 

0603033 

Звіт з кримінальних справ та злочинів про контрабанду 

1-К (митниця) 

0603034 

Звіт про діяльність політичної партії, громадської організації 

1-ОГ 

0603035 

Звіт про роботу судів першої інстанції з розгляду кримінальних справ щодо осіб, засуджених до смертної кари 

1-б 

0603036 

Звіт про роботу судів касаційної та наглядової інстанцій з розгляду кримінальних справ щодо осіб, засуджених до смертної кари 

1-е 

0603037 

Звіт про роботу судів першої інстанції з розгляду кримінальних справ 

1-о 

0603038 

Звіт про склад засуджених та міри кримінального покарання 

1-1 

0603039 

Судимість по військових формуваннях України 

1-2 

0603040 

Звіт про роботу судів касаційної інстанції з розгляду кримінальних справ 

1-3 

0603041 

Звіт про роботу судів наглядової інстанції з розгляду кримінальних справ 

1-4 

0603042 

Звіт про роботу військових судів по відшкодуванню збитків, заподіяних розкраданням та іншими злочинами 

4-А 

0603043 

Дані про кількість засуджених осіб за статтями карного кодексу (КК) (додаток до звіту N 1-1) 

5-КК 

0603044 

Про боротьбу з корупцією 

1-кор 

0603045 

Про роботу кримінальної міліції у справах неповнолітніх 

18 

0603046 

Звіт про роботу судів щодо застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру 

12-А 

0603047 

Звіт про зареєстровані, розкриті та нерозкриті злочини 

1-АБ 

0603048 

Звіт про результати роботи попереднього слідства та дізнання служби безпеки України 

1-СЛБ 

0603049 

Звіт про виявлених осіб, які вчинили злочини 

2-СБ 

0603050 

Основні показники роботи органів слідства та дізнання служби безпеки України 

1-СЛМБ 

0604

Статистика освіти та культури

  

0604001 

Звіт денного середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу 

ЗНЗ-1 

0604002 

Звіт вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи на початок навчального року 

ЗНЗ-2 

0604003 

Звіт середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу про професійне навчання учнів 10 - 11/12 класів 

ЗНЗ-3 

0604004 

Зведений звіт денних середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів на початок навчального року (станом на 5 вересня) 

76-рвк 

0604005 

Зведений звіт вечірніх (змінних) загальноосвітніх шкіл на початок навчального року 

ЗВ-1 

0604006 

Відомості про матеріальну базу денних середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів на початок навчального року 

Д-4 

0604007 

Групування денних середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів по кількості вчителів, класів і учнів на початок навчального року (за винятком шкіл для дітей з вадами розумового або фізичного розвитку) 

Д-6 

0604008 

Відомості про мови навчання та вивчення мови як предмета у денних середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладах на початок навчального року (за винятком шкіл для дітей з вадами розумового та фізичного розвитку) 

Д-7 

0604009 

Відомості про викладання іноземних мов у денних середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладах (за винятком шкіл для дітей з вадами розумового або фізичного розвитку) 

Д-8 

0604010 

Відомості про санаторні школи-інтернати та школи і школи-інтернати для дітей з вадами розумового або фізичного розвитку 

Д-9 

0604011 

Відомості про професійне навчання учнів загальноосвітніх навчально-виховних закладів 

Д-11 

0604012 

Звіт постійного дошкільного виховного закладу 

85-К 

0604013 

Звіт про чисельність дітей, які знаходяться на обліку для влаштування у дошкільний заклад 

78-РВК 

0604014 

Звіт про чисельність і склад педагогічних працівників середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів на 1 жовтня 

83-РВК 

0604015 

Звіт позашкільного навчально-виховного закладу 

1-ПЗ 

0604016 

Зведений звіт позашкільних навчально-виховних закладів 

1-ПЗ (зведена) 

0604017 

Звіт дитячого будинку (школи-інтернату) 

1-дитячий будинок 

0604018 

Зведений звіт дитячих будинків (шкіл-інтернатів) 

Д-13 

0604019 

Звіт підготовчого відділення при вищому навчальному закладі на початок навчального року 

1-ПВФ 

0604020 

Звіт про чисельність дітей і підлітків, які залишились без піклування батьків 

103-РВК 

0604021 

Звіт професійного навчального закладу про підсумки роботи 

1-(профтех) 

0604022 

Звіт професійного закладу про приймання учнів 

2-(профтех) 

0604023 

Звіт професійного навчального закладу про контингент учнів 

3-(профтех) 

0604024 

Звіт про виробничу діяльність навчального господарства професійного навчального закладу 

4-(профтех) 

0604025 

Звіт про наявність тракторів, автомобілів, сільськогосподарських і меліоративних машин 

5-(профтех) 

0604026 

Про підсумки роботи професійних навчальних закладів за навчальний рік 

1 (профтех)-зведена

0604027 

Зведений звіт про приймання учнів до професійних навчальних закладів 

2 (профтех)-зведена 

0604028 

Зведений звіт про учнів професійних навчальних закладів 

3 (профтех)-зведена 

0604029 

Зведений звіт про виробничу діяльність навчального господарства професійних навчальних закладів сільськогосподарського та меліоративного профілю 

4 (профтех)-зведена 

0604030 

Зведений звіт про наявність тракторів, автомобілів, сільськогосподарських і меліоративних машин у професійних навчальних закладах сільськогосподарського профілю 

5 (профтех)-зведена 

0604031 

Звіт вищого навчального закладу освіти на початок навчального року 

2-3нк 

0604032 

Звіт масової, універсальної бібліотеки 

6-нк 

0604033 

Звіт закладу культури клубного типу 

7-нк 

0604034 

Зведений звіт про діяльність закладів культури клубного типу 

7-нк (зведена) 

0604035 

Зведений звіт про масові та універсальні бібліотеки 

80-а-рвк 

0604036 

Звіт про діяльність музею 

8-нк 

0604037 

Звіт про діяльність театру 

9-нк 

0604038 

Звіт про роботу закладу кіно(відео)показу 

10-нк 

0604039 

Звіт про роботу парку культури та відпочинку (міського саду) 

11-нк 

0604040 

Звіт про діяльність концертної організації, самостійного професійного колективу 

12-нк 

0604041 

Звіт про діяльність цирку 

13-нк 

0604042 

Звіт зоопарку 

14-нк 

0604043 

Звіт про дорогоцінні метали і коштовне каміння, що містяться в музейних експонатах 

4-ф 

0604044 

Звіт дитячого та іншого оздоровчого табору для школярів 

1-от 

0604045 

Звіт про нерухомі пам'ятки історії та культури 

1-ОПІК 

0604046 

Звіт видавництва, видавничої організації про випуск і здавання друкованої продукції 

1-В 

0604047 

Звіт дитячої музичної, художньої, хореографічної школи, школи мистецтв та іншої школи естетичного виховання 

1-ДМШ 

0604048 

Зведений звіт дитячих музичних, художніх, хореографічних шкіл, шкіл мистецтв та інших шкіл естетичного виховання 

1-ДМШ (зведена) 

0604049 

Звіт про обсяги телевізійного мовлення 

1-ТЛ 

0604050 

Звіт про обсяги радіомовлення 

1-Р 

0604051 

Звіт про виконання виробничого плану телевізійного мовлення 

2-ТЛ 

0604052 

Звіт про виконання виробничого плану радіомовлення 

2-Р 

0604053 

Звіт про роботу організації кіно(відео)прокату, кіно(відео)об'єднання з прокату кінофільмів 

2-пр 

0604054 

Зведений звіт про наявність і експлуатацію закладів кіно(відео)показу 

К-2рвк 

0604055 

Звіт з фізичної культури і спорту 

1-ФК 

0604056 

Зведений звіт з фізичної культури і спорту 

2-ФК 

0604057 

Звіт дитячо-юнацької спортивної школи 

5-ФК 

0604058 

Зведений звіт по дитячо-юнацьких спортивних школах 

5-ФК (зведена) 

0604059 

Звіт по школах вищої спортивної майстерності 

8-ФК 

0604060 

Звіт підліткового закладу за місцем проживання 

1-М 

0604061 

Зведений звіт про діяльність підліткових закладів за місцем проживання 

1-М (зведена) 

0604062 

Звіт про діяльність туристичної організації (1) 

1-тур 

0604063 

Звіт про діяльність туристичної організації (2) 

1-тур(к) 

0604064 

Звіт про продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів середніх закладів освіти у навчальному році 

1-зсо 

0604065 

Звіт про роботу аспірантури та докторантури 

1-НК 

0604066 

Зведений звіт про результати державного тестування фізичної підготовленості населення України 

1-тести 

0605

Статистика охорони здоров'я

  

0605001 

Звіт про окремі інфекційні і паразитарні захворювання 

1-інфекція 

0605002 

Звіт про окремі інфекційні і паразитарні захворювання (річний) 

2-інфекція (річна) 

0605003 

Звіт про захворювання на грип та інші респіраторні захворювання 

3-грип 

0605004 

Звіт про профілактичні щеплення 

5-щеплення 

0605005 

Звіт про контингенти дітей і підлітків, прищеплених проти інфекційних захворювань 

6-прищеплення 

0605006 

Звіт про захворювання на злоякісні новоутворення 

7-новоутворення 

0605007 

Звіт про захворюваність на активний туберкульоз 

8-туберкульоз 

0605008 

Звіт про захворювання, які передаються переважно статевим шляхом, грибкові шкірні захворювання і коросту 

9-ЗЗСШГШЗ 

0605009 

Звіт про захворюваність і контингенти хворих на психічні розлади 

10-психіка 

0605010 

Звіт про захворюваність і контингенти хворих на алкоголізм, наркоманію і токсикоманію 

11-алкоголізм 

0605011 

Звіт про кількість захворювань, зареєстрованих у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувального закладу 

12-ЗЗХ 

0605012 

Звіт про аборти 

13-ЗА 

0605013 

Звіт про причини інвалідності, показання до медичної і соціально-трудової реабілітації 

14-ЗПІ 

0605014 

Звіт про медичне обслуговування населення, яке зазнало впливу радіації в зв'язку з аварією на Чорнобильській АЕС і підлягає включенню до Державного розподільного реєстру 

15-радіація 

0605015 

Звіт про кількість захворювань та причини смерті осіб, які зазнали впливу радіації внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС 

16-Чорнобиль 

0605016 

Звіт про медичні кадри 

17-ЗМК 

0605017 

Звіт про чинники навколишнього середовища, що впливають на стан здоров'я людини 

18-середовище 

0605018 

Звіт про контингенти дітей-інвалідів віком до 16 років, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, будинку дитини або інтернатному закладі 

19-ЗДІ 

0605019 

Звіт лікувально-профілактичного закладу 

20-ЗЛПЗ 

0605020 

Звіт про медичну допомогу вагітним, роділлям і породіллям 

21-МДП 

0605021 

Звіт станції (відділення, об'єднання) швидкої медичної допомоги 

22-ЗСШД 

0605022 

Звіт про причини тимчасової непрацездатності 

23-ТН 

0605023 

Звіт фельдшерсько-акушерського пункту 

24-фельдшер 

0605024 

Звіт будинку дитини 

25-бд 

0605025 

Звіт про ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД (1) 

1-СНІД 

0605026 

Звіт про ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД (2) 

2-СНІД 

0605027 

Звіт санаторію (пансіонату з лікуванням) 

64-санаторій 

0605028 

Звіт закладу відпочинку (оздоровчого закладу) 

65-оздоровчий 

0605029 

Звіт санаторію-профілакторію 

64-санаторій-
профілакторій 

0605030 

Звіт про травматизм на виробництві та його матеріальні наслідки 

7-тнв 

0606

Статистика соціального захисту

  

0606001 

Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій 

94-ЗРПРП 

0606002 

Звіт про чисельність пенсіонерів і суми призначених місячних пенсій 

94-РВКР 

0606003 

Звіт будинку-інтернату для престарілих та інвалідів (психоневрологічного інтернату) 

1-БІПІ 

0606004 

Звіт про державну допомогу сім'ям з дітьми 

2-допомога 

0606005 

Звіт дитячого будинку-інтернату 

3-ЗДБІ 

0606006 

Зведений звіт по будинках-інтернатах для престарілих та інвалідів-дорослих 

3-ЗЗБІ 

0606007 

Звіт про навчання інвалідів 

4-ЗНІ 

0606008 

Звіт про матеріально-побутове обслуговування інвалідів Великої Вітчизняної війни і прирівняних до них інвалідів і сімей загиблих військовослужбовців 

5-МПОІ 

0606009 

Зведений звіт по дитячих будинках-інтернатах 

5-ЗЗДБІ 

0606010 

Звіт про забезпечення інвалідів спеціальним автотранспортом 

6-ЗІА 

0606011 

Звіт про надання цільової грошової допомоги непрацездатним громадянам з мінімальними доходами 

7-НЦД 

0606012 

Звіт про надання натуральної та грошової допомоги малозабезпеченим верствам населення 

8-НГД 

0606013 

Звіт про використання ліжкового фонду 

9-ВЛФ 

0606014 

Звіт про організацію обслуговування одиноких непрацездатних громадян 

12-ООНГ 

0606015 

Звіт про працевлаштування інвалідів органами соціального захисту населення 

14-ЗПІ 

0606016 

Звіт про використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення 

7-ВК (Чорнобиль) 

0606017 

Звіт про використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення 

8-ВК (Чорнобиль) 

0606018 

Звіт про використання коштів, що спрямовуються на забезпечення житлом 

10-ВК (Чорнобиль) 

0606019 

Звіт про виконання робіт з розділу "Розвиток сфери культури в радіоактивно забруднених регіонах" 

12-ВК (Чорнобиль) 

0606020 

Звіт про використання коштів на спеціалізовану медичну допомогу, комплексне медико-санітарне забезпечення 

14-ВК (Чорнобиль) 

0606021 

Звіт про використання коштів на надання санаторно-курортних путівок і путівок на відпочинок, повну або часткову компенсацію їх вартості 

15-ВК (Чорнобиль) 

0606022 

Звіт про надання соціально-психологічної допомоги населенню, яке постраждало від аварії 

16-ВК (Чорнобиль) 

0606023 

Звіт про чисельність осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і одержують встановлені компенсації і пільги (для підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та господарювання) 

19 (Чорнобиль) 

0606024 

Звіт про кількість оплачених днів по лікарняних листках особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

20 (Чорнобиль) 

0606025 

Звіт про чисельність осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і одержують встановлені компенсації і пільги (для райдержадміністрацій) 

21 (Чорнобиль) 

0606026 

Звіт про використання коштів на контрактову форму оплати праці працівників охорони здоров'я, освіти та культури, які працюють у зонах радіоактивно забруднених територій 

22-ВК (Чорнобиль) 

0606027 

Звіт про стан заборгованості з фінансування (виплати) пенсій та грошової допомоги 

1-заборгованість (пенсії) 

0606028 

Зведений звіт про стан заборгованості з фінансування (виплати) пенсій та грошової допомоги 

1-заборгованість (пенсії), зведена 

0606029 

Звіт про стан заборгованості із стипендій, грошового утримання та виплат на харчування студентів, курсантів та учнів 

2-заборгованість (стипендії) 

0606030 

Зведений звіт про стан заборгованості із стипендій, грошового утримання та виплат на харчування студентів, курсантів та учнів 

2-заборгованість (стипендії), зведена 

0606031 

Звіт про стан заборгованості з виплати окремих видів соціальної допомоги 

3-заборгованість (допомоги) 

0606032 

Зведений звіт про стан заборгованості з виплати окремих видів соціальної допомоги 

3-заборгованість (допомоги), зведена 

0607

Статистика населення

  

0607001 

Звіт про переселення жителів районів, які постраждали від катастрофи на Чорнобильській АЕС, в чисті зони 

1 (Чорнобиль) 

0607002 

Звіт про приймання жителів із населених пунктів, які постраждали від катастрофи на Чорнобильській АЕС, в чисті зони 

2 (Чорнобиль) 

0607003 

Звіт про чисельність населення, яке проживає в зонах радіоактивного забруднення внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС 

3 (Чорнобиль) 

0607004 

Звіт про чисельність громадян, які мають статус постраждалих внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС 

7 (Чорнобиль) 

0607005 

Звіт про іноземців, які звернулися в міграційні служби про надання статусу біженця 

1 (біженці) 

0607006 

Звіт про статево-віковий склад біженців в Україні 

2 (біженці) 

0607007 

Звіт про реєстрацію актів громадянського стану (1) 

97 

0607008 

Звіт про реєстрацію актів громадянського стану (2) 

97-а 

0608

Статистика праці

  

0608001 

Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах 

1-ПВ (умови праці) 

0608002 

Звіт з праці (піврічний) 

1-ПВ (термінова) 

0608003 

Звіт з праці (місячний) 

1-ПВ (термінова), місячна (зведена) 

0608004 

Звіт про стан заборгованості із заробітної плати 

1-ПВ (заборгованість) 

0608005 

Повідомлення про початок і припинення страйку 

1-ПВ (страйк) 

0608006 

Звіт з праці (річний) 

2-ПВ 

0608007 

Звіт про використання робочого часу 

3-ПВ 

0608008 

Зведений звіт про використання робочого часу 

3-ПВ (зведена) 

0608009 

Звіт про використання норм виробітку і стан нормування праці 

4-ПВ 

0608010 

Чисельність окремих категорій працівників та підготовка кадрів 

6-ПВ 

0608011 

Чисельність окремих категорій працівників та підготовка кадрів 

6-ПВ (зведена) 

0608012 

Звіт підприємства про доходи і заробітну плату працівників по окремих професіях та посадах (авіація) 

55-ПВ (авіація) 

0608013 

Звіт підприємства про доходи і заробітну плату працівників по окремих професіях та посадах (автотранспорт) 

55-ПВ (автотранспорт) 

0608014 

Звіт підприємства про доходи і заробітну плату працівників по окремих професіях та посадах (залізничний транспорт) 

55-ПВ (залізничний транспорт) 

0608015 

Звіт підприємства про доходи і заробітну плату працівників по окремих професіях та посадах (водний транспорт) 

55-ПВ (водний транспорт)

0608016 

Звіт підприємства про доходи і заробітну плату працівників по окремих професіях та посадах (метрополітен) 

55-ПВ (метрополітен) 

0608017 

Розподіл чисельності працівників державної служби, які займають посади керівників та фахівців 

9-ДС 

0608018 

Розподіл чисельності працівників державної служби, які займають посади керівників та фахівців у органах податкової інспекції 

9-ДС (податкова служба) 

0608019 

Розподіл чисельності працівників державної служби, які займають посади керівників та фахівців у органах митного контролю 

9-ДС (митна служба) 

0608020 

Звіт про працевлаштування і зайнятість населення, яке звернулося до служби зайнятості України (1) 

1-ПН (працевлаштування) 

0608021 

Звіт про працевлаштування і зайнятість населення, яке звернулося до служби зайнятості України (2) 

1-ПН (працевлаштування) 

0608022 

Звіт про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) та потребу в працівниках 

3-ПН 

0608023 

Звіт про вивільнення працівників 

4-ПН 

0608024 

Звіт про проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби 

1-АС 

0608025 

Звіт про чисельність та склад громадян України, які тимчасово працюють за кордоном 

1-ТМ (трудова міграція) 

0608026 

Звіт підприємств, організацій, установ про чисельність і склад іноземців, які тимчасово працюють в Україні 

2-ТМ (трудова міграція) 

0608027 

Звіт про чисельність і склад іноземців, які тимчасово працюють в Україні 

3-ТМ (трудова міграція) 

0609

Статистика промисловості

  

0609001 

Річний звіт підприємства (об'єднання) по продукції 

1-п (річна) 

0609002 

Річний звіт підприємства (об'єднання) лісової промисловості по продукції 

1-п (ліс)-річна 

0609003 

Річний звіт підприємства (об'єднання) маслосироробної та молочної промисловості по продукції 

1-п (мол)-річна 

0609004 

Річний звіт підприємства, організації споживчої кооперації по продукції 

1-п (споживспілка)-
річна 

0609005 

Річний звіт підприємства (об'єднання) побутового обслуговування населення по продукції 

1-п (побутпром) 

0609006 

Звіт про роботу підсобних промислових підприємств (виробництв), що перебувають на балансі будівельних, міжгосподарських будівельних, торгових та інших непромислових організацій 

3-п (річна) 

0609007 

Звіт видавництва про випуск друкованої продукції 

1-п (преса) 

0609008 

Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризують господарську діяльність підприємства (об'єднання) 

22-(основні) 

0609009 

Електробаланс, склад енергетичного устаткування і звіт про роботу електростанцій (електрогенераторних установок) 

24-енергетика 

0609010 

Баланс виробничої потужності 

БП 

0609011 

Звіт про заготівлю і первинну переробку брухту та утилю 

1-ВР (річна) 

0609012 

Звіт про роботу електростанцій (електрогенераторних установок), які перебувають на балансі непромислової організації 

ПЕ-річна 

0609013 

Річний звіт підприємства (об'єднання) рибної промисловості по продукції 

1-п (риба)-річна 

0609014 

Звіт про роботу теплової електростанції 

6-тп 

0609015 

Звіт про роботу гідроелектростанції 

6-тп (гідро) 

0609016 

Звіт про роботу комунальних електростанцій та електромереж 

6-тп КЕС 

0609017 

Звіт про наявність і роботу електростанції та підстанції дистанції електропостачання 

6-ЕД 

0609018 

Баланс виробництва та розподілу електричної енергії 

23-Н 

0609019 

Звіт про використання сировини та вихід олії 

4-АПК (олія) 

0609020 

Звіт цукрового заводу про використання сировини та виробіток цукру 

6-АПК (цукор) 

0609021 

Звіт про використання харчової сировини та вихід етилового спирту 

10-АПК (спирт) 

0609022 

Звіт про роботу підсобних промислових підприємств (виробництв), що перебувають на балансі сільськогосподарського підприємства 

29-АПК 

0609023 

Рентабельність окремих видів продукції 

6-річна 

0609024 

Річний звіт підприємства (об'єднання) м'ясної промисловості по продукції 

1-п (м'ясо) 

0609025 

Терміновий звіт промислового підприємства (об'єднання) по продукції 

1-(термінова) місячна 

0609026 

Терміновий звіт промислового підприємства (організації) споживчої кооперації по продукції 

1-п (термінова) (споживспілка) 

0609027 

Квартальний звіт підприємства (об'єднання) лісового господарства про виробництво продукції 

1-п (ліс) 

0609028 

Квартальний звіт підприємства (об'єднання) споживчої кооперації про виробництво продукції 

1-п (споживспілка) 

0609029 

Квартальний звіт промислового підприємства про виробництво продукції 

1-п (квартальна) 

0609030 

Звіт про виробництво прокату чорних металів за видами 

2-п (прокат) 

0609031 

Звіт про виробництво металевих виробів 

2-п (метвироби) 

0609032 

Звіт про виробництво сталевих труб 

2-п (труби) 

0609033 

Квартальний звіт підприємства (об'єднання) м'ясної промисловості про виробництво продукції 

1-п (м'ясо) (квартальна) 

0609034 

Квартальний звіт підприємства (об'єднання) маслосироробної та молочної промисловості по продукції 

1-п (мол) (квартальна) 

0609035 

Квартальний звіт підприємства (об'єднання) рибної промисловості про виробництво та постачання продукції 

1-п (риба) (квартальна) 

0609036 

Квартальний звіт промислових підприємств (виробництв), що перебувають на балансі непромислових організацій (включаючи сільськогосподарські) про виробництво продукції 

3-п (квартальна) 

0609037 

Звіт про оптові ціни підприємств на промислову продукцію 

1-ціни (пром) 

0609038 

Звіт про діяльність підприємства, організації 

1-підприємництво 

0610

Статистика військово-промислового комплексу

  

0610001 

Звіт про виробництво і постачання продукції для потреб оборони і безпеки 

1-ПО 

0610002 

Звіт промислового підприємства (об'єднання) про хід конверсії (реконверсії) 

Дод. до ф. 1-ПО 

0610003 

Звіт про експорт (імпорт) продукції оборонного призначення 

1-ЕІО 

0610004 

Звіт підприємства (організації) про виконання науково-технічних робіт спеціального призначення для потреб оборони і безпеки 

1-НО (наука/оборона) 

0610005 

Звіт підприємства (організації) про виконання державного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи для потреб оборони та безпеки 

5-НО (наука/оборона) 

0610006 

Звіт про стан охорони державної таємниці (1) 

1-СЗ 

0610007 

Звіт про стан охорони державної таємниці (2) 

2-СЗ 

0611

Статистика комунального господарства

  

0611001 

Звіт про використання природного (скрапленого) газу 

1-газ 

0611002 

Звіт про постачання теплоенергії 

1-теп 

0611003 

Звіт про роботу водопроводу (окремої водопровідної мережі) 

1-водопровід 

0611004 

Звіт про роботу каналізації (окремої каналізаційної мережі) 

1-каналізація 

0611005 

Звіт про затрати на виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг і фінансові результати діяльності (теплопостачання) 

1-С (теплопостачання) 

0611006 

Звіт про затрати на виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг і фінансові результати діяльності (водопостачання, водовідведення) 

1-С (водопостачання, водовідведення) 

0611007 

Звіт про надання послуг та фінансові результати діяльності 

1-С (газопостачання) 

0611008 

Звіт про обсяг оплат (виручки) за природний газ в газопостачальних організаціях 

1-С (проплат) 

0612

Статистика науки

  

0612001 

Звіт про виконання науково-технічних робіт (1) 

1-наука 

0612002 

Звіт про виконання науково-технічних робіт (2) 

2-наука 

0612003 

Показники наукової діяльності 

3-наука 

0612004 

Звіт про виконання науково-технічних програм 

5-наука 

0612005 

Картка обліку доктора наук 

ДН 

0612006 

Список змін до картки доктора наук 

Дод. 1 до ф. ДН 

0612007 

Список докторів наук, які вибули у звітному році 

Дод. 2 до ф. ДН 

0612008 

Картка обліку кандидата наук 

КН 

0612009 

Список змін до картки кандидата наук 

Дод. 1 до ф. КН 

0612010 

Список кандидатів наук, які вибули у звітному році 

Дод. 2 до ф. КН 

0613

Статистика інновацій

  

0613001 

Звіт про хід виконання найважливіших робіт з питань науки і технологій 

2/5-НТ (термінова) 

0613002 

Звіт про надходження та використання об'єктів промислової власності 

4-НТ 

0613003 

Звіт про оновлення продукції машинобудування 

5-НТ (оновлення) 

0613004 

Звіт про освоєння закуплених за кордоном ліцензій на об'єкти інтелектуальної власності 

5-НТ (ліцензії) 

0613005 

Звіт про виробництво та постачання сертифікованої продукції 

5-НТ (сертифікація) 

0613006 

Звіт про вперше створені в Україні зразки нових типів машин, устаткування, апаратів та приладів 

5-НТ (зразки) 

0613007 

Звіт про вперше створені в Україні нові види сировини, матеріалів, речовин 

5-НТ (матеріали) 

0613008 

Звіт про продаж за кордон ліцензій на об'єкти інтелектуальної власності 

6-НТ (ліцензії) 

0613009 

Обстеження технологічних інновацій промислового підприємства 

1-Інновація 

0613010 

Звіт про впровадження інновацій 

12-НТЗ 

0614

Статистика залізничного транспорту

  

0614001 

Звіт про власний рухомий склад 

1-зал 

0614002 

Звіт про власне колійне господарство 

2-зал 

0614003 

Звіт про розподіл експлуатаційної довжини залізничних колій по областях 

3-зал 

0614004 

Звіт про технічні засоби господарства руху та пасажирського господарства 

4-зал 

0614005 

Звіт про наявність власних контейнерів та перевезення вантажів у контейнерах та пакетах 

5-зал 

0614006 

Звіт про постанційне відправлення пасажирів за видами сполучення 

6-зал 

0614007 

Звіт про перевезення вантажів та доходи за видами сполучення 

12-зал 

0614008 

Звіт про фінансову діяльність залізничного транспорту загального користування 

14-зал (фін) 

0614009 

Звіт про виконання затвердженого розкладу рухів поїздів 

32-зал 

0614010 

Звіт про роботу та використання рухомого складу 

51-зал 

0614011 

Звіт про вивіз, ввіз, транзит вантажів у межах України 

27.1-зал 

0614012 

Звіт про пасажирські перевезення і доходи за видами сполучення 

28.1-зал 

0614013 

Звіт про відправлення багажу і вантажобагажу 

29.1-зал 

0614014 

Звіт про залізничний транспорт незагального користування 

1-тр (зал) 

0614015 

Звіт про роботу метрополітену 

1-метро 

0615

Статистика автомобільного транспорту

  

0615001 

Звіт про автотранспорт 

1-тр (авто) 

0615002 

Наявність власних автомобілів, вантажних напівпричепів і причепів за марками і моделями 

Дод. 1 до ф. 1-тр (авто) 

0615003 

Якісний склад водіїв і наявність служби безпеки дорожнього руху та спеціалізованої медичної служби 

Дод. 2 до ф. 1-тр (авто) 

0615004 

Звіт про автомобілі, які перебували у міжнародному русі 

1-ТР (МР) 

0615005 

Звіт про роботу вантажного автотранспорту 

2-ТР (авто. в) 

0615006 

Звіт про роботу пасажирського автотранспорту 

2-тр (авто. п) 

0615007 

Звіт про чисельність громадян, яким надано право безкоштовного проїзду у громадському транспорті міського і приміського сполучення 

1 (пас. безкошт.) 

0615008 

Звіт про перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом 

51-авто 

0616

Статистика дорожнього господарства

  

0616001 

Звіт про ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування 

Д-1 

0616002 

Звіт про наявність автомобільних доріг загального користування та їх благоустрій 

1-ДГ 

0616003 

Звіт про наявність технічних засобів регулювання дорожнього руху і місць концентрації дорожньо-транспортних пригод 

2-ДР 

0616004 

Звіт про дорожньо-транспортні пригоди 

1-ДТП 

0616005 

Звіт про залучення та використання коштів і ресурсів на дорожнє господарство 

Д-9 

0616006 

Звіт про наявність дорожньо-мостового господарства відомчого підпорядкування 

1-дор 

0616007 

Звіт про стан дорожньо-мостового господарства міст і селищ міського типу 

1-благоустрій 

0616008 

Звіт про будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання об'єктів міського дорожнього господарства 

2-благоустрій 

0617

Статистика водного транспорту

  

0617001 

Звіт про внутрішні судноплавні шляхи загального користування підприємствами річкового транспорту 

1-ріка 

0617002 

Звіт про наявність морських (річкових) суден 

2-вод 

0617003 

Звіт про відправлення експортних (прибуття імпортних) і транзит вантажів водним транспортом через морські та річкові порти України 

27-ЕІТ 

0617004 

Звіт про виконання розкладу руху морських (річкових) пасажирських суден 

52-вод 

0617005 

Звіт про доходи та витрати від діяльності підприємств водного транспорту 

14-фін (вод) 

0617006 

Звіт про роботу морського (річкового) порту 

25-вод 

0617007 

Звіт про продукцію морського (річкового) флоту, який знаходиться в експлуатації 

51-вод 

0617008 

Звіт про перевезення вантажів і пасажирів підприємствами водного транспорту 

31-вод 

0617009 

Звіт про відправлення (прибуття) суден за національним прапором 

15-вод 

0618

Статистика авіаційного транспорту

  

0618001 

Звіт про наявність і використання літаків і вертольотів 

1-ЦА 

0618002 

Звіт про фінансові результати роботи авіаційного підприємства 

14-ЦА (фін) 

0618003 

Звіт про роботу авіаційного транспорту 

31-ЦА 

0618004 

Звіт про регулярність відправлень авіаційних суден з турбореактивними і турбогвинтовими двигунами з аеропорту 

32-ЦА 

0618005 

Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства 

51-ЦА 

0618006 

Звіт про використання повітряного простору України літаками і вертольотами цивільної авіації 

1-ВП 

0619

Статистика трубопровідного транспорту

  

0619001 

Звіт про постачання і транспортування вантажів трубопровідним транспортом 

11-труб 

0619002 

Звіт про транспортування вантажів трубопроводами 

12-труб 

0620

Статистика зв'язку

  

0620001 

Звіт про технічні засоби зв'язку незагального користування 

1-зв'язок 

0620002 

Звіт про наявність телефонних апаратів відомчого телефонного зв'язку 

2-зв'язок 

0620003 

Звіт про продукцію зв'язку 

11-зв'язок 

0620004 

Звіт про доходи від послуг зв'язку 

12-зв'язок 

0620005 

Звіт про наявність телефонних апаратів міського, сільського, міжміського і міжнародного телефонного зв'язку, радіотрансляційних точок 

13-зв'язок 

0620006 

Звіт про структуру підприємства зв'язку загального користування 

18-зв'язок 

0620007 

Звіт про власні технічні засоби та обладнання поштового зв'язку загального користування 

21-зв'язок 

0620008 

Звіт про власні технічні засоби телеграфного зв'язку загального користування 

31-зв'язок 

0620009 

Звіт про технічні засоби міжміського та міжнародного телефонного зв'язку 

41-зв'язок 

0620010 

Звіт про власні технічні засоби міського і сільського телефонного зв'язку загального користування 

42-зв'язок 

0620011 

Звіт про телефонізацію об'єктів у сільській місцевості і потреби населення в домашніх телефонах мережі загального користування 

43-зв'язок 

0620012 

Звіт про технічні засоби телебачення, радіомовлення, супутникового і радіозв'язку загального користування 

51-зв'язок 

0620013 

Звіт про власні технічні засоби звукового проводового мовлення загального користування 

57-зв'язок 

0620014 

Звіт про наявність об'єднань, концернів, підприємств зв'язку загального користування та їх структура 

18.1-зв'язок 

0620015 

Зведений звіт про охоплення населення України телебаченням та радіомовленням 

52.1-зв'язок 

0621

Статистика інформатики

  

0621001 

Звіт про діяльність обчислювального центру 

1-інф 

0621002 

Звіт про наявність парку обчислювальної техніки 

2-інф 

0621003 

Звіт про використання програмних продуктів і комп'ютерних мереж 

3-інф 

0621004 

Звіт про наявність і використання бази даних 

4-інф 

0622

Статистика послуг внутрішнього ринку

  

0622001 

Звіт про собівартість і рентабельність реалізованих послуг (робіт) 

1-с (послуги) 

0622002 

Звіт про обсяг реалізації платних послуг населенню (місячний) 

1-послуги, термінова (місячна) 

0622003 

Розшифровка рядка 196 

Дод. до ф. 1-послуги, термінова, місячна 

0622004 

Звіт про обсяг реалізації платних послуг населенню 

1-послуги (піврічна) 

0622005 

Звіт про обсяг реалізації побутових послуг населенню 

1-послуги (побут) 

0622006 

Звіт про мережу побутового обслуговування населення 

1-побут (мережа) 

0622007 

Звіт про роботу готелю 

1-готель 

0622008 

Звіт про механізоване прибирання територій міст і селищ міського типу 

1-спецтранспорт 

0622009 

Звіт про підготовку об'єктів комунального господарства та житлового фонду до роботи в зимових умовах 

1-ЖКГ (зима) 

0622010 

Звіт про роботу трамвайного (тролейбусного) господарства 

1-етр 

0622011 

Звіт про наявність трамвайних вагонів (тролейбусів) та чисельність водіїв міського електротранспорту за віком, стажем, кваліфікацією 

Дод. до ф. 1-етр 

0622012 

Звіт про затрати на виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг і фінансові результати діяльності 

1-С (міськелектро-
транспорт) 

0623

Статистика зовнішньої торгівлі послугами

  

0623001 

Звіт про експорт (імпорт) послуг 

9-ЗЕЗ 

0623002 

Звіт про представницькі та інші витрати України за кордоном 

12-ЗЕЗ 

0623003 

Звіт підприємств (організацій) про отриману міжнародну технічну допомогу 

1-МТД 

0624

Статистика сільського господарства

  

0624001 

Звіт про наявність насіння ярих культур 

1-сг 

0624002 

Звіт про сівбу ярих культур 

3-сг 

0624003 

Остаточний звіт про підсумки сівби 

4-сг 

0624004 

Звіт про хід збирання урожаю, сівби озимих та оранку на зяб 

7-сг 

0624005 

Звіт про очікувані результати фінансово-господарської діяльності 

8-сг 

0624006 

Звіт про внесення мінеральних та органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів 

9-б-сг 

0624007 

Звіт про хід сінокосіння і заготівлю кормів 

10-сг 

0624008 

Остаточний звіт про заготівлю кормів 

10-а-сг 

0624009 

Баланс сільськогосподарської продукції 

16-сг 

0624010 

Звіт про стан тваринництва 

24-сг 

0624011 

Баланс кормів 

24-корми 

0624012 

Звіт підсобного державного або кооперативного господарства про стан тваринництва 

24-підсобне 

0624013 

Звіт про стан тваринництва 

24 

0624014 

Звіт про збір урожаю сільськогосподарських культур 

29-сг 

0624015 

Звіт про роботу підсобного сільського господарства 

1-сгп 

0624016 

Звіт про вилов риби, добування морепродуктів та їх переробку (річний) 

1 море-риба (річна) 

0624017 

Звіт про вилов риби, добування морепродуктів та їх переробку (квартальний) 

1 море-риба (квартальна) 

0624018 

Звіт про вилов риби, добування морепродуктів та їх переробку (місячний) 

1 море-риба (місячна) 

0624019 

Звіт про стан рибництва 

1-рг 

0624020 

Звіт про вилов риби в зариблених водоймах 

2-рг 

0624021 

Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 

6-п 

0624022 

Посівні площі сільськогосподарських культур у господарствах населення на території сільської ради 

4 (сільрада) 

0624023 

Звіт про стан сільськогосподарської техніки і надходження пального 

6-мех 

0624024 

Звіт про механізацію сільськогосподарських робіт 

9-мех 

0624025 

Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 19__ р. селянського (фермерського) господарства або орендаря (громадянина) 

1 (ферм) 

0624026 

Звіт про діяльність селянського (фермерського) господарства або орендаря (громадянина) 

2 (ферм) 

0624027 

Звіт про заготівлю зернових культур 

1-заг (термінова) 

0624028 

Звіт про закупівлю насіння олійних культур, трав'яного борошна та сіна 

2-заг (термінова) 

0624029 

Звіт про закупівлю і використання сільськогосподарської продукції та сировини 

2-заг 

0624030 

Звіт про закупівлю, відвантаження та залишки хутра, хутросировини і каракуля 

Дод. 1 до ф. 2-заг 

0624031 

Звіт про закупівлю, відвантаження та залишки шкірсировини 

Дод. 2 до ф. 2-заг (споживспілка) 

0624032 

Звіт про заготівлю насіння трав та іншої продукції рослинництва 

3-заг 

0624033 

Звіт про заготівлю цукрових буряків 

4-заг (термінова) 

0624034 

Звіт про заготівлю продукції льону та конопель 

5-заг (термінова) 

0624035 

Звіт про заготівлю картоплі 

6-заг (термінова) 

0624036 

Звіт про заготівлю овочів 

7-заг (термінова) 

0624037 

Звіт про заготівлю фруктів, винограду, баштанних культур і сухофруктів 

8-заг (термінова) 

0624038 

Звіт про заготівлю тютюну, хмелю, цикорію, ефіроолійних культур 

9-заг (термінова) 

0624039 

Звіт про заготівлю плодів та ягід дикорослих, грибів, горіхів, меду 

10-заг 

0624040 

Звіт про заготівлю худоби, птиці та кролів 

11-заг (термінова) 

0624041 

Звіт про заготівлю молока 

13-заг (термінова) 

0624042 

Звіт про заготівлю яєць 

14-заг (термінова) 

0624043 

Звіт про заготівлю вовни 

15-заг (термінова) 

0624044 

Звіт про заготівлю, надходження від забою шкіряної, хутрової та іншої тваринницької сировини 

16-заг (термінова) 

0624045 

Звіт про заготівлю коконів тутового шовкопряда 

17-заг (термінова) 

0624046 

Звіт про укладання державних контрактів і договорів на закупівлю сільськогосподарської продукції та сировини 

18-заг (термінова) 

0624047 

Звіт про реалізацію яєчного порошку та витрати яєць на його виробництво 

19-заг (термінова) 

0624048 

Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції (терміновий) 

21-заг (термінова) 

0624049 

Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції 

21-заг 

0624050 

Звіт про заразні хвороби тварин 

1-вет 

0624051 

Звіт про ветеринарні протиепізоотичні заходи 

1-вет А 

0624052 

Звіт про незаразні хвороби тварин 

2-вет 

0624053 

Звіт про хвороби риб 

3-вет 

0624054 

Звіт про роботу ветеринарних лабораторій 

4-вет 

0624055 

Звіт про ветеринарно-санітарний нагляд на забійних пунктах господарств і організацій, в лабораторіях ветсанекспертизи 

5-вет 

0624056 

Звіт про ветеринарно-санітарний нагляд на м'ясо-, птахопереробних підприємствах 

6-вет 

0624057 

Звіт про заразні хвороби тварин, виявлені під час їх транспортування 

7-вет 

0624058 

Звіт про ветеринарно-санітарний нагляд під час перевезень продукції тваринництва 

8-вет 

0624059 

Звіт про ветеринарно-санітарну обробку транспортних засобів 

9-вет 

0624060 

Звіт про роботу ветеринарного пункту 

10-вет 

0624061 

Звіт про наявність і рух патогенних та непатогенних культур, мікроорганізмів, токсинів і отрут тваринного та рослинного походження 

11-вет 

0624062 

Звіт про забезпеченість організацій і установ державної ветеринарної мережі кадрами фахівців 

12-вет 

0624063 

Звіт про кількість виявлених адміністративних правопорушень вимог Ветеринарного статуту України та осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності 

13-вет 

0624064 

Звіт про рівні забруднення молока, м'яса, раціонних кормів (силосу, сіяних трав) радіонуклідами цезію і стронцію в господарствах забруднених районів 

14а-вет 

0624065 

Звіт ветеринарної лабораторії про дослідження радіоактивних об'єктів 

14-вет 

0624066 

Звіт про стан здійснення земельної реформи 

1-зем 

0624067 

Звіт про землі, що знаходяться у власності і користуванні 

2-зем 

0624068 

Звіт про наявність земель та розподіл їх по землекористувачах, власниках землі та угіддях 

6-зем 

0624069 

Звіт про наявність зрошуваних земель та розподіл їх по землекористувачах, власниках землі та угіддях 

6а-зем 

0624070 

Звіт про наявність осушених земель та розподіл їх по землекористувачах, власниках землі та угіддях 

6б-зем 

0624071 

Довідка про зміну площ сільськогосподарських угідь в усіх категоріях земель (із землями у власності та користуванні громадян) 

Дод. 1 до фф. 6-зем, 6а-зем, 6б-зем 

0624072 

Звіт про землі, відведені підприємствам, організаціям та установам для несільськогосподарських потреб у постійне користування (володіння) 

Дод. 2 до фф. 6-зем, 6а-зем, 6б-зем 

0624073 

Звіт про землі, відведені підприємствам, організаціям та установам для несільськогосподарських потреб у тимчасове користування, а також про землі, надані для ведення сільського господарства та здійснення (без вилучення) геологознімальних, пошукових геодезичних та вишукувальних робіт 

Дод. 3 до фф. 6-зем, 6а-зем, 6б-зем 

0624074 

Звіт про повернення підприємствами, організаціями та установами земель, наданих для несільськогосподарських потреб 

Дод. 4 до фф. 6-зем, 6а-зем, 6б-зем 

0624075 

Довідка про технічний стан гідромеліоративних систем на зрошуваних сільгоспугіддях 

Дод. 1 до ф. 6а-зем 

0624076 

Довідка про технічний стан гідромеліоративних систем на осушених сільгоспугіддях 

Дод. 2 до ф. 6а-зем 

0624077 

Звіт про зміни цін на послуги ремонтно-транспортних підприємств і матеріально-технічного забезпечення 

1-(техсервіс) 

0625

Статистика природних ресурсів та навколишнього середовища

  

0625001 

Звіт про охорону атмосферного повітря (річний) 

2-тп (повітря) (річна) 

0625002 

Звіт про екологічні платежі, плату за природні ресурси та поточні витрати на охорону природи 

1-екологічні витрати 

0625003 

Звіт про утворення, використання та знешкодження токсичних відходів 

1-токсичні відходи 

0625004 

Звіт про ведення мисливського господарства 

2-тп (мисливство) 

0625005 

Звіт про використання води 

2-тп (водгосп) 

0625006 

Звіт про охорону атмосферного повітря (піврічний) 

2-тп (повітря) (піврічна) 

0625007 

Звіт про державний контроль за охороною навколишнього середовища та раціональним використанням природних ресурсів 

1-охорона природи 

0625008 

Звіт про заповідники та природні національні парки 

1-заповідник 

0625009 

Звіт про залишки деревини на лісосіках і очищення місць рубок 

4-лг 

0625010 

Звіт про лісові пожежі 

5-лг 

0625011 

Звіт про проведення лісогосподарських робіт 

7-лг 

0625012 

Звіт про проведення лісозахисних робіт 

12-лг 

0625013 

Звіт про проведення лісокультурних робіт 

1-лг 

0625014 

Звіт про рубки догляду за лісом і санітарні рубки лісу 

3-лг 

0625015 

Звіт про проведення лісогосподарських робіт на землях, забруднених радіонуклідами внаслідок аварії на ЧАЕС 

5-Чорнобиль 

0625016 

Звіт про виконання геологорозвідувальних робіт 

01-гр 

0625017 

Звіт про геологорозвідувальні роботи по корисних копалинах за стадіями робіт 

Дод. до ф. 01-гр 

0625018 

Звіт про втрати корисних копалин під час видобутку 

70-тп 

0625019 

Звіт про комплексне використання корисних копалин під час збагачення та металургійного переділу, розкривних порід та відходів виробництва 

71-тп 

0625020 

Звіт про втрати вугілля в надрах (підземні та відкриті роботи) 

11-шрп 

0625021 

Звіт про добування гелію, сірки, етану, пропану, бутанів, пентану та вище стабільного конденсату з природного та попутного газу під час перероблення 

31-тп 

0625022 

Терміновий звіт про виконання геологорозвідувальних робіт 

1-гр (термінова) 

0625023 

Звіт про виконання геологорозвідувальних робіт 

2-гр 

0625024 

Звіт про приріст запасів корисних копалин 

4-гр 

0625025 

Звітний баланс запасів корисних копалин (металічні, неметалічні корисні копалини, вугілля) 

5-гр (металічні, неметалічні корисні копалини, вугілля) 

0625026 

Звітний баланс запасів корисних копалин (нафта, газ, конденсат) 

6-гр (нафта, газ, конденсат) 

0625027 

Звітний баланс запасів корисних копалин (підземні води) 

7-гр (підземні води) 

0625028 

Звітний баланс запасів корисних копалин (техногенні корисні копалини) 

8-гр (техногенні корисні копалини) 

0625029 

Звіт про відпуск деревини, заходи догляду за лісом, підсочування і побічне користування 

3 (річна) 

0625030 

Звіт про рекультивацію земель, зняття і використання родючого шару грунту 

2-тп (рекультивація) 

0625031 

Звіт про виконання робіт з масових пошуків родовищ радіоактивної сировини 

10-гр 

0625032 

Звіт про здійснення заходів з охорони земель 

4-зем 

0625033 

Звіт про надходження та використання грошових коштів позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища 

1-екологічні фонди 

0625034 

Звіт органів по земельних ресурсах про державний контроль за використанням та охороною земель 

5-зем 

0625035 

Звіт про виконання робіт з розділу "Лісове господарство" 

9-ВК (Чорнобиль) 

0625036 

Звіт про виконання робіт з розділу "Агропромислове виробництво" 

11-ВК (Чорнобиль) 

0625037 

Звіт про виконання робіт з реабілітації (дезактивації) населених пунктів і поховання радіоактивних відходів 

13-ВК (Чорнобиль) 

0625038 

Звіт про виконання робіт з розділу "Система радіаційного контролю" (1) 

17-ВК (Чорнобиль) 

0625039 

Звіт про виконання робіт з розділу "Система радіаційного контролю" (2) 

18-ВК (Чорнобиль) 

0626

Статистика товарних ринків

  

0626001 

Звіт про залишки і витрати матеріалів 

3-МТП 

0626002 

Звіт про залишки і використання палива та пально-мастильних матеріалів (квартальний) 

4-МТП (квартальна) 

0626003 

Звіт про запаси палива 

4-МТП (запаси) 

0626004 

Звіт про залишки і використання палива та пально-мастильних матеріалів 

4-МТП 

0626005 

Виконавчий баланс лому і відходів чорних металів 

9-МТП 

0626006 

Звіт про результати використання палива, тепло- й електроенергії 

11-МТП 

0626007 

Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт 

Дод. 1 до ф. 11-МТП 

0626008 

Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів 

Дод. 2 до ф. 11-МТП 

0626009 

Звіт про витрати сировини і матеріалів на виробництво найважливіших видів продукції машинобудування і металообробки 

12-МТП 

0626010 

Звіт про використання і постачання вторинної сировини 

14-МТП (термінова) 

0626011 

Звіт про утворення, використання і постачання вторинної сировини і відходів виробництва 

14-МТП 

0626012 

Виконавчий баланс лому і відходів кольорових металів 

17-МТП 

0626013 

Звіт про залишки, надходження і витрати природних та синтетичних алмазів і надтвердих матеріалів в інструменті, порошках та пастах 

1-ДМ 

0626014 

Звіт про залишки, надходження і витрати дорогоцінних металів та виробів з них 

2-ДМ 

0626015 

Звіт про залишки, надходження і здачу до Держфонду дорогоцінних металів у вигляді лому та відходів 

Дод. до ф. 2-ДМ 

0626016 

Звіт про залишки, надходження і витрати природних алмазів на виготовлення алмазних інструментів і діамантів 

3-ДМ 

0626017 

Звіт про залишки, надходження і витрати дорогоцінних металів, які містяться у приладах, устаткуванні та інших виробах 

4-ДМ 

0626018 

Звіт про діяльність біржі 

1-біржа 

0626019 

Звіт про виконання державного замовлення 

1-держзамовлення 

0626020 

Звіт про виконання державного замовлення за видами продукції, робіт, послуг 

2-держзамовлення 

0626021 

Звіт про оптове постачання споживчих товарів для продажу населенню 

1-зб (опт-споживчі товари) 

0626022 

Звіт про постачання товару 

1-зб (опт-бакалія) 

0626023 

Звіт про постачання споживчих товарів для продажу населенню 

1-зб (споживчі товари) 

0627

Статистика роздрібної торгівлі та громадського харчування

  

0627001 

Звіт про товарооборот, продаж і запаси товарів 

1-торг 

0627002 

Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі і мережі громадського харчування 

3-торг 

0627003 

Звіт про продаж і запаси товарів і транспортних засобів для населення 

3-торг (авто) 

0627004 

Звіт про надходження, продаж і запаси товарів у роздрібній мережі і на складах 

3-торг (здрав) 

0627005 

Звіт про чисельність пайовиків, організаційну структуру, наявність складської мережі 

6-торг (споживспілка) 

0627006 

Звіт про наявність складської мережі 

6-торг (складська мережа) 

0627007 

Звіт про наявність мережі 

7-торг (здрав) 

0627008 

Звіт про наявність торгової мережі і мережі громадського харчування 

7-торг 

0627009 

Звіт про оборот каси 

11-торг 

0627010 

Звіт про доходи, витрати і використання коштів на розвиток матеріально-технічної бази ринків 

12-торг 

0627011 

Звіт про надходження чистих продуктів харчування для продажу населенню, яке постраждало від катастрофи на Чорнобильській АЕС 

4 (Чорнобиль) 

0628

Статистика зовнішньої торгівлі товарами

  

0628001 

Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування 

5-ЗЕЗ 

0628002 

Придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів і членів екіпажу 

14-ЗЕЗ 

0629

Статистика будівництва

  

0629001 

Звіт про будівництво індивідуальних житлових будинків 

1-ІЖБ 

0629002 

Звіт про введення в дію об'єктів, основних фондів і освоєння капітальних вкладень 

2-кб 

0629003 

Звіт про наявність і використання основних будівельних машин, які перебувають на балансі звітувальної організації 

12-будівництво 

0629004 

Звіт про капітальні вкладення на охорону навколишнього середовища і раціональне використання природних ресурсів та введення в дію природоохоронних об'єктів і потужностей 

18-кб 

0629005 

Звіт про введення в дію об'єктів соціально-культурного призначення та виконання підрядних робіт (місячний) 

1-кб (місячна) 

0629006 

Звіт про введення в дію об'єктів соціально-культурного призначення та виконання підрядних робіт (квартальний) 

1-кб (квартальна) 

0629007 

Звіт про будівництво об'єктів житлово-цивільного призначення та виконання підрядних робіт з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

1-кб (Чорнобиль) 

0629008 

Звіт про будівництво індивідуальних житлових будинків 

1-ІЖБ 

0629009 

Звіт про кооперативне житлове будівництво 

1-ЖБК 

0629010 

Звіт про будівництво об'єктів виробничого призначення, включених до Державної програми економічного і соціального розвитку України 

2-кб (будова) 

0629011 

Звіт про будівництво об'єктів та споруд в сільській місцевості за рахунок державних централізованих капітальних вкладень, що виділяються міністерствам, відомствам, підприємствам, організаціям та іншим формуванням, які входять до агропромислового комплексу 

2-кб (село) 

0629012 

Звіт про введення в дію об'єктів, основних фондів і освоєння капітальних вкладень 

2-кб (квартальна) 

0629013 

Звіт про основні показники діяльності проектно-вишукувальної організації 

4-кб 

0629014 

Звіт про стан виробничого будівництва 

8-кб 

0629015 

Звіт про капітальні вкладення на охорону навколишнього середовища і раціональне використання природних ресурсів та введення в дію природоохоронних об'єктів і потужностей 

18-кб (піврічна) 

0629016 

Звіт про виконання завдань капітального будівництва з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

2-кб (Чорнобиль) 

0629017 

Звіт про собівартість будівельно-монтажних робіт 

2-с (буд) 

0629018 

Звіт про стан будівництва об'єктів невиробничого призначення 

8-кб (нп) 

0629019 

Звіт про введення в дію об'єктів соціально-культурного призначення та виконання підрядних робіт (річний) 

1-кб (річна) 

0630

Статистика основних фондів

  

0630001 

Звіт про наявність і рух основних фондів, амортизаційні відрахування 

11-оф 

0631

Статистика інвестицій

  

0631001 

Звіт підприємства (організації) про іноземні інвестиції в Україну 

10-ЗЕЗ 

0631002 

Звіт підприємства (організації) про інвестиції з України в економіку країн світу 

13-ЗЕЗ 

0632

Статистика реформування власності

  

0632001 

Інформація про приватизацію майна підприємства, організації, установи 

1-приватизація 

0632002 

Кількість і вартість майна об'єктів незавершеного будівництва, приватизованих у складі цілісного майнового комплексу 

Дод. до ф. 1-приватизація 

0632003 

Звіт про акціонерне товариство, що перебуває в процесі розміщення державної частки майна (акцій) 

2-приватизація 

0632004 

Дані про обсяги виробництва і робіт, виконаних власними силами, реалізацію послуг і сільськогосподарської продукції, доходи від транспортних перевезень 

Дод. 1 до ф. 2-приватизація 

0632005 

Розміщення акцій 

Дод. 2 до ф. 2-приватизація 

07

ПЛАНОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ

  

0701

Сільське господарство

  

0701001 

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції по всіх категоріях господарств 

ВОВСП-1 

0702002 

Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств 

ВОВСП-2 

0701003 

Споживання продуктів харчування на душу населення за рік 

ВОВСП-3 

0701004 

Баланс попиту і пропозицій (зерно, залікова маса) 

ВОВСП-4 

0701005 

Баланс попиту і пропозицій (м'ясо та м'ясопродукти) 

ВОВСП-5 

0701006 

Перелік попиту і пропозицій (молоко та молокопродукти) 

ВОВСП-6 

0701007 

Баланс попиту і пропозицій (яйця та яйцепродукти) 

ВОВСП-7 

0702

Лісове господарство

  

0702001 

Ведення лісового господарства, відпуск деревини та відтворення лісів і лісових ресурсів 

21-ЛПК 

0703

Промисловість

  

0703001 

Структура промислової продукції 

1-ППРОМ 

0703002 

Виробництво найважливішої промислової продукції 

2-ППРОМ 

0703003 

Баланс оновлення та ефективності використання основних промислово-виробничих фондів 

1-ПБОФ 

0703004 

Баланс виробничих потужностей 

2-ПБВП 

0703005 

Баланс електроенергії 

ПБЕ-1 

0703006 

Баланс електричної потужності з об'єднаної енергосистеми України 

ПБЕ-2 

0703007 

Баланс теплоенергії 

ПБЕ-3 

0703008 

Розрахунок використання енергетичних потужностей 

ПБЕ-4 

0703009 

Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах (теплоенергія) 

ПБЕ-5 

0703010 

Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах (електроенергія) 

ПБЕ-6 

0703011 

Потреба в електроенергії (від енергосистем України) 

Дод. до ф. ПБЕ-6 

0703012 

Розрахункові дані з обсягу виробництва промислової продукції: цукор-пісок (з цукрових буряків) 

ВПТ(ц) 

0703013 

Розрахункові дані з обсягу виробництва промислової продукції: м'ясо і м'ясопродукти, молоко і молочні продукти, олія з сировини державних ресурсів 

ВПТ(м) 

0703014 

Розрахункові дані з обсягу виробництва промислової продукції: баланс використання рибної сировини та виробництва рибної продукції і консервів (рибна галузь) 

ВПТ(р) 

0703015 

Баланс вугілля по Україні 

3-ПЕБ 

0703016 

Баланс нафти, включаючи газовий конденсат 

4-ПЕБ 

0703017 

Баланс природного газу 

5-ПЕБ 

0703018 

Зведена таблиця потреби в твердому, газоподібному та рідкому котельно-пічному паливі (міністерства) 

1-ПЕБ 

0703019 

Зведена таблиця потреби в твердому, газоподібному та рідкому котельно-пічному паливі (фонди облдержадміністрацій) 

2-ПЕБ 

0704

Транспорт

  

0704001 

Зведені техніко-економічні показники з залізничного транспорту 

1-ПТ 

0704002 

Зведені техніко-економічні показники з автомобільного транспорту 

2-ПТ 

0704003 

Зведені техніко-економічні показники з повітряного транспорту 

4-ПТ 

0704004 

Зведені техніко-економічні показники з повітряного транспорту 

5-ПТ 

0704005 

Показники розвитку мережі автомобільних шляхів 

6-ПТ 

0704006 

Баланс, оновлення та ефективність використання основних фондів з видів транспорту 

6-ПБТ 

0704007 

Зведені техніко-економічні показники зі зв'язку загального користування 

7-ПТ 

0705

Наукова діяльність

  

0705001 

Обсяги фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел (без капітальних вкладень) 

ОФН 

0705002 

Обсяги фінансування науково-технічних програм 

ОФП-Н 

0705003 

Державний контракт на проведення найважливіших досліджень, розробку та освоєння нових технологій і техніки 

ДКН-3 

0706

Інвестиційна діяльність

  

0706001 

Капітальні вкладення, введення в дію основних фондів 

1-ІД 

0706002 

Капітальні вкладення, що спрямовуються на розвиток галузі 

2-ІД 

0706003 

Перелік будов (об'єктів) виробничого призначення, які споруджуються із залученням державних централізованих капітальних вкладень 

4-ІД 

0706004 

Перелік будов (об'єктів) невиробничого призначення, які супроводжуються із залученням державних централізованих капітальних вкладень 

4-ІД/1 

0706005 

Введення в дію виробничих та невиробничих потужностей 

3-ІД 

0706006 

Капітальні вкладення на цільові програми розвитку економіки і соціальної сфери 

5-ІД 

0706007 

Іноземні інвестиції 

1-ІІ 

0706008 

Іноземні кредити 

1-ІК 

0707

Регіональне управління

  

0707001 

Показники економічного та соціального розвитку регіонів 

ЕПО 

0708

Природні ресурси та навколишнє середовище

  

0708001 

Охорона навколишнього природного середовища 

1-ОНС 

0708002 

Проект державного контракту на будівництво природоохоронних об'єктів за рахунок державних централізованих капітальних вкладень 

2-ОНС 

0708003 

Капітальні вкладення на здійснення заходів з охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів 

3-ОНС 

0708004 

Розрахунки лімітів коштів на геологорозвідувальні роботи і приросту запасів корисних копалин 

ПГЗ 

0708005 

Розрахунок лімітів коштів на топографо-геодезичні роботи 

ПТГ 

0709

Населення

  

0709001 

Розрахунок чисельності населення, зайнятого в народному господарстві 

3-ПБТР 

0709002 

Розрахунки коштів, спрямованих на споживання, включаючи доход колгоспників та середньомісячний доход робітників і службовців 

4-ПБТР 

0710

Матеріальні і торговельні баланси

  

0710001 

Матеріальний баланс виробництва і споживання 

МБ 

0710002 

Розрахунки до торговельного балансу України (звіт) 

5-ПТБ-1 

0710003 

Розрахунки до торговельного балансу України (очікуване виконання) 

5-ПТБ-2 

0710004 

Розрахунки до торговельного балансу України (прогноз) 

5-ПТБ-3 

0710005 

Торговельний баланс (звіт) 

Дод. 2 до ф. 5-ПТБ-1 

0710006 

Торговельний баланс (очікуване виконання) 

Дод. 2 до ф. 5-ПТБ-2 

0710007 

Торговельний баланс (прогноз) 

Дод. 2 до ф. 5-ПТБ-3 

0711

Ринкові відносини

  

0711001 

Показники діяльності елементів ринкової інфраструктури 

ПДЕРІ 

0711002 

Показники діяльності окремих суб'єктів малого підприємництва 

ПДОСМП 

0711003 

Пропозиції щодо отримання міжнародної технічної допомоги підприємництвом 

3-МТД 

0712

Прибуток

  

0712001 

Розрахунок прибутку (доходу) 

10-01 Ф 

0712002 

Розрахунок прибутку промислових підприємств (об'єднань) 

10-02 Ф 

0712003 

Розрахунок прибутку будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних організацій 

10-03 Ф 

0712004 

Розрахунок прибутку транспортних підприємств (об'єднань) і організацій 

10-04 Ф 

0712005 

Розрахунок прибутку сільськогосподарських підприємств (об'єднань) і організацій 

10-05 Ф 

0712006 

Розрахунок прибутку з інших галузей народного господарства (видів діяльності) 

10-06 Ф 

0712007 

Основні показники економічного та соціального розвитку регіонів України. Розрахунок прибутку з галузі "Сільське господарство" 

РПГСГ 

0713

Рівень життя

  

0713001 

Баланс грошових доходів та витрат населення 

ПОСП 15-01 Ф 

0713002 

Розрахунок виробництва товарів народного споживання у відпускних цінах (відомства) 

1-ТНС 

0713003 

Розрахунок обсягу випуску товарів народного споживання в натуральному виразі за наведеною номенклатурою (відомства) 

2-ТНС 

0713004 

Реалізація платних послуг населенню 

01-ПП 

0713005 

Реалізація побутових послуг 

02-ПП 

0713006 

Розрахунок виробництва товарів народного споживання у відпускних цінах (територія) 

3-ТНС 

0713007 

Розрахунок виробництва товарів народного споживання в натуральному виразі за наведеною номенклатурою (територія) 

4-ТНС 

0714

Освіта, культура

  

0714001 

Вищі навчальні заклади 

1-ПОК 

0714002 

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів 

2-ПОК 

0714003 

Професійно-технічні училища 

3-ПОК 

0714004 

Розвиток мережі культурно-освітніх установ і видовищних підприємств 

4-ПОК 

0714005 

Освіта 

5-ПОК 

0714006 

Книговидання 

6-ПОК 

0714007 

Реставраційно-ремонтні роботи пам'яток історії та культури 

7-ПОК 

0714008 

Перелік об'єктів, на яких ведуться реставраційно-ремонтні роботи 

Дод. до ф. 7-ПОК 

0714009 

Підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців 

8-ПОК 

0714010 

Підвищення кваліфікації та перепідготовка робітничих кадрів 

8-1 ПОК 

0714011 

Виробництво фільмів 

9-ПОК 

0714012 

Перелік фільмів, виробництво яких здійснюється на умовах державного контракту 

Дод. до ф. 9-ПОК 

0714013 

Випуск журналів та газет 

10-ПОК 

0714014 

Державне замовлення у сфері культури та мистецтва 

11-ПОК 

0714015 

Інформаційна продукція 

12-ПОК 

0714016 

Капітальні вкладення, спрямовані на будівництво та реконструкцію будинків дитини, дитячих будинків, шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків 

1-ДІТ 

0714018 

Професійно-технічна освіта. Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних закладах 

4-ПТО 

0714019 

Післядипломна освіта. Підвищення кваліфікації і перепідготовка фахівців та робітничих кадрів 

6-ПДО 

0714020 

Освіта - вища освіта 

5-ВО 

0714021 

Освіта - аспірантура 

7-А 

0714022 

Освіта - докторатура 

8-Д 

0714024 

Засоби масової інформації. Телемовлення (за державним замовленням) 

ЗМІТМ-ДЗ 

0714025 

Засоби масової інформації. Телемовлення (за державним замовленням) (по областях) 

Дод. до ф. ЗМІТМ-ДЗ 

0714026 

Засоби масової інформації. Телемовлення 

ЗМІТМ 

0714027 

Засоби масової інформації. Радіомовлення 

ЗМІРМ 

0714028 

Засоби масової інформації. Радіомовлення (за державним замовленням) 

ЗМІРМ-ДЗ 

0714029 

Засоби масової інформації. Радіомовлення (за державним замовленням) (по областях) 

Дод. до ф. ЗМІРМ-ДЗ 

0715

Охорона здоров'я та соціальні послуги

  

0715001 

Показники охорони здоров'я, соціального забезпечення, туризму, фізкультури і спорту 

1-ОЗ 

0716

Комунальні послуги

  

0716001 

Житлово-комунальне господарство 

ПЖКГ 

0717

Вторинні ресурси

  

0717001 

Використання і постачання вторинних ресурсів 

ПВР 

0718

Державний контракт

  

0718001 

Пропозиції про обсяги виробництва та постачання продукції, виконання робіт, надання послуг за державним контрактом 

1-ДК 

0719

Макропоказники

  

0719001 

Обсяги виробництва валового внутрішнього продукту 

ВВП 

0719002 

Виробництво валової продукції і національного доходу у виробничих галузях народногосподарського комплексу 

НД 

0719003 

Баланс основних фондів 

БОФ 

0720

Реформування власності

  

0720001 

Динаміка реформування об'єктів державної власності (за групами об'єктів приватизації) 

ДРОДВ 

0720002 

Застосування способів приватизації 

ЗСП 

0720003 

Інформація про хід приватизації державного майна 

ІПХПДМ 

0720004 

Надходження коштів від приватизації державного майна до бюджету 

НКВПДМ 

0721

Державне управління

  

0721001 

Державна програма економічного та соціального розвитку України 

ДПЕСРУ 

0721002 

Основні прогнозні макропоказники 

ОПМ 

0721003 

Державне регулювання монополізованих ринків 

АР (29-1) 

08

РЕСУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

  

0801

Заявкова та розрахункова

  

0801001 

Замовлення на постачання продукції 

ЗПП 

0801002 

Зміни замовлення на постачання продукції 

ЗПП (зміни) 

0802

Оперативно-контрольна

  

0802001 

Повідомлення про виділення матеріально-технічних ресурсів 

ПВМТР 

0802002 

Зміни повідомлення про виділення матеріально-технічних ресурсів 

ПВМТР (зміни) 

0803

Рознарядка продукції

  

0803001 

Наряд на постачання продукції 

НПП 

0803002 

Зміни наряду на постачання продукції 

НПП (зміни) 

0803003 

Зміни наряду на постачання продукції (технологічне устаткування) 

НППТУ (зміни) 

0803004 

Груповий наряд на постачання продукції 

ГНП 

0803005 

Зміни групового наряду на постачання продукції 

ГНПП (зміни) 

0804

Балансова

  

0804001 

Зведені дані потреби у продукції виробничо-технічного призначення 

ЗППВТП (зведена) 

0804002 

Зведений поточний баланс основних видів матеріально-технічних ресурсів 

ЗПБОВМТР (зведена) 

09

ТОРГОВЕЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

  

0901 

Документація з планування товарообороту 

  

0901001 

Проект плану роздрібного товарообороту на 19... р. 

ПРТ (річна) 

0901002 

Розрахунок очікуваного виконання плану товарообороту за поточний рік 

ВПТ (річна) 

0901003 

План роздрібного товарообороту на 19... р. (в розрізі організації) 

ПРТО (річна) 

0901004 

План роздрібного товарообороту на ... квартал 19... р. 

ПРТ (квартальна) 

0901005 

Додаткове завдання з роздрібного товарообороту на ... квартал 19... р. 

ДЗРТ (квартальна) 

0901008 

Ринкові фонди на 19... р. 

РФ (річна) 

0901009 

Розрахунок нормативу товарних запасів на ... квартал 19... р. 

НТЗ (квартальна) 

0901011 

Ліміт дрібного опту на ... квартал 19... р. 

ЛДО (квартальна) 

0902

Документація з управління товаропостачанням

  

0902001 

Відомості з розбракування товарів 

ВРТ 

0902003 

Рознарядка на завезення товарів 

РЗТ 

0902004 

Фондове повідомлення для підприємств і організацій торгівлі 

ФПТ 

0902005 

Відомості про виконання плану постачання товарів 

ВВППТ 

0902006 

Заявка на потрібну кількість ... товарів у плановому 19... р. для організації, підприємства 

ЗТ (1) 

0902008 

Аналітичний розрахунок заявки на потрібну кількість ... товарів на плановий 19... р. 

АРЗТ (річна) 

0902010 

Специфікація на постачання ... товарів в 19... р. 

СТ (річна) 

0903

Документація первинного обліку в роздрібній, оптовій торгівлі та громадському харчуванні

  

0903001 

Акт про установлену розбіжність у кількості та якості під час приймання товарно-матеріальних цінностей 

АУРТМЦ 

0903002 

Акт про установлену розбіжність у кількості під час приймання імпортних товарів 

АУРПІТ 

0903003 

Акт на приймання товарів 

АПТ 

0903004 

Акт про оприбуткування тари, не зазначеної в рахунку постачальника 

АПТара 

0903005 

Акт про масу тари 

АМТара 

0903006 

Книга реєстрації товарів, матеріалів, що потребують маси тари 

КРТМ 

0903007 

Акт про переоцінювання товарів 

АПТ 

0903008 

Акт про псування, бій, лом товару, матеріалу 

АПБМТ 

0903009 

Акт про перерахунок кондитерських виробів 

АПКВ 

0903010 

Картка обліку санспецодягу, інструменту та інвентарю в експлуатації 

КОСІЕ 

0903011 

Відомість на видавання санспецодягу 

ВВС 

0903012 

Акт на списання малоцінного інвентарю та предметів матеріально-технічного оснащення, що стали непридатними 

АС 

0903013 

Рахунок за дрібні роботи (послуги) 

РДР 

0903014 

Супровідний реєстр здавання документів 

СРЗД 

0903015 

Реєстр рахунків з дрібного опту 

РРДО 

0903016 

Накладна на відпуск товарів 

НВТ 

0903017 

Видатково-прибуткова накладна (для дрібнороздрібної торгівлі) 

ВПН 

0903018 

Довідка касира-операціоніста 

ДКО 

0903019 

Акт про переведення показів, які підсумовують грошові лічильники на нулі, та реєстрація контрольних лічильників касового апарата 

АППЛ 

0903020 

Акт про зняття контрольних і грошових лічильників під час здавання (відправлення) контрольно-касового апарата в ремонт та під час повернення його назад у торговельне підприємство 

АЗКТЛ 

0903021 

Книга касира-операціоніста торговельного підприємства 

ККОТП 

0903022 

Книга реєстрації показів, що підсумовують грошові та контрольні лічильники касових апаратів, на яких працюють продавці, офіціанти тощо 

КРПРЛ 

0903023 

Товарна книга комірника 

ТКК 

0903024 

Звіт про тару 

ЗТара 

0903025 

Товарний звіт 

ТЗ 

0903026 

Квитанція на приймання-здавання змінних кас і торгових автоматів 

КПЗЗК 

0903027 

Розпорядження про проведення інвентаризації цінностей і рахунків 

РПІЦР 

0903029 

Книга контролю за виконанням розпоряджень під час проведення інвентаризації 

КВРПІ 

0903030 

Акт контрольної перевірки інвентаризації цінностей 

АКПІЦ 

0903031 

Книга контролю за виконанням плану контрольних перевірок інвентаризації 

ККВКПІ 

0903032 

Книга (картка) обліку бланків суворої звітності 

КОБСЗ 

0903033 

Товарний ярлик 

ТЯ 

0903040 

Товарна книжка робітника дрібнороздрібної мережі 

ТКРМ 

0903041 

Акт про повернення грошових сум покупцям по касі 

АПГСП 

0903042 

Акт про перемірювання тканин 

АП тканини 

0903043 

Акт про перевірку наявності льоду 

АПНЛ 

0903044 

Акт про уцінювання міряних шматків 

АУМШ 

0903045 

Акт перевірки чеків на реалізовані товари з секцій магазину 

АПЧ 

0903046 

Замовлення на доставлення товарів додому 

ЗДТ 

0903047 

Книга виконання замовлень покупців 

КВЗП 

0903055 

Звіт про розвезення товарів транзитом 

ЗРТТ 

0903056 

Специфікація до фактури 

СФ 

0903057 

Пакувальний ярлик 

ПЯ 

0903058 

Журнал обліку вантажів, що надійшли 

ЖОВ 

0903059 

Прихідне грошове відважування до приймального акта 

ПГВА 

0903060 

Акт про приймання плодоовочевого вантажу 

АППВ 

0903061 

Журнал контрольного зважування товарів, що завозяться (вивозяться) автогужовим транспортом 

ЖКЗТАТ 

0903062 

Вагова відомість 

ВВ-1 

0903063 

Акт контрольної перевірки товарів (вивезених з овочесховища) 

АКПТ(О) 

0903064 

Акт про перебирання (калібрування, сортування) плодоовочевої продукції 

АППП 

0903065 

Книга комірника 

КК 

0903066 

Групова картка 

ГК 

0903067 

Картка обліку овочів і картоплі в буртах (траншеях, овочесховищах) 

КООК 

0903068 

Акт на зачистку бурта (траншеї, овочесховища) 

АЗБ 

0903069 

Журнал обліку вантажів, що надійшли 

ЖОВ 

0903070 

Перепустка на в'їзд автогужового транспорту 

ПАТ-в'їзд 

0903071 

Перепустка на виїзд автогужового транспорту 

ПАТ-виїзд 

0903072 

Прихідне групове відвантаження 

ПГВ 

0903073 

Прихідне відвантаження-специфікація 

ПВС 

0903074 

Прихідна потарна специфікація 

ППС 

0903075 

Прихідне відвантаження-специфікація (з сиру) 

ПВС (сир) 

0903076 

Акт контрольний (вибірковий) перевірки яєць 

АКПЯ 

0903077 

Акт контрольний (вибірковий) перевірки якості забитої птиці 

АКПЗП 

0903078 

Акт з приймання товарів на холодильник 

АПТХ 

0903079 

Приймальний акт (з птиці) 

ПА - птиця 

0903080 

Приймальний акт (з яйця) 

ПА - яйця 

0903081 

Видаткове відвантаження-специфікація 

ВВС 

0903082 

Видаткове групове відвантаження 

ВГВ 

0903083 

Видаткова потарна специфікація 

ВПС 

0903084 

Видаткове відвантаження 

ВВ 

0903085 

Журнал контрольного зважування товарів, що ввозяться автогужовим транспортом 

ЖКЗТ-ввіз 

0903086 

Журнал контрольного зважування товарів, що вивозяться автогужовим транспортом 

ЖКЗТ-вивіз 

0903087 

Акт контрольної перевірки товарів (що вивозяться з холодильника) 

АКПТ(Х) 

0903088 

Журнал реєстрації перепусток на ввезення (вивезення) товару 

ЖРПТ 

0903089 

Акт про витрачання товарів з партії 

АВТП-1 

0903090 

Акт про витрачання товарів з партій 

АВТП-2 

0903091 

Акт на сортування яєць 

АСЯ 

0903092 

Акт на оброблення, підсортування (перетарування) товарів 

АОПТ 

0903100 

План-меню 

ПМ 

0903101 

Вимоги до комори 

ВК 

0903102 

Калькуляційна картка 

КК-1 

0903113 

Накладна на відпуск продуктів з кладової 

НВПК 

0903114 

Акт про зняття залишків продуктів, напівфабрикатів та готових виробів кухні 

АЗЛП 

0903115 

Акт про передавання товарів і тари під час зміни матеріально відповідальної особи 

АПТТ 

0903116 

Журнал обліку столового посуду та приборів, що видаються під звіт працівникам підприємства 

ЖОСП 

0903117 

Акт на бій, лом і втрату посуду та приборів (для підприємств громадського харчування без самообслуговування) 

АБЛВП-1 

0903118 

Акт на бій, лом і втрату посуду та приборів (для підприємств громадського харчування з самообслуговуванням) 

АБВЛП-2 

0903119 

Наряд-замовлення на виготовлення кондитерських та інших виробів 

Н-ЗВКВ 

0904

Документація з вивчення та прогнозування попиту

  

0904001 

Інформація N 1 про стан торгівлі продовольчими товарами 

ІНФ-1 

0904002 

Інформація N 2 про стан торгівлі одягом та взуттям 

ІНФ-2 

0904003 

Інформація N 3 про стан торгівлі товарами дитячого асортименту 

ІНФ-3 

0904004 

Інформація N 4 про стан торгівлі тканинами 

ІНФ-4 

0904005 

Інформація N 5 про стан торгівлі культтоварами 

ІНФ-5 

0904006 

Інформація N 5 (коротка) про наявність у продажу спортивних і туристичних товарів для весняно-літнього сезону 

ІНФ-5 (літо) 

0904007 

Інформація N 5 (коротка) про наявність у продажу спортивних товарів для зимового сезону 

ІНФ-5 (зима) 

0904008 

Інформація N 6 про стан торгівлі галантерейними та господарськими товарами 

ІНФ-6 

0904009 

Виробництво товарів народного споживання промисловістю України 

ТНС 

0904010 

Роздрібний товарооборот, включаючи громадське харчування 

РР 

0904011 

Продаж окремих продовольчих і непродовольчих товарів у роздрібній торгівлі 

ПТРТ 

0904012 

Продаж і залишки товарів культурно-побутового та господарського призначення у роздрібній торгівлі, включаючи організації споживчої кооперації 

ПЗТКПТ 

0904013 

Залишки окремих продовольчих і непродовольчих товарів у роздрібній торгівлі 

ЗТ (3) 

0904014 

Основні показники торгівлі України 

ОПТУ 

0904015 

Мережа роздрібної торгівлі та громадського харчування 

МРТ 

0904016 

Постачання непродовольчих товарів народного споживання (без товарів легкої промисловості) 

ПНТНС 

0904018 

Товарна структура роздрібного товарообороту і товарних запасів (частини 1 - 8) 

ТСРТЗ 

0904019 

Товарні запаси в роздрібній торговій мережі та підприємствах громадського харчування 

ТЗТМГХ 

0904020 

Розрахунок індексів роздрібних цін на непродовольчі товари-представники 

ІРЦНТ 

0904021 

Розрахунок індексів цін на продовольчі товари-представники 

ІРЦПТ 

0904022 

Розрахунок індексів роздрібних цін у державній та кооперативній торгівлі, включаючи громадське харчування 

ІРЦП 

0904023 

Грошові доходи і витрати, купівля продуктів харчування і непродовольчих товарів за бюджетами населення 

ГДВ 

10

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

  

1001

Оперативно-комерційна документація

  

1001101 

Контракт (експорт) 

КЕ 

1001102 

Контракт (імпорт) 

КІ 

1001111 

Специфікація на сировинні товари та машинне устаткування 

ССМУ 

1001112 

Специфікація на запасні частини 

СЗЧ 

1001113 

Специфікація типового переліку запасних частин (1) 

СТПЗЧ-1 

1001114 

Специфікація типового переліку запасних частин (2) 

СТПЗЧ-2 

1001121 

Додаток до контракту (експорт) 

КЕ дод. 

1001122 

Додаток до контракту (імпорт) 

КІ дод. 

1001131 

Повідомлення про укладення контракту (експорт) 

ПК-експ 

1001132 

Повідомлення про укладення контракту (імпорт) 

ПК-імп 

1001140 

Замовлення-наряд 

ЗН 

1001200 

Доручення на імпорт 

ДІ 

1001201 

Контракт з зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною 

КЗОДС 

1001202 

Свідоцтво про реєстрацію міжнародних торгів 

СРМТ 

1001203 

Форма N 2-контракт "Інформація про хід виконання державного контракту уповноваженими зовнішньоторговельними організаціями (ЗТО)" 

2-контракт 

1002

Транспортна зовнішньоторговельна документація

  

1002010 

Експортне повідомлення 

ЕП 

1002020 

Імпортне повідомлення 

ІП 

1002041 

Коносамент 

Коносамент 

1002042 

Таблиця N 61.10-ТР "Підсумки індексів тарифів на перевезення вантажів" 

Таблиця 61.10-ТР 

1002043 

Зовнішня торгівля України товарами народного споживання 

ЗТ 

1003

Товаросупровідна документація

  

1003001 

Відвантажувальна специфікація 

ВС 

1003002 

Пакувальний лист 

ПЛ 

1003003 

Комплектувальна відомість 

КВ 

1003004 

Сертифікат якості 

СЯ 

1003005 

Товаросупровідний документ 

ТД 

1003006 

Типова форма основного товаросупровідного документа 

ТФОТД 

1004

Розрахункова зовнішньоторговельна документація

  

1004010 

Рахунок 

Р 

1004011 

Специфікація до звіту 

СЗ 

1005

Страхова зовнішньоторговельна документація

  

1005100 

Типова форма страхових документів 

ТФСД 

1006 

Ветеринарна зовнішньоторговельна документація 

  

1006100 

Типова форма ветеринарних документів (тендерів) 

ТФВД 

13

ЦІНОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ

  

1301

Документація загального призначення

  

1301001 

Дані про реєстрацію цін (прейскурант) 

ДРЦ 

1301002 

Декларація про підвищення цін 

ДПЦ 

1301003 

Калькуляція для розрахунку оптової ціни 

КРОЦ 

1301004 

Розшифровка матеріальних витрат до калькуляції 

МВ 

1301005 

Розшифровка витрат з основної заробітної плати робітників 

ВОЗП 

1301006 

Рентабельність основних видів продукції з галузей 

РОВП 

1301007 

Структура витрат на виробництво й оптових цін з галузей сфери матеріального виробництва 

СВОЦ 

1302

Індекси і рівні цін

  

1302001 

Індекси споживчих цін 

ІСЦ 

1302002 

Індекси оптових цін 

ІОЦ 

1302003 

Індекси роздрібних цін у торгівлі і тарифів на послуги населенню 

ІРЦ 

1302004 

Середні роздрібні ціни 

СРЦ 

1302005 

Середні ціни продовольчих товарів на міських ринках 

СЦПТМР 

1302006 

Вартість фіксованого набору основних продуктів харчування 

ВФН 

1302007 

Сукупний індекс витрат аграрними підприємствами на виробництво сільськогосподарської продукції 

ІВСГ 

1303

Грошовий баланс

  

1303001 

Загальний грошовий баланс Національного банку України та комерційних банків 

ГБ 

1303002 

Баланс грошових доходів і витрат населення 

БГДВ 

1303003 

Офіційний курс української гривні до долара США і російського рубля 

ОКУГ 

15

ДОКУМЕНТАЦІЯ З ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ І СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

  

1501

Документація з організації руху кадрів

  

1501004 

Типова форма контракту з працівником 

Т-12 

1502

Документація з обліку праці і заробітної плати

  

1502003 

Розрахунково-платіжна відомість 

РПВ 

1502004 

Платіжна відомість 

ПВ 

1503

Документація з організації процесів управління

  

1503001 

Реєстр галузевих, регіональних угод, колективних угод, колективних договорів 

Т-13 

1504

Документація про зайнятість

  

1504001 

Обстеження про працевлаштування за кордоном 

16-ПЗ (працевлаш-
тування за кордоном) 

1504002 

Звітність про залучення до роботи іноземців 

16-31 (залучення іноземців) 

1504003 

Звітність про тих, хто від'їжджає на роботу за кордон 

16-ВК 

1504004 

Звітність про стан неповної зайнятості 

16-НЗ (неповна зайнятість) 

1504005 

Обстеження про індивідуальні зміни у трудовій діяльності 

16-ТД (трудова діяльність) 

1504006 

Відомість про прийнятих працівників 

ПН-1 

1504007 

Звіт про приймання та господарське влаштування переселенців 

16-ЗПВП 

1504008 

Звіт про направлення робітників у порядку організованого набору 

І-оргнабір 

1505

Документація з призначення пенсій

  

1505001 

Обкладинка пенсійної справи 

ОПС 

1505002 

Заява про призначення (перерахунок) пенсії 

ЗПП 

1505003 

Протокол опитування свідків 

ПОС 

1505004 

Протокол подання 

ПП 

1505005 

Розрахунок (перерахунок) пенсії 

РП 

1505006 

Рішення про призначення пенсії 

РПпенсії 

1505007 

Перерахунок пенсії 

Ппенсії 

1505008 

Розрахунок соціальної пенсії 

РСП 

1505009 

Довідка про заробіток 

ДЗ 

1505010 

Обчислення стажу роботи 

ОС 

1506

Документація з призначення допомоги

  

1506001 

Особиста справа одержувача допомоги 

ОСО 

1506002 

Заява про призначення допомоги 

ЗПД 

1506003 

Заява про призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям 

ЗПДМ 

1506004 

Рішення про призначення допомоги 

РПД 

1506005 

Довідка про доходи сім'ї 

ДДС 

1506006 

Відомості до протоколу про призначення допомоги сім'ям, які виховують дітей 

ВПД 

1506007 

Декларація про одержані доходи 

ДД 

1506008 

Довідка про заробітну плату й інші доходи 

ДЗП 

1506009 

Довідка про чистий доход від зайняття підприємницькою діяльністю 

ДЧД 

1507

Документація щодо забезпечення інвалідів автомобілями з ручним керуванням

  

1507001 

Особиста справа інваліда для одержання спецтранспорту 

ОСІ 

1507002 

Заява на одержання спецавтотранспорту 

ЗОТ 

1507003 

Заява на виплату компенсацій для обслуговування спецавтотранспорту 

ЗКВ 

1507004 

Журнал реєстрації заяв на одержання автомобілів з ручним керуванням 

ЖРЗ 

1507005 

Журнал обліку інвалідів на одержання автомобілів з ручним керуванням 

ЖОІА 

1508

Документація щодо забезпечення інвалідів і пенсіонерів санаторно-курортними путівками

  

1508001 

Заява для взяття на облік 

ЗВО 

1508002 

Заява на видавання путівки 

ЗВП 

1508003 

Журнал обліку тих, хто бажає одержати путівку на санаторно-курортне лікування 

ЖОБ 

1508004 

Журнал обліку інвалідів і пенсіонерів, що одержали путівки в санаторії, пансіонати і будинки відпочинку 

ЖОІП 

1509

Документація щодо забезпечення населення протезно-ортопедичними виробами

  

1509001 

Карта протезування 

КП 

17

ДОКУМЕНТАЦІЯ З ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

  

1701

Виробнича база

  

1701001 

Виробничі потужності й обладнання 

ВП 

1701002 

Кількість підприємств і підрозділів побутового обслуговування населення та виробничі потужності 

КП-П 

1702

Обсяг побутових послуг і характеристика мережі в регіонах

  

1702001 

Кількість ательє, майстерень, приймальних пунктів 

КАМ 

1702002 

Характеристика мережі побутового обслуговування в колгоспах і радгоспах (району, області, республіки) 

ХМ 

1702003 

Обсяг послуг, наданих населенню по районах 

ОП 

1703

Мережа підприємств з видів побутових послуг

  

1703001 

Види побутових послуг, наданих ательє (цехами, майстернями) та приймальними пунктами побутового обслуговування населення 

ВПП 

1704

Обсяг реалізації

  

1704001 

Обсяг реалізації побутових послуг населенню 

ОРПП 

1704002 

Обсяг реалізації послуг і продукції багатогалузевих підприємств, які перебувають на самостійному балансі 

ОР-1 

1704003 

Обсяг реалізації послуг і продукції, виконаних спеціалізованим підприємством 

ОР-2 

1704004 

Обсяг реалізації послуг і продукції, які не враховуються в побутовому обслуговуванні населення 

ОР-3 

1705

Оборотні фонди

  

1705001 

Використання оборотних засобів 

ВОЗ 

1705002 

Ефективність використання оборотних засобів 

ЕВОЗ 

1705003 

Власні оборотні засоби 

ОЗВ 

1706

Основні фонди

  

1706001 

Будівлі власні та орендовані 

БВО 

1706002 

Наявність і віковий склад обладнання 

НВС 

1706003 

Транспортне господарство 

ТГ 

1706004 

Основні фонди 

ОФ 

1707

Введення в дію основних фондів

  

1707001 

Відтворена структура введених в дію основних фондів 

ВСОФ 

1707002 

Введення в дію основних фондів і структура капітальних вкладень 

ВДФК 

1708

Прибуток та собівартість

  

1708001 

Прибуток та собівартість побутових послуг 

ПСПП 

1708002 

Прибуток та собівартість побутових послуг багатогалузевих підприємств, які перебувають на самостійному балансі 

ПСППБП 

1708003 

Прибуток (+), збиток (-) підприємств 

ПЗ 

1708004 

Собівартість реалізованих послуг та продукції 

СРПП 

1709

Праця та заробітна плата

  

1709001 

Праця та заробітна плата спеціалізованих підприємств 

ПЗСП 

1709002 

Виробничі показники з праці та заробітної плати 

ВППЗ 

1709003 

Праця та заробітна плата в багатогалузевих підприємствах, які перебувають на самостійному балансі 

ПЗБП 

1709004 

Використання виробничого обладнання 

ВВО 

1709005 

Стан трудових процесів 

СТП 

1709006 

Удосконалення трудових процесів 

УТП 

1709007 

Чисельність надомників, які працюють з неповним робочим днем, на договірній основі та за сумісництвом 

ЧДС 

1709008 

Праця та заробітна плата 

ПЗП 

1710

Праця та заробітна плата адміністративно-управлінського персоналу (АУП)

  

1710001 

Праця та заробітна плата апарату управління підприємств і організацій, а також управління цехів та аналогічних підрозділів 

ПЗАУП 

1711

Характеристика кадрів

  

1711001 

Характеристика кадрів за рівнем освіти 

ХК 

1712

Структура послуг

  

1712001 

Структура послуг, що надаються об'єднанням (підприємством), підрозділом з ремонту та пошиття взуття 

СПВ 

1712002 

Структура послуг, що надаються об'єднанням (підприємством), підрозділом з ремонту та пошиття швейних виробів 

СПШВ 

1712003 

Структура послуг, що надаються об'єднанням (підприємством), підрозділом з ремонту, пошиття та в'язання трикотажних виробів 

СПТВ 

1712004 

Структура послуг, що надаються об'єднанням (підприємством), підрозділом з ремонту радіотелеапаратури 

СПРТА 

1712005 

Структура послуг, що надаються об'єднанням (підприємством), підрозділом з ремонту побутової техніки 

СППТ 

1712006 

Структура послуг, що надаються об'єднанням (підприємством), підрозділом з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів, які належать громадянам 

СПРТЗ 

1712007 

Структура послуг, що надаються об'єднанням (підприємством), підрозділом з ремонту і виробництва меблів 

СПМ 

1712008 

Структура послуг, що надаються об'єднанням (підприємством), підрозділом з хімічної чистки та прання білизни 

СПХП 

1712009 

Структура послуг, що надаються об'єднанням (підприємством), підрозділом з ремонту та будівництва житла 

СПРБЖ 

1712010 

Структура послуг фотосалонів, що надаються об'єднанням (підприємством), підрозділом 

СПФ 

1712011 

Структура послуг лазень і душових, що надаються об'єднанням (підприємством), підрозділом 

СПЛ 

1712012 

Структура послуг перукарень, що надаються об'єднанням (підприємством), підрозділом 

СПП 

1712013 

Структура послуг прокату, що надаються об'єднанням (підприємством), підрозділом 

СППР 

1712014 

Структура послуг транспорту, що надаються об'єднанням (підприємством), підрозділом 

СПТ 

1712015 

Структура ритуальних послуг, що надаються об'єднанням (підприємством), підрозділом 

СРП 

1712016 

Структура інших послуг, що надаються об'єднанням (підприємством), підрозділом 

СІП 

1713

Мінеральні ресурси

  

1713001 

Потреба в мінеральних ресурсах 

ПМР 

1714

Технічний рівень

  

1714001 

Показники технічної оснащеності праці 

ПТО 

1714002 

Використання обладнання 

ВО 

1714003 

Показники ефективності використання технічної оснащеності праці 

ПЕВ 

1715

Загальна характеристика функціювання галузі

  

1715001 

Показники стану побутового обслуговування населення 

ПСПО 

1715002 

Показники стану побутового обслуговування населення багатогалузевих підприємств 

ПОБП 

1715003 

Показники стану побутового обслуговування населення спеціалізованих підприємств 

ПОСП 

1715004 

Обсяг побутових послуг у розрахунку на одного жителя 

ОПЖ 

1716

Комплексна характеристика об'єктів побутового обслуговування

  

1716001 

Структура та основні показники підрозділів об'єднання (підприємства) з ремонту та пошиття взуття 

ОПВ 

1716002 

Структура та основні показники підрозділів об'єднання (підприємства) з ремонту та пошиття швейних виробів 

СОПРПШВ 

1716003 

Структура та основні показники підрозділів об'єднання (підприємства) з ремонту, пошиття та в'язання трикотажних виробів 

ОПТВ 

1716004 

Структура та основні показники підрозділів об'єднання (підприємства) з ремонту радіотелеапаратури 

ОПРТА 

1716005 

Структура та основні показники підрозділів об'єднання (підприємства) з ремонту побутової техніки 

ОППТ 

1716006 

Структура та основні показники підрозділів об'єднання (підприємства) з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів, які належать громадянам 

СОПРОТЗ 

1716007 

Структура та основні показники підрозділів об'єднання (підприємства) з ремонту та виробництва меблів 

ОПМ 

1716008 

Структура та основні показники підрозділів об'єднання (підприємства) з хімічної чистки та прання білизни 

ОПХП 

1716009 

Структура та основні показники підрозділів об'єднання (підприємства) з ремонту та будівництва житла 

ОПРБЖ 

1716010 

Структура та основні показники підрозділів об'єднання (підприємства) з послуг фотосалонів 

ОПФ 

1716011 

Структура та основні показники підрозділів об'єднання (підприємства) з послуг лазень і душових 

ОПЛ 

1716012 

Структура та основні показники підрозділів об'єднання (підприємства) з послуг перукарень 

ОПП 

1716013 

Структура та основні показники підрозділів об'єднання (підприємства) з послуг прокату 

ОППР 

1716014 

Структура та основні показники підрозділів об'єднання (підприємства), які надають транспортні послуги населенню 

СОПТО 

1716015 

Структура та основні показники підрозділів об'єднання (підприємства), які надають ритуальні послуги населенню 

ОПРП 

1716016 

Структура та основні показники підрозділів об'єднання (підприємства), яке надає інші види побутових послуг 

ОПІВ 

1717

Працевлаштування населення

  

1717001 

Звіт про працевлаштування населення за ________ місяць ____ року 

ЗПН (місячна) 

1717002 

Звіт про працевлаштування населення за __ квартал ____ року 

ЗПН (квартальна) 

1717003 

Звіт про працевлаштування населення за рік 

ЗПР (річна) 

1717004 

Накопичувальна відомість з обліку робітників, направлених на підприємства і в організації 

НВ 

1718

Проектування підприємства

  

1718001 

Облікова картка підприємства, що проектується до розміщення 

ОКРП 

1718002 

Облікова картка підприємства, що проектується до розширення та реконструкції 

ОКРРП 

18

БУХГАЛТЕРСЬКО-ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ

  

1801

Бухгалтерська звітність для госпрозрахункових підприємств

  

1801001 

Баланс підприємства для квартальної звітності 

Форма 1 (квартальна) 

1801002 

Баланс підприємства для річної звітності 

Форма 1 (річна) 

1801003 

Звіт про фінансові результати та їх використання для квартальної звітності 

Форма 2 (квартальна) 

1801004 

Звіт про фінансові результати та їх використання для річної звітності 

Форма 2 (річна) 

1801005 

Звіт про фінансово-майновий стан підприємства 

Форма 3 (майно) 

20

ДОКУМЕНТАЦІЯ З ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

  

2001

Декадна звітність

  

2001001 

Звіт про надходження та використання коштів Пенсійного фонду України 

З-20 

2001002 

Дані про фінансування і виплати пенсій та допомог 

Д-21 

2001003 

Довідка про кількість зареєстрованих платників страхових внесків 

Д-40 

2002

Місячна звітність

  

2002001 

Оперативний звіт про надходження страхових внесків до Пенсійного фонду України 

З-41 

2002002 

Оперативна звітність про наявність недоїмки із страхових внесків до Пенсійного Фонду України 

О-42 

2002003 

Дані про забезпечення фінансування потреби в коштах на виплату пенсій та допомоги 

Д-43 

2002004 

Звіт про виконання кошторису видатків до бюджету 

2-мдб 

2002005 

Оперативні дані про видатки на виплату пенсій та допомоги 

ОД-45 

2003

Квартальна звітність

  

2003001 

Баланс виконання бюджету Пенсійного фонду України 

1-ПФ 

2003002 

Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України 

2-ПФ 

2003003 

Звіт про нарахування страхових внесків та інших надходжень і витрачання коштів Пенсійного фонду України за ____________ 19__ р. 

4-ПФ 

21

СЛОВНИКОВО-ДОВІДКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ

  

2101

Паспорти інформаційних об'єктів

  

2101001 

Паспорт бази даних 

ПБД 

2101002 

Паспорт уніфікованої форми документа 

ПУФД 

2101003 

Паспорт інформаційних потоків 

ПІП 

2101004 

Паспорт техніко-економічних та соціальних показників 

ПТЕСП 

2101005 

Паспорт задачі 

ПЗ 

____________